Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zapytaniu o cenę na obsługę rekreacyjno - rozrywkową Placu Witosa w czasie imprezy „Dni Choszczna 2005r.


OGŁOSZENIE

 O ZAPYTANIU O CENĘ

NA OBSŁUGĘ REKREACYJNO - ROZRYWKOWĄ PLACU

„DNI CHOSZCZNA 2005”

I. ZAMAWIAJĄCY

 

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY UL. Bohaterów Warszawy 17,

73-200 Choszczno

Tel/fax 095-765-72-96

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177).

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA -            ZAPYTANIE O CENĘ

 

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Obsługa rekreacyjno - rozrywkowa Placu Witosa  w czasie imprezy „DNI CHOSZCZNA 2005” odbywającej się w dniach 10.06.2005 - 12.06.2005.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. „Wesołe Miasteczko”

  1. Urządzenia pneumatyczne, dmuchane

  2. Małe ogródki zabaw dla dzieci np. autka akumulatorowe, urządzenia zręcznościowe i inne.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :

  • spełniają wymogi art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w/w ustawy oraz spełniający wymogi określone w ogłoszeniu,

  • posiadają niezbędne atesty na wszystkie oferowane urządzenia;

  • posiadają aktualne badania techniczne oferowanych urządzeń:

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  - 10.06.2005 - 12.06.2005

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA:

1. Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Choszczeńskiego Domu Kultury  lub przesłać na adres Zamawiającego:   

 

Choszczeński Dom Kultury

Ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno 

w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 18.05.2005 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  19.05.2005 o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego  (gabinet dyrektora).

3. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, którą należy zatytułować: 

„DNI CHOSZCZNA 2005” - obsługa rekreacyjno - rozrywkowa placu  

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych będzie  cena. Oferty nie spełniające wszystkich warunków niniejszego zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wykonawcę faktury w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe .

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 20.05.2005 .

 

XI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH

Dostawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia że, spełnia warunki określone w art.22 ust.1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004r.)

 

XII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Pan Zbigniew Garzyński tel. kom. 607 996 936 lub 095 765 72 96

XIII. Oferentom przysługują protesty i odwołania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-05-2005 13:56:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: 12-05-2005 13:56:25