Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Rozbudowa istniejącego Cmentarza Komunalnego


O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Burmistrz Choszczna Sebastian Kuliński, Szymon Napierała

Adres Kod pocztowy

Ul. Wolności 24 73-200

Telefon Faks

095 765 7036 095 765 7806

Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt.1.1

I.3) Adres pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt.1.1

I.4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt.1.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego o część zlokalizowaną na terenie działki nr 321 przy ul. Zielnej w Choszcznie - I- szy etap.

II. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Teren przeznaczony pod rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego w Choszcznie o pow. 1,26ha znajduje się w pn.-zachodniej części miasta przy ul. Zielnej i stanowi własność Gminy. Teren jest niezabudowany i nieuzbrojony, zróżnicowany pod względem wysokościowym, ze spadkiem w kierunku północnym.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH I OGRANICZEŃ CZASOWYCH ROZBUDOWĘ CMENTARZA PODZIELONO NA 3 ETAPY.

Przedmiotem obecnego przetargu jest I etap, obejmujący III kwaterę i częściowo II kwaterę, zgodnie z przedmiarem robót, całość do odległości ok. 50 m od starego cmentarza.

I etap realizacji obejmuje:

budowę III kwatery i częściowo II kwatery;

Roboty ziemne

Aleje wewnętrzne, pieszo-jezdne z polbruku

Place

Kolumbaria szt. 3

Ogrodzenie tymczasowe

II. 1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

ul. Zielna dz. Nr 321 obręb 3 Choszczno

II. 1.5) NOMENKLATURA

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień

(CPV)

Główny przedmiot 45.11.27.14-3

Dodatkowe przedmioty 45.21.54.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WARTOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia ( z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

I etap realizacji obejmuje: budowa III kwatery i częściowo II kwatery; Roboty ziemne, Aleje wewnętrzne pieszo- jezdne z polbruku, place kolumbaria szt. 3, Ogrodzenie tymczasowe.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach: 80 licząc od momentu udzielenia zamówienia.

SEKCJA III : INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

8.000,00 zł

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBEDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą oraz poniższe, tj.:

  • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:

  1. zatrudnią na stanowisku kierownika budowy, której realizacja stanowi przedmiot zamówienia, osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych polegających na kierowaniu budową lub robotami budowlanymi, w rozumieniu art.12 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 ze zm.),;

  2. wykonały i zakończyły w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 3 kontrakty na roboty budowlane związane z realizacją obiektów o charakterze publicznym, w tym przynajmniej 1 kontrakt na obiekcie, o takim charakterze, tego rodzaju i tej skali, co zadanie objęte przedmiotem zamówienia, oraz o zakresie finansowym kontraktu nie mniejszym niż 200.000,00 zł, na łączną wartość wynoszącą co najmniej 800.000,00 zł.

    • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.:

dysponują własnymi środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia lub promesą kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80.000,00 zł;

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
    ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia ( o ile dotyczy)

Numer ogłoszenie w spisie BZP: Nr poz. z

IV. 1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszenie do udziału w postępowaniu ( jeśli dotyczy)

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1 ) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 01/09/2005

Cena: 30,00 zł

IV. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 02/09/2005

Godzina: 09:00

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert


Data:02/09/2005 godzina: 09.30

Miejsce:

Sala Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKOW UE?

NIE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 18-07-2005 15:28:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2005
Ostatnia aktualizacja: 18-07-2005 15:28:30