Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 384/4 położonej w obrębie Sławęcin.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

 rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 384/4 położonej w obrębie Sławęcin.

      Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona  nr ewidencyjnym działki 384/4 o pow. 0,2941 ha, położona w obrębie Sławęcin, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi księgę wieczystą. Zabudowania stanowią fundamenty budynku mieszkalnego oraz budynek gospodarczy o bardzo złym stanie technicznym i  nie przedstawiają na dzień ogłoszenia rokowań żadnej wartości ( wartość 0 zł). 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem B-RIVb,

S-RIVb i Ł-IV.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :

RM-„ Tereny  zabudowy zagrodowej”.

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań  wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 Wysokość zaliczki wynosi  11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach :

- 30 października 2008r  - I przetarg ustny nieograniczony;

- 28 maja 2009r. – II przetarg ustny nieograniczony i  zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 28 września 2009r.  o godz. 10,00 w sali narad tut. Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 24 września 2009r. do godz. 15,30 , w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie , z dopiskiem’ ROKOWANIA - NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA- DZIAŁKA  NR 384/4 -SŁAWĘCIN ‘

Zgłoszenie powinno zawierać :

1)       imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia ;

3)       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia :

1)       nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)       zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)       nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)       są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji w sprawie można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.0957659341.

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-08-2009 10:53:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 25-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 26-08-2009 10:54:48