Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac porządkowych na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenach wiejskich wraz z zarządzaniem tymi cmentarzami


Gmina Choszczno

Urząd Miejski w Choszcnie

Ul. Wolności 14, 73-200 Choszczno

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60.000 euro na:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Infrastruktury Budownictwa i Rolnictwa w terminie do 07.09.2006r. lub pobrać na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych lub ze strony zamawiającego www.choszczno.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktówz oferentamijest pan Andrzej Korzeniewski - pracownik Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Rolnictwa, tel. 095 765-70-36 (do 38) wew. 114.

Informacji udziela się w godz. 8.00 - 14.00, codziennie od poniedziałku do piątku.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2006r., o godz. 11.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2006r. o godz. 12.00, w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, ani częściowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą tj.:

  1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  5. zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia - tzw. zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia polegające na utrzymaniu i zarządzaniu cmentarzem lub cmentarzami,

  6. wniosą wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 600zł.

Oferty będą ocenia w oparciu o jedno kryterium ceny (waga- 100%).

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

28.08.2006r.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 og_oszenie_o_przetargu_-_cmentarze_wiejskie.doc (DOC, 27KB) 2006-08-30 15:16:00 27KB 475 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Choszczno_-_cmentarze_wiejskie_28.08.2006.doc (DOC, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-30 15:13:53 182KB 52 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_wynikach_postepowania.png (PNG, 68.KB) 2006-09-08 12:42:28 68.KB 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 30-08-2006 15:13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: 08-09-2006 12:42:28