Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Choszczna

 

Gmina Choszczno

siedziba – Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24
73 – 200 Choszczno

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych kwoty 60.000 euro na:
„Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Choszczna.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Choszczna

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją – tj. opracowaniach znajdujących się u zamawiającego, udostępnionych do wglądu w Urzędzie Miejskim w Choszcznie w Wydziale Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju nr 19 (II piętro). Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – opracowania te zostaną na wniosek wykonawcy przekazane w formie elektronicznej na płycie CD.

Kod CPV – 45233140-2 roboty drogowe

Kod CPV – 45233141-9 roboty w zakresie konserwacji dróg

Kod CPV – 45233142 –6 roboty w zakresie naprawy dróg

Kod CPV – 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV – 45233223-8 wymiana nawierzchni drogowej

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) wykonanie nowej nakładki na odcinku ul. Rybackiej/ Obr. Westerplatte, wykonanie nowej nakładki wraz z wnęką na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego do Gimnazjum, wykonanie nowej nakładki na drodze dojazdowej przy CHDK,

2) remont nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno – bitumiczną ulic: Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Kolejowa, Konopnicka, Mur Południowy, Nadbrzeżna, Piastowska, Polna, Słowackiego, Staszica, 22 Lipca, 23 Lutego, Matejki, Bohaterów Warszawy, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Rynek, Sucharskiego, Wyzwolenia, Wybickiego, 1 Maja, 9 Maja, Pl. Witosa, POM.

3) położenie nowego dywanika mineralno- asfaltowego ul. Promenada i Miejska Góra.

4) organizacja budowy:

a) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni.

3. Warunki wykonawstwa:

1) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej.

2) kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.

3) dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

4. Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania: Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy:

1) za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową.

2) nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Rozliczenia i płatności: Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie ze wzorem umowy.

7. Klauzule dodatkowe:

1) wykonawca załączy do umowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający planowane terminy realizacji robót.

2) wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia.

8. Odbiór końcowy: Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

9. Ubezpieczenia: Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł.

10. Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego:

1) Przedmiar robót

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w pok. nr 24 oraz pobrać ze strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// www.bip.choszczno.pl

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Oferty wykonawców nie wykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane wg następujących kryteriów i wag:

Kryterium

Waga kryterium

1. Cena

100%


2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – cena - znaczenie kryterium 100%

cena najniższa

-------------------------------- x 100 x waga kryterium 100%

    cena oferty ocenianej


3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych wyżej.

4. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, przy ul. Wolności 24, w terminie do dnia 29.05.2007 r. do godz. 9.30.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin (data i godzina) jej dotarcia do siedziby Zamawiającego.

3) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2007 r., o godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

5. Termin związania ofertą – 30 dni.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie przewiduje wniesienie przez wykonawców wadium.

9. Osobą uprawnioną przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest p. Andrzej Korzeniewski, Naczelnik Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska, tel. 095 765 9300 w godz. 7.30 – 15.30, codziennie od poniedziałku do piątku, fax: 095 765 7806 (czynny całą dobę), e-mail: komunalny@choszczno.pl lub zp@choszczno.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_RB.doc (DOC, 84.KB) 2007-05-21 14:23:52 84.KB 490 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Remont_nawierzchni_asf._drog_gm.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-21 15:11:26 59.KB 46 razy
2 ST-drogi.doc (DOC, 115KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-21 15:11:43 115KB 59 razy
3 remont_nawierzchni-siwz1.doc (DOC, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-05-21 14:23:52 242KB 41 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.doc (DOC, 65.KB) 2007-06-06 08:53:29 65.KB 457 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 64.KB) 2007-06-18 08:54:09 64.KB 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adriana Białek 21-05-2007 14:23:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adriana Białek 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Adriana Białek 18-06-2007 08:54:09