Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 190/2, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno ul. Staszica.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 190/2,  położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno ul. Staszica.

 

 

      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona  nr ewidencyjnym działki 190/2 o pow. 0,4682 ha , położona w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno ul. Staszica , dla , której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi księgę wieczystą.

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „Bp”- zurbanizowane tereny nie zabudowane .

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :

MW,MN „Tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i  jednorodzinnego”.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści  tysięcy  złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 maja  2009 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 05 maja 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

    

        

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci :

-ciepłownicza  w związku z powyższym obciążona została na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Choszcznie nieodpłatną służebnością przesyłu,

- sieć wodociągowa w związku z powyższym obciążona została na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej Spółka z o.o. w Choszcznie nieodpłatną służebnością przesyłu;

- sieć energetyczna i gazowa.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 08-04-2009 09:16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 01-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 08-04-2009 09:16:09