Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizacje w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego


BURMISTRZ MIASTA CHOSZCZNA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE W 2005 ZADAŃ PUBLICZNYCH

NA TERENIA MIASTA I GMINY CHOSZCZNO WRAZ Z UDZIELENIEM WSPARCIA FINANSOWEGO

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wdrażanie programu profilaktyczno - prewencyjnego dla dzieci z terenu Gminy Choszczno:

a) na terenie Gminy Choszczno w drugiej połowie 2005 r. przeznacza się: 8000.00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, /Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873./

Dotacje zostaną przyznane wyłonionym konkursowo oferentom, którzy złożą w terminie ofertę według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. / Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ wraz z wymaganymi załącznikami i spełnią kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

III. Terminy i warunki realizacji zadań.

Realizacja zadań od podpisania umowy do 31 grudnia 2005 r.

Podmiot ubiegający się o dotacje:

 • powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji danego rodzaju zadania,

 • powinien posiadać odpowiednie zasoby kadrowe i rzeczowe, odpowiednie warunki techniczne potrzebne do realizacji zadania,

 • powinien mieć ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym, w którym dane zadanie ma być realizowane,

 • powinien prowadzić działalność na terenie Gminy Choszczno lub na rzecz jej mieszkańców

Wykonywanie zadań danego rodzaju powinno należeć do zakresu działalności podmiotu składającego ofertę i tym samym być ujęte w jego statucie lub innym akcie, na którego podstawie dany podmiot funkcjonuje. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie

IV. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, lub korespondencyjnie do dnia 21 października 2005 roku.

Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie.../podać rodzaj zadania i jego oznaczenie zgodnie z pkt. I ogłoszenia/”

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Rozstrzygnięcie w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferty będą rozpatrywane przez komisje, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Choszczna po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez ww. komisję. Kwota przeznaczonej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez oferenta, w szczególności posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, posiadane warunki techniczne oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań danego rodzaju,

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 • dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań

 • finansowy wkład własny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 20-09-2005 09:08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2005
Ostatnia aktualizacja: 20-09-2005 09:08:47