Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie opracowań projektowych

 

Gmina Choszczno

siedziba – Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73 – 200 Choszczno

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro na:
„Wykonanie opracowań projektowych dla zadań:

Zadanie1 - Budowa ul.. Reymonta,

Zadanie 2 – Budowa ul. Czarnieckiego,

Zadanie 3 – Przebudowa ul. Niedziałkowskiego wraz z budową parkingów”.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowań projektowych dla zadań:

zadanie 1 - „Budowa ul. Reymonta”

zadanie 2 - „Budowa ul. Czarnieckiego”

zadanie 3 - „Przebudowa ul. Niedziałkowskiego wraz z budową parkingów"

Opracowanie projektowe będzie dotyczyło:

- zadanie 1 - wykonanie nawierzchni ulic i chodników oraz odwodnienia wraz z budową kanalizacji burzowej,

- zadanie 2 - wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej z odprowadzeniem wody do rzeki Stobnicy oraz oświetlenia,

- zadanie 3 - wykonanie nawierzchni parkingów oraz chodnika w ciągu ul. Niedziałkowskiego, rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia przy szpitalu SPZOZ Choszczno, rozbiórka i wykonanie muru oporowego przy budynku administracyjnym SPZOZ Choszczno, rozbiórka i wykonanie wiaty dla wózków, zabezpieczenie kolizji z rurociągiem gazu.

Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV – 74232000 - 4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Zakres inwestycji przy ul. Reymonta wraz z ulicami Polną (odcinek od szkoły do Reymonta) i Artylerzystów (od Reymonta do skrzyżowania z ulicą Stargardzka):

- Opracowanie projektowe będzie dotyczyło wykonania nawierzchni ulic i chodników oraz odwodnienia wraz z budową kanalizacji burzowej.

- Długość projektowanej drogi wynosi ok. 495 m szerokość 5m, z wyłączeniem ul. Polnej gdzie szerokość wina wynosić 6m.

- Kanalizacja burzowa będzie odprowadzała wodę z ul. Reymonta do kolektora kanalizacji burzowej zlokalizowanego w ul. Stargardzkiej oraz w kierunku ul. Polnej do rowu umieszczonego poza terenem szkoły.

- Nawierzchnie ulic należy projektować jako bitumiczne (z betonu asfaltowego) na podbudowie z kruszyw łamanych. Nawierzchnie obustronnie należy ograniczyć krawężnikiem betonowym.

- Chodniki oraz zjazdy zaprojektować z kostki betonowej.

Zakres inwestycji przy ul. Czarnieckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Stargardzką:

- Opracowanie projektowe będzie dotyczyło wykonania nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji burzowej z odprowadzeniem wody do rzeki Stobnicy oraz oświetlenia.

- Ulica obsługuje jedynie ruch lokalny mieszkańców ulicy Czarnieckiego.

- Długość projektowanej drogi wynosi ok. 390 m.

- Nawierzchnie ulic należy projektować jako ciąg pieszo-jezdny na całej długości ulicy.

- Ulica Czarnieckiego jest oświetlona jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Stargardzką. Należy zaprojektować instalację oświetlenia ulicznego na całej długości ul. Czarnieckiego. Projektowaną linię oświetlenia należy powiązać z istniejącą.

- Nawierzchnie ulic należy projektować jako bitumiczne (z betonu asfaltowego) na podbudowie z kruszyw łamanych. Nawierzchnie obustronnie należy ograniczyć krawężnikiem betonowym.

Zjazdy zaprojektować z kostki betonowej.

- Projekt skrzyżowania z drogą wojewódzką uzgodnić z zarządcą drogi.

- Oświetlenie winno obejmować cała długość drogi. Osiedlenie należy połączyć z istniejącym. W razie konieczności przewidzieć wymianę linii zasilającej istniejące oświetlenie.

Zakres inwestycji wzdłuż ul. Niedziałkowskiego:

- Opracowanie projektowe będzie dotyczyło wykonania nawierzchni parkingów oraz chodnika w ciągu ulicy Niedziałkowskiego w układzie zaprezentowanym w załączonej koncepcji.

- Projekt musi obejmować również rozbiórkę i odtworzenie ogrodzenia przy szpitalu SPZOZ Choszczno, rozbiórkę i wykonanie muru oporowego przy budynku administracyjnym SPZOZ Choszczno, rozbiórkę i wykonanie wiaty dla wózków, zabezpieczenie kolizji z rurociągiem gazu. Na całej długości ul. Niedziałkowskiego planuje się wymianę krawężnika.

- Przewiduje się 49 miejsc parkingowych.

- Ogrodzenie przewidziane do rozbiórki i przesunięcia należy zaprojektować z wykorzystaniem istniejących ram z wypełnieniem siatką, Słupki i elementy międzysłupkowe należy zaprojektować jako nowe.

- Należy zaprojektować rozbiórkę i wykonanie nowego muru oporowego zabezpieczającego skarpę.

- Nawierzchnie parkingów i chodnika należy projektować jako nawierzchnie z kostki betonowej. Na całej długości drogi należy przewidzieć wymianę krawężnika betonowego.

- Rurociąg gazowy zlokalizowany pod planowanymi miejscami parkingowymi należy zabezpieczyć poprzez wykonanie rury osłonowej. Rozwiązanie należy uzgodnić z właścicielem sieci.

- Istniejące ogrodzenie należy rozebrać zachowując ramy wypełnione siatką. Nowe ogrodzenie należy projektować z zastosowaniem elementów prefabrykowanych betonowych z fakturą wykonaną z żwiru płukanego.

- Należy przewidzieć likwidację muru oporowego oraz zaprojektować nowy mór oporowy. Zaleca się, aby projektowany mur oporowy miał fakturę zgodną z fakturą ogrodzenia lub był wykonany z cegły klinkierowej.

- Istniejącą wiatę należy rozebrać i w miejscu wskazanym na koncepcji zaprojektować nową wiatę – wózkownię.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w pok. nr 24 oraz pobrać ze strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.bip.choszczno.pl

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1) Oferty wykonawców nie wykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane wg następujących kryteriów i wag:

Kryterium

Waga kryterium

1. Cena

100%


2) Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – cena - znaczenie kryterium 100 %.


cena najniższa

-------------------------------- x 100 x waga kryterium 100%.

    cena oferty ocenianej


3) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych wyżej.

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, w terminie do dnia 01.06.2007 r. do godz. 12.00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin (data i godzina) jej dotarcia do siedziby Zamawiającego.

3) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2007 r., o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

5. Termin związania ofertą – 30 dni.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na trzy części.

8. Zamawiający przewiduje wniesienie przez wykonawców wadium w kwocie:

Zadanie 1. „Budowa ul. Reymonta” – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Zadanie 2. „Budowa ul. Czarnieckiego” – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Zadanie 3. „Przebudowa ul. Niedziałkowskiego wraz z budową parkingów” – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu; w poręczeniach bankowych; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

9. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Eugeniusz Ziemczonek, Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego, tel. 095 765 9300 w godz. 7.30 – 15.30, codziennie od poniedziałku do piątku, fax: 095 765 7806 (czynny całą dobę), e-mail: umch@choszczno.pl lub zp@choszczno.pl


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie.doc (DOC, 89KB) 2007-05-23 16:25:14 89KB 533 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 program_funkcjonalno_uA_ytkowy.doc (DOC, 327KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-23 16:28:47 327KB 53 razy
2 Projekt_zakres_opracowan.doc (DOC, 139KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-23 16:25:14 139KB 88 razy
3 Kopia_SIWZ.doc (DOC, 658KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-23 16:28:23 658KB 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adriana Białek 23-05-2007 16:25:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adriana Białek 23-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Adriana Białek 23-05-2007 16:28:47