Choszczno: Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w baszcie przedbramia Bramy Kamiennej - Barbakanu w Choszcznie.

Numer ogłoszenia: 153806 - 2007; data zamieszczenia: 30.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax 095 7657806.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w baszcie przedbramia Bramy Kamiennej - Barbakanu w Choszcznie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w baszcie przedbramia Bramy Kamiennej - Barbakanu w Choszcznie.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.11.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie
  2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące PLN)..III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust.1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 Ustawy.
  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Potencjał kadrowy - Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, przeznaczony i odpowiedzialny za realizację zamówienia, dostępny podczas realizacji zadania:
  a. Kierownik Budowy branża budowlana - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach zabytkowych.
  b. min. 5 pracowników fizycznych przeznaczonych do realizacji zamówienia
  Wykonawca załączy kopię uprawnień budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach zabytkowych (dla osób odpowiedzialnych za
  kierowanie robotami).
  Wykonawcy składający wspólnie ofertę muszą łącznie spełniać w/w wymagania.
  Doświadczenie Wykonawcy
  a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 projektu, odpowiadającego swoim rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot tego zamówienia, tj. prace przy
  renowacji obiektów zabytkowych.
  b) Warunek wymieniony, w poz. a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na wykonanie zamówienia - wypełniony Formularz Nr 1.
  Dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz oryginał gwarancji lub poręczenia).
  Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (Formularz nr 2).
  Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Formularzem Nr 3.
  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
  ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
  na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty te muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia
  Potencjał kadrowy. Informacje i dokumenty potwierdzające fakt dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p 6.2.1)
  i. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników - zgodnie z Formularzem Nr.4
  ii. Kopie stosownych uprawnień budowlanych (jeśli takie uprawnienia wymagane są na danym stanowisku) i z kopie dokumentów potwierdzających ich weryfikację, wydanymi przez Izbę Inżynierów lub zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów.
  Doświadczenie zawodowe - informacje i dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z wymaganiami w rozdz. 6, p.6.2.2)
  i. Informacje o zrealizowanych zamówieniach - wypełniony Formularz Nr 5
  ii. Referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że zadania zostały wykonane należycie i zgodnie z wymaganiami zamawiających.
  Podwykonawstwo - wypełniony Formularz Nr 6 z wykazem zakresów robót zlecanych Podwykonawcom.
  Informacje o podmiotach wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia - zgodnie z Formularzem Nr 7


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komplet Inwest s.j., ul. Nadbrzeżna 17 , 66-400 Gorzów Wlkp , tel. 0957356251.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2007 godzina 12:00, miejsce: W sekretariacie Urządu Miejskiego w Choszcznie , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych