Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/112/2003


Uchwała Nr XIV/112/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/51/2003 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się prognozowane dochody budżetu w następujący sposób:

1. Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 102.678 zł

w tym :

a) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 17.000 zł

 • refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy

środków na wynagrodzenia i

pochodne pracowników zatrudnionych

w ramach robót publicznych

b) dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej o kwotę 28.000 zł

- tytułem wpływów z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw ( działalność gospodarcza)

c) dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 29.678 zł

 • dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych na Warsztat Terapii

Zajęciowej w Piaseczniku

z tego:

- na zwiększenie liczby uczestników o kwotę 11.178 zł

- na ogólne potrzeby jednostki o kwotę 18.500 zł

d) dział 853 Opieka społeczna o kwotę 28.000 zł

 • bezzwrotna pomoc finansowa ze środków

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Terenowy w Szczecinie na dofinansowanie

zadań z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez gminę

2. Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe o kwotę 1.464.156 zł

w tym :

a) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 566.156 zł

 • tytułem odpłatnego nabycia prawa własności

nieruchomości

b) dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej o kwotę 778.000 zł

 • tytułem opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe o kwotę 28.000 zł

 • tytułem podatku od nieruchomości

od osób prawnych o kwotę 150.000 zł

 • tytułem podatku od nieruchomości

od osób fizycznych o kwotę 400.000 zł

- tytułem podatku rolnego o kwotę 200.000 zł

c) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 120.000 zł

- tytułem wpływów z różnych dochodów

 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe w następujący sposób:

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 220.457 zł

w tym:

a) dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 196.056 zł

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

b) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 24.401 zł

 • rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 158.979 zł

w tym:

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000 zł

- rozdział 01095 Pozostała działalność

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

b) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.000 zł

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

c) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł

- rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast

na prawach powiatu)

w pozycji wynagrodzenia i pochodne o kwotę 17.000 zł

- rozdział 75047 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 3.000 zł

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

d) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 33.200 zł

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 13.200 zł

w pozycji wynagrodzenia i pochodne

 • rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000 zł

 • w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

e) dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 29.678 zł

 • rozdział 85195 Pozostała działalność

w pozycji wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.437 zł

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące o kwotę 26.241 zł

f) dział 853 Opieka społeczna o kwotę 28.000 zł

- rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

- rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i

młodzieży

g) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.101 zł

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące o kwotę 27.101 zł

- rozdział 85404 Przedszkola

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł

h) dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 10.000 zł

- rozdział 92695 Pozostała działalność

w pozycji wydatki majątkowe z przeznaczeniem na

zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku

socjalno- klubowego przy Stadionie Miejskim

 1. § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Ustala się planowy niedobór budżetu w kwocie 789.000 zł , który zostanie pokryty z pożyczek i kredytów określonych w załączniku Nr 11 do uchwały.”.

 1. W § 4 wyrazy „ 2.711.000 zł” zastępuje się wyrazami „ 1.411.000 zł”.

E. W § 13 w pkt 4 wyrazy „ 2.000.000 zł” zastępuje się wyrazami „ 3.000.000 zł”.

 1. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-01-2004 10:51:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2004
Ostatnia aktualizacja: 07-01-2004 10:51:47