Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-200

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Burmistrz Choszczna

Krzysztof Machowski

Adres

Kod pocztowy

ul. Wolności 24

73-200

Miejscowość

Województwo

Choszczno

zachodniopomorskie

Telefon

Faks

095 7657036

095 7657806

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

promocja@um.choszczno.pl

www.choszczno.pl


I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. 1.1SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Kontynuacja robót budowlanych polegająca na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku socjalno - klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu (położonego w Choszcznie na działkach nr 860/1,860/3 i 860/4) od istniejącego stanu na dzień 30.04.2004r.

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Środkowa dwukondygnacyjna część obiektu została zrealizowana w latach sześćdziesiątych w oparciu o konstrukcję stalową, szkieletową (słupy, rygle i belki stropowe) z wypełnieniem materiałem ceramicznym. W 2003 roku wykonano prace polegające na rozbudowie z nadbudową obiektu składającego się z kondygnacji parteru i piętra (zaawansowanie prac to - stan surowy obiektu i przyłącza do budynku - 100% wykonania; tynki, elewacja, instalacje wod.-kan. i instalacje elektryczne - powyżej 50% wykonania). Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i stropem nad parterem i piętrem, z prefabrykowanych płyt kanałowych i wylewanych żelbetowych. Obecnie zaprojektowano nadbudowę budynku o II piętro i poddasze, których główną konstrukcją są prefabrykaty szkieletowe, stalowe. Obiekt ma służyć przede wszystkim jako zaplecze socjalno-sanitarne wraz z szatniami dla klubu sportowego mieszczącego się na Stadionie Miejskim. Pokoje gościnne zaprojektowano również z myślą o przeznaczeniu ich na turystyczną bazę noclegową miasta. Na kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia socjalne dla sportowców uczestniczących w zajęciach sportowych oraz pomieszczenia magazynowe i administracyjne. Na parterze budynku znajduje się również część gastronomiczna. Kondygnacje I i II piętra przeznaczono na potrzeby noclegowe uczestników zajęć sportowych. Na poddaszu obiektu przewidziano pomieszczenie na potrzeby spotkań klubowych oraz umieszczenie centrali wentylacyjnej.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Choszczno

II.1.5) NOMENKLATURA

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień    

II.1.5.2) Inna nomenklatura

 

(CPV)

 

Główny przedmiot

45.21.20.00-6

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

1.Wartość zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego netto: 2.377.987,18 PLN

2.Wartość zamówienia uzupełniającego (20%)netto: 475.597,43 PLN

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w dniach: 180 liczšc od momentu udzielenia zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

45.000,00 PLN

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą tj.: 1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ,ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy powinni wykazać że, w okresie ostatnich 5 lat tj. od dnia 05 stycznia 1999r. wykonali co najmniej 5 robót budowlanych jako główny wykonawca o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30% ceny oferowanej, potwierdzonych referencjami, 6) na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca powinien wykazać że, za 3 ostatnie lata obrotowe osiągnął przychód w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 za każdy rok, 7) zrealizują przedmiot zamówienia siłami własnymi w co najmniej 60%, 8) ubezpieczą budowę od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody na mieniu i w stosunku do osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie na wykonanie robót.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP:    Nr   poz.   z

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

B
) Cena oraz dodatkowe kryteria wraz z ich procentowym udziałem:

1. cena realizacji zamówienia - 95 %

2. termin realizacji zamówienia - 5 %IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 25/04/2005

Cena: 70.00

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 26/04/2005

Godzina: 10:00

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznegoterminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 26/04/2005 Godzina: 10:30

Miejsce:
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego - Choszczno ul. Wolności 24

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Nie 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 08-03-2005 12:48:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 08-03-2005 12:48:44