Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na dzierżawę placu pod stoiska handlowe w Choszcznie na placu Witosa z okazji „Dni Choszczna 2005”


ZAPRASZAMY HANDLOWCÓW !

      Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę placu pod stoiska handlowe w Choszcznie na placu Witosa obok ul. Jagiełły, na działalność handlową w dniach od 11.06.2005r. do 12.06.2005r. z okazji obchodów "DNI CHOSZCZNA 2005".

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17.05.2005r. O GODZ. 9.00
W SALI KONFERENCYJNEJ CHOSZCZEŃSKIEGO DOMU KULTURY W CHOSZCZNIE, UL. Bohaterów W-wy 17

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu na konto Choszczeńskiego Domu Kultury
nr 18102048670000190200078923
w Banku PKO BP S.A. O/Choszczno z zaznaczeniem "DNI CHOSZCZNA 2005"
i określeniem nr stoiska, którego to wadium dotyczy z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak aby środki znalazły się na rachunku Choszczeńskiego Domu Kultury najpóźniej w dniu 16.05.2005r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony i Komisja przetargowa nie dopuści oferenta do udziału w przetargu.
Wadium wpłacone na jedno stanowisko upoważnia do udziału w przetargu
tylko na to stanowisko.

Przed wpłaceniem wadium osoby zainteresowane przetargiem powinny zapoznać się ze szkicem sytuacyjnym stoisk handlowych, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie - sekretariat.
      Osoba fizyczna biorąca udział w przetargu zobowiązana jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot oraz stosownego pełnomocnictwa.

      Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie do dnia 27.05.2005r. z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł.
      Do każdej wyprzetargowanej opłaty czynszu doliczony zostanie VAT w wysokości 22%.
      Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od spisania w określonym w niniejszym ogłoszeniu terminie umowy dzierżawy.

      Umowa dzierżawy z wyłonionymi kandydatami na dzierżawców spisana zostanie w terminie do dnia 27.05.2005r., do tego też czasu dzierżawca powinien wpłacić na konto Choszczeńskiego Domu Kultury wyprzetargowaną opłatę czynszu wraz z VAT, a dowód wpłaty okazać przy podpisywaniu umowy. Dzierżawca nie ma prawa przenosić uprawnień wynikających z zawartej umowy dzierżawy na osoby trzecie, jak również oddawać przedmiot dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać - pod rygorem wstrzymania działalności handlowej.

      Dzierżawca stoiska handlowego z piwem zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie z dn. 26.10.1982r. z późniejszymi zmianami - O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza art.14, ust. 2a (Dz.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

      Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

      Odbywające się obchody „DNI CHOSZCZNA 2005” nie wstrzymują działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w ramach posiadanych zezwoleń stałych.

      Organizatorzy obchodów „DNI CHOSZCZNA 2005” " zapewniają w porze nocnej dozór placu handlowego, natomiast zabezpieczenie urządzeń stoisk dzierżawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
            Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.      Załączniki:

Wykaz stoisk handlowych

Organizacja handlu


WYKAZ STOISK HANDLOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH na Placu Witosa w Choszcznie
PODCZAS TRWANIA "DNI CHOSZCZNA
2005".

 

 

STOISKO nr 1
- wyłączność na sprzedaż piwa, punkty handlowe

 

 

Sprzedaż piwa ………………………………………..

(możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).

Cena wywoławcza - 15.0000 zł

Wadium - 3.000 zł

 

STOISKA nr 2

 

Przeznaczone do prowadzenia "małej gastronomii"

oraz sprzedaży napojów bezalkoholowych

(możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej).

Cena wywoławcza - 800,00 zł

Wadium - 160,00 zł

 

STOISKA nr 3

 

Sprzedaż upominków, okularów, waty cukrowej,

pop-cornu, zabawek i innych drobiazgów

(bez możliwości podłączenia się do sieci elektrycznej)

Cena wywoławcza - 100,00 zł

Wadium - 20,00 zł

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT IMPREZY

MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE

Choszczeńskiego Domu Kultury

  • tel./fax (95) 765 72 96REGULAMIN IMPREZY ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY
P.N. "DNI CHOSZCZNA 2005"
Miejsce imprezy PLAC WITOSA Termin: 11-12 CZERWCA 2005r.Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywających na niniejszym obiekcie, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

1. Zakaz wstępu na obiekt (teren) dotyczy:
a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki,
c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
d) małoletnich, bez opieki dorosłych opiekunów .

2. Z obiektu - terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na obiekcie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych. Szczegółowe działania służb porządkowych określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone - tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie - terenie powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

10. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny do 5 000 złotych oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 11-05-2005 15:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 11-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 11-05-2005 15:31:47