Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/147/2004


Uchwała Nr XVI/147/2004

z dnia 23 marca 2004r.

Rady Miejskiej w Choszcznie

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.135 ust.2 ustawy

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851) uchwala się , co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy określone w

załączniku Nr 1 do uchwały

w wysokości, 40.652.248

z tego :

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych

określone w załączniku Nr 2 do uchwały 39.262.948

w tym :

 • dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych określone w

załączniku Nr 3 do uchwały, 220.000 zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami określone w załączniku Nr 4 do uchwały, 1.379.300

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej na podstawie porozumień

z organami tej administracji określone

w załączniku Nr 5 do uchwały 10.000 zł

§2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 39.602.248

określone w załączniku Nr 6 do uchwały

z tego :

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych 38.212.948

określone w załączniku Nr 7 do uchwały

w tym :

a) wydatki na zadania inwestycyjne określone

w załączniku Nr 8 do uchwały, 9.789.000

b) wydatki dla sołectw i osiedli określone

w załączniku Nr 10 do uchwały, 47.900 zł

 1. wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych określone

w załączniku Nr 11 do uchwały, 260.067

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami określone w załączniku Nr 13 do uchwały, 1.379.300

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej na podstawie porozumień

z organami tej administracji określone

w załączniku Nr 14 do uchwały, 10.000 zł

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości, 1.050.000 zł

którą w całości przeznacza się na spłatę rat

pożyczek i kredytów określonych w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 4.650.000 zł

z przeznaczeniem określonym w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 5. Rozchody nie znajdujące pokrycia

w planowanych dochodach zostaną pokryte

przychodami określonymi w

załączniku Nr 15 w wysokości 3.600.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych na kwotę 1.047.000 zł na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a do uchwały.

§ 11. Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2004 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2. przekazywania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału kierownikom jednostek budżetowych, poza zmianami w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych Gminy w formie lokat gotówkowych , w papierach wartościowych , również poza bankiem prowadzącym obsługę budżetu Gminy,

 4. zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

5) udzielania w ciągu roku poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł.

§ 13. Burmistrz opracuje informację o przebiegu wykonania budżetu za

I półrocze 2004 roku w zakresie i szczegółowości zawartej w uchwale budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-03-2004 13:45:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2004 13:45:03