Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 173/4 i 173/5 położonej w obrębie Koplin

BURMISTRZ   CHOSZCZNA
OGŁASZA
I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 173/4 i 173/5 położonej w obrębie Koplin


      Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość gruntowa, położona w obrębie w obrębie Koplin, oznaczona nr ewidencyjnym działek 173/4 o pow. 0,0200 ha i 173/5 o pow. 0,0800 ha
dla, której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 27637 .
W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem B
.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowych nieruchomości  określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem : ,PU – tereny obiektów produkcyjnych ,składów i magazynów , tereny usług”

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 22.350,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 09  września  2009 r.   o godz. 10.00  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 05 września 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        
- dowodu wpłaty wadium.
- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.
- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do
 rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed
upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone nie później niż  do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Do ustalonej ceny doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do zbycia .
          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 11:01:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-08-2009 11:01:29