Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet 2003 projekt


0bjaśnienia

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Choszczno

na rok 2003

 1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowa został opracowany na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z późn.zm.) oraz zgodnie z nową klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w „sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów” (Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn.zm).

Prezentowana uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do określonych zmian budżetu, do lokowania wolnych środków budżetowych także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Choszczno, jak również upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.

 1. Objaśnienia

Prognozowane dochody budżetu na rok 2003 przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz załącznik Nr 2 w podziale na źródła dochodów.

W załączniku Nr 4 prognozowane są dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań powierzonych. Są to dotacje celowe na te zadania.

W poszczególnych działach dochody pochodzą z następujących źródeł:

/wysokość kwot wykazano w zł./

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.400.000

w tym:

1) opłaty z wieczystego użytkowania nieruchomości

2) dochody z dzierżaw i najmu

3) dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

4) dochody z odpłatnego nabycia prawa własności składników majątkowych - (proponowane do obrotu nieruchomości zamieszczono w informacji o mieniu komunalnym)

5) odsetki od zaległych opłat za najem/dzierżawę

-

-

-

-

-

200.000

600.000

60.000

1.500.000

40.000

Dział 710 Działalność usługowa 105.000

w tym:

1) dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego - 10.000

2) wpływy z opłat cmentarnych - 95.000

Dział 750 Administracja Publiczna 154.000

1) dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej

2) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski:
(z wynajmu samochodów, usług ksero)

3) odsetki od środków na rachunkach bankowych

4) wpływy z różnych dochodów

-

-

-

-

142.000

1.000

1.000

10.000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.350

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców

-

3.350

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

- wpływy z mandatów Straży Miejskiej

-

10.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozując podstawowe dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęliśmy następujące założenia:

1) wzrost stawek podatków i opłat w stosunku do obowiązujących w roku 2002 średnio od 2,8% do 4% poza stawką na podatek rolny, która została utrzymana na poziomie roku 2002.

2) kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów

3) przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat za 2002 r.

4) egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych

5) szacunek podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej

Na ogółem prognozowaną kwotę 12.296.000 zł składają się następujące dochody:

 • wpływy z podatków od osób prawnych:

w tym:

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego

4) od posiadanych środków transportu

5) od czynności cywilnoprawnych

6) odsetki i opłata prolongacyjna

 • wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych:

w tym:

1) od nieruchomości

2) rolnego

3) leśnego

4) od posiadanych środków transportu

5) od spadków i darowizn

6) od posiadania psów

 1. opłaty targowej

 2. od czynności cywilnoprawnych

 3. z zaległości z podatków zniesionych

(podatek transportowy od posiadanych środków transportowych do 2 ton)

 1. za wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą

 1. z karty podatkowej

 2. opłata prolongacyjna i odsetki

 • wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w tym:

 1. opłata skarbowa

 2. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 3. opłata administracyjna

- wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

1) wpływy z udziału w podatku dochodowym

od osób fizycznych

2) wpływy z udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych

4.320.000

3.900.000

260.000

47.000

60.000

15.000

38.000

3.243.000

1.700.000

900.000

1.300

115.000

15.000

15.000

160.000

150.000

5.000

10.000

53.000

118.700

420.000

270.000

140.000

10.000

3.000

4.310.000

4.177.678

132.322

Dział 758 Różne rozliczenia 11.687.615 w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej

2) część podstawowa subwencji ogólnej

3) część rekompensująca subwencji ogólnej

a) dochody utracone w związku z częściową likwidacją

podatku od środków transportowych

b) dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych

w podatku rolnym, leśnym, zakładów pracy

chronionej - kwota przewidywana przez Gminę

-

-

-

-

9.256.256

1.198.684

1.232.675

1.002.675

230.000

Dział 801 Oświata i wychowanie 68.000

w tym:

1) wpływ za usługi księgowe Biura Obsługi Szkół Samorządowych

2) dotacja celowa na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli (emerytów i rencistów)

-

-

22.000

46.000

Dział 851 Ochrona zdrowia 351.900

- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (PFRON) na prowadzenie Warsztatu

Terapii Zajęciowej

-

Dział 853 Opieka Społeczna 3.724.000

w tym:

 1. dotacja celowa na Ośrodek Wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi prowadzony
  przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 2. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

4) dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych

5) dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze

6) dotacja celowa na utrzymanie Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

7) dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacja celowa na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli /emerytów i rencistów/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

38.000

1.410.000

1.600.000

229.000

285.000

56.000

6.000

6.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 368.000

w tym:

1) zwrot środków za sprzątanie ulic których Gmina nie jest właścicielem /zaległość z roku 2002/

 1. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

 2. dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa w Choszcznie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja ulic Promenada - Kościuszki”

-

-

-

120.000

228.000

20.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500.000

- wpływy z usług Krytej Pływalni „Wodny Raj”

-

500.000

PODSUMOWANIE PROGNOZY DOCHODÓW

W prognozie założono pozyskanie dochodów z następujących źródeł (załącznik
Nr 2 - 4 do uchwały):

Kwota

udział w strukturze %

1) Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy

2) Subwencje

3) Dotacje i środki z funduszy pomocowych

na dofinansowanie zadań własnych

(inwestycyjnych i bieżących)

4) Dotacje celowe na zadania realizowane

z zakresu administracji rządowej i na

zadania bieżące na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej

15.812.900

11.687.615

1.672.000

2.501.350

49,9

36,9

5,3

7,9

RAZEM

31.673.865

100,0

Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku graficznym do uchwały budżetowej (załącznik nr 1a).

Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i powierzone oraz dofinansowania zadań własnych.

Na bieżąco w roku budżetowym będą uwzględniane zmiany w dotacjach celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

III. Objaśnienia do planu wydatków

Poszczególne wydatki w działach przedstawiają się następująco (załącznik nr 5):

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki na doradztwo rolnicze organizację dożynek gminnych, wspieranie działań sprzyjających rolnictwu (m.in. dofinansowanie zakupu matek pszczół).

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano środki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki przewidziane są na dokarmianie zimą ptactwa.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki na naprawy i konserwację ulic i chodników, utrzymanie służby drogowej. Przewiduje się wykonanie remontów tych odcinków ulic, które uznane zostaną za niezbędne do wykonania.

INWESTYCJE:

Dokończenie sfinansowania robót wykonanych w roku 2002.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki na wykupy nieruchomości, oraz na opłaty związane z przygotowaniem do zmiany praw własności mienia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 710 Działalność usługowa

W omawianym dziale planujemy wydatki na opracowania geodezyjne
i kartograficzne związane z planami przestrzennymi Gminy oraz z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowaliśmy także środki na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 10.000 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 110.000 zł (rozdział 71035)

Dział 750 Administracja Publiczna

Rozdz. 75011 - Sklasyfikowane są w tym rozdziale wydatki związane
z prowadzeniem USC, ewidencją ludności, z wydawaniem dowodów osobistych, spraw wojskowych, oc, prowadzenie

ewidencji działalności gospodarczej. Są to zadania administracji państwowej zlecone do realizacji Gminie.

Potwierdzono nam do projektu budżetu 142.000 zł.

Zapotrzebowanie na środki w tym rozdziale wynosi 293.000 zł, a więc nadal Gmina przeznacza na te zadania środki własne.

Rozdz. 75022

Wydatki dotyczące tego rozdziału związane są głównie z dietami radnych.

W planie przyjęto diety za posiedzenia w sesjach, komisjach
i innych działaniach radnych oraz ewentualne wydatki na szkolenia.

Założono też wydatki na materiały biurowe, delegacje radnych itp.

Rozdz. 75023

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wyodrębniono z wydatków ogółem wydatki na płace i pochodne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Odnośnie wynagrodzeń jako bazę przyjęto płace m-ca października. Pozycja wynagrodzenia obejmuje też wypłaty nagród jubileuszowych. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, zgodnie z wskaźnikiem podanym przez Ministra Finansów tj. o 4%.

Zaplanowana na zakupy inwestycyjne kwota 90.000 zł przeznaczona zostanie na dalszą wymianę sprzętu komputerowego i aktualizację programów.

Pozostałe pozycje zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2002r. oraz obowiązujące przepisy np. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla którego bazą jest przeciętne wynagrodzenie za II półrocze 2002r. i odpis 37,5 % w stosunku do etatów.

Ponadto przewiduje się wyremontowanie toalety na I i II piętrze, które to prace były planowane na rok 2002, ale z uwagi na brak środków finansowych nie zostały wykonane. Zaplanowano również środki na malowanie pomieszczeń (sala narad, holl Urzędu,pokoje 22, 27, 28) oraz na przebudowę sekretariatu i zakup mebli.

Rozdz. 75047 - Zaplanowano środki na prowizje dla inkasentów podatków,

zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłki decyzji

podatkowych, upomnień itp.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - z ogólnej kwoty 181.000
przeznacza się na:

1) promocję Gminy

2) współpracę z zagranicą

3) różne opłaty, składki m. in. za
członkostwo w Euroregionie „Pomerania”, Związek Miast Polskich

4) wydatki sołectw i osiedli

5) przeciwdziałanie bezrobociu

125.000

20.000

16.000

10.200

9.800

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądo
wnictwa

Rozdz. 75101-Planowane wydatki w kwocie 3.350 zł potwierdzonej przez

Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeznaczone są na

uzupełnienie i uaktualnienie stałego rejestru wyborców - jest to

zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 W rozdziale ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac kierowców oraz na utrzymanie

sprzętu i remonty remiz w Zamęcinie, Zwierzyniu, Raduniu
i Radaczewie. Przewiduje się wydatki na zakup paliwa, olejów a także uzupełniania części zamiennych do sprzętu.

Inwestycje - sfinansowanie modernizacji remizy strażackiej w Korytowie.

Rozdz. 75416 Wydatki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Rozdz. 75495 W pozostałej działalności tego działu zaplanowano wydatki na dofinansowanie organizacji konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 220.000 zł.

Rezerwa nie przekracza 1 % wydatków budżetu i tym samym spełnia wymogi art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 i 80110 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Najpoważniejszą pozycją w wydatkach tego działu są wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych i gimnazjum.

Po analizie złożonych planów na wydatki szkół podstawowych zaplanowaliśmy kwotę 6.440.000 zł, która zabezpiecza płace, pochodne i bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół.

Inwestycje - dokończenie finansowania modernizacji szkół i budowy sali gimnastycznej w Korytowie. Natomiast dla Gimnazjum na płace i pochodne oraz na wydatki bieżące zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 3.100.000 zł.

Zaplanowane środki na płace i pochodne uwzględniają 4% podwyżkę wynagrodzeń.

Nie uwzględniono w planach środków na modernizację i remonty zgłaszane przez Dyrektorów placówek.

Rozdz. 80104 W rozdziale tym planuje się wydatki klas „O” funkcjonujących przy szkołach podstawowych.

Rozdz. 80113 Zaplanowano jak corocznie wydatki na dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum.

Rozdz. 80114 Przewiduje się środki finansowe na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

Rozdz. 80132 Planuje się dotację dla Szkoły Muzycznej I stopnia

w Choszcznie.

Rozdz. 80146 Zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej przewidziano w tym rozdziale środki na dokształcenie nauczycieli.

Rozdz. 80195 W rozdziale pozostałe wydatki przewidziano następujące kwoty:

1) 46.000 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie).

2) 11.000 zł na pozostałe wydatki oświatowe m. in. nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowanie funkcjonowania kół zainteresowań w szkołach i gimnazjum, obchody Dnia Edukacji Narodowej.

3) 30.000 zł na dopłatę do biletów wstępu na basen dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.

4) 15.000 zł dotacji dla fundacji na rzecz Wyższej Szkoły Zawodowej w Choszcznie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 przewidziano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 9.

Kwota wydatków jest zgodna z prognozą wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 85195 główną pozycję stanowią wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 351.900zł zgodnie z przyjętą na ten cel wysokością dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dodatkową kwotę 5.300 zł ze środków budżetu Gminy na płace i pochodne związane z

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-07-2003 14:19:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2003 14:19:38