Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83 , położonego w Piaseczniku.

BURMISTRZ   CHOSZCZNA

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83 , położonego w Piaseczniku

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 83, położony w obrębie Piasecznik o powierzchni użytkowej wynoszącej 99,60 m², składający się z czterech pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku oraz jednego pomieszczenia zlokalizowanego na poddaszu budynku Z lokalem związany jest udział w wysokości 39/100 części w działkach oznaczonych numerami ewidencyjnym 306/3 o pow. 0,0058 ha i 306/4 o pow. 0,3345 ha, w częściach wspólnych budynku oraz w znajdujących się na tych działkach budynków gospodarczych. 

Dla w/w nieruchomości /budynki oraz grunt/ prowadzona jest przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie, księga wieczysta Kw nr 12502 A.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla  nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

RM- zabudowa zagrodowa.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem:

- B-R IV b – tereny mieszkaniowe na gruntach rolnych,

- R IV a - tereny rolne.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). 

Sprzedaż nieruchomości  dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004. Nr 261 , poz. 2603  z późniejszymi zmianami).

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań ustalona została na łączną kwotę 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych) w tym :

-  cena wywoławcza lokalu do rokowań wynosi              - 26.660,00 zł.

             /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset

              sześćdziesiąt złotych 00/100/

-  cena wywoławcza udziału w gruncie wynosi                - 16.340,00 zł.

             /słownie: szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści

              złotych 00/100/

Wysokość zaliczki wynosi 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

 

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach:

- 09 stycznia 2008 r –I przetarg ustny nieograniczony,

- 18 marca 2008 r. – II przetarg ustny nieograniczony

i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 10oo

w pokoju nr 2  Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności nr 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 27 maja 2008r., w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie , z dopiskiemROKOWANIA- NIERUCHOMOŚĆ  LOKALOWA  PIASECZNIK

Zgłoszenie powinno zawierać :

1)       imię, nazwisko ,adres albo nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna

      lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia;

3)       oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia :

1)       nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)       zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)       nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)       są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu ,organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 93 41 .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 22-04-2008 10:11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 23-04-2008 12:20:33