Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na zabezpieczenie imprezy „Dni Choszczna 2005r. - zabezpieczenie służb porządkowych


OGŁOSZENIE

 O ZAPYTANIU O CENĘ

NA ZABEZPIECZENIE IMPREZY „DNI CHOSZCZNA 2005”

I. ZAMAWIAJĄCY

 

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY UL. Bohaterów Warszawy 17,

73-200 Choszczno

Tel/fax 095-765-72-96

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177).

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA -            ZAPYTANIE O CENĘ

 

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ochrona imprezy „DNI CHOSZCZNA 2005” - zabezpieczenie służb porządkowych

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Profesjonalne zabezpieczenie imprezy „DNI CHOSZCZNA 2005” odbywającej się w dniach 10.06.2005 od godziny 17.00 do 13.06.2005 do godziny 12.00.

  1. Ilość pracowników służ ochrony - 50 osób, reprezentujących firmę (ubranie służbowe),

  2. Wyposażenie pracowników w środki zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz bezprzewodowe środki łączności,

  3. Harmonogram pracy służb porządkowych oraz organizacja łączności

  4. Zasady postępowania w przypadku potencjalnych zagrożeń m.in. pożar, sytuacje zagrożenia życia,

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

  • spełniają wymogi art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy oraz spełniający wymogi określone w ogłoszeniu,

  • spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.07.2002 r. w sprawie wymogów jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia oraz sposobów ich działania (Dz.U. Nr 113, poz. 986)

  • działają zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 106, poz. 680, z).

  • Działają zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22.08.1997 (Dz.U. Nr 114 poz. 740)

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  - 10.06.2005 - 12.06.2005

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA:

1. Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Choszczeńskiego Domu Kultury  lub przesłać na adres Zamawiającego:   

 

Choszczeński Dom Kultury

Ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno 

w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 24.05.2005 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  25.05.2005 o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego  (gabinet dyrektora).

3. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, którą należy zatytułować: 

Ochrona imprezy „DNI CHOSZCZNA 2005” - zabezpieczenie służb porządkowych  

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych będzie  cena. Oferty nie spełniające wszystkich warunków niniejszego zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wykonawcę faktury w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe .

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 27.05.2005 .

 

XI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH

Dostawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia że, spełnia warunki określone w art.22 ust.1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r.)

 

XII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Pan Zbigniew Garzyński tel. kom. 607 996 936 lub 095 765 72 96

XIII. Oferentom przysługują protesty i odwołania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005 15:05:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 19-05-2005 15:05:29