Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu za rok 2006


SPRAWOZDANIE

Burmistrza Choszczna

sporządzone zgodnie z art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ,Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218,

Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)

 1. Dane wprowadzające

 1. Uchwała budżetowa

 1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2006 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXV/299/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia

8 lutego 2006 r. w wysokości:

1.1. prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1) 45.010.056 zł

1.2.1 plan wydatków budżetowych (zał. nr 5) 42.230.212 zł

w tym:

1.2.2. na zadania zlecone (zał. nr 12) 5.641.636 zł

1.2.3. dotacje celowe dla podmiotów realizujących

zadania własne Gminy (zał. nr 11,11a) 1.217.000 zł

1.2.4. na zadania inwestycyjne (zał. nr 8) 3.463.500 zł

1.2.5. wydatki sołectw i osiedli (zał. nr 9) 70.500 zł

1.2.6. na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi

oraz narkomanii (zał. nr 10) 310.000 zł

1.3. plan rezerwy ogólnej (zał. nr 5,6) 3.000 zł

1.4. plan rezerwy celowej (zał. nr 5,6) 200.000 zł

1.5. planowana nadwyżka budżetowa

(zał. nr 13) 2.779.844 zł

1.6. spłata rat pożyczek i kredytów

(zał. nr 13) 3.760.000 zł

1.7. planowane przychody (zał. nr 13) 980.156 zł

 1. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2006

 1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2006 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej

   1. Nr XXXVIII/314/2006 z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie zmian

budżetu na rok 2006

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 12 500 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 12 500 zł

   1. Nr III/23/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian

budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 526 695 zł

- zmniejszenie o kwotę 1 505 576 zł

 

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 177 260 zł

- zmniejszenie o kwotę 2 422 141 zł

   1. Nr IV/53/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian

budżetu na rok 2006

 

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 35 000 zł

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł


1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 2633/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 53.250 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 53.250 zł

   1. Nr 2637/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 996.000 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 996.000 zł

1.2.3.Nr 2752/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 167.598 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 167.598 zł

1.2.4. Nr 2804/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 144.282 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 144.282 zł

1.2.5. Nr 2831/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 142.350 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 142.350 zł

1.2.6. Nr 2868/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 235 379 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 279 779 zł

- zmniejszenie o kwotę 44 400 zł

1.2.7. Nr 2921/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 46 927 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 130 996 zł

- zmniejszenie o kwotę 84 069 zł

1.2.8. Nr 2953/06 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 81 631 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 86 131 zł

- zmniejszenie o kwotę 4 500 zł

1.2.8. Nr 2976/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 625 779 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 660 162 zł

- zmniejszenie o kwotę 34 383 zł

1.2.9. Nr 3019/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1 500 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 9 210 zł

- zmniejszenie o kwotę 7 710 zł

1.2.10. Nr 3027/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 81 802 zł

- zmniejszenie o kwotę 204 999 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 174 658 zł

- zmniejszenie o kwotę 297 855 zł

1.2.11. Nr 51/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu

na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 6 175 zł

- zmniejszenie o kwotę 14 702 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 33 605 zł

- zmniejszenie o kwotę 42 132 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień

31 grudnia 2006 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów 46 421 647 zł

2.2. po stronie planowanych wydatków 43 375 803 zł

2.3. planowana nadwyżka budżetowa po zmianach 3 045 844 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2006 sprawozdaniami.

3. Planowane kwoty w budżecie w poszczególnych działach i

rozdziałach uległy zmianie na podstawie następujących Zarządzeń Burmistrza Choszczna:

3.1. Zarządzenia Burmistrza:

3.1.1. Nr 2638/06 z dnia 31marca 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.2. Nr 2753/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.3. Nr 2975/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej i zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.4. Nr 2995/06 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.5. Nr 19/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej i zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.6. Nr 50/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.7. Nr 57/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 

 1. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno

za 2006 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości

o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r., tj. w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów j.s.t.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dane objęte powyższą sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach nr 1 do 5a w szczegółowości jak w uchwale budżetowej.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, wykonanie dochodów za 2006 rok wynosi 84,6% prognozy i w poszczególnych działach jest następujące:

(zał. nr 1 do sprawozdania)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Przekazano w całości planowaną kwotę dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognoza dochodów w dziale 700 wynosiła 8 538 972 zł

z czego wykonano 2 789 491,60 zł tj. 32,7%, w tym w poszczególnych źródłach dochodów :

 1. dochody z dzierżaw i najmu - prognoza 600.000 zł, wyk. 211 474 94 zł, tj. 35,2%,

Plan nie został zrealizowany przede wszystkim z powodu nie ustalenia wpłat z tytułu dzierżawy majątku przez PGK Spółkę z o.o.

Ponadto wystąpiły zaległości w tej pozycji na ponad 217 tys. zł

( tabela nr 1).

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-prognoza

5 424 972 zł, wyk. 959 145,99 zł, tj. 17,7%.

Dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- 54 lokale mieszkalne,

- udział w gruncie związany ze sprzedażą lokali,

- 1 lokal użytkowy (totolotek - udział w gruncie ( totolotek),

- 1 nieruchomość zabudowana (Bajka-Stargardzka),

-15 działek budowlanych (Jagiełły, Os. Północne, Kanałowa),

- 2 nieruchomości gruntowe na poprawę warunków zagospodarowania

posiadanych działek ( Wł. Jagiełły Choszczno, Sławęcin),

- 3 nieruchomości gruntowe pod usługi ( róg Jagiełły-Dąbrowszczaków)

- 3 nieruchomości pod budowę garaży(Stargardzka),

- 1 nieruchomość niezabudowana, rolna (Suliszewo),

- 53 nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności:

Ponadto w tej pozycji księgowane są wpływy ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych rozłożone na raty w wysokości rat przypadających do zapłaty w roku 2006.

 1. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości-prognoza

195.000 zł, wyk. 156 945,78 zł, tj. 80,5%,

 1. dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

 • prognoza 105.000 zł, wyk. 185 982,23 zł tj. 177,1%.

Ponadplanowe wykonanie w tej pozycji wynika z zastosowania ulgi w przekształceniach na własność co spowodowało znaczne zainteresowanie w tym temacie.

5) dochody z czynszów zasobów komunalnych prognoza 2.162.000 zł ,

wykonanie 1 236 224,03 zł, tj.57,2%.

Wpływy realizowane przez CHTBS Sp. z o.o. Zanotowano na koniec okresu rozliczeniowego zaległości w opłatach czynszu w wysokości 2 296 218,69 zł.

6) odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę-prognoza

50.000 zł, wyk. 37 708,83 zł, tj.75,4%,

7) zwrot kosztów upomnień, prognoza 2 000 zł, wykonanie 2 009,80 zł,

tj. 100,5%.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 14.

Dział 710 Działalność usługowa

Na prognozowaną kwotę 111 656 zł, wykonano 133 300 zł, tj. 119,4%

w tym:

1) z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty

cmentarne) prognoza 100 356 zł, wykonanie 122 000 zł, tj. 109,3%,

 1. z tytułu dotacji celowej na utrzymania cmentarza wojennego, prognozę

na kwotę 11 300 zł wykonano w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozę wpływów w tym dziale ustalono na 279 000 zł, wykonano 211 336,13 zł tj. 75,7% w tym :

 1. dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na prowadzenie rejestracji działalności

gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych,

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną,

przekazywana była systematycznie - na potwierdzone 151.000 zł

przekazano 100% kwoty,

 1. wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prognoza 3.000 zł, wykonanie 5 224,76 zł, tj. 174,2%,

 1. wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski - prognoza

1.000 zł, wykonanie 442,50 zł, tj. 44,3%,

 1. wpływy z dochodów różnych - prognoza 118.000 zł, wykonanie

45 273,29 zł, tj. 38,4%, m.in. wpływy z tytułu refundowanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych z listy Powiatowego Urzędu Pracy, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych ( albumy o Choszcznie) wynagrodzenie płatnika za podatek dochodowy od osób fizycznych

i odprowadzane składki do ZUS,

 1. wpływy z tytułu zasądzonych postępowań sądowych na rzecz Urzędu

Miejskiego, prognoza 2 700 zł, wykonanie 2 646 zł, tj. 98%,

 1. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym -

prognoza 3 300 zł, wykonanie 6 749,58 zł, tj. 204,5%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie prognozy w dziale wynosi 96,4% z następujących tytułów:

1) dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców, prognoza

3 636 zł wykonanie 100%,

2) dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast prognoza 71 435 zł, wykonanie 68 745 zł, tj. 96,2%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na prognozowaną kwotę 38.500 zł, wykonano 22 028,67 zł, tj. 57,2%,

w tym:

1) wpływy z mandatów Straży Miejskiej- prognoza 30.000 zł,

wykonanie 14 604,87 zł, tj. 48,7%,

2) wpływy z tytułu różnych dochodów w pozycji Ochotniczych Straży

Pożarnych, prognoza 3.000 zł, wykonanie 1 923,80 zł, tj. 64,1%

- zwrot poniesionych opłat za zużytą energię elektryczną przez lokale

wynajęte w Remizach w Kołkach i Rzecki.

 1. dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego, prognoza 5.500 zł, wykonanie 100%.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Prognozę dochodów ustalono w tym dziale na kwotę 14 753 498 zł,

wykonano ją w wysokości 13 869 498,07 zł, tj. 94,0 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach dochodów jest następujące:

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych:

PROGNOZA

4 279 000,00

WYKONANIE

3 802 731,60

 

%

88,9

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego

4) od posiadanych środków

transportu

5) od czynności cywilnoprawnych

6) z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłaty

prolongacyjnej

 1. wpływy ze zwrotu za koszty

upomnień

3 800 000,00

280 000,00

59 000,00

80 000,00

 

20 000,00

40 000,00

 

 

3 329 127,82

258 690,63

69 590,30

71 398,70

 

4 282,02

69 598,13

 

 

44,00

87,6

92,4

117,9

89,3

 

21,4

174,0

 

 

x

II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

 

PROGNOZA

3 184 900,00

WYKONANIE

2 654 977,54

 

%

83,4

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego

4) od posiadanych środków

transportu

5) od spadków i darowizn

6) od posiadania psów

7) opłaty targowej

8) od czynności cywilnoprawnych

9) z zaległości z podatków

zniesionych (podatek

transportowy od posiadanych

środków transportowych do 2 ton)

10) z karty podatkowej

11) z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłaty

prolongacyjnej

12) wpływy ze zwrotu za koszty

upomnień

1 500 000,00

800 000,00

2 000,00

150 000,00

 

100 000,00

10 000,00

100 000,00

350.000,00

400,00

 

 

 

20.000,00

150.500,00

 

2 000,00

1 262 949,45

586 633,73

2 860,21

144 611,23

 

75 638,77

7 336,25

92 634,39

373 005,97

330,47

 

 

 

27 009,44

78 120,59

 

3 847,20

84,2

73,3

143,0

96,4

 

75,6

73,4

92,6

106,6

82,6

 

 

 

135,1

51,9

 

 

192,4

 

 

Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres

sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych) - 2 015 632,72 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości - 1 861 254,00 zł

b) w podatku rolnym - 28 069,00 zł

c) w podatku od posiadanych środków transportowych - 126 309,72 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres

sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych,

bez ulg i zwolnień ustawowych) - 128.093,86 zł

- dotyczy to podatku od nieruchomości.

3) Umorzenie zaległości podatkowych łącznie na kwotę - 105 763,83 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne) - 51 128,05 zł

b) w podatku rolnym ( osoby fizyczne) - 52 866,38 zł

c) w podatku leśnym ( osoby fizyczne) - 24,40 zł

d) w podatku od posiadanych środków transportowych - 1 300,00 zł

( osoby fizyczne)

e) w podatku od posiadania psów ( osoby fizyczne) - 60,00 zł

f) w podatku od czynności cywilnoprawnych - 380,00 zł

( osoby fizyczne)

g) w opłacie skarbowej - 5,00 zł

4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 113 790,28 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne) - 113 468,66 zł

b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 321,62 zł

( osoby fizyczne)

PROGNOZA

WYKONANIE

%

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

 1. opłata skarbowa

 2. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.

 3. opłata administracyjna

 4. opłata za wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą

 5. opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

2) wpływy z udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych

 

dywidendy

881 150,00

 

 

 

550 000,00

300 000,00

 

 

1 000,00

30 000,00

150

6 406 877,00

6 106 877,00

 

300 000,00

1 571,00

904 267,60

 

 

 

543 399,67

322 227,59

 

 

1 255,00

29 990,34

 

7 395,00

6 505 950,33

 

 

 

 

6 388 511,00

 

117 439,33

1.571,00

102,6

 

 

 

98,8

107,4

 

 

125,5

99,9

 

x

101,6

 

 

 

 

104,6

 

39,2

 

 

100,0

Wpłynęły środki w wysokości 1.571 zł z tytułu dywidendy od udziałów członkowskich gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

o/ Choszczno.

 

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2006 r. zaewidencjonowano należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli:

Tabela zaległości

Stan zaległości zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej
na dzień 31 grudnia 2006 roku

Dział

Nazwa działu

Lp.

Zaległość w dochodach

Kwota

zaległości (zł)

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1.

2.

3.

4.

5.

Dochody z dzierżaw i najmu

Dochody z czynszów zasobów komunalnych

Wpływy z tytułu nabycia

prawa własności nieruchomości

Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste

 

217.963,69

2.296.218,69

 

128.366,56

 

282.483,53

 

 

 

307.219,33

Razem dział 700

3.232.251,80

754

 

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

 

Wpływy z mandatów

 

36.036,67

Razem dział 754

36.036,67

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

9.

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od posiadania psa

Podatek z karty podatkowej

Odsetki od zaległości podatkowych

Podatek od czynności

cywilnoprawnych

Opłata skarbowa

2.336.945,07

1.178.970,87

1.685,60

149.210,34

 

3.451,40

40.621,32

3.589.015,50

 

1.182,50

100,00

 

Razem dział 756

 

7.301.182,60

926

 

Kultura fizyczna i sport

Dochody z usług świadczonych

przez Centrum Rekreacyjno - Sportowe

1. 284,00

Razem dział 926

1.284,00

Ogółem:

10 570 755,07

Wydział podatkowy Urzędu Miejskiego na bieżąco prowadził egzekucje zaległości z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Gminy.

W 2006 roku w ramach czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wysłano 2.022 upomnienia na łączną kwotę ponad 1,87 mln zł dotyczących zaległości podatkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochodów z majątku (dzierżawy, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności ).

Ponadto wystawiono 424 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad

342 tys. zł. W przypadkach, gdy było to możliwe jako element zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych dokonano wpisu hipotek przymusowych zwykłych w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości na łączną kwotę

830 tys zł.

Jednocześnie pozytywnie załatwiano sprawy dotyczące przede wszystkim spłat zaległości podatkowych w przypadkach, gdy zobowiązany deklarował wykonanie świadczenia w ratach. Rozważano także możliwości umorzenia

całości lub części zobowiązań akcesoryjnych pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była załatwiana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego ( podatnika ) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciążących na nich obowiązkach terminowo

i w całości.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Burmistrz podał do publicznej wiadomości:

 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

 

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych zrealizowano, poprzez wywieszenie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie

W analogicznym okresie na podstawie Uchwały Nr XX/166/2004 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2004 roku oraz uchwały Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno albo Gminy Choszczno oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności udzielono umorzenia w należnościach cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw za lokale użytkowe
i grunty w wysokości 9.451,09 zł.

Natomiast umorzenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w 2006 roku wyniosły 53.518,39 zł.

Wykazanie w niniejszym sprawozdaniu danych dotyczących zakresu umorzonych należności cywilnoprawnych stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku określonego w § 8 w/w uchwał.

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozę dochodów w kwocie 12 820 964 zł, wykonano w 100% z czego:

 1. część oświatowa subwencji ogólnej - 8 502 498 zł

 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 145 174 zł

3) część równoważąca - 1 030 968 zł

4) uzupełnienie subwencji ogólnej - 48 583 zł

5) różne rozliczenia finansowe - 93 741 zł

- zwrot środków z niewygasających wydatków

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów w dziale 801 na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła

22 445,00 zł, z czego wykonano 15 000,19 zł, tj. 66,8%

w tym :

 1. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wyprawki szkolnej, prognoza 19 245 zł, wykonanie 11 464 ,26 zł, tj. 59,6%,

 2. wpływy z tytułu m.in. prowizji należnej podatnikowi za podatki wpłacone do Urzędu Skarbowego i od przekazanych składek ZUS.

prognoza 2.000zł, wykonanie 2 335,93 zł, tj.116,8%.

 1. kary za uchylanie się od obowiązku szkolnego prognoza 600 zł, wykonanie 100%,

 2. dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na awanse nauczycieli, prognoza 600 zł wykonanie 100%.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku- prognoza 417.420,00 zł, wykonanie w 100,0%.

 

Poza prognozą wpłynęły środki w wysokości 24,34 zł z tytuły zwrotu niewykorzystanej dotacji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizację pozarządową, oraz 500 zł z tytułu zasądzonej nawiązki sądowej na rzecz świetlicy w Stradzewie.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

Prognoza dochodów w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 7 975 919 zł, wykonanie 7 711 330,15 zł, tj.96,7%

w tym:

dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

 

prognoza wykonanie %

1) dotacja celowa na Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi prowadzony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej:

 

na działalność bieżącą 295 000,00 295 000,00 100%

/ zadanie zlecone/

 

2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego:

 

na działalność bieżącą 5 700 001,00 5 452 097,26 95,7%

/ zadanie zlecone/

 

3) dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

 

na działalność bieżącą 40 727,00 40 727,00 100,0%

/ zadanie zlecone/

 

 

 

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

a) na działalność bieżącą 426 801,00 415 828,23 97,4%

/ zadanie zlecone/

 

b) na działalność bieżącą 454 337,00 454 337,00 100,0%

/ zadanie własne/

 

5) dotacja celowa na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

na działalność bieżącą 338 000,00 330 233,00 97,7%

/ zadanie własne/

 

6) dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

na działalność bieżącą 69 600,00 69 600,00 100,0%

/ zadanie zlecone/

 

7) dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( susza)

 

na działalność bieżącą 151 692,00 151 692,00 100,0%

/ zadanie własne/

 

8) dotacja na realizację Rządowego Programu

„ Posiłek dla potrzebujących”

na działalność bieżącą 466 761,00 466 761,00 100,0%

/ zadanie własne/

 

9) dotacja celowa na jednostki specjalnego poradnictwa

na działalność bieżącą 20 000,00 20 000,00 100,0%

/ zadanie własne/

 

10) dotacja celowa przekazana z powiatu z przeznaczeniem na pomoc

finansową dla pogorzelców, prognozę w kwocie 7.000 zł wykonano

w 100 %,

 

11) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze

prognozę 6.000 zł wykonano na kwotę 8 011,86 zł, tj. 133,5%,

 

12) wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją ich przez jednostkę z zakresu zadań

administracji rządowej w opiece społecznej, wykonanie 42,80 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, prognozę w kwocie 386 399 zł wykonano w kwocie 371 530,79 zł, tj. 96,2%.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 367 962 zł wykonano 368 131,73 zł, tj. 100,05% w tym:

 1. dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gminy Choszczno” z funduszu PHARE szacowane dochody na kwotę

367 632 zł wykonano w wysokości 367.631,82 zł ,tj. w 100%.

 

 1. ustalono prognozę opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd

Marszałkowski w wysokości 330 zł, wykonano 499,91 zł, tj. 151,5%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ustalono prognozę dochodów w wysokości 2 334 zł, którą wykonano na kwotę 1 845,96 zł, tj. 79,1% w tym:

 1. zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2005 r. na remont

zabytkowego kościoła w Choszcznie, zgodnie z prognozą w 100%,

 

 1. zwrot za zużytą energię świetlicy Smoleń, prognoza 2 334 zł,

wykonanie 1 834 zł, tj. 78,6%.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Prognozowane dochody na kwotę 473 133 zł wykonano w wysokości 323 859,03 zł, tj. 68,5 % w tym:

 

 1. wpływy z usług Centrum Rekreacyjno -Sportowego-

-prognoza 460.000 zł, wykonanie 320 726,65 zł, tj. 69,7%,

 

 1. wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno - Sportowe, prognoza 10.000 zł, nie było wpływów w tej pozycji z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, gdyż nie zatrudniono w tym systemie pracowników,

 

 1. na prognozowaną kwotę 3 133 zł z tytułu zwrotu nierozliczonej dotacji przez kluby sportowe, wpłynęło 3 132,28 zł, tj. prawie 100%

 

W załączniku nr 2 przedstawiono wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych Gminy z uwzględnieniem ich źródeł pochodzenia.

 

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

W załączniku nr 4 przedstawiono wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

Dla zobrazowania stopnia wykonania prognozy dochodów dodatkowo załączono schemat graficzny (zał. 2a).

 

Podsumowanie

Prognoza dochodów za rok 2006 ustalona na ogólną kwotę 46 421 647 zł wykonana została w kwocie 39 287 014,89 zł co stanowi 84,6 % jej wysokości. Wykonanie prognozy dochodów na takim poziomie obiektywnie należy uznać za dobre. W większości działów wykonano prognozę w 100% lub w granicach 100%.

Niewystarczające jest wykonanie dochodów ze sprzedaży praw własności majątku komunalnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu zostało ponownie w części przesunięte na następny rok budżetowy 2007.

 

 1. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków za rok 2006 przedstawiono w zał. nr 5 i 6 niniejszego sprawozdania.

Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb- 28S z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)

43 375 803 zł, wykonano 36 896 438,21 zł co stanowi 85,1% planu.

 

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01008 Melioracje wodne.

Uregulowano zobowiązania z 2005 roku, a także opłatę roczną za użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa pokrytego wodami, wykorzystywanego do przedsięwzięć związanych z transportem

(most na rzece Stobnicy na ulicy Stargardzkiej).

 

rozdział 01030 Izby Rolnicze.

 

Przekazano na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ustawowy odpis w wysokości 2% od części wpływów z podatku rolnego w 2006 roku.

 

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące - środki wydatkowano na niezbędne po zimie naprawy

dróg asfaltowych i żużlowych, naprawy chodników, wymianę znaków

drogowych, naprawę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic

Wolności, Piastowskiej i Boh. Warszawy.

Ponadto opłacono zobowiązania z roku 2005.

 

2) Inwestycje:

a) budowa nawierzchni ulicy Władysława Reymonta - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,

b) ciąg pieszo - jezdny ulicy Stefana Czarnieckiego - zlecono opracowanie projektu wraz z odwodnieniem,

c) nawierzchnia jezdni ul. Staszica - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,

d) modernizacja ulicy Zielnej - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,,

 

 

Dział 630 Turystyka

 

Inwestycje - „Infrastruktura Osady Rekreacyjno- Turystycznej Raduń”- wydatkowano środki na opłacenie części dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na uzgodnienia tej dokumentacji.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

 1. Wydatki bieżące - z planowanych środków zlecono szacowanie

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2006 r., zlecono także uprawnionemu geodecie wznowienie granic i podział działek. Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w TV i prasie, opłaty notarialne oraz inne w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrysy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz zapłatę zobowiązań z 2005 r.

Ponadto opłacono umowę zlecenia dla osoby wykonującej pracę geodety gminnego do czasu zatrudnienia pracownika na to stanowisko.

 1. Inwestycje - zakupiono od osoby fizycznej nieruchomości pod drogę wewnętrzną przy ulicy Matejki w Choszcznie.

 

rozdział 70095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 2 427 500 zł, wykonano 1 232 930,07 zł wydatków bieżących tj. 50,8% w tym:

 1. utrzymanie zasobów komunalnych plan 2 416 900 zł, wyk. 1 222 403,63 zł, tj. 50,6% - środki wydatkowano na

opłacenie usług zarządzania budynkami będących własnością

gminy, a świadczonymi przez ChTBS i Wspólnoty mieszkaniowe oraz

na roboty konserwacyjne i usługi świadczone przez PGK.

Z braku środków pieniężnych pozostały zobowiązania na kwotę

1 250 632,54 zł.

 1. kaucje mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 10 400 zł na wypłatę

zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych a wykonano 10 329,04

tj. 99,3%.

Jednocześnie poniesiono wydatki związane z ogrzewaniem

budynku przy ulicy Mur Południowy zajmowanego uprzednio na

potrzeby Szkoły Podstawowej.

 1. koszty postępowania sadowego - zaplanowane w kwocie 200 zł

koszty związane z postępowaniem sądowym odnośnie wysokości

kaucji mieszkaniowych wykonano na kwotę 197,40 zł tj. 98,7%.

 

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

 

Wydatki bieżące - sfinansowano umowy zlecenia za przygotowanie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opłacono część faktury za wykonanie I etapu „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno”.

 

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

 

Nie było wydatków z tego zakresu działalności.

 

rozdział 71035 Cmentarze.

 1. Wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza

komunalnego i wojennego.

Na cmentarzu komunalnym środki przeznaczono na opłaty za

wywóz nieczystości, utrzymanie alejek, utrzymanie zieleni,

ubezpieczenie cmentarza, natomiast na cmentarzu wojennym przede

wszystkim na opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw,

porządkowaniem.

Na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Kultury i

Dziedzictwa Narodowego Gmina otrzymała i wykorzystała 11.300 zł

na utrzymanie cmentarza wojennego.

 

 1. Inwestycje :

 1. Poszerzenie powierzchni istniejącego Cmentarza Komunalnego w

Choszcznie - wykonano I etap rozbudowy, w ramach którego

zrealizowano trzy kolumbaria na 135 miejsc.

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej części cmentarza.

Zapłacono faktury za końcową fazę robót .

 1. Nowy cmentarz w Stawinie - opracowano decyzję o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,8% - w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej uregulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, oprawę muzyczną w Urzędzie Stanu Cywilnego i oprawianie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną itp.

 

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan wydatków bieżących wykonano w 84,6% - zaplanowaną kwotę wydatkowano na wypłaty diet , zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz za zużytą energię elektryczną i cieplną, a także za ryczałt samochodowy przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,5%. Sfinansowano wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe i telefoniczne, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię

i gaz.

Uregulowano należne płace wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu.

 

Inwestycje - zapłacono za odnowienie licencji programu antywirusowego

na wszystkie stanowiska komputerowe i zakupiono komputer „ Laptop”.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,6% - w ramach ustalonego planu opłacono usługi poligraficzne za druk Biuletynu Choszczeńskiego, zakupiono Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego i inne materiały promocyjne, ogłoszenia w TV kablowej, uregulowano zobowiązania za rok 2005 w kwocie 33 559 zł

 

 

 

 

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących wykonano w 85,3% w tym:

 

1) współpracy z zagranicą - plan 14 900 zł, wydatkowano 13 390,34 zł

środków na organizację spotkań z delegacją z Holandii i delegacją z Furstenwalde z Niemiec, a także opłacono ubezpieczenia delegacji gminy wyjeżdżających do zaprzyjaźnionych miast - partnerów zagranicznych.

Ponadto, zapłacono wynagrodzenie dla tłumacza na język niemiecki.

 

2) Różne opłaty, składki m.in. za członkostwo w Euroregionie

„Pomerania” i Związku Miast Polskich - plan 21.000 zł wykonanie

20 328,07 zł tj. 96,8%.

 

3) Wydatki sołectw i osiedli -plan10.000 zł, wykonanie 8 265,49 zł,

tj.82,7%, m.in. opłacono abonamenty telefoniczne za telefony będące

w dyspozycji sołectw, zakupiono poradnik radnego i sołtysa dla

sołtysów oraz materiały biurowe dla sołtysów.

 

4) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach - plan

19.000 zł, wykonanie 16 781,89 tj. 88,3%.

 

5) Internet - plan 19 000 zł, wykonano 12 810 zł, tj. 67,4 - opłacono

utrzymanie strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa.

Wydatki bieżące - planowana kwota w 100% przeznaczona została na prowadzenie i uaktualnienie stałego rejestru wyborców.

 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki bieżące - plan wykonano w 93,3%, zgodnie z przeznaczeniem środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Rady i na wybór Burmistrza Choszczna.

 

Dział 752 Obrona narodowa

 

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące - z zaplanowanej kwoty opłacono kserokopię mapy na potrzeby akcji kurierskiej i zakup poradnika do opracowania „ Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 89,5% w tym :

 1. Wydatki bieżące - wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, ubezpieczenia strażaków i sprzętu.

Zanotowano większe zapotrzebowanie na ekwiwalenty za akcje gaśnicze niż w poprzednich latach.

Ponadto wydatkowano środki na płace kierowców straży

oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

 1. Inwestycje - zapłacono zobowiązanie z 2005 roku za wykonanie

modernizacji dachu na remizie OSP w Zamęcinie.

 

rozdział 75414 Obrona cywilna

 

Wydatki bieżące - wydatkowano 59,5% planowanej kwoty m.in. na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń, w których przechowuje się sprzęt, opłacono szkolenie na temat ochrony informacji niejawnych, wypłacono wynagrodzenie osobie wykonującej obowiązki magazyniera sprzętu OC.

 

rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

 

Dotacje - przekazano w 100% planowaną dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszcznie.

rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan wydatków wykonano w 88,6% w tym m.in.: na zakup paliwa i oleju, sortów mundurowych, części do pojazdów, ubezpieczenia, opłaty telefoniczne, a przede wszystkim na płace i pochodne od płac strażników miejskich.

Pozostały zobowiązania w kwocie 5 131,05 zł do uregulowania w 2007 roku.

 

rozdział 75495 Pozostała działalność.

 

Wydatki bieżące - z zaplanowanych środków zakupiono mapy powiatu i gminy Choszczno oraz płytę CD i licencje na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki bieżące - plan wykonano w 97,0% na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup materiałów biurowych, opłaty egzekucyjne, doręczenia decyzji.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

 

Wydatki bieżące - zgodnie z planem spłacano odsetki od kredytów

i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne i na sfinansowanie wydatków bieżących. Opłacono także rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Plan wykonano w tym rozdziale w 84,3%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wykonano w 85,7% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wykonano w 87,5%, a środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. niezbędne naprawy, zakup wyposażenia, remonty, zakupy opałów w szkołach wiejskich oraz na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

 

 

Inwestycje - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Trwają przygotowania do zlecenia projektu odwodnienia terenu szkoły.

 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

 

Plan wydatków ogółem wykonano w 85,2% .

W ramach wydatków bieżących sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i odzież, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz płace i pochodne nauczycieli.

 

rozdział 80104 Przedszkola.

 

Plan wydatków ogółem wykonano w 94,7%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na płace i pochodne, spłatę zobowiązań z 2005 roku.

Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane przede wszystkim z rachunku dochodów własnych.

 

rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących wykonano w 84,0%.

Sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania placówki, materiałów do remontów, wyposażenia oraz uregulowano płace i pochodne nauczycieli i obsługi.

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wykonano w 60,2%.

W ramach różnych wydatków bieżących zapłacono faktury dla przewoźników w tym zobowiązania za 2005 rok oraz uregulowano płace i pochodne nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci.

 

 

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

 

Plan wydatków Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 94,6%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników placówek oświatowych prowadzących obsługę finansowo- księgową.

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

 

Wykorzystano 63,8 % planowanych na ten cel środków .

 

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 143.000 zł wykonano na kwotę 112 235,82 zł, tj. 78,5%, w tym:

1) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na

emeryturze, rencie), plan 133.000 zł, wykonanie 104 472 zł tj. 78,6%.

Pozostało do odprowadzenia w 2007 roku 28 528 zł z odpisu.

 

2) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 10.000 zł, wykonanie

7 763,82 zł, tj. 77,6%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na

konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne

Gimnazjum, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku

szkolnego, opłacono ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkoli Nr 1 i 2 w Choszcznie.

Ponadto zakupiono program komputerowy „arkusze dla przedszkoli”,

opłacono licencje dla programu Tales, a także wypłacono

wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awanse

nauczycieli - pozostał do zapłaty podatek dochodowy w wysokości

12 zł.

 

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Przekazano w całości dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na udostępnianie popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy i dla Choszczeńskiego Domu Kultury na prowadzenie zajęć i imprez w tym zakresie.

W ramach bieżących działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupione zostały materiały edukacyjno - profilaktyczne.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

Plan wykonano w 86,2% - wykorzystanie zaplanowanych środków w poszczególnych tematach przedstawiono w załączniku nr 10.

Działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok

2006 były następujące:

Przez 2006 rok w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie.

Zbierała się ona w składzie trzyosobowym dla przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz wydania opinii odnośnie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za odbyte posiedzenia członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie.

W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym przeprowadzone były przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie wywiady, oraz występowano do lekarza psychiatry i psychologa w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej. W stosunku do osób skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty.

Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia

od Alkoholu w Szczecinku i Gryficach.

Sesjami terapeutycznymi w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie podejmują terapię podtrzymującą.

Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” oraz Al.-Anon otrzymała dofinansowanie na Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu.

Dofinansowano II turę szkolenia dla pedagogów, nauczycieli , funkcjonariuszy policji oraz kuratorów profilaktyki z zakresu działań wychowawczych programu szkolenia liderów do prowadzenia zajęć z rodzicami w ramach „ Szkoły umiejętności wychowawczych” (autorski program Grażyny Kowalczyk). W roku bieżącym dokonano również płatności za I turę wyżej wymienionego programu, zrealizowanego w 2005 r.

Pracownikowi Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Choszcznie dofinansowano kurs pn.” Studium Pomocy Psychologicznej” zorganizowany przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu

Psychologii Zdrowia PTP , którego celem było zwiększenie umiejętności w obszarze udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Zakupione zostało pół pakietu materiałów edukacyjnych na ogólnopolską kampanię „ Zachowaj trzeźwy umysł”, które rozprowadzone zostały do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w naszej Gminie.

Ponadto w szkołach podstawowych wystawione były spektakle profilaktyczno - edukacyjne. W Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum doposażono świetlice w niezbędny sprzęt i literaturę do prowadzenia zajęć środowisko- terapeutycznych.

W ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano: wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży przebywającej na półkoloniach w Ośrodku Wspierania Rodziny

w Korytowie, pobyt uczniów Szkoły Podstawowej w Sławęcinie na IX Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia w Szczecinku, realizację programu „Pamiętaj alkohol niszczy - narkomania zabija” przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Sardynki „ EKO-FOLK”, a także programu „STOPEK” prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kobieta „2000” z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie.

W 2006 roku dokonywano także dla mieszkańców Gminy Choszczno

zakupu usług zdrowotnych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 40.

Ponadto Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie kontynuował działalność Świetlic socjoterapeutycznych w Choszcznie i Stradzewie oraz Punktu Interwencyjno - konsultacyjnego.

 

Inwestycje- sfinansowano kolejny etap modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków, w którym działa Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.

 

 

Nie wydatkowano całości kwoty uzyskanej z wpływów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie wykonano w 100% planowanych wydatków, dlatego też rożnica w kwocie 59 243 zł została powtórzona w planie wydatków z tego zakresu w roku 2007.

rozdział 85195 Pozostała działalność

1) Warsztat Terapii Zajęciowej - planowaną kwotę 417.420 zł z PFRON

wykorzystano na funkcjonowanie i działalność prowadzoną przez ten

Warsztat.

2) Pozostałe wydatki - w ramach planowanej kwoty 6 500 zł

dofinansowano m.in. organizację obchodów Światowego Dnia Inwalidy

organizację „ XII Powiatowego Przeglądu Programów Promujących

Zdrowie” i powiatowego konkursu pn. „ Zdrowie i bezpieczeństwo

dziecka” i organizację IX wczasorekolekcji dla osób chorych i

niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert dofinansowanie na kompleksową opiekę i

rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu otrzymał Polski Związek

Niewidomych Koło w Choszcznie.

 

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków całego działu wykonano w 84,1% w tym:

 

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków wykonano w 100 % na zlecone przez Wojewodę prowadzenie Ośrodka, a środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, niezbędnych do przeprowadzania zajęć terapeutycznych. Sfinansowano m.in. pobyt uczestników na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu i wycieczkę

do Sierakowa.

Zakupiono materiały na zagospodarowanie terenu wokół budynku i opłacono usługi. Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

Plan wydatków wykonano w 95,6% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, uregulowano opłaty za usługi m.in. bankowe, telefoniczne, pocztowe niezbędne do obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń.

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 100%.

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,9%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń.

 

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 30% .

Zapłacono część dodatków mieszkaniowych zaległych z 2005 roku, pozostało jeszcze do spłaty za rok ubiegły 210 532,19 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły łącznie 1 437 672,50 zł.

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wykonano w 98,7%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, środki czystości oraz na płace i pochodne pracowników ośrodka.

Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu

Gminy.

 

rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wykonano w 100%, w ramach których opłacono i wyposażono stanowisko pracy ds. interwencji kryzysowej, zakupiono materiały biurowe, uregulowano opłaty bankowe, telefoniczne itp.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Plan wydatków bieżących wykonano w 100%.

Wydatkowano środki na drobne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe oraz na płace i pochodne od płac opiekunek.

 

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wypłacono całość zaplanowanych środków na świadczenia dla rolników, z tytułu klęski suszy.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków na dożywianie dzieci wykonano w 100%.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu wykonano w 91,0 % w tym:

 

 

 

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków wykonano w 84,5%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków wykonano w 43,5%.

Zapłacono zobowiązania za 2005 rok.

Działania w tym temacie prowadzono i sfinansowano z planu wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

W całości wypłacono środki przeznaczone dla uczniów zgodnie z przyznaną pomocą materialną przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 

rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie było wydatków w tym zakresie.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków działu wykonano w 82,3% w tym:

 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

Inwestycje- prowadzone były prace przygotowawcze do większości zadań wymienionych w załączniku nr 8 do sprawozdania i tak:

 1. Wodociąg i kanalizacja ul. Matejki - zlecono opracowanie projektu na sieć kanalizacyjną i wodociągową.

 2. Wodociąg i kanalizacja przy ul. Jagiełły ( podział gruntów) - pokryto wydatki na zakup map do celów opiniodawczych. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

 3. Wodociąg w Sławęcinie i Sławęcinie Kolonii - wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dokumentacja obejmuje odcinki wodociągu łączące miejscowości Sulino i Sławęcin oraz Sławęcin Kolonię.

 1. Odwodnienie ul. Piastowskiej - wykonano mapę do celów projektowych.

 2. Kanalizacja gminy Choszczno III etap - zapłacono za wykonanie

dokumentacji projektowej sieci transformatorowej w miejscowości

Kołki w trybie postępowania upominawczego. Trwają prace nad

wykonaniem dokumentacji projektowej na odcinek kanalizacji

obejmujący miejscowości Suliszewo - Krzowiec - Kołki wraz z

ewentualną adaptacją dokumentacji na kanalizację odcinka Rzecko

- Rzeczki.

 1. Kanalizacja gminy Choszczno II etap - zwolniono kwotę zatrzymaną w wysokości 367.631,82 dla wykonawcy robót kanalizacyjnych. Wykonawca przedstawił zabezpieczenie w postaci gwarancji kwot zatrzymanych.

 2. Oczyszczalnia ścieków - nie podjęto działań z tego tematu,

natomiast ze środków GFOŚ i GW zapłacono zobowiązanie z 2005

roku za opracowanie studium wykonalności wniosku o przyznanie

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

dla projektu rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni

ścieków w Choszcznie.

 

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

 1. W ramach planowanych wydatków bieżących na kwotę 398.000 zł wykonano sprzątanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości ulic, placów i chodników, na opłatę za dzierżawę koszy ulicznych, na akcję zimową, wywóz nieczystości z terenów gdzie znajdują się garaże na kwotę 335 660,92 zł tj. 84,3%.

 2. Plan sołectw i osiedli - na planowaną kwotę 5.500 zł wydatkowano 4 272,76 zł tj. 77,7% na opłatę za wywóz nieczystości w poszczególnych sołectwach.

 3. Inwestycje - zakupiono i zamontowano wagę na wysypisku komunalnym. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

 

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wykonano w 66,5%.

Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni były wykonywane systematycznie, w ramach których m.in. przeprowadzono nasadzenia kwiatów, wycinki i cięcia korony drzew, koszenie traw i jej wywóz.

Ponadto prowadzone były również prace związane z utrzymaniem również gazonów, żywopłotów, ścieżek i alejek w parkach.

Zobowiązania 32 245,72 zł.

Dodatkowo ze środków GFOŚ i GW wydatkowano środki na ten cel w wysokości 19 205,83 zł.

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1) Plan wydatków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz

spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp wykonano w

88,8%.

 

2) Inwestycje - „Budowa nowych punktów świetlnych” - wykonano

dokumentację do wybudowania punktów świetlnych dla części ulicy

Chrobrego ,Fabrycznej i ulicy Żeglarskiej oraz wybudowano po 5 sztuk

punktów świetlnych na części ul. Fabrycznej i w miejscowości Korytowo

- Młyn.

 

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zapłacono należne za rok 2006 kary za korzystanie ze środowiska, wykonano 97,7% planu.

 

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków na kwotę 213.156 zł wykonano na kwotę 104 416,37 zł tj. 49,0% w tym:

 1. Wydatki bieżące - plan w kwocie 163.156 zł wykonano na kwotę 97 336,36 zł, tj. 59,7%

w tym:

 1. Wydatki sołectw i osiedli - plan 4.000 zł, wykonanie 2 332,51 zł,

tj. 58,3%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek , remonty tych kosiarek, farby, wapna, żarówek.

b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 159.156 zł,

wykonano 95 003,85 zł tj. 59,7% .

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki m.in. na

utrzymanie targowiska miejskiego, konserwację kanalizacji

deszczowej, naprawę ujęcia wody w Golczy i Krzowcu, zakup karmy

dla ptaków i bezdomnych zwierząt ( przytulisko), montaż i demontaż

oświetlenia świątecznego, funkcjonowanie fontanny.

2) Inwestycje

Targowisko miejskie - plan 50 000 zł, wykonanie 7 080,01 tj. 14,2%, w

ramach którego opracowano dokumentację projektową instalacji

elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym do szaletu.

 

 

 

 

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 98,3%

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

 

 1. Planowaną dotację w wysokości 555.000 zł dla Choszczeńskiego Domu Kultury przekazano w 100%.

Zgodnie z wymogami art. 197, pkt 2 ustawy o finansach publicznych Instytucja przedstawiła stosowne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

 

 1. Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w wysokości 25.500 zł wykonano w kwocie 15 247 zł tj. 59,8%.

W ramach tych środków regulowano na bieżąco faktury za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zapłacono za materiały i naprawę poszycia dachowego na świetlicy w Raduniu, zakupiono materiały i wyposażenia wg potrzeb do świetlic w Zwierzyniu, Suliszewie, Gleźnie, Rzecku.

W miejscowości Sulino uregulowano opłatę za przyłączenie energii elektrycznej do świetlicy i zakupiono opał na jej ogrzewanie.

3) Inwestycje:

Świetlice wiejskie - przeprowadzono prace modernizacyjne w

Świetlicy w Rzecku. Ponadto zakupiono tarcicę podłogową, materiały

budowlane i wymieniono okna w Świetlicy w Zwierzyniu.

 

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100% planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

 

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dotacje na remont i konserwację zabytkowych obiektów przekazano zgodnie z planem dla zabytkowych kościołów - załącznik nr 12a.

 

rozdział 92195 Pozostała działalność.

 

Plan różnych wydatków bieżących w kwocie 32.000 zł wykonano na kwotę 27 812,98 zł, tj. 86,9% w tym:

 

 1. Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 7 500 zł, wykonanie 6 460,02 tj. 86,1%

Z tej pozycji wydatków dofinansowano m.in.: organizację spotkania rocznicowego z okazji Wyzwolenia Choszczna, ufundowano nagrody na XII Międzyszkolny Festiwal Kolęd, na konkurs poezji religijno - patriotycznej, XIX Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na festyn Przedszkola nr 1, zakupiono stroje dla chóru „Pogodna Jesień”, dofinansowano organizację spotkania z okazji Dnia Niepodległości, zakupiono nagrody dla finalisty konkursu „ Nobliści Polscy” i nagrody dla dzieci na zabawę mikołajkową.

 

2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan 2 500 zł,

wykonanie 100% .

W ramach konkursu ofert przyznano 1.500 zł dla Choszczeńskiego

Towarzystwa Muzycznego na nagrody dla uczestników

X Międzynarodowego Festiwalu Fortepianowego „ Gramy na 4 Ręce”

oraz 1.000 zł dla Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Klub „

Kobieta 2000” na nagrody w VIII Przeglądzie Form Estradowych

„ Scena bez barier”.

 

 1. Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 22.000 zł,

wykonano na kwotę 18 852,96 zł tj. 85,7%.

Środki wydatkowano m.in. na zakup książek, nagród na organizowane

olimpiady, produkty spożywcze na organizację dni dziecka, matki i ojca

a także zakupiono spódnice dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.

W większości sołectw zorganizowano i dofinansowano organizację

zabaw dożynkowych i noworocznych.

Osiedle Nr 1 zakupiło lektury, które przekazało na wyposażenie

Miejskiej Biblioteki, Osiedle Nr 2 zakupiło materiały szkolne dla

uczniów z rodzin o najniższych dochodach a Osiedla Nr 3 i 4

zorganizowały piknik rekreacyjny dla mieszkańców tych osiedli.

 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został wykonany w 95,5%

w tym:

 

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

 

Plan wydatków dotyczący bieżącego funkcjonowania Centrum Rekreacyjno - Sportowego wykonano w 93,5%.

Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można było zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa jak stadion miejski, korty tenisowe, boisko do koszykówki, plaża miejska, kryta pływalnia.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach na utrzymanie wymienionych obiektów były wydatki na opłaty za zużycie wody, energii, gazu, za zużycie środków czystości i uzdatniania wody oraz wydatki związane z zakupem części zamiennych do urządzeń zapewniających odpowiedni poziom świadczonych usług.

Ponadto poniesiono wydatki, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi statutem, na zorganizowanie szeregu imprez sportowo- rekreacyjnych m.in. Turnieje Badmintona, Tenisa Ziemnego i Siatkarski, Zawody Sportowe klas IV- VI, Halową Ligę Piłki Nożnej i Olimpiadę Przedszkolaków, Maraton Pływacki, Biegi Uliczne, Mistrzostwa Choszczna w Karate, Trójbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1 392 089 zł wykonano na kwotę 1 359 956,96 zł tj. 97,7% w tym:

 1. Plan pozostałych różnych wydatków w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 24 757,86 zł tj.; w 99,0% i przeznaczono na:

 

a) nagrody wręczane na zawodach sportowych oraz

dofinansowanie imprez sportowych - plan 6.000 zł, wykorzystanie

5 757,86 zł, tj. 96%. Ufundowano puchary i nagrody na „Halowy

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci”, XXIV Nowoczesny Turniej

Badmintona, Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej, Zawody

Sportowe dzieci szkół podstawowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa

Badmintonie Nauczycieli i Pracowników Oświaty.

Zapłacono za ogłoszenia o konkursach ofert oraz uregulowano

zobowiązania za rok 2005.

b) pomoc finansową --> [Author:UM] dla uzdolnionych młodych sportowców - plan

15.000 zł, wykorzystano w 100%,

c) wydatki sołectw i osiedli - zaplanowano kwotę 4000 zł, którą w

całości przeznaczono na zakup kosiarki przeznaczonej do

pielęgnacji boisk sportowych Sołectwa Sławęcin.

 

  1. Inwestycje - plan wydatków na kwotę 1 367 089 zł wykonano na kwotę 1 335 199,10 tj.; 97,7% na zadanie „Kontynuacja budowy budynku socjalno-klubowego na Stadionie Miejskim w Choszcznie”.

Sporządzono protokół końcowy zakończenia robót na dzień 30.07.2006 r.

 

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano 95% planowanej dotacji dla klubów sportowych, którym zlecono wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wykaz klubów prezentuje załącznik nr 12a.

 

IV WYDATKI SFINANSOWANE PRZYCHODAMI Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

 

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 17.

Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

 

1.Publicze Przedszkole nr 1 w Choszcznie

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie kuchni, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu, opłacono usługi. Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 79 907,68 zł.

 

 1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie

Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi oraz wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i remonty w tym wymianę okien.

Łącznie na te cele wydatkowano 49 631,77 zł.

 

 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszcznie

Zakupiono m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, naczynia do kuchni, wykonano konserwację i przeglądy urządzeń i instalacji, opłacono usługi telekomunikacyjne i bankowe.

Razem kwota wydatków wyniosła 23 897,03 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie

Zakupiono m.in. wyposażenie do kuchni, materiały biurowe, odzież ochronną, materiały do remontów bieżących , opłacono usługi.

Razem wydatkowano na te cele 16 188,90 zł.

 

Ponadto we wszystkich przedszkolach z przychodów rachunków dochodów własnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków sfinansowanych z przychodów rachunków dochodów własnych przedstawione w załączniku nr 17 jest większe od w/w kwot.

 

5. Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

Zakupiono materiały do terapii, stół do tenisa stołowego dla uczestników warsztatu, opłacono pobyt uczestników na biwaku i ubezpieczenie samochodu, zakupiono paczki świąteczne i uregulowano opłaty bankowe.

Łączna kwota wydatków wyniosła 8 685,44 zł.

 

6. Centrum Rekreacyjno - Sportowe

Zakupiono materiały do organizacji imprez sportowych, wykonano konserwację i przeglądy urządzeń pływających, przygotowano plażę miejską do sezonu letniego, uregulowano opłaty bankowe, wypłacono wynagrodzenia dla ratowników na plaży miejskiej.

Razem wydatkowano 29 274,89.

 

7. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Zakupiono m.in. tablicę obrotową dwustronną, sprzęt audiowizualny, meble i uregulowano opłaty bankowe.

 

8. Szkoła Podstawowa nr 1

 

Zakupiono m.in. program komputerowy „Sekretariat” i sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający, materiały biurowe, wyposażenie, opłacono usługi.

 

9. Szkoła Podstawowa nr 3

 

Zakupiono tablicę szkolną białą , materiały do remontów, uregulowano opłaty bankowe.

 

10. Szkoła Podstawowa w Korytowie

 

Uregulowano opłaty bankowe.

 

11. Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Zakupiono pianino i uregulowano opłaty bankowe.

V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody i wydatki Funduszu przedstawiamy w załączniku nr 18.

Po stronie przychodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono bilety wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapłacono faktury za inwestycje wykonaną w 2005 roku za opracowanie studium wykonalności dla projektu rozbudowy mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków oraz fakturę za utrzymanie i pielęgnację zieleni a także uregulowano opłaty bankowe.

 

 

VI DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA ROK 2006.

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 4 i 13.

 

VII ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA

2006 ROK

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za

rok 2006 uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 390 576,68 zł.

Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych, które spłacono na kwotę 3 124 995,42 zł.

Po stronie przychodów budżetowych przyjęto i wykorzystano pozostałą z 2005 roku część kredytu długoterminowego w kwocie 980 156 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku socjalno - klubowego na Stadionie Miejskim.

Z powodu braku środków finansowych prolongowano za zgodą banków spłatę rat kredytów z 2006 roku na rok 2007 na kwotę 300 000 zł dla GBW Poznań i na kwotę 98 834 USD dla PKO BP S.A. Choszczno.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu za rok 2006 przedstawia się w załączniku nr 15.

Wypracowane dochody były jednak niewystarczające dla sfinansowania wszystkich zrealizowanych zadań i na dzień 31 grudnia 2006 r. zostały do spłaty zobowiązania w kwocie 5 315 238,57 zł w tym wymagalne na kwotę 4 354 783,87 zł , z tego 3 580 742,45 zł z roku bieżącego i pozostające z lat ubiegłych 774 041,42 zł, których szczegółowy wykaz przedstawiono w załączniku nr 19.

Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2006 r. i sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań kwota kredytów i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty wynosi 15 171 500,29 zł, co razem ze zobowiązaniami wymagalnymi stanowi kwotę 19 526 284,16 zł będącą podstawą do obliczenia wskaźnika długu do wykonanych dochodów.

Na podstawie powyższych danych wyliczony planowany wskaźnik długu na koniec 2006 roku wyniósł 49,7%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 10%. Zarówno wskaźnik długu, jak i wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekroczyły ustawowych limitów 60% i 15% - załącznik

nr 16.

Należy w tym miejscu nadmienić, że niewątpliwy wpływ na wysokość wskaźnika długu mają kursy walut, w których zaciągnięto kredyty tj. USD i EUR i tak za rok 2006 były one korzystne w stosunku do PLN co spowodowało w konsekwencji obniżenie długu o kwotę 524 583,22 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że mimo nie osiągnięcia 100% wskaźnika wykonania planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, w 2006 roku wypełniono obowiązek nieprzerwanej realizacji nałożonych na Gminę zadań.

Bez zakłóceń funkcjonowały jednostki organizacyjne Gminy dla obsługi mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SPRAWOZDANIE__2006_-_Za__czniki.xls (XLS, 4.70Mb) 2008-04-28 08:42:55 340 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-04-2008 08:42:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-05-2008 13:32:40