Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Choszcznie ul. Mur Południowy


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W CHOSZCZNIE UL. MUR POŁUDNIOWY

Zbycie nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem wolnostojącym położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno w skład, której wchodzi:

- działka oznaczona nr 254/1 o pow.4.525 m2,

- budynek wolnostojący ( po byłej szkole podstawowej) o pow. użytkowej wynoszącej 923,17 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 13358 A.

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań ustalona została na kwotę: - 750.000,00 zł

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych):

w tym: cena budynku wolnostojącego - 262.500,00 zł

cena gruntu - 487.500,00 zł

zaliczka w pieniądzu: - 150.000,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach:

19 stycznia 2006 r. - I przetarg ustny nieograniczony,

21 kwietnia 2006 r. - II przetarg ustny nieograniczony,

i zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nie został wyłoniony nabywca.

Przedmiotowa działka w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. znajdowała się w jednostce A-44 MW,UH,UR,UG,UK,MZ,UZ, dla której obowiązywał zapis:

„Budownictwo wielorodzinne z usługami wbudowanymi na wydzielonych działkach.”

W opracowanym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, a w przyszłości Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno, przedmiotowa działka zapisana będzie jako: „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług”.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 20 lipca 2006 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 17 lipca 2006 r. o godz. 1500, w Informacji Urzędu Miejskiego w Choszcznie, z dopiskiem „ROKOWANIA- MUR POŁUDNIOWY Działka 254/1”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę nabycia nieruchomości i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub w ratach w czasie nie dłuższym niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski).

Do zgłoszenia należ dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie w terminie do dnia 17 lipca 2006 r..

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia działka, a innym uczestnikom rokowań zostanie ona zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia rokowań.

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  1. nie odpowiadają warunkom rokowań,

  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,

  3. nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Dodatkowe informacje o działce można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 9332

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006 13:51:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 22-05-2006 13:51:47