Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

2010-2014

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2015-01-21 11:45:59
dokument Uchwała Nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Choszczno 2015-01-21 11:43:51
dokument Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej 2015-01-21 11:38:03
dokument Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2015 2015-01-21 11:36:17
dokument Uchwała Nr XLII/376/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014 2015-01-21 11:04:39
dokument Uchwała Nr XLI/374/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2015-01-21 11:02:37
dokument Uchwała Nr XLI/370/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-01-21 11:00:47
dokument Uchwała Nr XLI/369/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-01-21 10:59:10
dokument Uchwała Nr XLI /368/ 2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2015-01-21 10:57:31
dokument Uchwała Nr XLI/367/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 3, poz. 67, z 2010 r., Nr 77, poz. 1461 oraz z 2012 r., poz. 1476). 2015-01-21 10:55:54
dokument Uchwała Nr XL/362/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2015-01-21 10:48:13
dokument Uchwała Nr XL/357/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2015-01-21 10:46:18
dokument Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2015-01-21 10:44:03
dokument Uchwała Nr XL/355/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. 2015-01-21 10:42:23
dokument Uchwała Nr XL/354/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2015-01-21 10:40:28
dokument Uchwała Nr XL/353/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 r. Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-01-21 10:38:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-05-26 10:59:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/343/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno w 2014 roku 2014-05-26 10:56:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej 2014-05-26 10:55:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Choszczno. 2014-05-26 10:53:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. 2014-05-26 10:51:05
dokument Uchwała Nr XXXVIII/337/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choszczno odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-26 10:49:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-26 10:47:48
dokument UCHWAŁA Nr XXXVIII/334/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-26 10:46:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno. 2014-05-26 10:44:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/332/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2014-05-26 10:41:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/328/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2014-05-26 10:39:12
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2014-05-26 10:37:28
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-26 10:35:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/318/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-05-26 10:33:25
dokument Uchwała Nr XXXVI/317/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VI" 2014-02-10 15:17:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/316/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 r. Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-02-10 15:14:28
dokument Uchwała Nr XXXVI/315/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-02-10 15:12:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2014. 2014-01-23 10:19:06
dokument Uchwała Nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagrów i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 2014-01-13 13:34:28
dokument Uchwała Nr XXXV/304/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-01-13 13:30:31
dokument Uchwała Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Choszczno. 2014-01-13 13:28:54
dokument Uchwała Nr XXXV/300/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2014-01-13 13:27:03
dokument Uchwała Nr XXXV/297/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-01-13 13:24:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 2014-01-13 13:21:28
dokument Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Choszczenie z dnia 11 października 2013 r. w spawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2014-01-13 13:18:32
dokument Uchwała Nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-09-30 11:17:53
dokument Uchwała Nr XXXI260/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno. 2013-09-30 11:15:33
dokument Uchwała Nr XXXI/257/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu oddłużeniowego" i "Programu realizacji świadczeń wzajemnych" dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Choszczno. 2013-09-30 11:13:07
dokument Uchwała Nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/241/2013 r. Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Chozczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-09-30 11:10:36
dokument Uchwała Nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/197/2012 RAdy Miejskiej w Choszcznie w sprawie podziału Gminy Choszczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2013-09-30 11:07:18
dokument Uchwała Nr XXX/248/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Choszczno 2013-04-23 14:08:40
dokument Uchwała Nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 2013-04-23 14:05:43
dokument Uchwała Nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-04-16 09:49:33
dokument Uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 roku. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-04-16 09:46:44
dokument Uchwała Nr XXIX/244/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy. 2013-04-16 09:43:21
dokument Uchwała Nr XXIX/243/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-04-16 09:40:25
dokument Uchwała Nr XXIX/241/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Choszczno na stałę obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2013-04-16 09:36:54
dokument Uchwała Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewożnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gminy Choszczno oraz określenia przystanków komunikacyjnych, a także warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2013-04-16 09:32:48
dokument Uchwała Nr XXVIII/235/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2013. 2013-03-13 08:58:07
dokument Uchwała Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z tytułu czestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Choszczno. 2013-03-13 08:55:01
dokument Uchwała Nr XXVII/226/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna. 2013-02-07 12:27:22
dokument Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-02-07 12:24:43
dokument Uchwała Nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawieokreśleia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi właność Gminy. 2013-02-07 12:22:08
dokument Uchwała Nr XXV/213/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie . 2013-01-16 12:04:07
dokument Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia śerdniaj ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 2013-01-16 11:41:51
dokument Uchwała Nr XXV/212/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz zwolnień od opłaty targowej. 2013-01-16 11:32:59
dokument Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choszcznoa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każym okręgu. 2013-01-16 11:12:12
dokument Uchwała Nr XXIV/198/2012 z dnia 26 paźzdiernika 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIII/95/2011 RAdy Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-16 11:07:32
dokument Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i podatku leśnym. 2013-01-15 13:55:33
dokument Uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 pażdziernika 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2013-01-15 13:49:58
dokument Uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. 2013-01-15 13:30:28
dokument Uchwała Nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 11:49:25
dokument Uchwała Nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 11:44:22
dokument Uchwała Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 10:49:43
dokument Uchwała Nr XXI/183/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 10:42:10
dokument Uchwała Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 10:30:29
dokument Uchwała Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2013-01-15 10:18:17
dokument Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Choszczno. 2013-01-15 10:05:07
dokument Uchwała Nr XXI/179/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-15 10:00:02
dokument Uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2013-01-15 09:06:22
dokument Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012-2016. 2013-01-14 14:52:37
dokument Uchwała Nr XIX/173/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/168/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków choszczeńskiej wspólnoty samorządowej. 2013-01-14 14:16:14
dokument Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2013-01-14 13:45:57
dokument Uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-14 13:26:15
dokument Uchwała Nr XVIII/162/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Choszczno. 2013-01-14 12:56:32
dokument Uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 06 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-14 12:50:00
dokument Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2013-01-14 12:42:41
dokument Uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 09 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012-2016. 2013-01-14 11:27:23
dokument Uchwała Nr XIV/143/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształceniu prawa użytkowania czieczystego w prawo własności. 2013-01-14 11:12:52
dokument Uchwała Nr XIV/136/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2013-01-14 10:30:05
dokument Uchwała Nr XIV/134/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2012. 2013-01-14 10:22:59
dokument Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno. 2013-01-14 10:09:07
dokument Uchwała Nr X/113/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobków lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno. 2013-01-14 09:49:09
dokument Uchwała Nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 2013-01-14 09:30:33
dokument Uchwała Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Choszczno oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Choszczno. 2013-01-14 09:02:14
dokument Uchwała Nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. 2013-01-14 08:54:09
dokument Uchwała Nr VIII/98/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Choszczna. 2013-01-11 14:04:40
dokument Uchwała Nr VIII/95/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-01-11 13:55:29
dokument Uchwała Nr VII/89/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Choszczno. 2013-01-11 13:43:32
dokument Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy. 2013-01-11 13:36:11
dokument Uchwała Nr VII/83/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-01-11 13:01:42
dokument Uchwała Nr V/77/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżeztu Gminy Choszczno na rok 2011. 2013-01-11 12:50:01
dokument Uchwała Nr V/73/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrza Choszczna. 2013-01-11 12:44:54
dokument Uchwała Nr IV/45/2011 z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E". 2013-01-11 12:39:39
dokument Uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki 166/7. 2013-01-11 12:35:44
dokument Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2013-01-11 12:33:01
dokument Uchwała Nr II/14/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. 2013-01-11 12:30:42