Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 148/3, 159/3, 149/4, 149/5 i 160/3 położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno u zbiegu ulic Władysława Jagiełły, 23- Lutego i Fredry.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej ,oznaczonej nr działek 148/3, 159/3, 149/4, 149/5 i 160/3   położonej w obrębie nr 3 m. Choszczno u zbiegu ulic Władysława Jagiełły, 23- Lutego i Fredry.

      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa ,oznaczona  nr ewidencyjnymi działek 148/3 o pow.0,1321 ha, 159/3 o pow. 0,2188 ha, 149/4 o pow.0,0358 ha, 149/5   o pow. 0,0020 ha i 160/3 o pow. 0,0981 ha , położona w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno u zbiegu ulic Władysława Jagiełły, 23-Lutego i Fredry , dla , której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 27643.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem  „Bp” –zurbanizowane tereny nie zabudowane i  „dr” - drogi.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem :
UPMN – tereny usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  ze zm ).

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu  wynosi 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 sierpnia  2008 r.   o godz. 1000  w sali narad tut. urzędu.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż  do dnia 9 sierpnia 2008 r. włącznie  na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr  40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w  Gospodarczym Banku Spółdzielczym  w Choszcznie .

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:        

- dowodu wpłaty wadium.

- Dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

- Aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących  podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresietrzech  miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób , zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem trzech ( 3 ) dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

          O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba  ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

         Zbywana nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 48 (dec. z dnia 30.07.1955 r. znak :KL-V-027/55) w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto  :

1. Wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem , opinią  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor)

po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od WKZ w Szczecinie.

2. Obowiązuje art. 5 ust.2 (art.61) ustawy Prawo budowlane, obiekty budowlane należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej ;

3. Lokalizacja nowej zabudowy oraz wszelkie zamierzania inwestycyjne wymagają uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Przez nieruchomość przebiegają następujące sieci :

- sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna , sieć gazowa i sieć elektroenergetyczna.

W związku z powyższym nabywca nieruchomości :

1) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez nieruchomość ,nieodpłatny i swobodny do nich dostęp , w celu ich konserwacji;

2) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją , przełoży sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego istniejące w granicach nieruchomości, na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.  

Nabywca w granicach nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia miejsc parkingowych w przypadku inwestycji ich wymagających - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9341.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-06-2008 12:38:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 26-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-06-2008 12:38:02