Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 424.

BURMISTRZ  CHOSZCZNA

OGŁASZA

rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów

m. Choszczno, oznaczonej nr działki 424.

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczona nr ewidencyjnym działki 424 o pow. 0,1266 ha .

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie księga wieczysta Kw. nr 24772.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno dla nieruchomości tej określony jest główny kierunek rozwoju zgodnie z zapisem:

MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem S-RIIIa.

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ).

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań ustalona została na kwotę 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 22%.

Wysokość zaliczki  wynosi 6.400,00 zł. (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach :

- 10 października 2007 r. – I przetarg ustny nieograniczony ,

- 12 grudnia 2007 r. – II przetarg ustny nieograniczony

i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 27 marca 2008 r. o godz.10oo

w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 24 marca 2008r., w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, z dopiskiem  „ROKOWANIA – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA – działka 424 „

Zgłoszenie powinno zawierać :

  1. imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający się zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Nr 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym

w Choszcznie.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni , licząc od dnia zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części  rokowań osobom, których zgłoszenia :

  1. nie odpowiadają warunkom rokowań,
  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3. nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,
  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Ustalony w drodze rokowań nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji w sprawie  można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel.095 765 9342.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 21-02-2008 10:19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Zielińska 25-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 21-02-2008 13:08:09