Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie


znak: BOSS/2PN/2005

Choszczno, 2005-07-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

"Remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

tel./faks 095 7652236

Godziny urzędowania:

pn. 8.00-16.00

wt.-pt. 7.30-15.30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można otrzymać bezpłatnie w Biurze zamawiającego w czasie godzin urzędowania w pokoju nr 23.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Remont pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

od 11.08.2005 r. do 31.08.2005 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

7.1.1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.1.2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7.1.3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7.1.4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
(art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia nie spełnia" oraz dokonana przez stwierdzenie spełnienia następujących wymogów przez wykonawców:

a) złożyli oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy

b) złożyli formularz ofertowy, wszystkie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w SIWZ.

c) przedstawili informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat,
w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie;

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

8) Informacja na temat wadium: nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium Waga

---------------------------------------------------------------------------

cena 80

okres gwarancji 20

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

do dnia 2005-08-01 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni

____________________________________

nazwa zamawiającego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-07-2005 10:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: 19-07-2005 10:32:23