Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1975/23 Burmistrza Choszczna z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-02-09 10:01:02
Burmistrz Choszczna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 14:02:46
Zarządzenie Nr 1974/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 13:53:25
Zarządzenie Nr 1973/23 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2023-02-07 10:51:03
Zarządzenie Nr 1971/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludn 2023-02-06 14:58:24
Zarządzenie Nr 1970/23 Burmistrza Choszczna z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2023-02-06 12:33:03
Zarządzenie Nr 1969/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-02-06 12:21:22
Zarządzenie Nr 1968/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/388/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno 2023-02-06 12:19:46
Zarządzenie Nr 1967/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/387/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-02-06 12:18:30
Zarządzenie Nr 1966/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/386/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Wsi i Rolnictwa 2023-02-06 12:14:37
Zarządzenie Nr 1965/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/385/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów 2023-02-06 12:13:32
Zarządzenie Nr 1964/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023 2023-02-06 12:12:29
Zarządzenie Nr 1963/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/383/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gminy Choszczno 2023-02-06 12:10:33
Zarządzenie Nr 1962/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/382/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 2023-02-06 12:09:31
Zarządzenie Nr 1961/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/381/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-02-06 12:07:59
Zarządzenie Nr 1960/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/380/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2023 2023-02-06 12:06:57
Zarządzenie Nr 1959/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/379/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakr 2023-02-06 12:05:34
Zarządzenie Nr 1958/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/378/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-02-06 12:04:04
Zarządzenie Nr 1957/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/377/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-02-06 12:02:56
Zarządzenie Nr 1956/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/376/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2023-02-06 12:01:51
Zarządzenie Nr 1955/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/375/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-02-06 12:00:43
Zarządzenie Nr 1954/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/374/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2023-02-06 11:59:39
Zarządzenie Nr 1953/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/373/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2023-02-06 11:58:35
Zarządzenie Nr 1952/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/372/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2023 r. na realizację projektu pn.: ?Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII? 2023-02-06 11:57:40
Zarządzenie Nr 1951/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/371/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2023-02-06 11:56:16
Zarządzenie Nr 1950/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drawno na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2023-02-06 11:54:22
Zarządzenie Nr 1949/23 Burmistrza Choszczna z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2023-02-03 10:23:29
Zarządzenie Nr 1947/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2023 2023-02-02 10:45:31
Zarządzenie Nr 1946/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-02-02 10:43:47
Zarządzenie Nr 1948/23 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad pozyskiwania i zbywania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Choszczno 2023-02-01 11:36:25
Zarządzenie Nr 1945/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1922/23 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. technicznych 2023-01-30 11:01:50
Zarządzenie Nr 1944/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno 2023-01-26 11:35:28
Zarządzenie Nr 1943/23 Burmistrza Choszczna z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2023-01-26 11:31:54
Zarządzenie Nr 1942/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie 2023-01-26 07:38:30
Zarządzenie Nr 1942/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i d 2023-01-25 14:55:00
Zarządzenie Nr 1941/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-25 14:53:54
Zarządzenie Nr 1940/23 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2023-01-25 10:01:36
Zarządzenie Nr 1936/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-25 10:00:25
Zarządzenie Nr 1901/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130.000 zł w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2023-01-24 13:00:52
Zarządzenie Nr 1939/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2023/2024 2023-01-24 11:46:12
Zarządzenie Nr 1938/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2023/2024. 2023-01-24 11:43:10
Zarządzenie Nr 1937/23 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na 2023 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2023-01-24 11:40:56
Zarządzenie Nr 1935/23 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2023-01-23 13:26:09
Zarządzenie Nr 1934/23 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-23 09:12:34
Zarządzenie Nr 1929/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2023r. 2023-01-20 11:29:28
Zarządzenie Nr 1933/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. Wyłączenia dokonała Magdalena Józefowicz) 2023-01-19 13:33:31
Zarządzenie Nr 1932/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2023-01-19 13:16:59
Zarządzenie Nr 1931/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2023-01-19 10:41:05
Zarządzenie Nr 1930/23 Burmistrza Choszczna z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2023-01-19 10:39:42
Zarządzenie Nr 1927/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu ?Opieka wytchnieniowa? - edycja 2023 2023-01-18 14:54:54
Zarządzenie Nr 1926/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? - edycja 2023 2023-01-18 14:53:20
Zarządzenie Nr 1928/23 Burmistrza Choszczna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2023-01-18 13:12:13
Zarządzenie Nr 1925/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych a także do wydawania w stych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia z wyłączeniem wydawania decyzji 2023-01-18 13:08:38
Zarządzenie Nr 1924/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych 2023-01-18 13:07:05
Zarządzenie Nr 1923/23 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych 2023-01-18 13:00:22
Zarządzenie Nr 1922/23 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. technicznych 2023-01-16 11:48:20
Zarządzenie Nr 1917/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do użyczenia. 2023-01-16 11:39:44
Zarządzenie Nr 1919/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy 2023-01-16 10:40:59
Zarządzenie Nr 1921/23 Burmistrza Choszczna z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-13 14:57:09
Zarządzenie Nr 1920/23 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-13 11:52:53
Zarządzenie Nr 1918/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-13 11:49:20
Zarządzenie Nr 1903/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu 2023 roku 2023-01-10 14:41:02
Zarządzenie Nr 1916/23 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2023-01-10 12:09:51
Zarządzenie Nr 1915/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/369/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2023-01-10 12:07:41
Zarządzenie Nr 1914/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/368/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2023 2023-01-10 12:06:25
Zarządzenie Nr 1913/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/367/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2023-01-10 12:05:10
Zarządzenie Nr 1912/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/366/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna 2023-01-10 12:04:03
Zarządzenie Nr 1911/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/365/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Choszczno 2023-01-10 12:03:00
Zarządzenie Nr 1910/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/364/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku? 2023-01-10 11:51:27
Zarządzenie Nr 1909/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/363/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Choszczno 2023-01-10 11:49:46
Zarządzenie Nr 1904/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/362/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2023 2023-01-10 11:05:56
Zarządzenie Nr 1900/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 2023-01-10 09:08:02
Zarządzenie Nr 1899/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2023-01-10 09:06:10
Zarządzenie Nr 1898/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2023-01-10 09:00:02
Zarządzenie Nr 1907/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2023-01-09 13:28:13
Zarządzenie Nr 1906/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2023-01-09 13:26:14
Zarządzenie Nr 1908/23 Burmistrza Choszczna z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-01-05 14:38:52
Zarządzenie Nr 1905/23 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do najmu pod lokalizację automatów spożywczych, stanowiącej własność Gminy Choszczno przy ul. Wolności 41 2023-01-04 14:12:00
Zarządzenie Nr 1902/23 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie" 2023-01-04 14:09:50
Zarządzenie Nr 1892/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2023-01-03 10:27:22
Zarządzenie Nr 1891/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2023-01-02 09:56:08
Zarządzenie Nr 1897/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2022-12-30 12:38:21
Zarządzenie Nr 1896/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-12-30 12:36:28
Zarządzenie Nr 1895/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 940/20 Burmistrza Choszczna z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-12-30 12:34:05
Zarządzenie Nr 1890/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-12-28 12:00:45
Zarządzenie Nr 1894/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2022-12-27 13:33:05
Zarządzenie Nr 1893/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy. 2022-12-27 13:12:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu 2022-12-22 12:29:05
Zarządzenie Nr 1889/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do dzierżawy i najmu. 2022-12-22 12:27:40
Zarządzenie Nr 1888/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-22 10:05:50
Zarządzenie Nr 1880/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-12-21 09:50:56
Zarządzenie Nr 1879/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-21 09:50:08
Zarządzenie Nr 1887/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-12-20 10:34:57
Zarządzenie Nr 1886/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-12-20 10:33:32
Zarządzenie Nr 1885/22, Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-12-20 10:08:57
Zarządzenie Nr 1884/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2023 rok 2022-12-20 09:37:01
Zarządzenie Nr 1881/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennych przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 2022-12-20 09:31:38
Zarządzenie Nr 1872/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-19 14:19:47
Zarządzenie Nr 1883/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 33/4 i 213/9. 2022-12-19 13:12:35
Zarządzenie Nr 1882/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 33/3. 2022-12-19 13:10:18
Zarządzenie Nr 1874/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-12-16 12:33:07
Zarządzenie Nr 1878/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-12-16 12:30:48
Zarządzenie Nr 1877/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2022-12-16 09:32:07
Zarządzenie Nr 1876/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-12-16 09:30:44
Zarządzenie Nr 1875/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2022-12-16 09:27:08
Zarządzenie Nr 1873/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania związanego z remontem (naprawą) nawierzchni jezdnej i pieszej części ul. Kolejowej na odcinku ul. Kraszewskiego i ul. Wolności w Choszcznie. 2022-12-16 08:59:11
Zarządzenie Nr 1871/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszcznodo dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2022-12-15 13:39:53
Zarządzenie Nr 1870/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2023 2022-12-15 13:38:11
Zarządzenie Nr 1869/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2023 2022-12-15 13:36:30
Zarządzenie Nr 1868/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz zmieszanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno? oraz ?Wykonanie usług komunalnych na terenie Gminy Choszczno w 2023 roku?. 2022-12-14 11:58:26
Zarządzenie Nr 1867/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2023 do uchwały budżetowej 2022-12-14 09:33:13
Zarządzenie Nr 1866/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-14 09:31:37
Zarządzenie Nr 1865/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2022-12-13 10:44:03
Zarządzenie Nr 1862/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 oraz zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeci 2022-12-13 10:41:30
Zarządzenie Nr 1861/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-13 10:40:14
Zarządzenie Nr 1864/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2022-12-13 09:12:18
Zarządzenie Nr 1863/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kożedo. 2022-12-13 09:03:33
Zarządzenie Nr 1860/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-12-12 12:30:47
Zarządzenie Nr 1859/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 grudnia 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennych przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 2022-12-09 10:41:16
Zarządzenie Nr 1857/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-12-09 09:24:36
Zarządzenie Nr 1856/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-09 09:22:08
Zarządzenie Nr 1839/22 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 2022-12-08 09:54:49
Zarządzenie Nr 1858/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2022-12-07 14:02:46
Zarządzenie Nr 1833/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-12-06 11:27:31
Zarządzenie Nr 1832/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-12-06 11:26:03
Zarządzenie Nr 1855/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/361/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury 2022-12-05 15:27:10
Zarządzenie Nr 1854/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/360/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury i Gospodarki 2022-12-05 15:26:24
Zarządzenie Nr 1853/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/359/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-12-05 15:25:21
Zarządzenie Nr 1852/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/358/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Choszczno a Gminą Drawno 2022-12-05 15:23:30
Zarządzenie Nr 1851/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno 2022-12-05 15:20:59
Zarządzenie Nr 1850/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/356/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Choszczno publicznych przedszkolnych oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej 2022-12-05 15:19:57
Zarządzenie Nr 1849/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/355/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna 2022-12-05 15:18:19
Zarządzenie Nr 1848/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/354/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej ?Szansa? w Choszcznie 2022-12-05 15:16:45
Zarządzenie Nr 1847/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2022-12-05 15:15:39
Zarządzenie Nr 1846/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/352/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2022-12-05 15:14:32
Zarządzenie Nr 1845/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/351/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. ?Gmina Choszczno wspiera pracowników? współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy. Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegaj 2022-12-05 14:43:24
Zarządzenie Nr 1844/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/350/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2022-12-05 14:42:19
Zarządzenie Nr 1843/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/349/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-12-05 14:41:08
Zarządzenie Nr 1842/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2022-12-05 14:39:59
Zarządzenie Nr 1841/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2023-2037 2022-12-05 14:38:28
Zarządzenie Nr 1840/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2022-12-05 14:28:03
Zarządzenie Nr 1837/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennych przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 2022-12-05 13:41:22
Zarządzenie Nr 1836/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zabudowanej budynkiem sportowo-wypoczynkowym wraz z terenem przyległym w Choszcznie przy ul. Sportowej 1 stanowiącej własność Gminy Choszczno 2022-12-05 13:14:50
Zarządzenie Nr 1838/22 Burmistrza Choszczna z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-12-05 12:25:36
Zarządzenie Nr 1835/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2022-12-01 10:16:15
Zarządzenie Nr 1834/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kożedo. 2022-12-01 10:14:17
Zarządzenie Nr 1831/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Korytowo, gmina Choszczno, oznaczonej numerem działki 62/5. 2022-12-01 08:23:59
Zarządzenie Nr 1829/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2022-11-30 13:19:39
Zarządzenie Nr 1830/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2022-11-30 13:05:12
Zarządzenie Nr 1822/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2022-11-30 12:53:27
Zarządzenie Nr 1821/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1784/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2022 2022-11-30 11:16:29
Zarządzenie Nr 1828/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem po remizie strażackiej do korzystania na rzecz Sołectwa 2022-11-30 11:10:29
Zarządzenie Nr 1826/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-11-30 11:04:32
Zarządzenie Nr 1820/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-30 10:02:57
Zarządzenie Nr 1827/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-11-29 11:43:50
Zarządzenie Nr 1825/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 4, oznaczonej numerem działki 101. 2022-11-29 10:24:26
Zarządzenie Nr 1824/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie 2022-11-29 09:17:37
Zarządzenie Nr 1823/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie 2022-11-29 09:14:53
Zarządzenie Nr 1819/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-11-28 10:47:09
Zarządzenie Nr 1818/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2022-11-25 14:30:15
Zarządzenie Nr 1817/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 w Choszcznie 2022-11-25 14:28:44
Zarządzenie Nr 1816/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2022 r. 2022-11-25 14:27:13
Zarządzenie Nr 1815/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-25 11:31:01
Zarządzenie Nr 1810/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-11-25 11:18:47
Zarządzenie Nr 1809/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-25 11:16:25
Zarządzenie Nr 1814/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz przewoźników kolejowych w związku z udostępnieniem obiektu stacji pasażerskiej w Choszcznie stanowiącej własność Gminy Choszczno 2022-11-24 14:28:36
Zarządzenie Nr 1813/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-11-24 14:26:13
Zarządzenie Nr 1808/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 2022-11-23 13:11:53
Zarządzenie Nr 1807/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-23 13:08:58
Zarządzenie Nr 1806/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2022-11-18 08:56:43
Zarządzenie Nr 1805/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2022-11-18 08:55:18
Zarządzenie Nr 1799/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-11-16 14:43:32
Zarządzenie Nr 1804/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1784/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy za rok obrotowy 2022 2022-11-16 10:03:08
Zarządzenie Nr 1803/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-11-16 10:01:38
Zarządzenie Nr 1802/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-16 10:00:13
Zarządzenie Nr 1801/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-11-14 13:42:51
Zarządzenie Nr 1800/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennych przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 2022-11-14 13:37:44
Zarządzenie Nr 1784/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Choszczno za rok obrotowy 2022. 2022-11-10 08:13:37
Zarządzenie Nr 1798/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2022-11-09 14:57:18
Zarządzenie Nr 1783/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy celowej 2022-11-09 11:24:25
Zarządzenie Nr 1780/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-11-09 11:22:06
Zarządzenie Nr 1797/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2022-11-09 10:23:05
Zarządzenie Nr 1796/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-11-09 10:22:06
Zarządzenie Nr 1795/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 792/20 Burmistrza Choszczna z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie 2022-11-09 09:00:02
Zarządzenie Nr 1794/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-11-09 08:58:22
Zarządzenie Nr 1793/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzecko, gm. Choszczno, oznaczonej numerem działki 62/7 2022-11-08 15:07:35
Zarządzenie Nr 1792/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennych przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 2022-11-08 15:05:48
Zarządzenie Nr 1791/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-11-08 15:04:02
Zarządzenie Nr 1790/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 11 stanowiącego własność Gminy Choszczno, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 21 ?B? wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej do wysokości 257/10000. 2022-11-08 15:02:18
Zarządzenie Nr 1789/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych 2022-11-08 14:59:35
Zarządzenie Nr 1788/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Pogodnej. 2022-11-08 14:55:30
Zarządzenie Nr 1787/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2022-11-07 12:48:10
Zarządzenie Nr 1786/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/346/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-11-07 12:47:07
Zarządzenie Nr 1785/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-11-07 12:44:45
Zarządzenie Nr 1781/22 Burmistrza Choszczna z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-04 09:04:04
Zarządzenie Nr 1782/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie prowadzenia Noclegowni dla osób bezdomnych z Gminy Choszczno 2022-11-04 08:34:36
Zarządzenie Nr 1779/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-11-03 11:21:10
Zarządzenie Nr 1778/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2022r. 2022-11-03 10:27:04
Zarządzenie Nr 1777/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 października 2022 r. w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2022-10-28 11:17:25
Zarządzenie Nr 1776/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-10-27 13:08:35
Zarządzenie Nr 1775/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-10-27 10:31:34
Zarządzenie Nr 1774/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-10-27 10:28:15
Zarządzenie Nr 1773/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2022-10-26 14:16:04
Zarządzenie Nr 1765/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-10-26 10:31:00
Zarządzenie Nr 1772/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2022-10-25 13:29:56
Zarządzenie Nr 1771/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2022-10-25 11:47:44
Zarządzenie Nr 1770/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2022-10-25 11:45:02
Zarządzenie Nr 1769/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2022-10-25 11:43:11
Zarządzenie Nr 1768/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2022-10-25 11:41:41
Zarządzenie Nr 1767/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2022-10-25 11:38:48
Zarządzenie Nr 1766/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-10-25 11:36:41
Zarządzenie Nr 1764/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-10-25 10:16:52
Zarządzenie Nr 1761/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-10-25 10:02:12
Zarządzenie Nr 1762/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2022-10-24 13:57:27
Zarządzenie Nr 1763/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 października 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2022-10-24 13:44:05
Zarządzenie Nr 1758/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-10-20 14:27:57
Zarządzenie Nr 1760/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-10-20 13:28:31
Zarządzenie Nr 1759/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-10-20 13:25:40
Zarządzenie Nr 1755/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie 2022-10-19 10:16:17
Zarządzenie Nr 1757/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-10-18 09:06:40
Zarządzenie Nr 1756/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-10-18 09:01:20
Zarządzenie Nr 1757/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-10-18 08:55:56
Zarządzenie Nr 1752/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2022 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2022-10-14 14:42:07
Zarządzenie Nr 1754/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.? Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa technologii kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie?. 2022-10-14 14:09:23
Zarządzenie Nr 1753/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 października 2022 r. w sprawie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-10-14 14:06:53
Zarządzenie Nr 1751/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2022-10-12 13:56:16
Zarządzenie Nr 1750/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 października 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie ul. Kossaka 2022-10-10 15:16:07
Zarządzenie Nr 1748/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-10-10 12:27:27
Zarządzenie Nr 1733/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-10-10 12:23:24
Zarządzenie Nr 1721/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-10-06 14:59:50
Zarządzenie Nr 1749/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie realizacji projektu "Wsparcie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2022-10-06 11:12:01
Zarządzenie Nr 1720/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-10-05 14:21:35
Zarządzenie Nr 1747/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-10-04 11:29:31
Zarządzenie Nr 1746/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie na rzecz osób trzecich nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2022-10-04 11:15:50
Zarządzenie Nr 1719/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 2022-10-03 12:46:50
Zarządzenie Nr 1745/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/344/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego 2022-10-03 12:38:15
Zarządzenie Nr 1744/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/343/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową "Tęczowa Kraina" w Choszcznie oraz zmiany aktu założycielskiego 2022-10-03 12:36:28
Zarządzenie Nr 1743/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/342/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-10-03 12:34:55
Zarządzenie Nr 1742/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/341/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie 2022-10-03 12:32:45
Zarządzenie Nr 1741/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/340/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Choszczno na lata 2022-2037" 2022-10-03 12:31:07
Zarządzenie Nr 1740/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/339/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-10-03 12:09:07
Zarządzenie Nr 1739/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/338/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-10-03 12:07:12
Zarządzenie Nr 1738/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/337/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. zmieniające uchwałę Nr XL/326/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Nr 1 i Żłobku Nr 2 w Choszcznie 2022-10-03 12:05:39
Zarządzenie Nr 1737/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/336/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji projektu pn. "Wsparcia kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.10 doskonalenie umiejętności wykorzystywania 2022-10-03 12:04:00
Zarządzenie Nr 1736/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/335/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Choszcznie 2022-10-03 12:01:28
Zarządzenie Nr 1735/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/334/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. zmieniające uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2022-10-03 11:59:22
Zarządzenie Nr 1734/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/333/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" 2022-10-03 11:56:58
Zarządzenie Nr 1722/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. lokalowych 2022-09-30 13:11:23
Zarządzenie Nr 1732/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 w Choszcznie 2022-09-30 12:37:45
Zarządzenie Nr 1731/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 4 w Choszcznie 2022-09-30 12:35:55
Zarządzenie Nr 1730/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 2 w Choszcznie 2022-09-30 12:34:29
Zarządzenie Nr 1729/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2022-09-30 12:32:50
Zarządzenie Nr 1728/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2022-09-30 12:30:13
Zarządzenie Nr 1727/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2022-09-30 12:28:02
Zarządzenie Nr 1726/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2022-09-30 12:26:30
Zarządzenie Nr 1725/522 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie 2022-09-30 12:24:23
Zarządzenie Nr 1724/2 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2022-09-30 12:23:04
Zarządzenie Nr 1723/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-09-30 12:21:37
Zarządzenie Nr 1718/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. technicznych 2022-09-30 11:22:39
Zarządzenie Nr 1717/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Komunalnej. 2022-09-29 15:11:38
Zarządzenie Nr 1716/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno. 2022-09-29 15:05:28
Zarządzenie Nr 1713/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-29 08:55:44
Zarządzenie Nr 1715/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 r. 2022-09-28 13:18:32
Zarządzenie Nr 1714/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza Choszczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2022 r. 2022-09-28 13:17:12
Zarządzenie Nr 1712/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-26 11:14:33
Zarządzenie Nr 1709/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-22 12:58:17
Zarządzenie Nr 1711/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-09-20 13:59:22
Zarządzenie Nr 1710/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-09-20 12:45:17
Zarządzenie Nr 1705/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-09-20 10:41:39
Zarządzenie Nr 1708/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 2022-09-19 15:01:29
Zarządzenie Nr 1707/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-09-19 14:56:52
Zarządzenie Nr 1706/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-19 14:50:45
Zarządzenie Nr 1699/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-09-13 11:55:17
Zarządzenie Nr 1700/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-09-13 11:36:04
Zarządzenie Nr 1704/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 września 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2022-09-12 11:17:01
Zarządzenie Nr 1703/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2022-09-09 10:35:18
Zarządzenie Nr 1689/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i architektury 2022-09-09 10:16:30
Zarządzenie Nr 1698/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie dofinansowania uroczystości z okazji 50- lecia działalności połączonej z obchodami Dnia Białej Laski dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski- Koło w Choszcznie 2022-09-08 14:33:24
Zarządzenie Nr 1702/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 września 2022 r. w sprawie powołania Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie 2022-09-08 14:13:34
Zarządzenie Nr 1701/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy 2022-09-08 13:58:08
Zarządzenie Nr 1696/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-09-05 11:09:44
Zarządzenie Nr 1695/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-05 11:07:53
Zarządzenie Nr 1697/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 września 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej. 2022-09-01 12:51:33
Zarządzenie Nr 1691/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 oraz zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Prze 2022-09-01 11:24:47
Zarządzenie Nr 1690/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-09-01 11:22:30
Zarządzenie Nr 1694/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania do organizacji wyjazdu związanego z obchodami "Dnia Seniora", organizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 2022-09-01 10:53:18
Zarządzenie Nr 1693/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2022r. 2022-08-31 14:38:52
Zarządzenie Nr 1692/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2022/2023 2022-08-31 14:07:49
Zarządzenie Nr 1688/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-08-30 11:42:58
Zarządzenie Nr 1687/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-08-26 14:30:26
Zarządzenie Nr 1686/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-25 14:39:07
Zarządzenie Nr 1680/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-25 14:34:30
Zarządzenie Nr 1685/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1205/21 Burmistrza Choszczna z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli w Gminie Choszczno na rok szkolny 2021/2022 2022-08-25 10:53:01
Zarządzenie Nr 1684/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno 2022-08-25 10:45:37
Zarządzenie Nr 1673/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Choszczno 2022" podczas Dożynek Archidiecezjalnych, które odbędą się 28 sierpnia 2022 roku w Choszcznie. 2022-08-25 10:29:39
Zarządzenie Nr 1683/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie ul. Kossaka. 2022-08-24 14:12:43
Zarządzenie Nr 1682/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Suliszewo. 2022-08-24 14:09:26
Zarządzenie Nr 1681/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2022-08-24 13:25:42
Zarządzenie Nr 1679/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-23 10:27:51
Zarządzenie Nr 1638/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie 2022-08-23 10:25:56
Zarządzenie Nr 1678/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.? Przebudowa drogi gminnej nr 665029Z ? ul. Kolejowa ETAP II?. 2022-08-19 13:39:23
Zarządzenie Nr 1677/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-08-18 13:50:46
Zarządzenie Nr 1676/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 2022-08-18 12:27:27
Zarządzenie Nr 1675/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na korzystanie na rzecz osób trzecich z nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-08-18 09:13:25
Zarządzenie Nr 1674/22 Burmistrza Choszczna z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2022-08-18 09:12:00
Zarządzenie Nr 1672/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-08-18 09:05:56
Zarządzenie Nr 1660/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/321/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie 2022-08-18 09:03:21
Zarządzenie Nr 1671/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/332/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezadawalającą na uwzględnienie 2022-08-17 11:51:13
Zarządzenie Nr 1670/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/331/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku 2022-08-17 11:49:24
Zarządzenie Nr 1669/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/330/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/265/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Choszczno oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-08-17 11:42:22
Zarządzenie Nr 1668/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/329/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-08-17 11:35:19
Zarządzenie Nr 1667/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/328/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-08-17 11:30:09
Zarządzenie Nr 1666/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/327/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów na terenie Gminy Choszczno 2022-08-17 11:21:50
Zarządzenie Nr 1665/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/326/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłaty i wyżywienia dziecka w Żłobku Nr 1 oraz Żłobku Nr 2 w Choszcznie 2022-08-17 11:19:36
Zarządzenie Nr 1664/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/325/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Korytowo 2022-08-17 11:12:12
Zarządzenie Nr 1663/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/324/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie 2022-08-17 11:07:03
Zarządzenie Nr 1662/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/323/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie 2022-08-17 11:05:02
Zarządzenie Nr 1661/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/322/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choszczno w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców 2022-08-17 11:02:45
Zarządzenie Nr 1659/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/320/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 ?Słoneczna Czwórka? w Choszcznie 2022-08-17 10:56:15
Zarządzenie Nr 1658/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/319/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 ?Tęczowa Kraina? w Choszcznie 2022-08-17 10:54:57
Zarządzenie Nr 1657/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/318/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2022-08-17 10:53:32
Zarządzenie Nr 1656/22 Burmistrza Choszczna z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XL/317/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę NR XLI/299/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodnio 2022-08-17 10:48:07
Zarządzenie Nr 1654/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-12 14:56:30
Zarządzenie Nr 1655/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-08-12 14:20:30
Zarządzenie Nr 1653/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-08-11 15:17:18
Zarządzenie Nr 1652/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-08-11 10:59:18
Zarządzenie Nr 1651/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-11 10:55:49
Zarządzenie Nr 1650/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego. 2022-08-10 13:14:38
Zarządzenie Nr 1649/22 Burmistrza Choszczna z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej. 2022-08-10 13:09:50
Zarządzenie Nr 1648/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-08-09 14:28:38
Zarządzenie Nr 1647/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Choszczno 2022-08-08 14:54:32
Zarządzenie Nr 1646/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-08-08 14:48:33
Zarządzenie Nr 1645/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-08-08 14:40:33
Zarządzenie Nr 1644/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-08-08 14:37:35
Zarządzenie Nr 1642/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno- żłobkowego przy ulicy Sucharskiego 9 w Choszcznie 2022-08-05 11:01:57
Zarządzenie Nr 1641/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno- żłobkowego przy ulicy Energetyków 7 w Choszcznie 2022-08-05 11:00:38
Zarządzenie Nr 1640/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-08-05 09:52:00
Zarządzenie Nr 1639/22 Burmistrza Choszczna z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-08-03 12:05:13
Zarządzenie Nr 1637/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-08-03 11:46:30
Zarządzenie Nr 1636/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-08-03 11:44:04
Zarządzenie Nr 1635/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 czerwca 2018 r. Wyłączenia dokonała Ewa Ciborowska) 2022-07-28 10:16:18
Zarządzenie Nr 1633/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-07-27 09:20:32
Zarządzenie Nr 1630/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-07-27 09:14:50
Zarządzenie Nr 1634/22 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności dyrektorów placówek oświatowych Gminy Choszczno 2022-07-26 10:57:23
Zarządzenie Nr 1632/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-07-26 10:53:25
Zarządzenie Nr 1627/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2022-07-26 10:47:54
Zarządzenie Nr 1626/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-07-25 09:22:09
Zarządzenie Nr 1631/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2022-07-22 13:28:20
Zarządzenie Nr 1629/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-07-21 09:04:54
Zarządzenie Nr 1628/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-07-20 09:50:01
Zarządzenie Nr 1625/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2022/2023 2022-07-19 09:07:29
Zarządzenie Nr 1624/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 czerwca 2018 r. Wyłączenia dokonała Ewa Ciborowska) 2022-07-14 14:39:04
Zarządzenie Nr 1623/22 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 czerwca 2018 r. Wyłączenia dokonała Ewa Ciborowska) 2022-07-14 14:35:22
Zarządzenie Nr 1608/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2022r. 2022-07-13 15:14:53
Zarządzenie Nr 1622/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze Dyrektora Żłobka Nr 1 i Dyrektora Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2022-07-13 15:09:32
Zarządzenie Nr 1620/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-07-13 14:52:23
Zarządzenie Nr 1621/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w 2022 r. 2022-07-13 11:20:30
Zarządzenie Nr 1618/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie 2022-07-11 14:35:13
Zarządzenie Nr 1619/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Kancelarii ogólnej i e-urzędu 2022-07-11 14:30:48
Zarządzenie Nr 1617/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-07-11 11:20:07
Zarządzenie Nr 1617/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-07-11 11:18:00
Zarządzenie Nr 1616/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-07-08 13:19:35
Zarządzenie Nr 1615/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-07-08 10:19:15
Zarządzenie Nr 1614/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Komunalnej. 2022-07-07 11:04:33
Zarządzenie Nr 1613/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-07-07 11:00:33
Zarządzenie Nr 1612/22 Burmistrza Choszczna z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-07-07 10:47:56
Zarządzenie Nr 1611/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Komunalnej. 2022-07-05 11:12:01
Zarządzenie Nr 1610/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-07-05 10:56:24
Zarządzenie Nr 1609/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-07-05 10:53:12
Zarządzenie Nr 1603/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 oraz zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przec 2022-07-05 10:35:31
Zarządzenie Nr 1602/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-07-05 10:33:16
Zarządzenie Nr 1601/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-07-05 10:30:33
Zarządzenie Nr 1606/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do użyczenie. 2022-07-01 13:35:02
Zarządzenie Nr 1604/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Stradzewo. 2022-07-01 13:32:11
Zarządzenie Nr 1605/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-07-01 13:25:53
Zarządzenie Nr 1600/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-06-30 14:36:25
Zarządzenie Nr 1599/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i rozdysponowania rezerwy ogólnej 2022-06-30 14:33:50
Zarządzenie Nr 1598/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2022-06-28 12:11:56
Zarządzenie Nr 1592/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-06-28 12:01:49
Zarządzenie Nr 1591/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-28 12:00:22
Zarządzenie Nr 1597/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/316/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2022-06-27 14:04:15
Zarządzenie Nr 1596/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie 2022-06-27 14:02:33
Zarządzenie Nr 1595/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/314/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034 2022-06-27 13:59:26
Zarządzenie Nr 1594/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIX/313/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-06-27 13:56:51
Zarządzenie Nr 1590/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-24 11:46:10
Zarządzenie Nr 1593/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-06-23 15:00:56
Zarządzenie Nr 1589/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2022-06-23 11:01:48
Zarządzenie Nr 1583/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-22 11:14:23
Zarządzenie Nr 1588/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-06-21 13:16:53
Zarządzenie Nr 1584/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-06-21 13:13:56
Zarządzenie Nr 1580/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu członków Grupy AA "ARKA" do Lichenia 2022-06-21 13:08:31
Zarządzenie Nr 1587/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 823/2 obr. 3 miasta Choszczno 2022-06-17 12:32:15
Zarządzenie Nr 1586/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1066/21 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu zamiennego na rzecz użytkownika wieczystego 2022-06-17 12:27:02
Zarządzenie Nr 1585/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 2022-06-17 12:23:08
Zarządzenie Nr 1582/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-06-15 12:20:00
Zarządzenie Nr 1581/22 Burmistrza Choszczna z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-15 12:16:31
Zarządzenie Nr 1579/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy. 2022-06-09 15:02:01
Zarządzenie Nr 1578/22 Burmistrza Choszczna z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-08 14:57:35
Zarządzenie Nr 1577/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/309/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Choszcznie 2022-06-06 13:29:17
Zarządzenie Nr 1576/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/308/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Choszcznie 2022-06-06 13:27:18
Zarządzenie Nr 1575/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/307/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 2022-06-06 13:25:21
Zarządzenie Nr 1574/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/306/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie i objęcie udziałów przez Gminę Choszczno 2022-06-06 13:18:33
Zarządzenie Nr 1573/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/305/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ruiny kościoła w miejscowości Radaczewo 2022-06-06 13:16:43
Zarządzenie Nr 1572/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/304/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-06-06 13:14:24
Zarządzenie Nr 1571/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXVIII/303/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2022-06-06 13:11:12
Zarządzenie Nr 1569/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie 2022-06-06 13:08:36
Zarządzenie Nr 1570/22 Burmistrza Choszczna z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu 2022-06-03 13:34:09
Zarządzenie Nr 1562/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-06-03 10:36:43
Zarządzenie Nr 1563/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-06-02 14:18:17
Zarządzenie Nr 1568/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-06-01 14:39:53
Zarządzenie Nr 1567/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-06-01 14:18:41
Zarządzenie Nr 1566/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły 2022-06-01 14:16:54
Zarządzenie Nr 1565/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie 2022-06-01 14:12:36
Zarządzenie Nr 1564/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do kontroli. 2022-05-31 14:59:55
Zarządzenie Nr 1559/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-05-31 08:47:26
Zarządzenie Nr 1561/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2022-05-30 11:38:02
Zarządzenie Nr 1558/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-05-26 15:01:50
Zarządzenie Nr 1560/22 Burmistrza Choszczna z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2022-05-24 14:49:41
Zarządzenie Nr 1557/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół Podstawowych na rok szkolny 2022/2023 2022-05-23 12:32:36
Zarządzenie Nr 1556/22 Burmistrza Choszczna z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2022/2023. 2022-05-23 12:30:53
Zarządzenie Nr 1555/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Zamęcin. 2022-05-19 14:49:27
Zarządzenie Nr 1554/22 Burmistrza Choszczna z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-05-19 14:09:00
Zarządzenie Nr 1553/22 Burmistrza Choszczna z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-05-19 08:13:35
Zarządzenie Nr 1552/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-05-13 15:06:02
Zarządzenie Nr 1551/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 2022-05-13 15:03:55
Zarządzenie Nr 1550/22 Burmistrza Choszczna z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-05-13 15:00:31
Zarządzenie Nr 1549/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów i nagród w dziedzinie kultury 2022-05-12 10:54:37
Zarządzenie Nr 1546/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-05-11 14:29:05
Zarządzenie Nr 1545/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radaczewo. 2022-05-11 14:26:49
Zarządzenie Nr 1544/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołki. 2022-05-11 14:23:53
Zarządzenie Nr 1548/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-05-11 14:20:40
Zarządzenie Nr 1547/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego. 2022-05-11 14:16:12
Zarządzenie Nr 1542/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 2022-05-11 12:38:56
Zarządzenie Nr 1532/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR? 2022-05-10 12:22:46
Zarządzenie Nr 1543/22 Burmistrza Choszczna z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2022-05-10 08:55:54
Zarządzenie Nr 1533/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie 2022-05-10 08:18:40
Zarządzenie Nr 1529/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określania form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy 2022-05-06 14:54:48
Zarządzenie Nr 1541/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-05-06 14:51:22
Zarządzenie Nr 1540/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVII/302/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-05-06 14:49:51
Zarządzenie Nr 1539/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno 2022-05-06 14:46:16
Zarządzenie Nr 1507/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych zasobach lokalowych stanowiących własność Gminy Choszczno 2022-05-06 14:39:44
Zarządzenie Nr 1538/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2021 2022-05-05 14:14:07
Zarządzenie Nr 1537/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2021 2022-05-05 14:12:41
Zarządzenie Nr 1536/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie za rok 2021 2022-05-05 14:11:05
Zarządzenie Nr 1535/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-05-05 14:09:34
Zarządzenie Nr 1534/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 2022-05-05 14:07:39
Zarządzenie Nr 1531/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica 2022-04-29 15:03:32
Zarządzenie Nr 1528/22 Burmistrza Choszczna z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2022-04-29 10:07:52
Zarządzenie Nr 1527/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-04-29 09:36:40
Zarządzenie Nr 1530/22 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. 2022-04-28 09:34:44
Zarządzenie Nr 1524/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-27 11:58:34
Zarządzenie Nr 1526/22 Burmistrza Choszczna z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 2022-04-26 13:28:31
Zarządzenie Nr 1525/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2037 2022-04-25 15:25:07
Zarządzenie Nr 1522/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie aktualizacji planu zamówień publicznych na rok 2022 2022-04-25 12:24:10
Zarządzenie Nr 1518/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-04-25 12:13:57
Zarządzenie Nr 1517/22 Burmistrza Choszczna z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-04-25 12:11:34
Zarządzenie Nr 1506/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałniem COVID -19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 2022-04-22 15:03:40
Zarządzenie Nr 1523/22 Burmistrza Choszczna z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2022-04-22 12:39:33
Zarządzenie Nr 1521/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-04-22 11:35:05
Zarządzenie Nr 1520/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2022-04-22 11:32:50
Zarządzenie Nr 1519/22 Burmistrza Choszczna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2022-04-22 11:30:57
Zarządzenie Nr 1505/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 2022-04-22 10:36:58
Zarządzenie Nr 1516/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/301/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ?Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz przystąpienia do Stowarzyszenia 2022-04-21 13:31:03
Zarządzenie Nr 1515/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/300/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę NR XL/285/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Choszczno. 2022-04-21 13:29:29
Zarządzenie Nr 1514/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/299/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034 2022-04-21 13:27:49
Zarządzenie Nr 1513/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/298/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-04-21 13:26:31
Zarządzenie Nr 1512/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/297/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Choszczno długoterminowej pożyczki 2022-04-21 13:25:00
Zarządzenie Nr 1511/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-04-21 13:23:38
Zarządzenie Nr 1510/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/295/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 529/3 obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2022-04-21 13:22:10
Zarządzenie Nr 1509/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/294/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem działki 403/6, obr. 3 Choszczno, na rzecz spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 2022-04-21 13:20:09
Zarządzenie Nr 1508/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/293/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022 2022-04-21 13:18:44
Zarządzenie Nr 1504/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu 2022-04-15 10:43:28
Zarządzenie Nr 1503/22 Burmistrza Choszczna z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do użyczenia 2022-04-15 10:42:02
Zarządzenie Nr 1502/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2022-04-15 10:13:43
Zarządzenie Nr 1499/22 Burmistrza Choszczna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku 2022-04-13 09:49:15
Zarządzenie Nr 1501/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Mickiewicza. 2022-04-11 13:10:07
Zarządzenie Nr 1500/22 Burmistrza Choszczna z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2022-04-11 13:06:54
Zarządzenie Nr 1484/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w roku 2022 2022-04-11 12:23:46
Zarządzenie Nr 1498/22 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 25/1, obr. Koplin 2022-04-06 14:18:34
Zarządzenie Nr 1497/22 Burmistrza Choszczna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2022-04-06 14:16:42
Zarządzenie Nr 1482/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym. 2022-04-06 13:14:25
Zarządzenie Nr 1483/22 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu 2022 roku i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2022 oraz rozdysponowania rezerwy celowej 2022-04-05 12:28:10
Zarządzenie Nr 1496/22 Burmistrza Choszczna z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 2022-04-05 10:34:37
Zarządzenie Nr 1495/22 Burmistrza Choszczna z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Choszczno stanowiącej własność Gminy Choszczno. 2022-04-05 09:39:55
Zarządzenie Nr 1494/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-04-04 13:28:19
Zarządzenie Nr 1493/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-04-01 12:40:47
Zarządzenie Nr 1492/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej. 2022-04-01 12:37:03
Zarządzenie Nr 1491/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-04-01 12:34:07
Zarządzenie Nr 1490/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-04-01 12:30:44
Zarządzenie Nr 1489/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2022-04-01 12:22:59
Zarządzenie Nr 1488/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica. 2022-04-01 12:17:32
Zarządzenie Nr 1487/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin. 2022-04-01 12:14:15
Zarządzenie Nr 1486/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Koplin. 2022-04-01 12:10:20
Zarządzenie Nr 1485/22 Burmistrza Choszczna z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności. 2022-04-01 11:42:30
Zarządzenie Nr 1481/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/292/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2022 r. na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" 2022-04-01 10:42:41
Zarządzenie Nr 1480/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/291/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2022-2034 2022-04-01 10:40:47
Zarządzenie Nr 1479/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/290/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 2022-04-01 10:38:42
Zarządzenie Nr 1478/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/289/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2022 roku 2022-04-01 10:35:40
Zarządzenie Nr 1477/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/288/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Choszczno do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-04-01 10:32:36
Zarządzenie Nr 1476/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/287/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/207/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2022-04-01 10:20:14
Zarządzenie Nr 1475/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/286/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno 2022-04-01 09:45:33
Zarządzenie Nr 1474/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/285/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2022-04-01 09:41:12
Zarządzenie Nr 1473/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024 2022-03-30 14:51:50
Zarządzenie Nr 1472/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 2022-03-30 14:40:52
Zarządzenie Nr 1471/22 Burmistrza Choszczna z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego w Choszcznie przy ul. (dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 25 czerwca 2018 r. Wyłączenia dokonała Ewa Ciborowska) 2022-03