Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji odbioru i zagospodarowania gazu wysypiskowego na działce o nr ewid. 230/1 w obr. Stradzewo, gmina Choszczno 2024-05-27 15:06:54
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 2024-05-23 14:44:10
Ogłoszenie KO.6220.5.8.2024.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 160/1 w obrębie Radlice w gminie Choszczno”. 2024-05-17 14:48:00
Obwieszczenie KO.6220.5.7.2024.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 160/1 w obrębie Radlice w gminie Choszczno”. 2024-05-17 14:47:09
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 95/2023 z dnia 02.04.2024r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 313/3 obręb Sławęcin, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej. 2024-05-15 15:04:03
Ogłoszenie KO.6220.3.9.2024.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji odbioru i zagospodarowania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie gm. Choszczno”, 2024-05-14 15:17:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzęcin znak: ZPOŚ.I.6220.7.16.2023.AK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPOŚ.I.6220.7.14.2023.AK dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228Z na odcinku od skrzyżowania z DW160 do granicy powiatu”. 2024-05-14 12:38:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzęcin znak: ZPOŚ.I.6220.7.15.2023.AK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPOŚ.I.6220.7.14.2023.AK dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228Z na odcinku od skrzyżowania z DW160 do granicy powiatu”. 2024-05-14 12:36:47
Obwieszczenie 6220.23.9.2023.ASi o zawieszeniu postępowania administracyjnego w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 200/2 w obrębie Raduń, gmina Choszczno”. 2024-05-13 14:59:19
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie ciepłowni wysokoparametrowej na działkach o nr ewid. 162/7, 162/5 i 175/14 w obr. 3, miasto Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2024-04-26 14:24:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 62/8, 287/2, 114/4, 355, 356, 336, 337, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353, w obr. Rzecko, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2024-04-26 14:22:17
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, w tym właścicieli/spadkobierców działki nr 204/3 obr. 3 miasta Choszczno, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie osłony śmietnikowej na części dziatki oznaczonej nr ewid. 204/3 obręb 3, miasto Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2024-04-26 11:35:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, w tym właścicieli/spadkobierców dziatki nr 253/4 obr. 3 miasta Choszczno, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie osłony śmietnikowej na części działki oznaczonej nr ewid. 253/4 obręb 3, miasto Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2024-04-26 11:34:36
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, w tym właścicieli/spadkobierców dziatki nr 253/4 obr. 3 miasta Choszczno, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie osłony śmietnikowej na części działki oznaczonej nr ewid. 253/4 obręb 3, miasto Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2024-04-26 11:33:49
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, w tym właścicieli/spadkobierców działki nr 246/1 i 237/1 obr. 3 miasta Choszczno, dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie osłony śmietnikowej na części dziatki oznaczonej nr ewid. 246/1 obręb 3, miasto Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, oraz przekazaniu Zarządcy Dróg Gminnych-w miejscu. 2024-04-26 11:32:46
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-22 12:37:04
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 32 obr. Kotki) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 36 i 37 obręb Kołki, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ora przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2024-04-10 14:40:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 62/8, 287/2, 114/4, 355, 356, 336, 337, 345, 346 347. 348. 349. 350. 351.352, 353. w obr. Rzecko, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2024-04-10 14:38:07
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie ciepłowni wysokoparametrowej na działkach o nr ewid. 162/7, 162/5 i 175/14 w obr. 3, miasto Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2024-04-10 14:36:59
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-09 11:47:15
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-09 11:46:33
Zawiadomienie KO.6220.5.5.2024.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 160/1 w obrębie Radlice w gminie Choszczno”. 2024-04-04 12:39:49
Zawiadomienie KO.6220.19.16.2023.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko”. 2024-04-04 12:38:52
Obwieszczenie KO.6220.17.15.2023.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu poprzez budowę hali montażu palet, wiaty dostawczej, wiaty na elementy do suszenia, dodatkową wiatę magazynową, powierzchnię utwardzoną dróg wewnętrznych i placów, budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach geodezyjnych nr 114/4, 112/1, 90/2, 17/6 obręb Rzecko, gm. Choszczno, pow. choszczeński, woj. Zachodniopomorskie”. 2024-04-04 12:37:49
Ogłoszenie KO.6220.17.16.2023.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu poprzez budowę hali montażu palet, wiaty dostawczej, wiaty na elementy do suszenia, dodatkową wiatę magazynową, powierzchnię utwardzoną dróg wewnętrznych i placów, budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach geodezyjnych nr 114/4, 112/1, 90/2, 17/6 obręb Rzecko, gm. Choszczno, pow. choszczeński, woj. Zachodniopomorskie”. 2024-04-04 12:36:18
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę nr XXIII/287/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie 2024-03-25 12:39:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Choszczno zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 14:51:48
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Choszcznie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 14:51:15
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Choszczeńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 14:35:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2024 r., znak: AP-2.7840.173.2023.MB(15), o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, skargi Stefanii Maślak i Henryka Maślaka reprezentowanych przez adwokata Karolinę Olszewską na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2024 r., znak: AP-2.7840.173.2023.MB(8), uchylającą w części decyzję Starosty Choszczeńskiego Nr 2 z dnia 23.06.2023 r., znak: B.6740.16.3.2023.PWC, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 665062Z (ul. Bohaterów Warszawy) w Choszcznie" i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję organu stopnia powiatowego, wraz z odpowiedzią na skargę. 2024-03-20 14:30:17
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców dziatki nr 135/2 obr. Pakość) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczno na działce oznaczonej nr ewid. 134/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Stargardzie. 2024-03-08 14:44:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, zmianie sposobu użytkowania części budynku internatu na pomieszczenia terapii, wsparcia i poradnictwa związane ze stworzeniem Punktu Regionalnego Centrum Kryzysowego w Choszcznie tj. RCK wraz z przebudowa i rozbudowa istniejących schodów zewnętrznych na dz. o nr ewid. 648/1, 648/2 obręb 3, miasto Choszczno. o wystaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu 2024-03-08 14:43:30
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.5.1.2024.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 160/1 w obrębie Radlice w gminie Choszczno”. Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.5.3.2024.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 160/1 w obrębie Radlice w gminie Choszczno”. 2024-03-07 15:07:04
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 31/2023 znak: BP.6733.31.7.2023.KS z dnia 07.03.2024 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4kV na działkach nr 168/1, 167/1 i 7 obręb 2 miasta Choszczno oraz na działkach nr 158, 155, 127, 117, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4. 113/5. 113/6. 113/7. 113/8. 113/9, 113/10. 113/11. 113/12. 113/13. 113/14 i 113/15 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2024-03-07 14:08:25
Burmistrz Choszczna, zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 4/2023 znak: BP.6730.4.17.2023.KS z dnia 07.03.2024 roku dla inwestycji polegającej budowie budynku usługowego (warsztatu samochodowego) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 172/24 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2024-03-07 14:04:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców dziatki nr 32 obr. Kołki), o wszczęciu w dniu 12.02.2024 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 36 i 37 obręb Kołki, gmina Choszczno 2024-03-06 15:21:57
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działek nr 200/2, 200/1 obr. Raduń) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 200/2 obręb Raduń, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2024-03-05 15:10:14
Zawiadomienie KO.6220.17.13.2023.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu poprzez budowę hali montażu palet, wiaty dostawczej, wiaty na elementy do suszenia, dodatkową wiatę magazynową, powierzchnię utwardzoną dróg wewnętrznych i placów, budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach geodezyjnych nr 114/4, 112/1, 90/2, 17/6 obręb Rzecko, gm. Choszczno, pow. choszczeński, woj. Zachodniopomorskie”. 2024-03-01 14:45:22
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-28 09:38:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 200/2, 200/1 obr. Raduń) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 200/2 obręb Raduń, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2024-02-07 15:12:18
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/2023 z dnia 12.01.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach oznaczonych nr ewid. 61, 193, 202/1, 225, 211/8 obręb Stradzewo, działce nr 43 obręb Witoszyn oraz na dziatkach nr 25, 28 obręb Roztocze, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 2024-01-25 14:42:30
Burmistrz Choszczna zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/2023 z dnia 12.01.2024 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN-15kV, nn- 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr 168/1, 167/1 i 7 obręb 2 miasta Choszczno oraz na działkach nr 178, 184/2, 184/26, 184/27, 184/28, 184/29, 184/30, 184/31, 184/32 i 184/33 obręb Koplin, gmina Choszczno: o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 2024-01-25 14:39:46
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego (warsztatu samochodowego^ wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid.172/24 obręb Koplin, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2024-01-25 14:39:07
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami elektroenergetycznej sieci SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 158, 155, 127, 117, 113/1, 113/2, 113/3, 133/4, 113/5, 113/6. 113/7, 113/8. 113/9. 113/10. 113/11. 113/12, 113/13, 113/14. 113/15 obr. Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2024-01-25 14:37:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2023 znak: BP.6733.21.12.2023.KS z dnia 12.01.2024 roku dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczei) na działkach oznaczonych nr ewid. 61, 193, 202/1,225, 211/8 obręb Stradzewo, działce nr 43 obręb Witoszyn oraz na działkach nr 25, 28 obrębu Roztocze, gmina Choszczno 2024-01-12 14:32:02
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 28/2023 znak: BP.6733.28.7.2023.KS z dnia 12.01.2024 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci SN-15kV, nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach nr 168/1, 167/1 i 7 obręb 2 miasta Choszczno oraz na działkach nr 178, 184/2, 184/26, 184/27, 184/28,184/29, 184/30, 184/31, 184/32 i 184/33 obręb Koplin. gmina Choszczno 2024-01-12 14:31:22
Burmistrz Choszczna zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych na działkach oznaczonych nr ewid. 509/41 i 509/56 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2024-01-12 14:29:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-09 13:16:46
Ogłoszenie KO.6220.18.12.2023.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sławęcin, gmina Choszczno”, zlokalizowanego na działce nr 510 obręb Sławęcin gm. Choszczno . 2024-01-05 15:12:27
Obwieszczenie KO.6220.18.11.2023.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sławęcin, gmina Choszczno”, zlokalizowanego na działce nr 510 obręb Sławęcin gm. Choszczno . 2024-01-05 15:11:32
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 80 obr. Chełpa) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 76 obręb Chełpa, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jednocześnie informuję o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla ww. inwestycji w ustawowym terminie. Postępowanie zostanie zakończone do dnia 02 lutego 2024 roku 2024-01-05 14:16:46
Burmistrz Choszczna strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 259 obr. 1 m. Choszczno), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (wznowienie budowy z wygaśnięta decyzją pozwolenia na budowę) na działce oznaczonej nr ewid. 258 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2024-01-05 13:16:49
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 313/4 obr. Sławecin) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 313/3 obręb Sławecin. gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2024-01-05 13:15:50
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 29/2023 znak: BP.6733.29.7.2023.KS z dnia 29.12.2023 roku dla inwestycji polegającej na urządzeniu parku wiejskiego z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewid. 68/3 obręb Wardyń, gmina Choszczno. 2023-12-29 12:57:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, i 10 budynków gospodarczych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego na działce nr 525 oraz części działek nr 506 i 524 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych – w miejscu. 2023-12-28 12:01:47
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 59/2023 znak: BP.6730.59.7.2023.JI z dnia 21.12.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 739 oraz 644/1 obręb Roztocze, gmina Choszczno 2023-12-21 13:31:55
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 26/2023 znak: BP.6733.26.7.2023.KS z dnia 13.12.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej (sieci) średniego napięcia 15kV na części dziatki oznaczonej nr ewid. 17/6 obręb Rzecko, gmina Choszczno 2023-12-13 12:34:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli działki nr 313/4 obr. Sławęcin), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 313/3 obręb Sławęcin, gmina Choszczno 2023-12-12 14:25:27
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych i 10 budynków gospodarczych, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastruktura techniczna w ramach gminnego budownictwa mieszkaniowego na działce nr 525 oraz części działek nr 506 i 524 obręb 1 miasta Choszczno, amina Choszczno. 2023-12-08 14:03:18
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: urządzeniu parku wiejskiego z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewid. 68/3 obręb Wardyń, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2023-12-08 14:01:47
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania (właścicieli/spadkobierców działki nr 80 obr. Chełpa) dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 76 obręb Chełpa. amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-12-04 15:09:50
Obwieszczenie KO.6220.8.10.2023.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej „Roztocze PV” o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 2 obręb Roztocze, gmina Choszczno, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie”. 2023-11-23 14:33:12
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach oznaczonych nr ewid. 61, 193, 202/1, 225, 211/8 obręb Stradzewo, nr 43 obręb Witoszyn, nr 25 i 28 obręb Roztocze gmina Choszczno 2023-11-21 14:48:15
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 7 obr. 2 miasta Choszczno, 168/1,167/1, 178, 184/2. 184/26. 184/27, 184/28. 184/29. 184/30. 184/31, 184/32. 184/33 obr. Koplin, gminaChoszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2023-11-21 14:42:59
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: urządzeniu parku wiejskiego z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewid. 68/3 obręb Wardyń, amina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2023-11-21 14:41:22
Burmistrz Choszczna strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowa linii kablowych średniego napięcia 30kV (sieci) dla farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 229/5 i 229/7 obr. Radaczewo, gmina Choszczno” na dz. o nr ewid. : - 229/5, 229/6, 229/7, 227 obręb Radaczewo; - 894, 893/1, 892, 565, 564, 566, 563, 247 obręb Piasecznik, gm. Choszczno, - oraz 895, 896 obręb Ziemomyśl B; 6 obręb Mogilica; 1476/2 obręb Dolice, gmina Dolice, o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla ww. inwestycji w ustawowym terminie. 2023-11-21 14:07:33
Zawiadomienie KO.6220.18.9.2023.ASi dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Sławęcin, gmina Choszczno”, zlokalizowanego na działce nr 510 obręb Sławęcin gm. Choszczno. 2023-11-17 13:47:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działce oznaczonej nr ewid. 17/6 obręb Rzecko, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2023-10-19 12:49:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 11 września 2023 r. Burmistrz Choszczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-12 09:53:10
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczno na działce oznaczonej nr ewid 735 oraz 644/1 obręb Roztocze, gmina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz przekazano Zarządcy Dróg Gminnych w miejscu. Jednocześnie informuję o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla ww. inwestycji w ustawowym terminie. Postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 października 2023 roku. 2023-09-06 15:10:15
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kościoła z wykorzystaniem ruin ścian obwodowych korpusu nawowego zabytkowego kościoła wraz z budowa niezbędnej infrastruktury i elementów zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 50 obręb Radaczewo, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecnie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie. 2023-09-06 15:08:57
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid. 48/1 i 268/5 obręb Gleźno. gmina Choszczno. 2023-08-11 14:49:29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 665062Z (ul. Bohaterów Warszawy) w Choszcznie" 2023-07-11 08:40:16
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczone! nr ewid. 171/5 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-07-05 14:45:51
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 466, 425 obręb 1 miasta Choszczno, amina Choszczno. 2023-07-05 12:52:24
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.7.2023.ASi o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw przy sklepie Intermarche w Choszcznie, ul. Malczewskiego, na działce nr 166/7 obręb 3 miasta Choszczno”. 2023-07-03 15:13:58
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2023 znak: BP.6733.9.11.2023.KS z dnia 29.06.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej z towarzysząca infrastruktura techniczna na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Niedziałkowskiego, gmina Choszczno 2023-06-29 14:42:53
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 AAW wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 52/2, 54/2, 55, 56, 60/1, 84/13, 84/15, 104/1, 106/1 obręb Koplin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 20/1, 22/1 obręb Stawin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-06-28 14:36:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie regionalnego centrum szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj na działkach oznaczonych nr ewid. 861, 860/6 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2023-06-22 13:17:11
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2023 znak: BP.6733.14.7.2023.KS z dnia 22.06.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki składającego się z wieży telekomunikacyjne! (rozbudowa istniejącej) kontenera technicznego i towarzyszącej infrastruktury na działkach oznaczonych nr ewid. 385/5 i 385/3 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2023-06-22 13:16:23
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na działkach nr 52/2, 54/2, 55, 56, 60/1, 84/13, 84/15, 104/1, 106/1 z obrębu Koplin oraz na działkach nr 20/1 i 22/1 z obrębu Stawin, gmina Choszczno. o ponownym wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Poznaniu. 2023-06-12 13:59:00
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.3.4.2023.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw przy sklepie Intermarche w Choszcznie, ul. Malczewskiego, na działce nr 166/7 obręb 3 miasta Choszczno”. 2023-06-12 10:03:24
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.3.3.2023.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw przy sklepie Intermarche w Choszcznie, ul. Malczewskiego, na działce nr 166/7 obręb 3 miasta Choszczno”. 2023-06-12 10:02:36
Burmistrz Choszczna zawiadamia o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy Nr: 4/2023 znak: BP.6730.4.6.2023.KS z dnia 14.04.2023 roku dla inwestycji polegającej na: na budowie budynku usługowego (warsztatu samochodowego) wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 172/24 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2023-05-16 13:52:58
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/2, 54/2, 55. 56, 60/1, 84/13, 84/15, 104/1, 106/1 z obrębu Koplin oraz na działkach nr 20/1 i 22/1 z obrębu Stawin, gmina Choszczno" o wydaniu decyzji z 28 kwietnia 2023 r. (SKO/PG/420/5645/2022) uchylającej w całości decyzję Burmistrza Choszczna nr 78/2022 z 18 listopada 2022 r. (znak: BP.6730.78.5.2022.KS) odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i zwracającej sprawę do ponownego rozpatrzenia. 2023-05-05 11:42:17
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej publicznej nr 665041Z (ul. Piastowska) na działkach oznaczonych nr ewid. 309/37. 310/1.267/4, 530/1.263/4, 226, 229/1.259/1.552. 553.258/6, 259/2. 258/9, 21173,603, 680, 711/3, 263/1, 783/1, 711/1 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecnie, Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2023-05-05 11:41:33
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku oddziału rehabilitacji wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 520/1 i 521/1 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno. o ponownym wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 2023-05-04 14:36:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o łącznik do transportu chorych pomiędzy poziomem parteru budynku SOR oraz poziomem 1 pietra budynku Oddziału Wewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-05-04 14:34:28
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie łącznika pomiędzy budynkami 4A i 4B o przedsionek wejściowy wraz z niezbędna infrastruktura techniczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2023-05-04 14:33:46
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej z towarzysząca infrastrukturą techniczna na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-05-04 14:32:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie wiaty podjazdu dla karetek przed budynkiem nr 4C (SOR-ul i przebudowie pomieszczeń SOR-u wraz z niezbędna infrastruktura techniczno w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-05-04 14:31:40
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie z dopuszczeniem częściowej rozbiórki i dobudowy szybu dźwigu oraz zmiana sposobu użytkowania budynku nr 8 na pomieszczenia poradni specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie na działce oznaczonej nr ewid. 519/1 obręb 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-05-04 14:31:02
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej na odcinek sieci kanalizacji deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid, 1260/4, 288 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2023-05-04 14:30:14
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2023 znak: BP.6733.4.7.2023.KS z dnia 04.05.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie przyłącza farmy fotowoltaicznej wraz z powiązaniem sieci SN-15kV na działkach oznaczonych nr ewid. 36/2, 37/1, 38/6, 38/8, 38/9, 38/12, 38/13, 38/17, 38/18, 40 i 42 obręb Pakość oraz na działkach nr 40, 41 i 42 obręb Oraczewice, amina Choszczno 2023-05-04 14:29:12
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW (z możliwością etapowania) wraz z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2023-04-26 14:42:55
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. „GęśPro — Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych”, zlokalizowanego na działce nr 219/27 obręb Stradzewo, gmina Choszczno”, o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na decyzję tut. Kolegium z 30 września 2022 r. (SKO/PG/451/4690/2021) utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Choszczna z 22.10.2022 r. (znak: K0.6220.20.9.2021.ASi) umarzającą w całości postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań prowadzonej na wniosek Tredecim sp. z o. o. zs. w Szymbarku. 2023-04-26 13:37:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego (warsztatu samochodowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 172/24 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz Zachodniopomorskie 2023-02-09 15:01:44
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4nr CHS0004A na działce oznaczonej nr ewid. 378/1 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewn 2023-02-09 14:59:58
Burmistrz Choszczna zawiadamia o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2022 znak: BP.6730.12.7.2022.KS z dnia 16.01.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 149 obręb Koplin, gmina Choszczno, wydanej na rzecz: P4 Sp. z o.o. wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie 2023-02-09 14:58:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CHOSZCZNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 2023-02-07 12:17:16
Zawiadomienie KO.6220.14.5.2022.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/3, 16/5 w obrębie Roztocze w gminie Choszczno?. 2023-02-02 14:24:39
Obwieszczenie KO.6220.15.5.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 231 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". 2023-02-01 14:54:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych na działkach oznaczonych nr ewid. 89/2, 89/3 obręb Oraczewice oraz nr 134/2 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2023-02-01 13:56:04
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN- 15kV i nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 187/1, 317, 388/1, 388/2, 323, 288/3, i 282/2 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Pa 2023-02-01 13:54:28
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 131 obręb Rzecko, gmina Choszczno. o ponownym wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Po 2023-01-26 13:16:33
Obwieszczenie KO.6220.11.10.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie wertykalnej turbiny wiatrowej o mocy 3kW na maszcie stalowym kratownicowym H=10m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ? dotyczy dz. 26/15 i 26/13 obręb Korytowo, gmina Choszczno". 2023-01-20 15:13:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 131 obręb Rzecko, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Regionalneg 2023-01-20 14:30:23
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2022 znak: BP.6733.13.7.2022.KS z dnia 19.01.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 nr CHS3601A na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb Korytowa, gmina Choszczno 2023-01-19 15:06:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4nr CHS0004A na działce oznaczonej nr ewid. 378/1 obręb 1 miasta Choszczno, Gmina Choszczno 2023-01-19 11:48:20
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12/2022 znak: BP.6733.12.7.2022.KS z dnia 16.01.2023 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 149 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2023-01-16 15:22:38
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 10.12.202lr? dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 322/14 i 311/3 obręb 3 miasta Choszczn, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej 2023-01-12 15:00:35
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0.4kV wraz z powiązaniami sieci SN-15V i nn-0,4kV na działkach oznaczonych nr ewid. 187/1,317, 388/1, 388/2, 323, 288/3, 282/2 obręb Stary Klukom, gmina Choszczno 2023-01-12 14:59:50
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2023 r. 2023-01-12 14:55:49
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.15.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 231 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno". Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.15.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowane 2023-01-05 15:07:21
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.12.7.2022.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zamecin, o mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 84, 85 położonych w obrębie Zamęcin, gmina Choszczno, województwo zachodniopomorskie", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2023-01-03 15:13:19
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.12.6.2022.ASi dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zamecin, o mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 84, 85 położonych w obrębie Zamęcin, gmina Choszczno, województwo zachodniopomorskie", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwz 2023-01-03 15:11:32
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 109/2022 znak: BP.6730.109.7.2022.KS z dnia 29 grudnia 2022 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania mieszkania, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, na lokal usługowy (gabinet kosmetyczny) na działce oznaczonej nr ewid. 782/9 i 782/12 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2022-12-29 12:19:55
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2022 znak: BP.6733.11.9.2022.KS z dnia 28.12.2022 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 92/1 obręb Oraczewice. gmina Choszczno 2022-12-28 14:36:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 131 obręb Rzecko, gmina Choszczno. 2022-12-28 13:08:26
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 89/2022 znak: BP.6730.89.6.2022.KS z dnia 22 grudnia 2022 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na lokal usługowy (klub dziecięcy, żłobek) na działce oznaczonej nr ewid. 61/37 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2022-12-22 13:10:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2022-12-21 12:07:18
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 149 obręb Koplin, gmina Choszczno. O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2022-12-15 12:41:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej publicznej nr 665041Z ful. Piastowska) na działkach oznaczonej nr ewid. 71173, 263/1. 783/1, 711/1 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od da 2022-12-14 13:43:37
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.14.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 16/3, 16/5 w obrębie Roztocze w gminie Choszczno". Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.14.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaru 2022-12-13 09:47:10
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 88/2022 znak: BP.6730.88.6.2022.JI z dnia 12 grudnia 2022 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na lokal usługowy (gabinet masażu i fizjoterapii) na działce oznaczonej nr ewid. 248/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2022-12-12 14:38:36
Burmistrz Choszczna zawiadamia o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy Nr: 78/2022 znak: BP.6730.78.5.2022.KS z dnia 18.11.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80AAW wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na działkach nr 52/2, 54/2, 55, 56, 60/ 1, 84/13, 84/15, 104/1, 106/1 z obrębu Koplin oraz na działkach nr 20/1 i 22/1 z obrębu Stawin, amina Choszczno wraz z aktami sprawy do Samorząd 2022-12-09 14:26:27
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-09 13:25:53
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.10.7.2022.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2022-12-07 13:52:12
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.10.6.2022.ASi dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie", w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2022-12-07 13:50:33
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku" 2022-12-06 11:22:58
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku na działce oznaczonej nr ewid.92/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwiesz 2022-12-05 15:03:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania mieszkania usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego na lokal usługowy (gabinet kosmetyczny! na działce oznaczonej nr ewid 782/9 i 782/12 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze gromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od 2022-12-05 15:01:16
Burmistrz Choszczna strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 149 obręb Koplin, gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Zachodniopomorskiego 2022-11-30 13:52:31
Zawiadomienie KO.6220.12.4.2022.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Zamęcin, o mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 84, 85 położonych w obrębie Zamęcin, gmina Choszczno, województwo zachodniopomorskie". 2022-11-30 13:15:26
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.11.3.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wertykalnej turbiny wiatrowej o mocy 3kW na maszcie stalowym kratownicowym H=10m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dotyczy dz. 26/15 i 26/13 obręb Korytowo, gmina Choszczno" Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.11.4.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 2022-11-29 14:45:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2022 znak: BP.6733.10.9.2022.KS z dnia 25.11.2022 roku dla inwestycji polegającej na: rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego wraz z budowa niezbędnej infrastruktury drogowej i technicznej na dziatkach nr 208/1, 210/1, 211/3, 213/2, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-11-28 14:06:34
Burmistrz Choszczna strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb Korytowo, gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Powiatowego Zarządu 2022-11-28 10:27:12
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej publicznej nr 665041Z (ul. Piastowska) na dziatkach oznaczonych nr ewid. 309/34, 310/1, 267/4, 530/1, 263/4, 226, 229/1, 259/1, 552, 553, 258/6, 259/2, 258/9, 211 /3, 603, 680, 711/3, 263/1, 783/1, 711/1 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inw 2022-11-28 10:25:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na lokal usługowy (klub dziecięcy, żłobek) na działce oznaczonej nr ewid 61/37 obręb Oraczewice, gmina Choszczno.O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się ni 2022-11-25 13:06:59
OBWIESZCZENIE - podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030 roku" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu 2022-11-18 15:11:02
Burmistrz Choszczna, zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 78/2022 znak: BP.6730.78.5.2022.KS z dnia 18.11.2022 roku: ODMAWIAJĄCEJ USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr 52/2, 54/2, 55, 56, 60/ 1, 84/13, 84/15, 104/1, 106/1 z obrębu Koplin oraz na działkach nr 20/1 i 22/1 z obrębu Stawin, gmina Choszczno. 2022-11-18 13:37:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania mieszkania usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego na lokal usługowy (gabinet kosmetyczny) na działce oznaczonej nr ewid 782/9 i 782/12 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. O wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Zarządcy Drogi zlokalizowanej na działce nr 782/6 obręb 3 m. Choszczno. 2022-11-17 15:10:19
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid, 92/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-Ststem w Poznaniu. 2022-11-17 10:53:35
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej publicznej nr 665041Z (ul. Piastowska) na działkach oznaczone) nr ewid. 309/34, 310/1,267/4, 530/1. 263/4, 226. 229/1, 259/1,552, 553, 258/6, 259/2, 258/9, 211/3, 603. 680. 711 /3, 263/1, 783/1, 711/1 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. 2022-11-10 13:45:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lokal usługowy (gabinet masażu i fizjoterapii) na działce oznaczonej nr ewid 248/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożeni 2022-11-10 13:42:54
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb Korytowo, gmina Choszczno 2022-11-09 13:03:00
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na działce oznaczonej nr ewid. 149 obręb Koplin, amina Choszczno. 2022-11-09 13:02:23
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na lokal usługowy (klub dziecięcy, żłobek) na działce oznaczonej nr ewid 61/37 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. O wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu 2022-11-08 14:51:00
Zawiadomienie KO.6220.10.4.2022.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2022-11-07 15:22:02
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 80/2022 znak: BP.6730.80.7.2022.JI z dnia 04 listopada 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW (z możliwością etapowania) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na części RV o powierzchni do 3,4325 ha działki oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2022-11-04 13:51:38
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.30.11.2019.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.30.4.2019.ASi z dnia 11 grudnia 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno VI" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Radlice, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2022-11-04 13:50:01
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.27.13.2019.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.27.6.2019.ASi z dnia 4 października 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gostyczyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2022-11-04 13:47:48
Informacja KO.6220.12.1.2022.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Zamęcin, o mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych: 84, 85 położonych w obrębie Zamęcin, gmina Choszczno, województwo zachodniopomorskie". Obwieszczenie KO.6220.12.2.2022.ASi dla stron o wszczęciu postępowania i wystąpie 2022-11-02 14:54:43
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 92/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospoda 2022-10-27 14:32:50
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.29.13.2019.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.29.5.2019.ASi z dnia 04.11.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 103 obręb Rudniki, gmina Choszczno. 2022-10-27 14:32:01
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.29.12.2019.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.29.5.2019.ASi z dnia 04.11.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Choszczno V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 103 obręb Rudniki, gmina Choszczno. 2022-10-27 14:27:31
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.28.14.2019.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.28.5.2019.ASi z dnia 04.11.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie farmy fotowoltaicznej "Choszczno IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 103 obręb Rudniki, gmina Choszczno 2022-10-27 14:26:19
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.28.13.2019.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.28.5.2019.ASi z dnia 04.11.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. : "Budowie farmy fotowoltaicznej "Choszczno IV" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 103 obręb Rudniki, gmina Choszc 2022-10-27 14:25:08
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.26.14.2019.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.26.6.2019.ASi z dnia 18.10.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Choszczno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 159, 160, 208 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2022-10-27 14:24:05
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.26.13.2019.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.26.6.2019.ASi z dnia 18.10.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Choszczno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 159, 160, 208 obręb Koplin, gmina 2022-10-27 14:22:56
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.31.14.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 227/11, obręb ewidencyjny Raduń, gm. Choszczno". 2022-10-26 13:59:39
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak: SKO/PG/451/4690/2021 o wydaniu decyzji z dnia 30.09.2022 r., utrzymującej w całości w mocy decyzję Burmistrza Choszczna z dnia 22.10.2021 r. znak: KO6220.20.9.2021.ASi ? dot. inwestycji pn. "GęśPro --Innowacyjny system ekologicznej produkcji gęsiny o podwyższonych walorach dietetycznych". 2022-10-21 13:19:04
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.10.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 182/2 obręb Zamęcin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-10-20 13:17:13
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1, 210/1, 211/3, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. 2022-10-13 13:29:37
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-11 10:37:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-07 11:46:10
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.9.7.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym zawieszono postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznych pn. WARDYŃ, na terenie działki ew. 115/1 w m. Wardyń, o mocy do 29 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania". 2022-10-04 12:15:19
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2022 znak: BP.6733.9.7.2022.KS z dnia 04.10.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2022-10-04 12:14:32
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 69/2022 znak: BP.6730.69.6.2022.Jl z dnia 03 października 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 171/12 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno 2022-10-03 12:40:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 AAW (z możliwością etapowania) wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na części RV o powierzchni do 3,4325 ha działki oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, amina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków 2022-10-03 12:39:54
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych na działce oznaczonej nr ewid. 92/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2022-09-28 14:48:59
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznei o mocy do 80 AAW wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid.52/2, 54/2, 55, 56, 60/1,84/13, 84/15, 104/1, 106/1 obręb Koplin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 20/1, 22/1 obręb Stawin, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmio 2022-09-27 14:58:45
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o ponownym wszczęciu postępowania po weryfikacji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno ? plac przy zbiegu ul. Wolności i Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1, 210/1, 211/3, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. Weryfikacja polega na dodaniu do zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym 2022-09-21 14:40:00
Zawiadomienie KO.6220.29.10.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno V?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno). 2022-09-14 14:50:58
Zawiadomienie KO.6220.28.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,"Choszczno IV?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Rudniki, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 103 obręb Rudniki, gm. Choszczno) Zawiadomienie KO.6220.28.11.2019.ASi o wszczę 2022-09-14 14:00:23
Zawiadomienie KO6220.26.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Choszczno II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie? (zlokalizowanej na działkach nr 159, 160, 208 obręb Koplin, gmina Choszczno). 2022-09-14 13:57:11
Burmistrz zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na części dziatek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i 2022-09-08 13:41:20
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2022 znak: BP.6733.8.9.2022.KS z dnia 07.09.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno wraz z niezbędna infrastruktura techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, 2022-09-07 14:57:07
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rewitalizacji centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i Bolesława Chrobrego na działkach oznaczonej nr ewid. 208/1,210/1,21173, 235/2, 267/4 obręb 3 miasta Choszczno gmina Choszczno. 2022-09-07 14:40:35
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 171/12 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwies 2022-09-06 14:53:40
Obwieszczenie KO.6220.9.5.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznych pn. WARDYŃ, na terenie działki ew. 115/1 w m. Wardyń, o mocy do 29 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania". 2022-09-05 15:06:25
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.10.2022.ASi z dnia 25.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjne nr 17/2 obręb Stawin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-08-25 14:29:55
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.5.9.2022.ASi z dnia 25.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjne nr 17/2 obręb Stawin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-08-25 14:27:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+448 do km 16+548 przylegającej do drogi dla rowerów". 2022-08-25 11:31:50
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.8.8.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym zawieszono postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Chełpa o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 114/3 obręb Chełpa, gmina Choszczno". 2022-08-24 12:27:36
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr: 48/2022 znak: BP.6730.48.10.2022.JI z dnia 19 sierpnia 2022 roku: ODMAWIAJĄCEJ USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 18MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. 2022-08-19 13:20:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid 171/12 oraz nr 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno oraz o wysłaniu w dniu 17 sierpnia 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargard 2022-08-17 11:40:51
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 57/2022 znak: BP.6730.57.6.2022.KS z dnia 12 sierpnia 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku garażowego do 2 stanowisk wraz z niezbędna infrastrukturo techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 15/49 obręb 4 miasta Choszczno, amina Choszczno 2022-08-12 14:45:15
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2022 znak: BP.6733.7.9.2022.KS z dnia 12.08.2022 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przy Oddziale Wewnętrznym i przy SOR wraz z nowa brama i zadaszeniem podjazdu dla karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 mias 2022-08-12 14:08:57
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców LPR wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, gmina Choszczno 2022-08-09 15:11:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin Zamecin Gleźno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przytacza i instalacje energetyczne) na działkach oznaczonych nr ewi 2022-08-05 14:33:15
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.9.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. WARDYŃ, na terenie działki ew. 115/1 w m. Wardyń, o mocy do 29 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania?. Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.9.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji 2022-08-03 14:31:41
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2022 znak: BP.6733.5.10.2022.KS z dnia 28.07.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie bezemisyjnego systemu dostawy ciepła dla mieszkańców miasta Choszczna w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE? w SEC Region Sp. z o.o. wraz z towarzyszącą infrastrukturą technicz 2022-07-28 14:17:23
Obwieszczenie KO.6220.8.6.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Chełpa o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 114/3 obręb Chełpa, gmina Choszczno". 2022-07-26 14:25:06
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku garażowego do 2 stanowisk wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 15/49 obręb 4 miasta Choszczno przy ul. Matejki, amina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag 2022-07-15 14:13:33
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.33.18.2019.ASi z dnia 15.07.2022 r. dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.33.5.2019.ASi z dnia 4.12.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze?. 2022-07-15 13:49:15
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 18 MW wraz z infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji odmownej ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w t 2022-07-14 11:56:53
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin-Zamęcin-Gleźno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza i instalacje energetyczne) na działkach oznaczonych nr ewid.: - 82, 78, 2022-07-14 11:34:40
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przy Oddziale Wewnętrznym i przy SOR wraz z nową brama i zadaszeniem podjazdu dla karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obr. 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed 2022-07-14 11:33:55
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.8.3.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Chełpa o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ewid. 114/3 obręb Chełpa, gmina Choszczno?. 2022-07-11 13:03:30
Obwieszczenie KO.6220.31.11.2021.ASi o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . ?Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 227/11, obręb ewidencyjny Raduń, gm. Choszczno?. 2022-07-08 14:46:55
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2022 znak: BP.6733.6.7.2022.KS z dnia 07.07.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 170/7 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2022-07-07 15:16:04
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 33/2022 znak: BP.6730.33.6.2022.KS z dnia 07 lipca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: nadbudowie o lukarne/faciate (lukarny/faciaty) i przebudowie poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z budowa tarasu użytkowego nad istniejącym gankiem na działce oznaczonej nr ewid. 778/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Władysława Jagi 2022-07-07 15:14:34
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 182/2021 znak: BP.6730.182.10.2021 .KS z dnia 07 lipca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna i drogowa oraz słupem reklamowym na działkach oznaczonych nr ewid. 401/8, 401/10 i 401/13 i części działki nr 418/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-07-07 15:13:49
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr:42/2020 znak: BP.6730.42.19.2020.KS z dnia 05.07.2022 roku: ODMAWIAJĄCEJ USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, gmina Choszczno 2022-07-05 14:20:40
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.15.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2021.ASi z dnia 12.04.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno?. 2022-06-30 15:05:04
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przy Oddziale Wewnętrznym i przy SOR wraz z nowg brama i zadaszeniem podjazdu dla karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obr. 3 miasta Choszczno, amina Choszczno, o ponownym wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji 2022-06-28 13:56:22
Obwieszczenie w sprawie wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+548 do km 16+448 przylegającej do drogi dla rowerów" 2022-06-28 12:11:17
Ogłoszenie KO.6220.1.10.2022.ASi z dnia 27.06.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/12 obręb Wardyń gm. Choszczno?. 2022-06-27 13:46:18
Obwieszczenie KO.6220.1.9.2022.ASi z dnia 27.06.2022 r. dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/12 obręb Wardyń g 2022-06-27 13:41:06
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno wraz z niezbędna infrastrukturo techniczna do obsługi obiektów towarzyszących (zbiorniki magazynujące wodę, przepompownia strefowa wraz z zagospodarowaniem terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, przyłącza i instalacje energetyczne) na dzi 2022-06-23 14:35:13
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturo techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 2022-06-23 12:08:51
Obwieszczenie KO.6220.4.11.2022.ASi dla stron o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno". 2022-06-22 14:31:28
Zawiadomienie KO.6220.33.16.2019.ASi z dnia 20.06.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze". 2022-06-21 09:59:54
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 29/2022 znak: BP.6730.29.6.2022.KS z dnia 14 czerwca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40 MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na części działki oznaczonej nr ewid. 225/1 obręb Radlice, gmina Choszczno. 2022-06-14 14:43:41
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie o lukarnę/facjatę, lukarny/facjaty) i przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z budowa tarasu użytkowego nad istniejącym gankiem na działce oznaczonej nr ewid. 778/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Władysława Jagiełły, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi 2022-06-09 14:09:20
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczną i drogowa oraz słupem reklamowym na działkach oznaczonych nr ewid 401/8, 401/10 i 401/13 i części działki nr 418/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia 2022-06-08 15:01:33
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 170/7 obr. Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2022-06-08 15:00:41
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie bez emisyjnego systemu dostawy ciepła dla mieszkańców miasta Choszczna w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE" w SEC Region Sp. z o.o. wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid.: - 75/7, 161/3. 162/5. 149/3. 150/2. 60/4. 1222/2 2022-06-08 14:59:44
Ogłoszenie KO.6220.33.13.2021.ASi z dnia 07.06.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2022-06-07 15:07:06
Obwieszczenie KO.6220.33.12.2021.ASi z dnia 07.06.2022 r. dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2022-06-07 15:06:11
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 AAW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczalnej 18 AAW wraz z infrastruktura techniczno, na działce oznaczonej nr ewid. 219/16 obręb Stradzewo , amina Choszczno. O wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlew 2022-06-06 14:30:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 13/2022 znak: BP.6730.13.6.2022.KS z dnia 06.06.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45AAW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na części działek oznaczonych nr ewid. 38/9, 38/15. 38/17 i 40 z obrębu Pakość oraz na części działek nr 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 4 2022-06-06 14:27:25
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 12/2022 znak: BP.6730.12.6.2022.Jl z dnia 06 czerwca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego do dwóch stanowisk wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 15/49 oraz 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-06-06 13:29:38
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przy Oddziale Wewnętrznym i przy SOR wraz z nowa bramą i zadaszeniem podjazdu dla karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 515/1 obr. 3 miasta Choszczno, Gmina Choszczno. O wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleni 2022-06-06 13:28:04
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.32.13.2019.ASi o wydaniu decyzji znak: KO.6220.32.12.2019.ASi dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 18 obręb Roztocze", zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.32.5.2019.ASi z dnia 4 grudnia 2019 r. 2022-06-02 14:55:20
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 94 i 96 oraz 95, 78/1 i 93/9 obręb Oraczewice, Gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji odmownej, ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonan 2022-06-02 13:34:27
Zawiadomienie KO.6220.4.13.2021.ASi z dnia 30.05.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno?. 2022-05-31 13:53:02
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.3.10.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koplin - Zamęcin - Gleźno? 2022-05-25 13:57:27
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczną i drogowa oraz słupem reklamowym na działkach oznaczonych nr ewid 401 /8, 401710 i 401713 i części działki nr 418/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 23 maja 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Pań 2022-05-23 14:47:46
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o ponownym wszczęciu postępowania po weryfikacji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie bez emisyjnego systemu dostawy ciepła dla mieszkańców miasta Choszczna w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE" w SEC Region Sp. z o.o. wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych 2022-05-18 14:52:24
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 170/7 obr. Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego 2022-05-18 14:51:11
Obwieszczenie KO.6220.4.8.2022.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno?. 2022-05-18 14:48:42
Zawiadomienie KO.6220.1.7.2022.ASi z dnia 17.05.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 ora 2022-05-17 12:49:52
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.28.18.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali linii przetarcia drewna, budowa magazynu i garaży, budowa wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko?. 2022-05-16 14:42:04
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.28.17.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali linii przetarcia drewna, budowa magazynu i garaży, budowa wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko?. 2022-05-16 14:38:56
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 225/1 obręb Radlice, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w 2022-05-16 12:23:03
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przy Oddziale Wewnętrznym i przy SOR wraz z nowa brama i zadaszeniem podjazdu dla karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a, na części działki oznaczonej nr ewid. 515/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-05-13 15:12:25
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2022 znak: BP.6733.2.7.2022.KS z dnia 13.05.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska do piłki nożnej na części dziatki oznaczonej nr ewid. 860/6 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Sportowej, gmina Choszczno 2022-05-13 15:11:39
Informacja KO.6220.4.10.2021.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2021.ASi z dnia 12 kwietnia 2021 r., dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 187/1 w obrębie Stary Klukom w gminie Choszczno Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.11.2021.ASi o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych u 2022-05-12 15:18:33
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.42.12.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.42.10.2021.ASi z dnia 9.05.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Farma fotowoltaiczna Choszczno?. 2022-05-12 14:18:24
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.42.11.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.42.10.2021.ASi z dnia 9.05.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Farma fotowoltaiczna Choszczno?. 2022-05-12 14:17:29
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie o lukarne/faciate (flukarny/faciaty) i przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z budowa tarasu użytkowego nad istniejącym gankiem na działce oznaczonej nr ewid. 778/2 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Jagiełły, gmina Choszczno. o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszc 2022-05-11 14:32:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego do dwóch stanowisk wraz z niezbędną infrastruktura techniczna, na działce oznaczonej nr ewid 15/49 oraz 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejsz 2022-05-10 15:11:50
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45AAW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzysząca infrastruktura techniczna na części działek nr 38/9, 38/15, 38/17 i 40 obręb Pakość oraz na części działek nr 2/1,2/2, 4, 7, 39/1,39/2, 40, 42, 44 i 65 obręb Oraczewice, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze z 2022-05-09 15:01:40
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 181/2021 znak: BP.6730.181.6.2021 .KS z dnia 09 maja 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 128/3, 128/4 i 136 oraz 128/11 obręb 4 miasta Choszczno przy ul. Staszica, gmina Choszczno 2022-05-09 14:27:05
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 2/2022 znak: BP.6730.2.6.2022.KS z dnia 09 maja 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid. 145/38 oraz 145/28 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2022-05-09 14:26:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2022 znak: BP.6733.4.7.2022.KS z dnia 06.05.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 68/1 i 103/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2022-05-06 14:50:18
Zawiadomienie KO.6220.33.10.2021.ASi z dnia 05.05.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2022-05-05 15:11:43
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie bez emisyjnego systemu dostawy ciepła dla mieszkańców miasta Choszczna w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE" w SEC Region Sp. z o.o. wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid.: - 75/7. 161 2022-05-05 14:21:51
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2022 znak: BP.6733.1.7.2022.KS z dnia 29.04.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2022-04-29 14:56:03
Ogłoszenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.16.2020.ASi o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2020.ASi z dnia 27.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2022-04-29 14:54:16
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.15.2020.ASi dla stron o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2020.ASi z dnia 27.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2022-04-29 14:52:37
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 40MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na części działki oznaczonej nr ewid. 225/1 obręb Radlice, gmina Choszczno. O wysłaniu w dniu 29 kwietnia 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wod 2022-04-29 13:56:55
Informacja KO.6220.33.10.2019.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.33.5.2019.ASi z dnia 04.12.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze, na działce nr 32 obręb Roztocze?. Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.33.11.2019.ASi o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowan 2022-04-28 15:20:49
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 15/2022 znak: BP.6730.15.6.2022.JI z dnia 28 kwietnia 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 172/23 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno 2022-04-28 15:19:51
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 170/7 obr. Koplin, gmina Choszczno. 2022-04-27 13:44:01
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o podjęciu postępowania zawieszonego w dniu 04.04.2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz Pana Bartosza Więckowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną! drogową oraz słupem reklamowym na działkach oznaczonych nr ewid 401/8, 401/10 1 401/13 i części działki nr 418/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-04-26 14:55:38
Zawiadomienie KO.6220.3.8.2022.ASi z dnia 22.04.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koplin ? Zamęcin ? Gleźno?. 2022-04-22 15:17:53
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska na części działki oznaczonej nr ewid. 860/6 obr. 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2022-04-20 15:04:08
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.4.4.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno?. 2022-04-20 14:57:31
Ogłoszenie KO.6220.2.5.2022.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowie drugiej studni głębinowej wraz z modernizacją ujęcia wodnego dla ROD Pionier na działce nr 90/8 obręb 2 m. Choszczno? . 2022-04-20 14:54:26
Ogłoszenie KO.6220.18.18.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno" 2022-04-14 14:23:54
Obwieszczenie KO.6220.18.17.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno" 2022-04-14 14:22:35
Obwieszczenie KO.6220.1.6.2022.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10 2022-04-12 15:00:05
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie PGW WP znak: SZ.ZUZ.3.4210.139.6.2021.JF z dnia 4.04.20222 r. - dot. inwestycji ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz-Choszczno? 2022-04-08 11:29:33
Zawiadomienie KO.6220.28.15.2021.ASi z dnia 08.04.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali linii przetarcia drewna, budowa magazynu i garaży, budowa wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko?. 2022-04-08 11:24:33
OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 45MW (z możliwością realizacji w etapach) wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczna na części działek nr 38/9. 38/15. 38/17 i 40 obręb Pakość oraz na części działek nr 2/1, 2/2, 4. 7. 39/1, 39/2. 40. 42. 44 i 65 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2022-04-07 15:14:15
OBWIESZCZENIE Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego do dwóch stanowisk wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 15/49 oraz nr 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno 2022-04-07 15:11:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce oznaczonej nr ewid. 35 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-04-06 12:57:03
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, amina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia w 2022-04-05 13:44:17
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 68/1 i 103/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwiesz 2022-04-05 13:43:27
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 145/38 oraz 145/28,obreb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia 2022-04-05 13:42:11
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 128/3, 128/4 i 136 oraz 128/11 obręb 4 przy ul. Staszica, gmina Choszczno. O możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się 2022-04-05 13:37:28
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na rzecz Pana Bartosza Więckowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (handlowego) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową oraz słupem reklamowym na działkach oznaczonych nr ewid 401/8, 401/10 i 401/13 i części działki nr 418/1 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-04-04 15:00:15
OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 180/2021 znak: BP.6730.180.6.2021 Jl z dnia 30 marca 2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid.172/21 oraz 172/22 i 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2022-03-30 14:43:00
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 10/2021 znak:BP.6733.10.13.2021 .KS z dnia 30.03.2022 roku umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV pomiędzy istniejąca stacją transformatorowa a projektowanym slupem w linii SN-15 kVL-333 na działkach oznaczonych nr ewid. 24/1 i 24/2 obręb Roztocze, gmina Cho 2022-03-30 14:35:46
Zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska na części działki oznaczonej nr ewid. 860/6 obr. 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecnie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2022-03-30 14:34:41
Burmistrz Choszczna, zawiadamia o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno turystyczna Raduń w gminie Choszczno, uchwałą Nr XXXV/286/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 marca 2022 r. 2022-03-29 12:18:07
Obwieszczenie KO.6220.33.9.2021.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . rozbudowie zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2022-03-29 10:53:44
Zawiadomienie KO.6220.42.9.2021.ASi z dnia 28.03.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Farma fotowoltaiczna Choszczno?. 2022-03-28 13:43:35
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.13.2020.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2020.ASi z dnia 27.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. 2022-03-25 10:46:38
Ogłoszenie KO.6220.2.24.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno" . 2022-03-23 15:04:38
Obwieszczenie KO.6220.2.22.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Zalesienie działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno" . 2022-03-23 15:03:43
Ogłoszenie KO.6220.30.13.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?EF RADACZEWO? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 190/5, w obrębie ewidencyjnym Radaczewo, gmina Choszczno?. 2022-03-22 15:10:05
Obwieszczenie KO.6220.30.12.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?EF RADACZEWO? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 190/5, w obrębie ewidencyjnym Radaczewo, gmina Choszczno?. 2022-03-22 15:09:01
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.5.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 17/2 obręb Stawin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie?. 2022-03-18 14:56:20
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid 172/23 oraz 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszcz 2022-03-17 15:03:45
Zawiadomienie KO.6220.18.15.2021.ASi z dnia 16.03.2022 r. dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno?. 2022-03-16 14:25:31
Ogłoszenie KO.6220.41.10.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Sezonowy magazyn ciepła wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla projektu ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE? w SEC Choszczno Sp. z o. o. w Choszcznie . 2022-03-14 14:51:05
Obwieszczenie KO.6220.41.9.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Sezonowy magazyn ciepła wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla projektu ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE? w SEC Choszczno Sp. z o. o. w Choszcznie . 2022-03-14 14:50:05
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 145/2021 znak: BP.6730.145.8.2021.JI z dnia 08.03.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-03-08 15:22:00
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki oznaczonej nr ewid. 35 obr. 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2022-03-08 15:20:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 68/1 i 103/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie, Po 2022-03-08 15:19:44
Obwieszczenie KO.6220.28.14.2021.ASi o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . ,,Budowie hali linii przetarcia drewna, budowie magazynu i garaży, budowie wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko?. 2022-03-07 15:07:57
Informacja KO.6220.4.10.2020.ASi o wpłynięciu wniosku w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.4.5.2020.ASi z dnia 27.04.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną??, zlokalizowanego na działce nr 1/2 obręb Zamęcin, gm. Choszczno. Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.4.11.2020.ASi o wszczęciu postępow 2022-03-04 14:13:56
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid 145/38 oraz 145/28,obreb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 04 marca 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Państ 2022-03-04 14:12:38
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce oznaczonej nr ewid 128/3. 128/4 i 136 oraz 128/11 obręb 4 przy ul. Staszica, Gmina Choszczno. O wystaniu w dniu 04 marca 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewn 2022-03-04 14:11:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą cyt.: "Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z częściową przebudową gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000do km ok. 0+120 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: oświetleniem ulicznym, kanalizacyjną deszczową, siecią teletechniczną, przebudową sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz ścianami oporowymi" w Choszcznie 2022-03-03 13:43:16
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na części działki oznaczonej nr ewid. 68/1 oraz działce 103/1 obr. Oraczewice, gmina Choszczno 2022-02-25 14:55:50
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska na części działki oznaczonej nr ewid. 860/6 obr. 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-02-25 14:54:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działce oznaczonej nr ewid 172/23 oraz nr 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. o wysłaniu w dniu 25 lutego 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, Pa 2022-02-25 11:43:40
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na części działki oznaczonej nr ewid. 35 obr. 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2022-02-25 11:41:18
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędna infrastrukturo techniczno na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, amina Choszczno. o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytk 2022-02-25 11:39:24
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewid. 172/21 oraz 172/22 i 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszeg 2022-02-23 14:59:42
Zawiadomienie KO.6220.2.19.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zalesienie działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno?. 2022-02-23 14:06:58
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.3.1.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koplin ? Zamęcin - Gleźno?. Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.3.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ? Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koplin ? Zamęcin - Gleźno?. 2022-02-23 14:06:17
Burmistrz Choszczna, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak: SKO/WJ/420/3989/21 z dnia 14 stycznia 2022 roku, przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, Zawiadamia o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej - budowie linii kablowej Sn-15kV pomiędzy istniejąca stacją transformatorowa o projektow 2022-02-21 14:57:55
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 21/2021 znak: BP.6733.21.7.2021 ,KS z dnia 16.02.2022 roku dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy tacznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie, na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo, gm 2022-02-16 12:44:39
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 22/2021 znak: BP.6733.22.7.2021 .KS z dnia 15.02.2022 roku dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno na działkach oznaczonych nr ewid. 35, 36 i 79 obręb 4 miasta Choszczno przy ul. Komunalnej, amina Choszczno. 2022-02-15 14:47:04
Zawiadomienie KO.6220.41.7.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Sezonowy magazyn ciepła wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla projektu ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE? w SEC Choszczno Sp. z o. o. w Choszcznie 2022-02-15 14:45:33
Ogłoszenie KO.6220.34.11.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno". 2022-02-14 14:09:06
Obwieszczenie KO.6220.34.10.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno?. 2022-02-14 14:06:52
Obwieszczenie KO.6220.18.14.2021.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno?. 2022-02-10 12:06:23
Zawiadomienie KO.6220.30.10.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?EF RADACZEWO? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 190/5, w obrębie ewidencyjnym Radaczewo, gmina Choszczno?. 2022-02-08 14:47:01
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4210.148-8.2021.ZK w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych, z ujęcia opartego na studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 2/32 obręb Smoleń gm. Choszczno, przeznaczonych na cele pojenia drobiu z fermy oraz do mycia kurników i na cele socjalne pracowników fermy. 2022-02-08 14:45:49
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie znak: SZ.RUZ.4217.1-2.2021.ZK w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pana Jarosława Romańczuka właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego ?KAREX" Jarosław Romańczuk z siedzibę w Ciesławiu nr 37, 72-405 Świerzno o wydanie decyzji o legalizacji, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, urządzenia wodnego: studni wierconej nr 1 z 2019 roku o głębokości 43,0 m i wydajności eksploatacyjnej 9,9 m3/h przy de 2022-02-08 14:44:48
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.1.2.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowa i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/12 obręb Wardyń gm. Choszczno?. 2022-02-08 14:43:17
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów uzgadniających KO.6220.1.3.2022.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynków inwentarskich, płyt gnojowych, wiaty na słomę oraz rozbudowa i przebudowie istniejących obiektów budowalnych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na potrzeby prowadzenia chowu bydła mięsnego na działkach nr 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11 oraz 93/1 2022-02-08 14:42:42
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwie 2022-02-04 12:48:44
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choszczno w roku 2022 2022-02-03 12:47:41
Obwieszczenie KO.6220.28.13.2021.ASi dla stron o podjęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali linii przetarcia drewna, budowie magazynu i garaży, budowie wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko". 2022-02-02 13:51:34
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 172/21 oraz 172/22 i 172/8, obręb Koplin, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 01 lutego 2022 roku projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w 2022-02-01 14:58:02
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek oznaczonych nr ewid. 175/8, 176/3 i 177/29 obr. Pakość, gmina Choszczno. 2022-01-31 14:45:56
Ogłoszenie KO.6220.19.13.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działkach nr 544/34, 544/35 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2022-01-28 14:45:32
Obwieszczenie KO.6220.19.12.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działkach nr 544/34, 544/35 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2022-01-28 14:28:18
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.42.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Farma fotowoltaiczna Choszczno". 2022-01-27 13:47:38
Ogłoszenie KO.6220.35.6.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej", planowanego na działce nr 66/7 obręb 1 miasta Choszczno. 2022-01-19 13:57:22
Obwieszczenie KO.6220.2.17.2021.ASi o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na . "zalesieniu działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno". 2022-01-18 10:53:17
Zawiadomienie KO.6220.34.8.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno". 2022-01-17 15:11:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy łącznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo przy ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się p 2022-01-17 15:10:32
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 35, 36, 79 obr. 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w 2022-01-17 15:09:27
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Państwowego G 2022-01-17 15:08:38
Ogłoszenie KO.6220.29.11.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 38/9, 38/15, 38/17, 40 w obrębie Pakość oraz na działkach o nr ewidencyjnym 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 65 w obrębie Oraczewice w gminie Choszczno". 2022-01-13 12:37:08
Obwieszczenie KO.6220.29.10.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 38/9, 38/15, 38/17, 40 w obrębie Pakość oraz na działkach o nr ewidencyjnym 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 65 w obrębie Oraczewice w gminie Choszczno". 2022-01-13 12:34:17
Ogłoszenie KO.6220.15.24.2020.ASi o wydaniu decyzji znak: KO.6220.15.22.2020.ASi dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno?, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.15.13.2020.ASi z dnia 19 kwietnia 2021 r. 2022-01-04 14:40:22
Obwieszczenie KO.6220.15.23.2020.ASi dla stron postępowania o wydaniu decyzji znak: KO.6220.15.22.2020.ASi dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno?, zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.15.13.2020.ASi z dnia 19 kwietnia 2021 r. 2022-01-04 14:36:02
Burmistrz Choszczna informuje o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2021-2030" 2022-01-04 11:18:22
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy łącznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo przy ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno, o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji o us 2021-12-31 08:55:40
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanawia wyjaśnić w drodze postanowienia na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: SZ.RUZ.421.114-8.2018.LK/IW z dnia 15 kwietnia 2019 r. 2021-12-30 13:45:36
Zawiadomienie KO.6220.19.10.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Roztocze", na działkach nr 544/34, 544/35 obręb Roztocze, gmina Choszczno. 2021-12-28 13:47:08
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.41.1.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Sezonowy magazyn ciepła wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla projektu ?Ciepłownia przyszłości czyli system ciepłowniczy z OZE? w SEC Choszczno Sp. z o. o. w Choszcznie. 2021-12-20 14:49:38
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna oraz zjazdem z drogi gminnej na działkach oznaczonych nr ewid. 35, 36, 79 obr. 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2021-12-16 14:29:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 19/2021 znak: BP.6733.19.5.2021 .KS z dnia 15.12.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 33/2, 173/1 i 173/21 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2021-12-15 13:48:36
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy łącznika budynku szkolnego z budynkiem internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na działce oznaczonej nr ewid. 887/3 obręb Suliszewo przy ul. Zwycięstwa, gmina Choszczno. 2021-12-13 14:32:31
Ogłoszenie KO.6220.25.9.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". 2021-12-10 14:14:35
Obwieszczenie KO.6220.25.8.2021.ASi dla Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". 2021-12-10 14:13:35
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 18/2021 znak: BP.6733.18.7.2021.KS z dnia 10.12.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 322/14 i 311/3 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, 2021-12-10 14:12:18
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 20/2021 znak: BP.6733.20.7.2021.KS z dnia 10.12.2021 roku dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy do istniejącego pomieszczenia dydaktycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/9 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Obrońców Westerplatte 1a, gmina Choszczn 2021-12-10 12:58:46
Burmistrz Choszczna, zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 139/2021 znak: BP.6730.139.6.2021.KS z dnia 10.12. 2021 roku dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce oznaczonej nr ewid. 465/2 oraz 464/2, 466/1, 466/2, 465/1 i 470/2 obręb 3 miasta Choszczno p 2021-12-10 12:57:20
Obwieszczenie KO.6220.2.15.2021.ASi dla stron postępowania o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zalesienie działki nr 254/1 obręb Radaczewo w gminie Choszczno". 2021-12-10 12:26:11
Burmistrz Choszczna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno 2021-12-07 09:22:04
Ogłoszenie KO.6220.27.7.2021.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej Radlice 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 160/1, obręb Radlice, gmina Choszczno". 2021-12-06 13:29:48
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach oznaczonych nr ewid 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasto Choszczno przy ul. Władysława Jagiełły, gmina Choszczno, o wysłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 2021-12-02 13:30:43
Ogłoszenie KO.6220.24.23.2019.ASi o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Piasecznik", planowanego do realizacji na działkach nr 566, 560/3, 563, 562/3, 562/4 obręb Piasecznik, gmina Choszczno 2021-12-01 13:50:37
Zawiadomienie KO.6220.29.8.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 38/9, 38/15, 38/17, 40 w obrębie Pakość oraz na działkach o nr ewidencyjnym 2/1, 2/2, 4, 7, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 65 w obrębie Oraczewice w gminie Choszczno?. 2021-11-30 15:05:45
Burmistrz Choszczna, zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 120/2021 znak: BP.6730.120.7.2021.JI z dnia 30.11. 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 703 oraz 644/1 obręb Roztocze, gmina Choszczno, 2021-11-30 15:03:27
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna KO.6220.15.21.2020.ASi dla stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: KO.6220.15.13.2020.ASi z dnia 19.04.2021r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 41 w obrębie Korytowo, gmina Choszczno? . 2021-11-26 13:51:07
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 140/2021 znak: BP.6730.140.6.2021 .KS z dnia 24.11.2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 177/14, 177/15 i 177/16 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Jagiełły/Grunwaldzkiej, amina Choszczno. 2021-11-24 14:43:49
Burmistrz Choszczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych Gminy Choszczno w celu wzniesienia i eksploatacji instalacji oraz urządzeń elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2021-11-19 14:22:53
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.34.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 MW (40×1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewidencyjnym 225/1 obręb Radlice, gm. Choszczno". Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.34.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko 2021-11-16 14:50:30
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie i przebudowie, ze zmiana sposobu użytkowania garażu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i przyległego budynku garażowego, na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce oznaczonej nr ewid 465/2 oraz 464/2, 466/1.466/2, 465/1 i 470/2 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materia 2021-11-15 15:00:09
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych z poziomu terenu na poziom piwnicy do istniejącego pomieszczenia dydaktycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na działce oznaczonej nr ewid. 258/9 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spr 2021-11-15 14:59:08
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr ewid. 33/2, 173/1 i 173/21 obręb Koplin, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego ob 2021-11-15 14:58:27
Obwieszczenie KO.6220.18.11.2021.ASi dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej 219/16 obręb Stradzewo, gmina Choszczno". 2021-11-10 14:47:21
Obwieszczenie KO.6220.28.10.2021.ASi dla stron postępowania o wydaniu postanowienia, w którym zawieszono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie hali linii przetarcia drewna, budowie magazynu i garaży, budowie wiaty i podziemnego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Rzecko gm. Choszczno na działkach nr ew. 17/6 oraz nr 114/3 obręb Rzecko". 2021-11-05 10:59:31
Burmistrz Choszczna zawiadamia o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 100/2021 znak: BP.6730.100.7.2021.JI z dnia 04.11. 2021 roku dla inwestycji polegającej na: budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Drawieńskiej na działkach oznaczonych nr ewid. 182/2, 187/12, 187/18 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, 2021-11-04 14:26:20
Zawiadomienie KO.6220.25.6.2021.ASi dla Stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 18/1 w obrębie Bonin, gmina Choszczno". 2021-11-04 13:25:36
Obwieszczenie o wszczęcie postępowania i wystąpienie do organów współdziałających KO.6220.33.3.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2021-11-03 14:40:15
Informacja o wpłynięciu wniosku KO.6220.33.2.2021.ASi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu do przetwarzania oraz zbierania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr 67, 68 oraz 70/3, 70/4, 69/10 obręb 4 m. Choszczno. 2021-11-03 14:39:45
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia w