Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu na codzienny dowóz uczniów do szkół w gminie Choszczno


Choszczno, 2004-05-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

CODZIENNY DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE CHOSZCZNO

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

pn. 08:00 - 16:00

wt.-pt. 07:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia przetarg nieograniczony.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie zamawiającego pokój nr 23 w godzinach urzędowania Biura.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest codzienny przewóz uczniów do szkół w gminie Choszczno, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.09.2005 do 30.06.2006 r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 2. skredytują płatności na okres min. 30 dni od daty wystawienia faktury.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 • wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
  w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych
  planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

 • wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

 • wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

 • wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

8) Informacja na temat wadium:

Wadium określa się w wysokości 0,5% szacunkowej wartości zamówienia tj. 2 285,00 zł. słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć zł.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu, na konto nr 96 1020 4867 0000 1302 0007 9947

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania

Cena za 1 km 90 0-100

Termin płatności 10 0-100

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena będzie oceniana wg wzoru:

(C min. : C bad.) * 100 * (waga)90 = liczba punktów

Termin płatności:

(T bad. : T max.) * 100 * (waga)10 = liczba punktów

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

Pokój nr 23

do dnia 2005-07-15 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą

okres 60 dni , tj. do dnia 2005-09-13

____________________________________

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005 15:06:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005 15:06:40