Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/148/2004


Uchwała Nr XVI/148/2004

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,

Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851), jak również na podstawie art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124) uchwala się, co następuje:

§ l. 1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 36 (trzydzieści sześć) sztuk o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 3.600.000,00 PLN (trzy miliony sześćset tysięcy złotych).

  1. Obligacje wyemitowane zostaną w 2004 roku w 2 (dwóch) seriach:

  1. seria A: obligacje 6-letnie na kwotę 1.800.000,00 PLN,

  2. seria B: obligacje 7-letnie na kwotę 1.800.000,00 PLN.

  1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

§ 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami w zakresie infrastruktury drogowej i sportowo - rekreacyjnej, programu informatyzacji jednostek budżetowych oraz restrukturyzacją i optymalizacją zadłużenia.

§ 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 300 (trzysta) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Gminy Choszczno pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:

  1. 1,5 % dla obligacji 6-letnich,

  2. 1,6 % dla obligacji 7-letnich.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co

określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

§ 5. 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2004 r.

2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2004 r.

§ 6. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2011 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Choszczna.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania

zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-03-2004 13:45:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2004 13:45:18