Choszczno: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem ( winda dla osób niepełnosprawnych ).
Numer ogłoszenia: 242680 - 2008; data zamieszczenia: 06.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233833 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem ( winda dla osób niepełnosprawnych )..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie szybu windowego wraz z wyposażeniem, winda dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający współfinansuje zadanie z PFRON. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomach od III do V SIWZ oraz dokumentacji projektowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.22.00-9, 45.23.24.60-4, 45.31.21.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 195654.05 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)