Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami , położonych w obrębie nr 3 ewidencji gruntów przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami , położonych w obrębie nr 3 ewidencji  gruntów przy ul. Stargardzkiej w Choszcznie.

 

 

      Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości gruntowe zabudowane garażami o konstrukcji lekkiej stalowej, położone w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno przy ul. Stargardzkiej  :

 

1)nieruchomość o numerze działki 1273 o pow. 0,0027 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,61 m2 – Kw nr 18012 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.903,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzy złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.837,00 zł

- cena garażu – 2.066,00 zł;

2) )nieruchomość o numerze działki 1277 o pow. 0,0027 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,61 m2- Kw nr 18008A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.903,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzy złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.837,00 zł

- cena garażu – 2.066,00 zł;

3)nieruchomość o numerze działki 1278 o pow. 0,0027 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,61 m2-  Kw nr 17984 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.903,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzy złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.837,00 zł

- cena garażu – 2.066,00 zł;

4)nieruchomość o numerze działki 1283 o pow. 0,0027 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 - Kw nr 17994A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.914,00 zł (słownie:pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.805,00 zł

- cena garażu – 2.109,00 zł;

5)nieruchomość o numerze działki 1303 o pow. 0,0027 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 -  Kw nr 17992 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.914,00 zł (słownie:pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.805,00 zł

- cena garażu – 2.109,00 zł;

6) )nieruchomość o numerze działki 1274 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 - Kw nr 17988 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.821,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.695,00 zł

- cena garażu – 2.126,00 zł;

7)nieruchomość o numerze działki 1275 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,34 m2 - Kw nr 18014A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu-  5.788,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.705,00 zł

- cena garażu – 2.083,00 zł;

8)nieruchomość o numerze działki 1276 o pow. 0,0026 ha zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 -  Kw nr 18015A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.821,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.695,00 zł

- cena garażu – 2.126,00 zł;

9)nieruchomość o numerze działki 1281 o pow. 0,0026 ha , o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 – zabudowana garażem - Kw nr 18011 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.821,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.695,00 zł

- cena garażu – 2.126,00 zł;

10)nieruchomość o numerze działki 1282 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,34 m2 - Kw nr 17987 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.788,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.706,00 zł

- cena garażu – 2.082,00 zł;

11)nieruchomość o numerze działki 1295 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,61 m2 - Kw nr 17980 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.810,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.698,00 zł

- cena garażu – 2.112,00 zł;

12)nieruchomość o numerze działki 1297 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,61 m2 -  Kw nr 18000 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.810,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.698,00 zł

- cena garażu – 2.112,00 zł;

13)nieruchomość o numerze działki 1300 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,34 m2 - Kw nr 17998 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu-5.788,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.706,00 zł

- cena garażu – 2.082,00 zł;

14)nieruchomość o numerze działki 1301 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,76 m2 - Kw nr 17997 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.821,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.695,00 zł

- cena garażu – 2.126,00 zł;

15)nieruchomość o numerze działki 1302 o pow. 0,0026 ha ,zabudowana garażem o konstrukcji lekkiej stalowej o pow. użytkowej 17,34 m2 -  Kw nr 17993 A.

Łączna cena nieruchomości do przetargu- 5.821,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) w tym:

- cena gruntu – 3.695,00 zł

- cena garażu – 2.126,00 zł;

Na rzecz każdoczesnego właściciela ww. nieruchomości ustanawia się służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 1222/13 objętą księgą wieczystą Kw nr 7115A

Wadium stanowi 20% ceny wywoławczej.        

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla przedmiotowej nieruchomości określono kierunki zagospodarowania  zgodnie z zapisem

„U;  P; MN – teren usług, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem B –  tereny mieszkaniowe.

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich , ani nie są  przedmiotem innych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego  2009 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 13 lutego 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu

   tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek

   organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do

   rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie

   trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

    

         O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 15-01-2009 15:13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Młynarczyk 28-01-2009 12:29:52