Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/13 o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności obiektu budowlanego, położonego przy ul. Kolejowej w Choszcznie.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 26/13 o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności obiektu budowlanego, położonego przy ul. Kolejowej w Choszcznie.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 26/13  o pow. 0,0995 ha oraz prawa własności zlokalizowanego na tej działce budynku biurowego i piwnicy zagłębionej w ziemi , dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 25334.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości widnieje zapis: -„ tereny zamknięte”. Jednak zgodnie z decyzją Nr 60 Ministra Infrastruktury  z dnia 12 września 2005 r. przedmiotowa działka wyłączona została z terenów zamkniętych.

W ewidencji gruntów działka zapisane są pod symbolem:  „B” – tereny zabudowane

 Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu ustalona została na łączną kwotę w wysokości : 259.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) w tym: - cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego – 59.956,00 zł

- cena wywoławcza prawa własności budynku biurowego i piwnicy- 199.144,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce nie później niż  do dnia 24 sierpnia 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie i okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do

 rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie  trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub  pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku i budowli zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości  winna być uiszczona nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Nabywca nieruchomości – wieczysty użytkownik zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 965,70 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100) płatnej na konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie  Nr 80 1020 4867 0000 1502 0007 9749 w Banku  PKO BP SA Oddział w Choszcznie. Ustalona wyżej opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku w przypadku zmiany wartości nieruchomości.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 lub 765 93 42.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-07-2009 08:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-07-2009 08:47:22