Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2005r. zadań publicznych na terenie miasta i gminy Choszczno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz uchwały Nr XXV/200/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

BURMISTRZ CHOSZCZNA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2005 ZADAŃ PUBLICZNYCH

NA TERENIA MIASTA I GMINY CHOSZCZNO WRAZ Z UDZIELENIEM WSPARCIA

FINANSOWEGO (dotacji z budżetu)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

a). Organizacja wypoczynku oraz propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla

dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

W 2005 r przeznacza się: 10.000 zł, w 2004 r. przeznaczono: 10.000 zł

b). Prowadzenie ogólnodostępnej działalności w zakresie wspierania oraz pomocy osobom dotkniętych

zjawiskami patologicznymi oraz działalności profilaktycznej w tym przedmiocie poprzez organizowanie

spotkań grupowych i indywidualnych konsultacji na terenie Choszczna.

W 2005 r przeznacza się: 5.000 zł, w 2004 r. nie przeznaczono dotacji

c). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie piłki nożnej, w tym organizacja i

uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie Choszczna.

W 2005 r przeznacza się: 19.000 zł, w 2004 r. przeznaczono: 20.000 zł

d). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie piłki nożnej, w tym organizacja i

uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym

przeznaczonych dla dzieci do lat 15 na terenie Choszczna.

W 2005 r przeznacza się: 500 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.500 zł

e). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w tym organizacja i uczestnictwo w imprezach

sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Rzecko.

W 2005 r przeznacza się: 6.000 zł, w 2004 r. przeznaczono: 2.500 zł

f). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w tym organizacja i uczestnictwo w imprezach

sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Piasecznik.

W 2005 r przeznacza się: 500 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.500 zł

g). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w tym organizacja i

uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Raduń.

W 2005 r przeznacza się: 500 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.500 zł

h). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie piłki nożnej, w tym organizacja i

uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Sławęcin.

W 2005 r przeznacza się: 500 zł, w 2004 r. przeznaczono: 2.000 zł

i). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie dyscyplin pływackich, w tym organizacja

i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie Choszczna.

W 2005 r przeznacza się: 500 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.000 zł

J). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie unihokeja, w tym organizacja

i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Sławęcin.

W 2005 r przeznacza się: 250 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.000 zł

k). Propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i sportu, w zakresie unihokeja, w tym organizacja

i uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych o wyraźnym programie antyalkoholowym na

terenie sołectwa Korytowo.

W 2005 r przeznacza się: 250 zł, w 2004 r. przeznaczono: 1.500 zł

2. zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

a). Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjno-ruchowych przeznaczonych dla osób

zdrowych i niepełnosprawnych, których celem ma być zintegrowanie środowisk poprzez

współzawodnictwo sportowe i aktywne spędzanie wolnego czasu na terenie miasta Choszczno.

W 2005 r przeznacza się: 1.000 zł, w 2004 r. nie przeznaczono dotacji

b). Organizacja i prowadzenie zajęć i imprez rekreacyjno-ruchowych przeznaczonych dla osób

zdrowych i niepełnosprawnych, których celem ma być zintegrowanie środowisk poprzez

współzawodnictwo sportowe i aktywne spędzanie wolnego czasu na terenie sołectwa Suliszewo.

W 2005 r przeznacza się: 2.000 zł, w 2004 r. nie przeznaczono dotacji

3. zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

a). Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych

oraz uprawiających sporty wodne na terenie Gminy Choszczno.

W 2005 r przeznacza się: 10.000 zł, w 2004 r. przeznaczono: 7.500 zł

II. Zasady przyznawania dotacji.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, /Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873./

Dotacje zostaną przyznane wyłonionym konkursowo oferentom, którzy złożą w terminie ofertę według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. / Dz. U. Nr 193, poz. 1891/ wraz z wymaganymi załącznikami i spełnią kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok

Dotacje nie będą przyznawane na:

- zakupy i remonty nie stanowiące integralnej części projektu,

- prowadzenie działalności związkowej, politycznej, religijnej i gospodarczej,

 • zadania już zlecone przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym.

III. Terminy i warunki realizacji zadań.

Zadania będą realizowane do 31 grudnia 2005 r.

Podmiot ubiegający się o dotacje:

 • powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji danego rodzaju zadania,

 • powinien posiadać odpowiednie zasoby kadrowe i rzeczowe, odpowiednie warunki techniczne potrzebne do realizacji zadania,

 • powinien mieć ugruntowaną pozycję w środowisku lokalnym, w którym dane zadanie ma być realizowane,

 • powinien prowadzić działalność na terenie Gminy Choszczno lub na rzecz jej mieszkańców

Wykonywanie zadań danego rodzaju powinno należeć do zakresu działalności podmiotu składającego ofertę i tym samym być ujęte w jego statucie lub innym akcie, na którego podstawie dany podmiot funkcjonuje. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

IV. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, parter lub korespondencyjnie do dnia 6 czerwca 2005 roku.

Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie.../podać rodzaj zadania, zgodnie z pkt. I ogłoszenia/”

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Rozstrzygnięcie w ciągu miesiąca od ostatecznego terminu składania ofert. Oferty będą rozpatrywane przez komisje, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji samorządowej.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Choszczna po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez ww. komisję. Kwota przeznaczonej dotacji może być niższa od wnioskowanej. O wynikach konkursu Burmistrz pisemnie informuje oferentów. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

Właściwy merytorycznie wydział urzędu sporządzi umowę z wnioskodawcą i będzie nadzorował realizację zadania i rozliczał zleceniobiorcę.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez oferenta, w szczególności posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, posiadane warunki techniczne oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań danego rodzaju,

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 • wysokość środków finansowych planowanych przez oferenta na realizację zadania
  z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł,

 • dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym,

 • dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-05-2005 11:31:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-05-2005
Ostatnia aktualizacja: 02-05-2005 11:31:39