Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Choszczna ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 475.

BURMISTRZ  CHOSZCZNA

OGŁASZA

rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntówm. Choszczno, oznaczonej nr działki 475.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczona nr ewidencyjnym działki 475 o pow. 0,1758 ha .

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie księga wieczysta Kw. nr 27638.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem B-RIIIb.

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań ustalona została na kwotę 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 22%.

Wysokość zaliczki  wynosi 6.600,00 zł. (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach :

- 09 października 2007 r. – I przetarg ustny nieograniczony ,

- 12 grudnia 2007 r. – II przetarg ustny nieograniczonyi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 06 maja 2008 r. o godz.10oow pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Choszcznie

ul. Wolności 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 02 maja 2008r., w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, z dopiskiem  „ROKOWANIA – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – działka 475 „

Zgłoszenie powinno zawierać :

1)       imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)       datę sporządzenia zgłoszenia;

3)       oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)       proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczymw Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni , licząc od dnia zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części  rokowań osobom, których zgłoszenia :

1)       nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)       zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)       nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)       są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji w sprawie  można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9342.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-04-2008 13:00:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Żaneta Zielińska 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 03-04-2008 13:01:19