Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Objaśnienia do uchwały budżetowej Nr XVI/147/2004


0bjaśnienia

do uchwały budżetowej

Gminy Choszczno

na rok 2004

 1. Wprowadzenie

Uchwała budżetowa została opracowana na podstawie ustawy z dnia

26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z późn.zm.) oraz zgodnie z nową klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w „sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów” (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z 2003r), z uwzględnieniem zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003r. ( Dz.U. nr 137, poz.1307 z 2003r.).

Prognozę dochodów sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. nr 203 , poz.1966 z 2003r.), która to ustawa wprowadza zmiany do dotychczasowych źródeł dochodów gmin, powiatów i województw.

Ponadto prezentowana uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do określonych zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków budżetowych także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Choszczno.

 1. Objaśnienia

Prognozowane dochody budżetu na rok 2004 przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz załącznik Nr 2 w podziale na źródła dochodów.

W załączniku Nr 4 prognozowane są dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz w załączniku nr 5 na realizację zadań powierzonych. Są to dotacje celowe na te zadania.

W poszczególnych działach dochody pochodzą z następujących źródeł:

/wysokość kwot wykazano w zł./

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.253.000

w tym:

1) opłaty z wieczystego użytkowania nieruchomości

2) dochody z dzierżaw i najmu

3) dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

4) dochody z odpłatnego nabycia prawa własności składników majątkowych - (proponowane do obrotu nieruchomości zamieszczono w informacji o mieniu komunalnym)

5) odsetki od zaległych opłat za najem /dzierżawę

-

-

-

-

-

140.000

350.000

20.000

6.723.000

20.000

Prognozę dochodów wymienionych w punktach 1,3 i 5 sporządzono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2003. W prognozie dochodów z dzierżaw i najmu nie ujęto wpływów z dzierżawionego majątku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. do czasu ewentualnego rozstrzygnięcia wniesienia aportem mienia komunalnego do tej Spółki. Znaczną pozycję stanowi prognoza dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Z uwagi na niewykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości planowej w roku 2003 i przewidywanym przesunięciem część spłat rat kredytów na rok 2004 zachodzi konieczność przyspieszenia sprzedaży działek Osady Rekreacyjno -Turystycznej Raduń.

Należy zaznaczyć, że mimo zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości pod działalność gospodarczą sfinalizowanie wielu transakcji należało przełożyć na rok 2004, z uwagi na brak studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i co się z tym wiąże niemożliwością uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 Działalność usługowa 90.000

w tym:

1) dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego - 10.000

2) wpływy z opłat cmentarnych - 80.000

Dział 750 Administracja Publiczna 200.000

1) dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej

2) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski:
(z wynajmu samochodów, usług ksero)

3) odsetki od środków na rachunkach bankowych

4) wpływy z różnych dochodów

-

-

-

-

146.000

2.000

1.000

51.000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.610

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12.000

- wpływy z różnych dochodów w pozycji Ochotniczych Straży

Pożarnych

- wpływy z mandatów Straży Miejskiej

2.000

10.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

Prognozując podstawowe dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęto następujące założenia:

1) ustalone przez Radę Miejską stawki podatków na roku 2004 tj. zmniejszenie stawki na podatek rolny o 2 zł/q żyta w stosunku do roku 2003 oraz zmniejszenie o 0,05 zł stawki na podatek od nieruchomości od pozostałych gruntów. Pozostałe stawki i opłaty pozostały na poziomie roku 2003r.

2) kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów

3) przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat za 2003 r.

4) egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych

5) szacunek podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat w oparciu o przewidywane wpływy z tych tytułów w roku 2003.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku nie ma podziału w tytułach podatków na wpływy od osób prawnych i od osób fizycznych. Zatem podane poniżej wielkości są w kwocie łącznej.

Na ogółem prognozowaną kwotę 11.781.855 zł składają się następujące dochody:

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego

4) od posiadanych środków transportu

5) od czynności cywilnoprawnych

6) od spadków i darowizn

7) od posiadania psów

 1. opłaty targowej

 2. z zaległości z podatków zniesionych

(podatek transportowy od posiadanych środków transportowych do 2 ton)

 1. z karty podatkowej

 2. wpływy za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt

 3. opłata prolongacyjna i odsetki

 • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym:

 1. opłata skarbowa

 2. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 3. opłata administracyjna

 4. opłata za wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą

- wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

1) wpływy z udziału w podatku dochodowym

od osób fizycznych

2) wpływy z udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych

4.595.000

870.000

48.000

214.000

285.000

15.000

10.000

153.000

2.000

30.000

3.000

140.000

550.000

300.000

220.000

10.000

20.000

10.000

4.856.855

4.695.000

161.855

Dział 758 Różne rozliczenia 12.274.873

w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej

 1. część podstawowa subwencji ogólnej

 2. kwota uzupełniająca

-

-

-

-

9.102.004

3.172.869

2.480.636

692.233

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązująca od 1 stycznia 2004r., określa nowe tytuły subwencji. Nie będzie części subwencji ogólnej rekompensującej utracone dochody Gminy w związku z częściową likwidacją podatku od posiadanych środków transportu oraz utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym.

Gmina, na podstawie nowoobowiązującej ustawy, może otrzymywać subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą.

Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy ustaliło wysokości części subwencji oświatowej i wyrównawczej. Natomiast subwencję równoważącą może gmina otrzymać na wniosek z związku ze złą sytuacją finansową mając na uwadze wydatki z zakresu pomocy społecznej. W tym temacie zostanie wydane stosowne rozporządzenie Ministra do spraw finansów publicznych ( art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 801 Oświata i wychowanie 38.800

- dofinansowanie z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

zakupu środków dydaktycznych i programów komputerowych dla szkół i gimnazjum

Dział 851 Ochrona zdrowia 402.420

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (PFRON) na prowadzenie Warsztatu

Terapii Zajęciowej

-

Dział 852 Pomoc Społeczna 1.093.000

w tym:

 1. dotacja celowa na Ośrodek Wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi prowadzony
  przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 3. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
  na ubezpieczenia społeczne

4) dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze

5) dotacja celowa na utrzymanie Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

6) dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

23.000

516.000

99.000

291.000

58.000

6.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.622.690

- dofinansowanie z Funduszu PHARE zadania inwestycyjnego „Kanalizacja Gminy Choszczno”

- dotacja celowa na spłatę zobowiązań z tytułu finansowania

oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest

zarządcą

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług Krytej Pływalni „Wodny Raj”

- dofinansowanie budowy obiektu socjalno - klubowego na

Stadionie Miejskim za środków Ministerstwa Edukacji

Narodowej i Sportu

6.480.000

142.690

880.000

300.000

580.000

PODSUMOWANIE PROGNOZY DOCHODÓW

W prognozie założono pozyskanie dochodów z następujących źródeł (załącznik
Nr 2 - 5 do uchwały):

Kwota

udział w strukturze %

1) Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy

2) Subwencje

3) Dotacje i środki z funduszy pomocowych

na dofinansowanie zadań własnych

(inwestycyjnych i bieżących)

4) Dotacje celowe na zadania realizowane

z zakresu administracji rządowej i na

zadania bieżące na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

19.486.855

12.274.873

7.501.220

1.389.300

47,9

30,2

18,5

3,4

RAZEM

40.652.248

100,0

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku graficznym do uchwały budżetowej (załącznik nr 2a).

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i powierzone oraz dofinansowania zadań własnych Gminy.

Na bieżąco w roku budżetowym będą uwzględniane zmiany w dotacjach celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Wysokość prognozowanych dochodów niewątpliwie wyznacza nowoobowiązująca od roku 2004 ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Gminy nie będą miały dotacji na wypłaty dodatków mieszkaniowych, zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg i ulic, dla których zarządcą nie jest Gmina, a także dotacji na fundusz świadczeń dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie.

Nastąpiła zmiana tytułów w subwencjach, które nie rekompensują utraconych niektórych dochodów o czym informujemy w dziale 758.

Szacuje się , że zmiana w strukturze dochodów powoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Gminy Choszczno na około 1 mln.zł.

Prognozowana przez Ministerstwo Finansów zwiększona kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( na podstawie ustawy zwiększono udziały Gminy z 27,6 % do 39,34 % w podatku dochodowych od osób fizycznych i z 5% do 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych ), nie zrekompensuje dochodów utraconych. Należy nadmienić, że jest to szacunek a rzeczywiste wykonanie zależy od wpływów do kasy budżetu państwa, a więc kwota ta może być inna.

Wykonanie z lat ubiegłych wskazuje, że kwota wpływów z udziału w podatku od osób fizycznych była niższa niż kwota prognozowana przez Ministerstwo Finansów.

Podsumowując należy stwierdzić, że kolejne zmiany ustawowe uszczuplają dochody Gminy, bez zmniejszania zadań własnych, co w konsekwencji prowadzi do pogarszania się sytuacji finansowej wielu Gmin.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Poszczególne wydatki w działach przedstawiają się następująco

(załączniki nr 6 -14):

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - zaplanowano środki na niezbędne naprawy i konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy.

Rozdział 01030 - zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano środki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 - przewiduje się sfinansowanie działań sprzyjających rolnictwu, organizacji święta plonów, konkursów na najlepszy wieniec dożynkowy itp.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 - zaplanowano wydatki na naprawy i konserwację ulic i chodników, utrzymanie służby drogowej. Przewiduje się wykonanie remontów tych odcinków ulic, które uznane zostaną za niezbędne do wykonania.

INWESTYCJE:

Na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego wprowadza się do wykonania w roku 2004 :

 1. budowę nawierzchni ulicy Władysława Reymonta

1) ciąg pieszo - jezdny ulicy Stefana Czarnieckiego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095

INWESTYCJE: kontynuacja wieloletniej inwestycji budowy infrastruktury Osady Rekreacyjno - Turystycznej Raduń. W planowanym roku budżetowym planuje się m.in. wykonanie dokumentacji technicznej oraz sfinansowanie wykonanej w 2003 roku dokumentacji geodezyjno - kartograficznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki na wykupy nieruchomości, oraz na opłaty związane z przygotowaniem do zmiany praw własności mienia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponad to przewiduje się kwotę 128.961 zł na zwroty zwaloryzowanych kwot kaucji mieszkaniowych wpłacanych w ubiegłych latach za mieszkania komunalne. Wysokość przewidywanych zwrotów oszacowano na podstawie wniosków złożonych na dzień 17 lutego 2004 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - w omawianym rozdziale planuje się wydatki na opracowanie studium, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografię oraz sfinansowanie umów wykonanych w tym zakresie w roku 2003.

Rozdział 71014 - wydatki na wszelkie zmiany geodezyjne i kartograficzne niezbędne w gospodarce gruntami i nieruchomościami jak i do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - zaplanowaliśmy środki na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 10.000 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 60.000 zł

INWESTYCJE:

Przebudowa cmentarza komunalnego - rozpoczęcie robót budowlanych, planowane zakończenie w roku 2005.

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdz. 75011 - Sklasyfikowane są w tym rozdziale wydatki związane z prowadzeniem USC, ewidencją ludności, z wydawaniem dowodów osobistych, spraw wojskowych, oc, prowadzenie

ewidencji działalności gospodarczej. Są to zadania administracji państwowej zlecone do realizacji Gminie. W 2004 roku , ze względu na trudną sytuację finansową nie będzie możliwa modernizacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w budynkach będących własnością Gminy.

Rozdz. 75022

Wydatki dotyczące tego rozdziału związane są głównie z dietami radnych.

W planie przyjęto diety za posiedzenia w sesjach, komisjach

i innych działaniach radnych oraz ewentualne wydatki na szkolenia. Plan wydatków na diety ustalono na podstawie wysokości diet obowiązujących na dzień 30 listopada 2003 r.

Założono też wydatki na materiały biurowe, delegacje radnych itp.

Rozdz. 75023

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wyodrębniono z wydatków ogółem wydatki na płace i pochodne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Odnośnie wynagrodzeń jako bazę przyjęto płace m-ca listopada 2003 roku. Pozycja wynagrodzeń obejmuje też wypłaty nagród jubileuszowych. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, zgodnie ze wskaźnikiem podanym przez Ministra Finansów.

Pozostałe pozycje zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2003r. oraz obowiązujące przepisy np. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla którego bazą jest przeciętne wynagrodzenie za II półrocze 2003r. i odpis 37,5 % w stosunku do etatów.

Ponadto przewiduje się wyremontowanie toalety na I i II piętrze, które to prace były planowane od roku 2002, ale z uwagi na brak środków finansowych nie zostały wykonane. Zaplanowano również środki na malowanie pomieszczeń w miarę potrzeb.

INWESTYCJE:

- wymiana zużytego sprzętu komputerowego oraz wykupienie

oprogramowania

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - z ogólnej kwoty 164.600
przeznacza się na:

1) promocję Gminy

2) współpracę z zagranicą

3) różne opłaty, składki m. in. za
członkostwo w Euroregionie „Pomerania”, Związek Miast Polskich

4) wydatki sołectw i osiedli

120.000

5.000

30.000

9.600

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101- planowane wydatki w kwocie 3.610 zł potwierdzonej przez

Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeznaczone są na

uzupełnienie i uaktualnienie stałego rejestru wyborców - jest to

zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - w rozdziale ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac kierowców oraz na utrzymanie

sprzętu. Przewiduje się wydatki na zakup paliwa, olejów a także uzupełniania części zamiennych do sprzętu.

Inwestycje - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Zamęcinie.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie zakupu tego samochodu w kwocie 50.000 zł przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozdz. 75414 - zabezpieczono środki na utrzymanie bazy magazynowej Obrony Cywilnej i przeprowadzenie szkolenia osób funkcyjnych

Rozdz. 75415 - planuje się dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego, które zapewni bezpieczeństwo na jeziorach Gminy Choszczno i kąpieliskach.

Rozdz. 75416 - wydatki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdz. 75495 - w pozostałej działalności tego działu zaplanowano wydatki

w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie organizacji konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Natomiast pozostałą planowaną kwotę w wysokości 10.000 zł przeznacza się na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania. Jest to obowiązek nałożony na Gminy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. nr 212 z 2002 r.).

Projekt ten należy wdrożyć do 2005 roku, a całość wydatków na ten cel szacuje się na około 30.000 zł. Jest to projekt oparty na Systemie Ochrony Społeczeństwa obejmujący zarządzanie kryzysowe i planowanie cywilne m.in. zapobieganie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 - zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej od

1 stycznia 2004, wszelkie wydatki związane z poborem podatków i innych należności budżetowych tj. prowizję dla inkasentów, zakup materiałów biurowych zaplanowano w nowym dziale i rozdziale - dotychczas był to Rozdział 75047 w dziale 750 Administracja publiczna.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.

Rezerwa nie przekracza 1 % wydatków budżetu i tym samym spełnia wymogi art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 i 80110 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Najpoważniejszą pozycją w wydatkach tego działu są wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych, łącznie z oddziałami „0” i gimnazjum.

Po analizie złożonych planów na wydatki szkół podstawowych zaplanowaliśmy kwotę 6.707.200 zł, która zabezpiecza płace, pochodne i bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół oraz remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie. Natomiast dla Gimnazjum na płace i pochodne oraz na wydatki bieżące zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 3.370.000 zł. Zaplanowane środki na płace i pochodne uwzględniają 3% podwyżkę wynagrodzeń.

Wypełniając zapis art.49 ust.1,pkt.1 ustawy Karta Nauczyciela w ramach planowych wynagrodzeń przewiduje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych.

Wydatki bieżące na szkoły i przedszkola obejmują również obowiązkowy odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Należy nadmienić, że przyznana Gminie subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na szkoły i gimnazjum. Nadto od 2004 roku subwencja ma obejmować wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów będących na emeryturze i rencie. W związku z tym zachodzi konieczność sprawdzenia wyliczeń kwoty subwencji i ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o uzupełnienie brakującej kwoty z rezerwy oświatowej.

Z uwagi na brak środków finansowych nie uwzględniono w planach środków na konieczne modernizacje i remonty zgłaszane przez Dyrektorów placówek.

Inwestycje - sfinansowanie założenia w 2003 roku podłogi w sali gimnastycznej w Sławęcinie.

Rozdz. 80104 W rozdziale tym planuje się od 1 stycznia 2004r. tylko wydatki przedszkoli (bez wydatków oddziałów „O” ) . Przewidujemy środki niezbędne na płace i pochodne oraz bieżące funkcjonowanie. Przedszkola pokrywają część wydatków bieżących ze środków specjalnych.

Rozdz. 80113 Zaplanowano jak corocznie wydatki na dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum. W planie wydatków uwzględniono zapłatę zaległych faktur z 2003 r. na przewidywaną kwotę około 200.000 zł.

Rozdz. 80114 Przewiduje się środki finansowe na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych. Jest to kwota o około 13% mniejsza niż przewidywane wykonanie roku 2003, gdyż uwzględnia zmniejszenie zatrudnienia w tej jednostce.

Rozdz. 80146 Zgodnie z ustawowymi wymogami przewidziano w tym rozdziale środki na dokształcenie nauczycieli.

Rozdz. 80195 W rozdziale pozostałe wydatki przewidziano następujące kwoty:

1) 13.100 zł jako wkład własny na środki dydaktyczne i zakup oprogramowania komputerowego dla szkół podstawowych i gimnazjum w ramach pozyskania środków z programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Z chwilą pozyskanie środków i ich przyporządkowania do konkretnych placówek będzie zmiana planu i przesunięcie planowanych kwot do rozdziału 80101 i 80110.

2) 11.400 zł na pozostałe wydatki oświatowe m.in. nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowanie funkcjonowania kół zainteresowań w szkołach i gimnazjum, obchody Dnia Edukacji Narodowej.

3) 3.500 zł na zakup programu komputerowego do analizy arkuszy organizacyjnych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - przewidziano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie

alkoholizmowi. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 11.

Planowana kwota wydatków jest większa o kwotę 40.067 zł od prognozy wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Różnica ta wynika z niewykonania planu wydatków oraz większym od prognozy wykonania dochodów w tym zakresie w roku 2003.

Rozdział 85195 - główną pozycję stanowią wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 402.420 zł. Wydatki tej jednostki są sfinansowane w całości dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na inne usługi i pomoc z dziedziny ochrony zdrowia zaplanowano 10.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. klasyfikacją budżetową wydatki z zakresu pomocy społecznej nie planuje się w dotychczasowym dziale 853 Opieka społeczna lecz w dziale 852 Pomoc społeczna.

Wydatki z rozdziałów 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, dotyczą funkcjonowania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wojewoda Zachodniopomorski w całości finansuje zadania zlecone tj. wydatki zapisane w rozdziale 85203, 85213, 85216, 85228. Natomiast współfinansuje wydatki na zadania własne tj. na zasiłki w naturze rozdział 85214 i utrzymanie ośrodka rozdział 85219 . Przyznano nam wstępnie tylko 34% kwoty z 2003 r. na zasiłki i pomoc w naturze. Jest to zdecydowanie kwota niewystarczająca jeśli zważyć na fakt strukturalnego bezrobocia w naszym regionie.

Jednocześnie od 2004 r. Gmina nie otrzyma dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne, więc Gmina zobowiązana jest wypłacać dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą o najmie lokali. Zmiana do tej ustawy daje możliwość podwyższenia lub obniżenia kwoty wypłacanych dodatków na podstawie uchwały Rady do 20 punktów procentowych. W planowanej kwocie na rok 2004 uwzględniono przewidywane zaległości w wypłatach dodatków mieszkaniowych za rok 2002 i 2003.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego daje nam możliwość wystąpienia o przyznanie subwencji równoważącej na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z trudną sytuacją gminy.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano 150.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych. Nie mamy informacji na dzień sporządzenia projektu budżetu czy na to zadanie będą w 2004 r. środki z budżetu państwa.

Zarówno kwoty wydatków i dochodów na opiekę mogą ulec zmianie w ciągu roku, co potwierdza praktyka lat ubiegłych w zależności od zmian kwot dotacji na te cele.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych.

Rozdział 85412 - przewidujemy dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wydatki na ten cel zaplanowaliśmy w większej kwocie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Rozdział 85446 - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - przewiduje się w ramach planowanych wydatków kwotę 460.000 zł na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach oraz 6.160 zł na wydatki sołectw. W ramach kwoty 460.000 zł zapisane są przewidywane płatności zaległych faktur za 2003 r.

Rozdział 90004 - planuje się środki z budżetu gminy na utrzymanie zieleni łącznie z ewentualnymi płatnościami za zaległe faktury. Plan na rok 2004 ustalono w wysokości około 67% przewidywanego wykonania 2003 roku. Nadto planuje się na ten cel kwotę 71.000 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ustawa o „Wolontariacie” daje nam w tym zakresie możliwości zlecania do wykonania prac podmiotom z wyboru ofert.

Rozdział 90015 - zaplanowano środki na opłacenie zużycia energii, konserwację lamp jak również spłatę nakładów inwestycyjnych na energooszczędne oświetlenie (około 240.000 zł ).Należy zaznaczyć, że gmina od 2004 roku nie otrzyma zwrotu wydatków poniesionych na zużytą energię na oświetlenie ulic, dróg, placów, dla których nie jest zarządcą. Jednak tytułem spłaty zaległości za rok 2003r. decyzją Wojewody, będzie zwrot z tego tytułu w kwocie 142.690 zł.

Rozdział 90095 - przewiduje się kwotę 184.280 zł na usługi materialne . W ramach tej kwoty finansowane będzie m.in. utrzymanie targowiska miejskiego, kanalizacji burzowej, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie fontann.

Ponadto z tych planowanych środków przeznacza się kwotę 3.990 zł do dyspozycji sołectw i osiedli oraz 60.000 zł na niezbędne remonty komunalnych budynków , z tego 30.000 zł sfinansowanie robót z 2003 roku.

INWESTYCJE:

Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno - kontynuacja wieloletniej inwestycji. W roku 2004 planowane jest przeprowadzenie przetargu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, na wykonanie zadania objętego dofinansowaniem 2 mln EURO z funduszu PHARE. Gmina musi zapewnić środki własne w wysokości 25% wartości wykonanego zadania. Środki można pozyskać z pożyczki udzielanej przez Państwo, która to pożyczka nie wlicza się do długu Gminy. W ciągu roku budżetowego planujemy korygowanie strony przychodowej - przewidujemy finansowanie tego zadania od II półrocza 2004. Ponadto zabiegamy o pozyskanie dotacji z EKOFUNDUSZU.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziałach 92109 i 92116 ujęto wydatki na dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Choszczeńskiego Domu Kultury (zał. nr 12).

Placówki powyższe są instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi Gminy Choszczno, realizującymi zadania Gminy, zaliczanymi do podmiotów objętych ustawą o finansach publicznych. Ponadto w rozdziale 92109 kwotę 24.950 zł przeznaczono do dyspozycji sołectw na utrzymanie świetlic i klubów

(zał. nr 10).

INWESTYCJE: przewiduje się kwotę 40.000 zł w rozdziale 92116 na konieczną wymianę dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na remont i konserwację zabytkowych kościołów w Gminie Choszczno. Z uwagi na ograniczoną kwotę środków budżetowych nie jest możliwa konserwacja zabytkowych murów w Choszcznie.

W pozostałej działalności rozdz. 92195 planuje się wydatki na wspieranie inicjatyw wg zgłoszonych wniosków, a także środki na nagrody w konkursach o kulturze, sztuce. Jednocześnie zaplanowano kwotę 3.200 zł na wydatki osiedli miasta Choszczna zgodnie z podziałem określonym w załączniku Nr 10.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Planuje się wydatki na bieżące działanie Krytej Pływalni „Wodny Raj” w wysokości 1.560.000 zł. Kwota ta stanowi 97% przewidywanych wydatków roku 2003 poniesionych łącznie przez Centrum Rekreacyjno - Sportowe i Krytą Pływalnię „Wodny Raj”. W ramach tej kwoty planowanej na 2004 rok nie przewiduje się środków na remonty i inwestycje.

rozdz. 92695 W pozostałej działalności wydatki przeznacza się na:

 1. dotację celową w wysokości 179.500 zł dla klubów sportowych ,które będą wykonywać zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2) pozostałe różne wydatki bieżące w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na:

 1. dofiansowanie organizacji zawodów sportowych i nagrody wręczane na tych zawodach

 2. stypendia dla uzdolnionych sportowców

15.000

10.000

INWESTYCJE: kontynuacja budowy budynku socjalno - klubowego na

Stadionie Miejskim w Choszcznie

Przychody i rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek - przedstawia załącznik Nr 15

Na podstawie zmiany do ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 189,

poz. 1851 z 2003 r.) jednostki samorządu terytorialnego mogą spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania jak również pożyczki i kredyty nowozaciąganymi kredytami i pożyczkami jak również przychodami z wyemitowanych na ten cel papierów wartościowych (art. 48 ust. 3). W związku z tym w przedstawionym budżecie 2004 r. proponuje się spłatę rat pożyczek i kredytów przychodami z emisji obligacji do kwoty, na którą brak sfinansowania z prognozowanych dochodów. W trudnej sytuacji finansowej Gminy ten sposób pozyskiwania przychodów wydaje się uzasadniony, z uwagi na możliwość wykupu wyemitowanych obligacji po okresach 5 - letnich i dłuższych. W przypadku naszej Gminy proponuje się wykup w roku 2010 i 2011 (zał. Nr 18 z prognozy długu). Natomiast w przypadku zaciągniętych kredytów można uzyskać tylko karencję spłaty do 1 roku.

W kwocie planowanych rozchodów ujęto spłaty rat kredytów z roku 2003, które nie były możliwe do spłaty z uwagi na mniejszą od prognozowanej kwotę dochodów wykonanych za rok 2003.

Prognozę długu Gminy Choszczno na 2004 rok przedstawia załącznik Nr 18

Na podstawie sporządzonej prognozy długu wynika, że szacowany wskaźnik długu, na podstawie wykonania budżetu za rok 2003 jest powyżej ustawowego poziomu tj. 60 %. Jest to wynikiem mniejszego wykonania niż prognozowano, dochodów budżetowych, głównie ze sprzedaży praw własności. Przewidujemy, o czym piszemy w „Informacji o mieniu komunalnym”, przesunięcie sprzedaży nieruchomości pod działalność gospodarczą z roku 2003 na rok 2004.

Z powyższego wynika, że trudno jest w ciągu jednego roku budżetowego obniżyć wskaźnik długu, gdy jednocześnie istnieje obowiązek wypełnienia zadań ustawowych nałożonych na Gminę przy niezmienionych stałych źródłach dochodów. Dlatego też w roku 2004 trzeba podjąć działania naprawcze m.in. przyspieszyć obrót działkami Osady Rekreacyjno - Turystycznej Raduń, aby pozyskać większe dochody ze sprzedaży nieruchomości, jak i racjonalizować wydatki.

Ponadto zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiamy w załączeniu do uchwały budżetowej plan przychodów i wydatków środków specjalnych w załączniku nr 16 oraz plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączniku nr 17.

Dodatkowo prezentujemy w formie zestawień tabelarycznych poszczególne grupy tematyczne omawiane w objaśnieniach do budżetu.

Załącznik Nr 8 - planu wydatków inwestycyjnych.

Załącznik Nr 9 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 10 - planu wydatków bieżących z budżetu dla sołectw i osiedli.

Załącznik Nr 11 - plan wydatków na realizację programu przeciwdziałania

alkoholizmowi.

Załącznik Nr 12 - planu dotacji celowych z budżetu na realizację zadań

własnych

Załącznik Nr 12a - wykaz podmiotów dla których planowana jest dotacja celowa

na rok 2004 na realizację zadań własnych

Załącznik Nr 13 - planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 14 - planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Załącznik Nr 15 - rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat

kredytów i pożyczek.

Załącznik Nr 16 - planu przychodów i wydatków środków specjalnych.

Załącznik Nr 17 - planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 18 - prognoza długu Gminy Choszczno do budżetu na lata 2004 - 2012

Podsumowanie:

Na prognozowaną kwotę dochodów 40.652.248 zł planuje się wydatki w kwocie 39.262.948 zł w wyniku czego powstaje planowana nadwyżka w kwocie 1.050.000 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku 2004. Proponowany do wykonania na rok 2004 budżet jest bardzo trudny ale konieczny, ze względu na naprawę wskaźników długu i spłaty zadłużenia w ciągu roku i stawiane w tym celu założenia głównie osiągnięcie określonych dochodów.

Gospodarowanie środkami publicznymi będzie odbywać się w sposób celowy , oszczędny i racjonalny, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i dla naprawy finansów gminy Choszczno.

OPRACOWANIE:

mgr Barbara Król

Skarbnik Miejski, Gmina Choszczno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-03-2004 13:44:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: 26-03-2004 13:44:48