Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalno terapeutyczną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 40


Choszczno, 23 października 2007r.

Numer sprawy 1/I/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalno terapeutyczną
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 40”

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp,

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Dąbrowszczaków 40

73-200 Choszczno

zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Dąbrowszczaków 40

73-200 Choszczno

Strona http://www.choszczno.pl

E-mail sds@choszczno.pl

Tel. (0 95) 765 1890, fax (0 95) 765 1891

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Strona http: http://www.choszczno.pl - bip.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy

ul. Dąbrowszczaków 40

73-200 Choszczno

Tel. (0 95) 765 1890, fax (0 95) 765 1891

w godzinach od 8.00 do 14.00 w Środowiskowym Domu lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać na stronie internetowej

Strona http:// http://www.choszczno.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalno terapeutyczną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 40”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

45421141-4 - Instalowanie ścianek działowych

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne wodociągowe

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45331100-7 Roboty instalacyjne CO

CPV 45331200-8 Roboty instalacyjne wentylacja

CPV 45311200-2 Roboty instalacyjne - instalacja elektryczna

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

10 tygodni po podpisaniu umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ w rozdziale IX.

5) Oświadczenia i dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

nie wymaga.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium CENA

Waga 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ul. Dąbrowszczaków 40

73-200 Choszczno

do dnia 13 listopada 2007- do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Środowiskowy Dom Samopomocy

Ul. Dąbrowszczaków 40

73-200 Choszczno

dnia 13 listopada 2007r o godz. 10.15

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

1. w sprawach dotyczących zapisów SIWZ -Dariusz Łącki tel. 095765 9300 

2. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - tel. 095 765 1890

____________________________________

Środowiskowy Dom Samopomocy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Umowa_Projekt_zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc (DOC, 67KB) 2007-10-23 17:56:50 67KB 500 razy
2 og_oszenie.doc (DOC, 40.KB) 2007-10-23 17:54:29 40.KB 541 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 rzut_poddasza-inwentaryzacja.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:09:54 100KB 72 razy
2 przekroj_B-B-projektowany.pdf (PDF, 667KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:08:46 667KB 69 razy
3 przedmiar-elektryczn-_DS.pdf (PDF, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:55:54 30.KB 72 razy
4 przekroj_A-A-inwentaryzacja.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:07:44 524KB 99 razy
5 przedmiar-sanitarna-_DS.pdf (PDF, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:56:08 45.KB 63 razy
6 Za__cznik_nr_1_do_SIWZ.doc (DOC, 40KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:55:11 40KB 44 razy
7 siwz.doc (DOC, 84KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:54:29 84KB 59 razy
8 Opis_techniczny.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:10:15 255KB 27 razy
9 przemiar-budowlanka-_DS.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:56:19 42.KB 73 razy
10 przekroj_A-A-projektowany.pdf (PDF, 652KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:08:25 652KB 45 razy
11 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_BUDOWLANYCH.pdf (PDF, 192KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-23 17:56:50 192KB 54 razy
12 rzut_poddasza-_projektowany.pdf (PDF, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-10-24 14:08:56 44.KB 38 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2007 17:54:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 23-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 24-10-2007 14:10:15