Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem 230/5


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 EWIDENCJI GRUNTÓW M. CHOSZCZNO, OZNACZONEJ NUMEREM 230/5

Zbycie nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczona numerem działki 230/5 o pow. 3.809 m2. Nieruchomość położona w pobliżu ścisłego centrum miasta, obok terenów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty administracyjne i handlowe miasta. Nieruchomość charakteryzuje się korzystnym usytuowaniem w stosunku do linii komunikacyjnych oraz dobrym położeniem w stosunku do terenów zabudowy miejskiej oraz ośrodków administracyjno - handlowej.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzi księgę wieczystą.

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań ustalona została na kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach:

19 stycznia 2006 r. - I przetarg ustny nieograniczony,

21 kwietnia 2006 r. - II przetarg ustny nieograniczony,

i zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nie został wyłoniony nabywca.

Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r., znajdowała się w jednostce A 44 MW, UH, UG, UR, UK, MZ, UZ, UŁ dla której obowiązywał zapis:

Obecna funkcja terenu: Budownictwo wielorodzinne z usługami wbudowanymi i na wydzielonych działkach.

Funkcja projektowana ustalona w planie: Utrzymanie obecnej funkcji. Lokalizacja hotelu na ok. 150 miejsc. Lokalizacja hotelu wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Alternatywnie lokalizacja hotelu na terenie A-19 na warunkach j. w. W obszarze sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłociąg, gazociąg niskociśnieniowy. Obszar wyposażony jest w sieć telefoniczną w kanalizacji .

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno nieruchomość znajduje się w jednostce MWU, dla której obowiązuje zapis:

„Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług”.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 20 lipca 2006 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 17 lipca 2006 r. o godz. 1500, w Informacji Urzędu Miejskiego w Choszcznie, z dopiskiem „ROKOWANIA - DZIAŁKA 230/5”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę nabycia nieruchomości i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach w czasie nie dłuższym niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski).

Do zgłoszenia należ dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie, najpóźniej do dnia 17 lipca 2006 r.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym uczestnikom rokowań zostanie ona zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia rokowań.

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  1. nie odpowiadają warunkom rokowań,

  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,

  3. nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 32.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006 13:52:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006 13:52:15