Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ CHOSZCZNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 190/2, położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno ul. Staszica.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działki 190/2,  położonej w obrębie nr 4 m. Choszczno ul. Staszica.

 

 

      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona  nr ewidencyjnym działki 190/2 o pow. 0,4682 ha , położona w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno ul. Staszica , dla , której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie urządzi księgę wieczystą.

 

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „Bp”- zurbanizowane tereny nie zabudowane .

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :MW,MN „Tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i  jednorodzinnego”.

 

.Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści  tysięcy  złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia  2009 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 05 stycznia 2009 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Choszczno.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie trzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej .

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed

upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

    

        

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci :

-ciepłownicza  w związku z powyższym obciążona została na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Choszcznie nieodpłatną służebnością przesyłu,

- sieć wodociągowa w związku z powyższym obciążona została na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej Spółka z o.o. w Choszcznie nieodpłatną służebnością przesyłu;

- sieć energetyczna i gazowa.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 05-12-2008 11:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 05-12-2008 11:03:05