Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Choszczno: Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie w podziale na części obejmujące następujące zadania: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A. Numer ogłoszenia: 173741 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008


Choszczno: Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie w podziale na części obejmujące następujące zadania: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A.
Numer ogłoszenia: 173741 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax 095 7659306.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie w podziale na części obejmujące następujące zadania: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: Termomodernizacja budynków oświaty w Choszcznie w podziale na części obejmujące następujące zadania: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A. Przedmiot robót obejmuje: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Wymiana kotłowni gazowej, wymiana instalacji C.O., docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Przebudowa instalacji C.O., docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A.. Wymiana zaworów przygrzejnikowych, docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.23.21.40-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: - dla Części I - 5 000,00 PLN (pięć tysięcy PLN). - dla Części II - 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset PLN). - dla Części III - 8 000,00 PLN (osiem tysięcy PLN). - dla Części IV - 5 000,00 PLN (pięć tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku bankowego: 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium zostanie zarachowana na rachunku Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1. upłynął termin związania ofertą; 2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2. który został wykluczony z postępowania; 3. którego oferta została odrzucona. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki Formalne O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy, oraz spełniający następujące warunki: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1 Potencjał ekonomiczny i finansowy Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: b) posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niż: - dla Części I - 200 000,00 PLN. - dla Części II - 100 000,00 PLN. - dla Części III - 400 000,00 PLN. - dla Części IV - 200 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 2 Potencjał kadrowy Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli. 1) Stanowisko - Kierownik Budowy - branża budowlana, Wymagana liczba osób-1,Wymagania dotyczące osób-Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2) Stanowisko -Kierownik Robót Sanitarnych , Wymagana liczna osób -1, Wymagania dotyczące osób-Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych oraz gazowych. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zadania Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót na kilku częściach zadania przez te same osoby. Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia. Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania. 3 Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca składający ofertę na części I-IV lub dowolną z części musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie docieplenia ścian budynków metodą lekką o łącznej powierzchni wykonanej w ramach jednego zadania nie mniejszej niż 1 000 m2. b) Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie lub modernizację kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 50 KW. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) spełniać warunki wymienione w punkcie 6 niniejszej SIWZ; c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictw, mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać: 1. Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1 SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia). 3. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 2 SIWZ). 4. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia Formalne Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z rozdz.6, p. 6.1 SIWZ): a) Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 3 SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia 5. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca spełnia ekonomiczne i techniczne warunki ubiegania się o zamówienie a) Potencjał ekonomiczny i finansowy. Informacje i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i spełnia wymagania wymienione w rozdz.6 p.6.2.1 SIWZ. Niżej wymienione dokumenty muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia i. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.2 SIWZ). i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu - zgodnie z Formularzem Nr 4 SIWZ ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanych przez izbę inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów. d) Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.4 SIWZ) i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 5 SIWZ ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających, 6. Do oferty muszą być również dołączone następujące dokumenty: a) Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 6 SIWZ z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom. W przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać (NIE DOTYCZY) b) Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 7 SIWZ. W przypadku Wykonawców nie składających ofert wspólnych wpisać (NIE DOTYCZY) c) Wypełniona Tabela Elementów Rozliczeniowych na części na które Wykonawca składa ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2008 godzina 13:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Niedziałkowskiego 9. Wymiana kotłowni gazowej, wymiana instalacji C.O., docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.23.21.40-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II - Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Sucharskiego 9. Docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - Termomodernizacja Przedszkola nr 4 przy ul. Mur Południowy 4. Przebudowa instalacji C.O., docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.23.21.40-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 62A.. Wymiana zaworów przygrzejnikowych, docieplenie ścian oraz dachu budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.23.21.40-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc (DOC, 62KB) 2008-07-28 16:57:35 62KB 493 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Wolnosci_62a.zip (ZIP, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:55:36 3.4MB 61 razy
2 Sucharskiego.zip (ZIP, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:54:22 2.8MB 43 razy
3 SIWZ-Termomodernizacja.pdf (PDF, 294KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:08:19 294KB 63 razy
4 UMOWA_-_Termomodernizacja.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:08:55 67.KB 199 razy
5 MUR_poA_udniowy.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:10:23 3.6MB 76 razy
6 NiedziaA_kowskiego.zip (ZIP, 3.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-07-28 16:53:27 3.9MB 57 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_-Termomodernizacja_cz_II_III_IV__2_.pdf (PDF, 48.KB) 2008-08-27 11:20:33 48.KB 520 razy
2 wynik_postepowania_-Termomodernizacja_cz_I.pdf (PDF, 26.KB) 2008-08-20 11:28:00 26.KB 482 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_-_termomodernizacja.pdf (PDF, 43.KB) 2008-09-09 10:22:42 43.KB 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 28-07-2008 16:08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Desecka 28-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 09-09-2008 10:22:42