Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie I półrocze


I N FO R M A C J A

Zarządu Miejskiego w Choszcznie

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Choszczno za I półrocze 2002 r. sporządzona zgodnie z art. 135 ust 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r - o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami ).

 1. Dane wprowadzające

 1. Uchwała budżetowa

 1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2002 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXV/356/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia

28 grudnia 2001 r w wysokości:

1.1. prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1-3) 45.035.924 zł

1.2. plan wydatków budżetowych (zał. nr 4-5) 51.340.574 zł

w tym:

1.2.2. na zadania zlecone (zał. nr 4-5) 2.358.264 zł

   1. na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

(zał. nr 4-5) 74.600 zł

1.2.3. dotacje celowe dla podmiotów realizujących

zadania własne Gminy (zał. nr 9) 1.123.000 zł

1.2.4. na zadania inwestycyjne (zał. nr 4 i 7) 21.608.000 zł

1.2.5. wydatki sołectw i osiedli (zał. nr 6) 90.000 zł

   1. na realizację programu profilaktyki

i przeciwdziałania alkoholizmowi (zał. nr 10) 280.000 zł

1.3. plan rezerwy ogólnej (zał. nr 4) 100.000 zł

  1. planowany niedobór budżetu do sfinansowania

zgodnie z zał. nr 11 budżetu 6.304.650 zł

  1. spłata rat pożyczek i kredytów zgodnie

z załącznikiem nr 11 950.350 zł

 1. Zmiany planu budżetu w ciągu I półrocza 2002 r.

 1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2002 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał :

  1. Rady Miejskiej

   1. Nr XXXVI/390/2002 z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmian

budżetu na rok 2002

a) po stronie dochodów

-zwiększenie o kwotę 244.914 zł

-zmniejszenie o kwotę 115.000 zł

b) po stronie wydatków

-zwiększenie o kwotę 243.914 zł

-zmniejszenie o kwotę 114.000 zł

   1. Nr XXXIX/406/2002

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 323.664 zł

- zmniejszenie o kwotę 1.126.817 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1.907.868 zł

- zmniejszenie o kwotę 2.711.021 zł

  1. Zarządu Miejskiego :

   1. Nr 2153 z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 55.600 zł

- zmniejszenie o kwotę 63.600 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 55.600 zł

- zmniejszenie o kwotę 63.600 zł

   1. Nr 2310 z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 36.100 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 36.100 zł

   1. Nr 2344 z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2002

 1. po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 10.100 zł

 1. po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 10.100 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień

30.06.2002 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów 44.400.885 zł

2.2. po stronie planowanych wydatków 50.705.535 zł

2.3 planowany niedobór budżetowy nie uległ

zmianie i wynosi 6.304.650 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za I półrocze 2002 roku sprawozdaniami.

3. Planowane kwoty w budżecie w poszczególnych działach i

rozdziałach, oraz kwota rezerwy ogólnej uległy zmianie na podstawie

następujących uchwał:

3.1.Uchwały Nr 2100 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia

21 lutego 2002 r w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy

budżetowej.

3.2.Uchwały Nr 2168 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia

5 kwietnia 2002 r. w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy

budżetowej.

3.3.Uchwały Nr 2191 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia

9 kwietnia 2002 r w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy

budżetowej.

3.4.Uchwały Nr 2225 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia

26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2002.

3.5. Uchwały Nr 2247 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia 17 maja

2002 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2002.

3.6. Uchwały Nr 2309 Zarządu Miejskiego w Choszcznie z dnia 21

czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2002.

 1. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno

za I półrocze 2002 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2002 r.

Dla potrzeb niniejszej informacji dane objęte powyższą sprawozdawczością obejmują załączniki nr 1 i 2 .

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, wykonanie dochodów za I półrocze 2002 r wynosi 34,3% prognozy (zał. nr 1 do informacji).

Wykonanie prognozy w poszczególnych działach jest następujące:

(zał. nr 1 do informacji)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowano 70.000 zł dofinansowania na modernizację dróg wiejskich ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Szczecin. Z uzyskanych informacji wynika, że Agencja nie przewiduje dofinansowania na ten cel. Środki w wysokości 57 000.00 przekazano na drogę w Smoleniu w końcu roku 2001. Przewidujemy dofinansowanie na drogę Choszczno Smoleń z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 600 Transport i łączność

W prognozie dochodów wpisano 300.000 zł dotacji celowej na dofinansowanie budowy nawierzchni dróg i chodników realizowanych w systemie robót publicznych.

Przewiduje się wpływ środków z tego tytułu w II półroczu bieżącego roku budżetowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognoza dochodów w dziale 700 za I półrocze wynosiła 3.755.000 zł

z czego wykonano 13,7%.

Wykonanie w poszczególnych źródłach dochodów jest następujące:

 1. dochody z dzierżaw i najmu - prognoza 900.000 zł,

wyk. 180.419 zł tj. 20,1%,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-prognoza

2.500.000 zł, wyk.138.293 zł tj. 5,5%,

 1. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości-prognoza

300.000 zł, wyk. 146.076 zł tj. 48,7%,

 1. dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

 • prognoza 20.000 zł, wyk. 33.013 zł tj. 165,1%,

5) odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę-prognoza

35.000 zł, wyk. 16.514 zł tj. 47,2%.

W roku bieżącym ustalono mniejszą kwotę czynszu dzierżawnego w stosunku do roku ubiegłego z dzierżawionego przez spółki

PEC Sp. z o.o. i PGK Sp. z o.o. mienia komunalnego łącznie na kwotę 303.000 zł. Zarząd ustalając mniejsze wpływy na rok 2002 z czynszu za dzierżawione mienie brał pod uwagę pogarszającą się sytuacją finansową tych spółek. Natomiast jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży prawa własności , to zmniejszy się sprzedaż nieruchomości oferowanych do sprzedaży przez Gminę.

Niewątpliwy wpływ na tę sprawę ma ogólna zła sytuacja finansowa wielu podmiotów w naszym państwie.

Dział 710 Działalność usługowa

Na prognozowaną kwotę 110.000 zł, wykonano 41.611 zł , tj. 37,8%.

w tym:

 1. dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego prognozowana na 10.000 zł przekazana została w kwocie 4.999 zł tj. w 50%.

 2. wpływy z usług cmentarnych prognozowane na 100.000 zł , wykonano na kwotę 36.612 zł, tj. 36,6%

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozę wpływów w tym dziale ustalono na 535.600 zł, wyk. 432.926 zł tj. 80,8%

w tym są:

 1. dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej na prowadzenie rejestracji działalności

gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych,

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną,

przekazywana była systematycznie - na potwierdzone 137.000 zł

otrzymaliśmy 68.502 zł tj. 50%,

 1. wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - prognoza

301.000 zł, wykonanie 305.221 zł tj. 101,4%,

 1. wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski - prognoza

2.000 zł, wykonanie 241 zł tj. 12,1%,

 1. dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego-prognoza

55.600 zł, wykonanie 44.480 zł tj. 80%,

 1. dofinansowanie od Wojewody Zachodniopomorskiego na modernizację pomieszczeń dla potrzeb USC - prognoza 20.000 zł - nie otrzymaliśmy środków w I półroczu,

 2. wpływy z dochodów różnych - prognoza 10.000 zł, wykonanie

13.964 zł, tj. 139,6%,

 1. odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym -

prognoza 10.000 zł, wykonanie 518 zł tj. 5,2%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców - prognoza

3.264 zł, wykonanie 1 632 zł tj. 50%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów Straży Miejskiej- prognoza 10.000 zł,

wykonanie 5.585 zł tj. 55,9%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Prognozę dochodów ustalono w tym dziale na kwotę 11.061.412,00 zł,

wykonano je w wysokości 4 652 380,00 zł tj. 42,1 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach dochodów jest następujące:

-wpływy z podatków od osób prawnych:

Prognoza Wykonanie %

4.225.000 1.942.541 46,0

z czego:

1) od nieruchomości 3.600.000 1.714.245 47,6

2) rolnego 400.000 153.570 38,4

3) leśnego 45.000 26.822 59,6

4) od posiadanych środków

transportowych 60.000 27.420 45,7

5) od czynności cywilnoprawnych 20.000 7.392 37,0

6) odsetki i opłata prolongacyjna 100.000 13.092 13,1

-wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych

2.736.300 1.126.399 41,2

z tego:

7) od nieruchomości 1.400.000 560.582 40,0

8) rolnego 800.000 282.170 35,3

9) leśnego 1.300 445 34,2

10) od posiadanych środków

transportu 100.000 52.230 52,2

11) od spadków i darowizn 20.000 9.507 47,5

12) od posiadania psów 10.000 10.490 104,9

13) opłaty targowej 160.000 65.417 40,9

14) opłaty za wpis do ewidencji

działalności gospodarczej 10.000 10.625 106,2

15) od czynności cywilnoprawnych 150.000 80.318 53,6

16) zaległości z podatków zniesionych

(podatek transportowy od posiadanych

środków transportowych do 2 ton) 5.000 4.452 89,0

17) opłata prolongacyjna i odsetki 80.000 50.163 62,7

- wpływy z karty podatkowej 65.000 22.061 33,9

- wpływy z różnych rozliczeń

- opłata eksploatacyjna 1.000 162 16,2

- wpływy z udziału w podatku dochodowym

Prognoza Wykonanie %

3.764.112 1.412.869 37,5

1) od osób fizycznych 3.687.992 1.359.811 36,9

2) wpływy z udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych 76.120 53.058 69,7

wpływy z opłaty skarbowej

270.000 148.348 54,9

Na bieżąco prowadzone są postępowania egzekucyjne w odniesieniu do podatków i opłat z wszystkich tytułów wpłacanych bezpośrednio na konto budżetu Gminy.

W ciągu pierwszego półrocza 2002 wysłano 529 upomnień na kwotę 307 tys. zł.

Ponadto wystawiono 502 tytuły wykonawcze na kwotę przekraczającą 200 tys. zł. Po bezskutecznym administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym niektóre sprawy skierowano do komornika sądowego. Nadto zobowiązania zabezpiecza się przez wpisanie hipoteki przymusowej, w przypadkach, gdy komornik skarbowy nie ma możliwości ściągania należności w gotówce.

Zasadą jest, że wszystkie sprawy dotyczące spłaty zadłużenia staramy załatwiać się ugodowo. W przypadkach, gdy podatnik deklaruje spłatę zadłużenia w ratach, to wyrażamy na to zgodę. Umarzamy odsetki w przypadkach spłaty należności głównej.

Tabela zaległości

Stan zaległości zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej na dzień 30 czerwca 2002 r przedstawiamy w tabeli.

Dział

Nazwa działu

Lp.

Zaległość w dochodach

kwota

zaległości

(zł)

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.

2.

3.

4.

Dochody z dzierżaw i najmu

Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania

Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę , użytkowanie wieczyste.

129.151

23.929

28.300

45.774

Razem dział 700

227.154

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości

prawnej

Razem osoby prawne

Razem osoby fizyczne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dochody od osób prawnych

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od zaległości podatkowych

Dochody od osób fizycznych

Podatek rolny

Wpływy z karty podatkowej

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek od posiadanych psów

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od zaległości podatkowych

Wpływy z karty podatkowej

424.364

35

216.023

15.677

456

1.025.793

1.682.348

785.785

989

420.834

114

171.028

289

1.455.636

2.834.675

15.664

Razem dział 756

4.532.687

Ogółem

4.759.841

Zaległość z tytułu należności głównej wg stanu na dzień 30.06.2002r. uległy zmniejszeniu do kwoty 2.232.638 zł. w porównaniu do zaległości wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2001r., które wynosiły 2.500.166 zł. Jest to rezultat systematycznej pracy związanej ze ściągalnością należności Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozę dochodów w tym dziale wykonano w 59% z czego:

 1. część oświatowa subwencji ogólnej

-prognoza 8.597.461 zł, wykonanie 5.290.744 zł tj. 61,5%

 1. część rekompensująca subwencji ogólnej:

-prognoza 1.220.081 zł, wykonanie 616.774 zł tj50,6%

w tym:

a) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od

środków transportowych - prognoza 1.000.081 zł,

wykonanie 500.040 zł , tj. 50 %

b) dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym,

leśnym, zakładów pracy chronionej

- prognoza 220.000 zł, wykonanie 116.734 zł tj. 53,1 %.

W II półroczu przewidujemy wpływy w tej pozycji w kwocie 115.547 zł

 1. część podstawowa subwencji ogólnej

-prognoza 1.230.259 zł, wykonanie 615.132 zł tj. 50%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognoza dochodów w dziale 801 na dzień 30.06.2001 r wyniosła 1.730.174 zł z czego wykonano 402.875 zł tj. 23,3%

w tym :

 1. dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne, prognoza 1.682.744 zł, wyk. 399.875 zł, tj. 23,8%,

z tego :

 1. na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Korytowie

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki , prognoza 300.000 zł, nie było realizacji w I półroczu br.

 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Szczecin - prognoza 132.744 zł, nie przekazano środków w I półroczu br.

 1. na budowę hali sportowej dla Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, prognoza 600.000 zł, nie przekazano środków w I półroczu br.

 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Szczecin, prognoza 100.000 zł, potwierdzono dofinansowanie do 25.000 EURO na zakup wyposażenia hali,

 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, prognoza 150.000 zł, nie otrzymano środków w I półroczu br.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o/Szczecin, zgodnie z prognozą na kwotę 400.000 zł otrzymano 399.875 zł, tj. prawie 100%.

 1. dofinansowanie zadań bieżących - nagroda w konkursie

ekologicznym dla Publicznego Gimnazjum , prognoza 3.000,

wykonanie 3.000 zł, tj. 100%.

3) dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli (emerytów i

rencistów)

- prognoza 44.430zł, , nie przekazano środków w I półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku- prognoza 351.900 zł, wykonanie 175.950 zł tj. 50%

Dział 853 Opieka społeczna

W dziale tym, poza wpływami z odpłatności z usług opiekuńczych, pozostałe pozycje stanowią dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego -prognoza dochodów 3.996.644 zł, wykonanie 1.826.891 zł tj.45,7%

w tym:

 1. dotacja celowa na Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi prowadzony przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

prognoza wykonanie %

92.000 46.002 50,0

 1. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

69.000 34.500 50,0

 1. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne

1.422.100 711.613 50,0

 1. dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych

1.700.000 677.232 39,8

 1. dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

230.100 115.052 50,0

 1. dotacja celowa na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

278.000 139.002 50,0

 1. dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze

55.000 27.498 50,0

 1. wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze

5.700 3.254 57,1

 1. dotacja na dożywianie dzieci

139.744 72.738 52,1

 1. dotacja na pomoc kombatantom

5.000 0

W związku z trudną sytuacją budżetu państwa otrzymaliśmy informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego, że środki z budżetu państwa przeznaczone na dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II półroczu br. nie pokryją zgłoszonego zapotrzebowania.

Wojewoda zgodnie z ustawą o najmie lokali potwierdza kwoty dotacji do wysokości środków otrzymywanych z budżetu państwa na ten cel.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Prognozowane jest 4.090 zł dotacji na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli będących na emeryturze lub rencie pracujących w przedszkolach . Wojewoda Zachodniopomorski nie przekazał w I półroczu br. na ten cel środków .

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

Szacowane dochody na kwotę 10.815.000 zł wykonano w wysokości 412.000 zł tj w 3,8% w tym:

 1. zwrot środków za sprzątanie ulic, których Gmina nie jest właścicielem - prognoza 120.000 zł, środki nie wpłynęły w I półroczu, złożono pozew do sądu o ich zwrot,

 2. dofinansowanie z Gminy Wolvega w Holandii na budowę skweru holenderskiego w Choszcznie - prognoza 38.000 zł, środki przekazano w m - cu lipcu w kwocie 35.913 zł, tj. 94,5% planu,

 3. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - prognoza 172.000 zł, wykonanie 172.000 zł ,tj. 100%. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył na ten cel dotację o 110.000 zł, decyzja została Gminie przekazana w m - cu lipcu b.r.

 4. dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne kanalizacja Gminy

-prognoza 10.485.000 zł, wykonanie 240.000 zł , tj. 2,3%

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie - nagroda za program zagospodarowania odpadów w

kwocie 240.000 zł została przekazana w 100%.

Prowadzone są działania zmierzające do pozyskania części

planowanych środków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Prognozowane dochody na kwotę 610.000 zł wykonano w wysokości 245.837 zł, tj. 40,3 % w tym:

 1. wpływy z usług Centrum Rekreacyjno -Sportowego-

-prognoza 10.000 zł, przewidywane wpływy w II półroczu, po sezonie letnim.

 1. wpływy z usług Krytej Pływalni „Wodny Raj”-

-prognoza 600.000 zł, wykonanie 245.837 zł tj. 41%

W załączniku nr 2 przedstawiamy wykonanie dochodów za I półrocze z uwzględnieniem ich źródeł pochodzenia.

W załączniku nr 3 dodatkowo przedstawione zostały wpływy dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dla zobrazowania stopnia wykonania prognozy dochodów dodatkowo załączamy schemat graficzny (zał. 2a).

Podsumowanie

Wykonanie dochodów za I półrocze 2002 roku w 34,3% wskazuje na konieczność analizy źródeł dochodów. Zasadniczy wpływ na takie wykonanie dochodów niewątpliwie ma sytuacja finansowa budżetu państwa, co bezpośrednio wiąże się z brakiem w przekazywaniu zaplanowanych dotacji na zadania inwestycyjne i bieżące.

 1. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2002 przedstawiono w

zał. nr 4 niniejszej informacji.

Załącznik został sporządzony na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych z wykonania za I półrocze 2002 r.

Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian)

50.705.535 zł, wykonano 19.493.367 zł co stanowi 38,4% planu.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01003 Upowszechnianie doradztwa rolniczego.

Zaplanowane środki przewidujemy wykorzystać w II półroczu na sfinansowanie wyjazdu rolników na targi rolnicze „POLAGRA” w Poznaniu.

rozdział 01030 Izby Rolnicze.

Przekazano na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ustawowy odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2002 roku.

rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Przeprowadzono prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych w miejscowościach Suliszewo, Gostyczyń, Stary Klukom - łącznie na długości 2282 m. Wartość wykonanych prac ustalono na kwotę

29.928 zł.

rozdział 01095 Pozostała działalności.

1) Wydatki bieżące - opłacono wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i dofinansowano organizację „DNIA KOBIET” w Kołach Gospodyń Wiejskich.

2) Inwestycje - zapłacono za remont nawierzchni jezdni i chodnika oraz wykonanie zatoczki autobusowej we wsi Smoleń.

Dział 020 Leśnictwo

rozdział 02095 Pozostała działalność.

Zaplanowano wydatki na dokarmienie zimą ptactwa.

Realizacja w miesiącach zimowych II półrocza.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

 1. Wydatki bieżące - wykonano m.in. niezbędne po zimie naprawy dróg i ulic oraz bieżące remonty dróg żużlowych tj. ulicy Zielnej, dróg w Krzowcu , Wardyniu , Stawinie i Oraczewicach.

Odnowiono pasy uliczne, barierki i dokonano koniecznej wymiany

znaków drogowych. Wartość wykonanych prac za I półrocze wyniosła

ponad 115 tys zł.

2) Inwestycje - wykonano remont ciągu pieszo - jezdnego ulicy

Stefana Żeromskiego oraz parking przy ulicy Mur Południowy.

Dział 630 Turystyka

Inwestycje - wykonano i zapłacono za budowę sieci gazowej Osady

Turystyczno - Rekreacyjnej Raduń.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące - planowane środki wydatkowano w 45,9% na formalno prawne przygotowania do zmiany tytułu własności nieruchomości

tj; podziały, wyceny, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe. Rezultatem tych działań jest nabycie do zasobów nieruchomości Gminnych , nieruchomości pod budowę przepompowni ścieków związanych z inwestycją - kanalizacja Gminy oraz nabycie nieruchomości celem uregulowania stanu prawnego dróg gminnych na ulicy Jana III Sobieskiego.

rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Inwestycje - zaplanowano dofinansowanie budowy domu 64 rodzinnego. Inwestycja prowadzona przez CHTBS. Wydatki z tego tytuł przewidujemy w II półroczu br.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące - na sporządzanie i zmiany planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki bieżące - przewidujemy przede wszystkim wydatki z tego zakresu w II półroczu zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.

rozdział 71035 Cmentarze.

Wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i wojennego.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano 100.000 zł , wydatkowano 17.817 zł, tj. 17,8%.

Natomiast na zaplanowane 10.000 zł na cmentarz wojenny nie otrzymano środków z Urzędu Wojewódzkiego, dlatego też nie było wydatków w I półroczu b.r.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

1) Wydatki bieżące - wydatki z zakresu administracji rządowej . Główną pozycją są płace i pochodne , które wykonano w 49,1% planowanej kwoty, dla pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

2) Inwestycje - w I półroczu nie wystąpiły wydatki związane z modernizacją pomieszczeń na potrzeby USC oraz zakupem wyposażenia do tych pomieszczeń .

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

 1. Wydatki bieżące - wykorzystano 37,7% zaplanowanej kwoty przede wszystkim na wypłaty diet.

 2. Inwestycje - nie było wydatków w I półroczu na zaplanowany zakup zestawu komputerowego na potrzeby biura Rady .

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Ogółem wykonanie planu wydatków w rozdziale wynosi 50,2%.

 1. Wydatki bieżące - wykonano w 58,3%. Pozycja ta obejmuje wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc

m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe i

telefoniczne, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu biurowego,

opłaty za energię i gaz.

 1. Plan wydatków na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu

wykonano w 48,4%.

 1. Inwestycje - z planowanej kwoty w I półroczu zrealizowano 35,2%

wydatków - zakupiono dwie drukarki i trzy zestawy komputerowe.

rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki bieżące - zgodnie z planem wydatkowano 44% zaplanowanej kwoty. Środki wydatkowano na prowizję sołtysów, opłaty za przesyłki pocztowe dotyczące poboru podatków itp.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Plan wydatków w rozdziale wykonano w 65,9% w tym na :

 1. Wydatki bieżące - wypłacono dodatki spisowe osobom pełniącym dyżury, zakupiono materiały biurowe, rozliczono koszty podróży służbowych rachmistrzów.

 2. Płace i pochodne - odprowadzono składki ZUS od dodatków spisowych. Po przesłanej nam przez Ministerstwo Finansów interpretacji wyjaśniającej, że nie ma obowiązku odprowadzania składek na ZUS, nastąpi korekta planu w tej pozycji.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące - wykonanie planu w rozdziale wynosi 34,1% w tym:

 1. Promocja Gminy - plan 165.200 zł, wyk. 46.279 zł ; 28%.

Za wydatkowane środki m.in. wydawano gazetę „Wiadomości

Choszczeńskie”, aktualizowano stronę internetową , sporządzano

dokumentację filmową i fotograficzną z uroczystości i imprez

organizowanych na terenie Gminy, zakupiono kalendarze, gadżety

promujące Choszczno.

 1. Współpraca z zagranicą - plan 37.000 zł, wydatkowano 24.120 zł

tj. 65,2% na realizację, zgodnie z planem, delegacji zagranicznych

współpracujących miast partnerskich.

3) Różne opłaty, składki m.in. za członkostwo w Euroregionie

„Pomerania” - plan 16.000 zł wykonanie 6.333 zł ; 39,6%.

4) Wydatki sołectw i osiedli - plan 9.560 zł, wykonanie 3.692 zł ; 38,6%.

opłacono abonamenty telefoniczne za telefony będące w dyspozycji

sołectw, zakupiono materiały biurowe na potrzeby sołtysów i przewodniczących osiedli.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa.

Wydatki bieżące - planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. W I półroczu nie wykorzystano środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wykonano w 48,8% w tym :

 1. Wydatki bieżące - wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, na szkolenia, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, energię elektryczną remiz strażackich, ubezpieczenia strażaków i sprzętu.

 2. Płace i pochodne - wydatkowano środki na płace kierowców straży oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan wydatków wykonano w 41,4% w tym :

 1. Wydatki bieżące - środki wykorzystano na zakup paliwa i oleju, sorty mundurowe, szkolenia, części do pojazdów, ubezpieczenia itp.

 2. Płace i pochodne - wydatkowano środki na płace strażników miejskich i na składki od tych płac na ZUS i FP.

rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące - środki wydatkowano na nagrody w „Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” organizowanego przez Powiatową Komendę Policji w Choszcznie. Pozostała realizacja w II półroczu w miarę potrzeb.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Wydatki bieżące - zgodnie z planem spłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Wykonanie planu w tym rozdziale w 43,4%.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na planowaną kwotę 100.000 zł rezerwy ogólnej wykorzystano na podstawie uchwał Zarządu 70.000 zł. Środki przeznaczono na wzmocnienie linii brzegowej plaży miejskiej w kwocie 15.000 zł , opracowanie projektowe zadania inwestycyjnego „Sieci gazowej średniego ciśnienia przesyłowej na trasie Choszczno - Wardyń i Raduń -Korytowo ...” w kwocie 35.000 zł, na remont strzelnicy w kwocie

15.000 zł oraz na „Festyn dla mieszkańców Gminy z okazji 765 - lecia Korytowa” w kwocie 5.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wykonano w 50,4% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących w wysokości 6.513.529 zł wykonano na kwotę 3.052.418 zł tj 46,9%

z tego :

1) Różne wydatki bieżące - wykonano w 29,2% przede wszystkim na utrzymanie budynków szkół, a także w miarę możliwości na przeprowadzenie niezbędnych remontów i zakup wyposażenia w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 1- montaż systemu alarmowego , wymiana wykładzin , szklenie okien, zakup sprzętu do pracowni komputerowej i zakup pomocy naukowych, łącznie na kwotę 24.766 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 - montaż alarmu , przegląd instalacji gazowej, zakup żaluzji i inne drobne prace remontowe oraz zakup pomocy naukowych łącznie na kwotę 9.263 zł.

Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - zakup mebli do pracoklasowni, zestawu komputerowego, telewizora i magnetowidu , założenie alarmu oraz na inne drobne remonty, razem na kwotę 22.197 zł.

Szkoła Podstawowa w Słąwęcinie- wykonano prace remontowe pokrycia dachowego i instalacji odgromowej , wykonano przegląd kotłów olejowych, zamontowano alarm, zakupiono zestawy komputerowe i wykonano instalację okablowania sieci, zakupiono pomoce naukowe łącznie na kwotę 80.288 zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie - zakupiono sprzęt komputerowy, założono alarm, wykonano niezbędne naprawy łącznie na kwotę

7.892 zł.

Szkoła podstawowa w Korytowie - zakupiono drobne wyposażenie na kwotę 414 zł.

Łączne wydatki na w/w prace remontowe w szkołach i zakupy wyniosły 144.820 zł.

2) Płace i pochodne - plan wydatków wykonano w 53%, środki

wydatkowano na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi .

 1. Inwestycje - planowaną kwotę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Korytowie wykonano w 48%. Budowa przebiega zgodnie z planem . Szkoła zostanie oddana do użytku 3 września br.

rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych.

Plan wydatków ogółem wykonano w 51%.

w tym :

 1. Różne wydatki bieżące w 44,6% na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

 2. Płace i pochodne - plan wydatków wykonano w 52,5%.

rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.884.348 zł wykonano na kwotę 1.363.070 zł tj; 47,3%

w tym :

 1. Różne wydatki bieżące w 21,2%, w ramach których wykonano m.in. szklenie okien , montaż alarmu, naprawę kserokopiarki i instalacji wodociągowej , kontrole przewodów kominowych, zakupiono program komputerowy Amba Lex, napęd do wózka inwalidzkiego , pomoce naukowe.

 2. Płace i pochodne w 55%.

 3. Inwestycje - plan wydatków na budowę hali sportowej dla Gimnazjum Publicznego w Choszcznie - wykonano w 66,4%. Inwestycja jest wykonywana zgodnie z harmonogramem, planowane oddanie do użytku we wrześniu br.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wykonano w 37%

w tym :

 1. Różne wydatki bieżące w 33,1% obejmujące zapłaty za faktury dla przewoźników. Rzeczywiste zaangażowanie środków jest większe i wynosi 298.524 zł, tj. 58,6% planu.

 2. Płace i pochodne w 58,7%.

rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków wykonano w 56,6%

w tym :

 1. Różne wydatki bieżące w 57,7% - środki wykorzystano m.in na naprawę

samochodu, zakup programu komputerowego Amba Lex.

 1. Płace i pochodne w 56,3%.

rozdział 80132 Szkoły artystyczne.

Przekazano 50% planowanej dotacji na remont i utrzymanie budynku komunalnego, w którym mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan różnych wydatków bieżących wykonano w 1,4% - wykorzystanie pozostałych środków w II półroczu po określeniu kryteriów i zasad ich podziału.

rozdział 80195 Pozostała działaność

Plan wydatków wykonano w 7,9%

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wykonano w 27% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiamy w załączniku nr 10.

Zgodnie z planem prowadzone są działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w jednostkach organizacyjnych Gminy.

rozdział 85195 Pozostała działalność

1) Warsztat Terapii Zajęciowej - plan 340.452 zł,

wykorzystano zaplanowane środki w kwocie 170.923 zł, tj.50,2%.

2) Pozostałe wydatki - plan 4.000 zł, wydatkowano 2.455 zł m. in.

na dofinansowanie organizacji obchodów „Dnia Inwalidy”,

spotkania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, kosztu przejazdu

na V Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji do Spały.

Dział 853 Opieka Społeczna

Plan wydatków całego działu wykonano w 54,9% w tym:

rozdział 85303 Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków wykonano w 46%.

 1. Wydatki bieżące - plan wykonano w 43,7% a środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia Terapii Zajęciowej .

 2. Płace i pochodne - plan wykonano w 49,2%.

Środki w całości na ten cel przekazuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - zadanie zlecone.

rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan wydatków bież --> [Author:UM] ących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 51,8%.

rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków bieżących wykonano w 45,3%.

W tej pozycji wypłacamy świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń.

Środki na ten cel pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 63,4%.

Wypłacono dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 1.584.232 zł w tym 657.050 zł zaległości za rok 2001. Zgodnie z wydanymi decyzjami powinno się wypłacić za I półrocze 2002 r. dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.026.659 zł a wypłacono 927.182 zł w wyniku czego powstała niedopłata na kwotę 99.477 zł.

Niedopłata ta zostanie systematycznie uregulowana w II półroczu br.

rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 62,8%.

Jest to zadanie zlecone przez Wojewodę.

rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wykonano w 50,4%.

w tym :

 1. Wydatki bieżące w 57,5% - środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka (m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, drobne wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości).

 2. Płace i pochodne pracowników ośrodka - plan wykonano w 49,7%

Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody, i z budżetu Gminy.

rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wykonano w 53,1% .

w tym :

1) Wydatki bieżące w 70,8%

Wydatkowano środki na badania lekarskie, drobne zakupy

materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe itp.

2) Płace i pochodne plan wykonano w 51,4% - na płace i pochodne

opiekunek.

W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone.

rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących wykonano w 36,4% w tym na:

 1. Dożywianie dzieci-plan 214.744 zł, wykonanie 79.945 zł tj. 37,2%.

Planowana na ten cel dotacja od Wojewody wynosi 139.744 zł, w

I półroczu otrzymaliśmy 72.378 zł.

 1. Pomoc kombatantom - plan 5.000 zł. Środki na ten cel pochodzą

w całości z Funduszu Pomocy Kombatantom, który to Fundusz nie

przekazał środków w I półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków działu wykonano w 51,1% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków wykonano w 53,6%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac

nauczycieli.

rozdział 85404 Przedszkola.

Plan wydatków zrealizowano w 50,9%.

z tego :

 1. Wydatki bieżące w 19,4% wykorzystano na drobne zakupy

materiałów. Różne wydatki bieżące były realizowane przede

wszystkim z rachunków środków specjalnych.

2) Płace i pochodne dla nauczycieli i obsługi

przedszkoli plan wykonano w 55,5%.

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej

Nie wykorzystano planowanych środków w I półroczu br.

rozdział 85495 Pozostała działalność.

Nie wystąpiły wydatki planowane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących na emeryturze lub rencie. Wojewoda nie przekazał środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących działu w kwocie 1.845.130 zł (poza wydatkami majątkowymi) wykonano na kwotę 824.549 zł tj; 44,7%,

w tym:

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących - plan wykonano w 55,3%.

Poniesiono wydatki na sprzątanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, na akcję zimową (posypywanie piaskiem, solą nawierzchni ulic).

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

 1. Wydatki bieżące - plan wykonano w 16,7% . Zasadnicze wydatki nastąpią w II półroczu.

 2. Inwestycje - plan wykonano w 7,7%. Wydatkowanie środków na

zagospodarowanie skwerku holenderskiego nastąpi w II półroczu br.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

 1. Wydatki bieżące - plan wydatków na oświetlenie i konserwację ulic,

placów i dróg wykonano w 55,2%.

Za pierwsze półrocze otrzymaliśmy dotację w kwocie 172.000 zł na

pokrycie wydatków oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i

powiatowych. W II półroczu otrzymamy jeszcze 110.000 zł.

 1. Inwestycje - sfinansowano dokończenie przebudowy oświetlenia zewnętrznego i sieci zasilającej napowietrznej na kablową na ulicy Stargardzkiej .

Pozostałe wydatki w II półroczu na budowę nowych oświetleń na terenie gminy i miasta.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

 1. Wydatki bieżące - plan wykonano w 32,4%,

w tym:

 1. Wydatki sołectw i osiedli - plan 28.320 zł, wykonanie 16.634 zł

tj; 58,7%. Środki wykorzystano na paliwo do kosiarek , remonty

tych kosiarek, odnowienie przystanków autobusowych w Kołkach,

Gleźnie, Radaczewie i Zwierzyniu, położenie części chodnika w

Korytowie, zakupienie wyposażenia na plac zabaw w Sławęcinie,

naprawienie ogrodzenia i wyrównanie drogi przy świetlicy w

Wardyniu oraz inne prace porządkowe na wsiach.

b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej- plan 227.810 zł,

wykonano 66.357 zł tj., 29,1% .

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na

utrzymanie targowiska miejskiego, kanalizacji deszczowej.

Wykonano studnie w Golczy oraz wykonano tablice pamiątkowe

i zamontowano obeliski kamienne z nazwami placów i Gmin

Partnerskich. Ponadto wykonano prace porządkowe , naprawę

murów obronnych.

 1. Inwestycje - plan wydatków na inwestycje w kwocie 12.299.000 zł wykonano w wysokości 1.489.724 zł tj. 12,1%,

w tym :

 1. Opracowanie projektowe na sieć gazową średniego ciśnienia z przyłączami do wsi Wardyń , Korytowo - plan 35.000 zł, wykonanie 1.199 zł, tj. 3,4%.

 2. Zagospodarowanie skweru przy ul. Wolności , plan 68.000 zł.

 3. Kanalizacja sanitarna Gminy Choszczno - plan 12.196.000 zł

wykonanie 1.488.525 zł tj; 12,2% . Zakończono I etap inwestycji

obejmujący wsie Smoleń , Raduń , Wardyń i Korytowo. Wybudowano

około 22 km rurociągu tłocznego i 7 przepompowni ścieków.

Przebieg dalszych prac w II półroczu br. uzależniony jest od

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 46,6%

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

 1. Planowaną dotację w wysokości 510.000 zł dla Choszczeńskiego Domu Kultury przekazano w kwocie 242 500 zł tj; 47,5% planu.

Środki wykorzystano na utrzymanie i funkcjonowanie Domu Kultury

w tym : na remont kawiarenki , pomieszczeń biurowych, zakup zestawów komputerowych, naprawy sprzętu.

 1. Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w wysokości 34.520 zł wykonano w kwocie 9.851 zł tj; 28,5%

W ramach tych środków przełożono dach na budynku świetlicy w Suliszewie, zorganizowano zabawy choinkowe i Dzień Dziecka w Wardyniu, Zwierzyniu, Starym Klukomiu , Smoleniu , dofinansowano pikniki szkolne w Zamęcinie i Rzecku oraz spotkanie z chórem holenderskim w Sławęcinie. Zapłacono za zużycie energii w świetlicach wiejskich.

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 50% planowanej dotacji dla tej instytucji.

Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie instytucji. W ramach własnych pozyskanych środków naprawiono wejście do budynku biblioteki , wymieniono zniszczoną wykładzinę w czytelni dla dzieci i w holu głównym oraz pomalowano wiatrołap.

rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków.

1) Plan dotacji na konserwację zabytkowych kościołów wykonano

w 38% .

W załączniku nr 9 podajemy wykaz poszczególnych parafii, które otrzymały dotację.

2) Inwestycje - wykonano modernizację pomieszczeń Barbakanu z przeznaczeniem na biuro Rady Miejskiej.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

 1. Plan dotacji dla Komitetu Obchodów Świąt wykonano w 100%. Środki wykorzystano na dofinansowanie obchodów Dni Choszczna i promowanie Gminy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 1. Pozostałe różne wydatki bieżące- plan 15 000 zł, wykonanie 9.500 zł tj; 63,3%.

Z tej pozycji wydatków dofinansowano:

-ufundowano nagrody dla zwycięzców konkursów „Szopka

Noworoczna 2002”, „Pisanki - Kraszanki”, „Gramy na cztery ręce”,

plastycznego „Choszczno i przyjaciele”, „Choszczno moja

ojczyzna”,

-dofinansowano organizację Festiwalu Twórczości dziecięcej

Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

.Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.887.600 zł został wykonany na kwotę 924.072 zł tj w 49%,

w tym:

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków dotyczący funkcjonowania krytej pływalni „Wodny Raj” wykonano w 45,1 % w tym pozostałe wydatki bieżące ( a więc poza płacami i pochodnymi) w 43%. Poza wydatkami na utrzymanie obiektu , w ramach wydatkowanych środków zorganizowano ciekawe imprezy dla dzieci i młodzieży jak : „Zima w Mieście”, „Urodziny Pływalni”, „Dzień Dziecka”, Mistrzostwa Szkółki Pływackiej „FOKA 2000”.

rozdział 92695 Pozostała działalność

 1. Plan wydatków bieżących w kwocie 442.600 zł wykonano w wysokości 211.202 zł tj. 47,7%,

w tym:

 1. Plan wydatków na funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno Sportowego w kwocie 390 000 zł wykonano w wysokości

192.303 zł tj. w 49,3%. Poza płacami i pochodnymi i wydatkami na

utrzymanie Centrum wydatkowano środki m.in. na:

-remonty i zakup części zamiennych do sprzętu niezbędnego do

porządkowania plaży i boisk oraz sprzętu pływającego,

-zakup paliwa do ciągnika, sprzętu pływającego, remont

pomieszczeń socjalnych na stadionie,

wymiana pokrycia na pawilonie plażowym, naprawa linii brzegowej,

naprawa urządzeń na statku „Wolvega” (po kradzieży)

-zorganizowanie rozgrywek piłki siatkowej oraz kryterium

kolarskiego o memoriał redaktora Z. Weissa.

 1. Plan pozostałych wydatków w kwocie 52.600 zł wykonano w

wysokości 18.899 zł tj; w 35,9% i przeznaczono na:

 • nagrody wręczane na zawodach sportowych oraz

dofinansowanie imprez sportowych - plan 10.000 zł, wykorzystanie 2.076 zł, tj. 20,8%.

Ufundowano m.in. nagrody dla wyróżniających się sportowców, oraz ufundowano puchary na Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o memoriał red. Z.Weissa, Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów, Choszczeńską Ligę Koszykówki, I Zlot Gwiaździsty Turystów Rowerowych.

 • pomoc finansową --> [Author:UM] dla uzdolnionych młodych sportowców - plan 20.000 zł, wykorzystanie 3.300 zł, tj. 16,5%.

- dofinansowanie organizacji wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”,

zgodnie z umową przekazano w I półroczu 4.747 zł, tj. 94,9%.

 • wydatki sołectw i osiedli, plan 17.600 zł , wykonanie 8.776 zł, tj.

49,9%

Kwota wydatków w sołectwach została ujęta załączniku nr 6

dotyczącym wykonaniu planu wydatków sołectw i osiedli, ogólnie

planowana kwota 90.000 zł, została wykonana na 38.953 zł, tj.

43,3%.

Środki w tym dziale sołectwa przeznaczyły m.in. na zakup butów sportowych , opłatę za przewóz zawodników na mecze, wykonanie bramek na boiskach w Kołkach i Radaczewie, profilowanie płyty boiska w Sulinie, zakup posiłków dla sportowców, zakup części zamiennych do kosiarek i artykułów opatrunkowych.

 1. Plan dotacji dla klubów sportowych w wysokości 165.000 zł

wykonano na kwotę 135.500 zł tj; w 82,1% .

Kwoty dotacji dla poszczególnych klubów sportowych ujęte zostały

w załączniku nr 9.

 1. Inwestycje - plan wydatków na kwotę 572.000 zł wykonano w wysokości 251.752 zł tj; 44%,

w tym:

 1. Modernizacja i rozbudowa ścieżki wokół jeziora - plan 10.000 zł,

wykonanie 9.760 zł, tj. 97,6%

- sfinansowano II część za projekt budowlany na modernizację ścieżki

wokół jeziora.

 1. Modernizacja kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim - plan 530.000 zł, wykonanie 230.680 zł, tj. 43,5%.

Opracowano dokumentację projektową na likwidację kolizji energetycznej do obiektów na stadionie, wybudowano sieć wodno - kanalizacyjną i gazową oraz przepompownię ścieków.

 1. Modernizacja kompleksu wodno-sportowego „Przystań” - plan 32.000 zł, wykonanie 11.312 zł, tj. 35,4%

 • wykonano pomosty przy hangarze.

Strukturę poniesionych wydatków zaprezentowano dodatkowo w zał. nr 4a.

ŚRODKI SPECJALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Przychody i wydatki środków specjalnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiamy w załączniku nr 12.

Za pozyskane środki finansowe na rachunkach środków specjalnych wykonano m. in. następujące zadania:

1.Publicze Przedszkole nr 1 w Choszcznie

Zakupiono pomoce dydaktyczne, wykonano usługi remontowe naprawiono ksero, wykonano i zamontowano domek oraz zakupiono mebelki dziecięce. Razem wydatki na wymienione cele wyniosły

17.014 zł.

 1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszcznie

Zakupiono pomoce dydaktyczne, zestaw nagłaśniający i kserokopiarkę, wykonano murowanie piaskownicy, zapłacono za usługę autokarową.. Łącznie na te cele wydatkowano 7.305 zł.

 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszcznie

Zakupiono karnisze i wykonano ogrodzenie - razem kwota wydatków

wyniosła 1.345 zł.

4.Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie

Zakupiono wykładzinę na salę gimnastyczną, oraz piasek a także naprawiono kserokopiarkę - razem wydatkowano na ten cele 1.804 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach ze środków specjalnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków z poszczególnych środków specjalnych przedstawione w załączniku nr 12 jest większe od w/w kwot.

5. Centrum Rekreacyjno - Sportowe

Zapłacono za umowy zlecenia i o dzieło oraz składki na ZUS i FP od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w sezonie.

Zakupiono wyposażenie na plażę ( parasole, pawilony ogrodowe) a także wiosła i szafy biurowe.

Łączna kwota wydatków wyniosła10.913 zł.

6. Warsztat Terapii Zajęciowej

Zakupiono artykuły spożywcze, zapłacono za usługi fotograficzne, opłacono prowadzenie rachunku.

Razem wydatkowano 214 zł.

 1. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Zakupiono szafy, zapłacono za paliwo do samochodu i usługi szkoleniowe a także w części za opłaty telefoniczne.

Razem wydatkowano 5.642 zł.

 1. Urząd Miejski w Choszcznie.

Zapłacono za szkolenie kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników służb finansowych na temat prowadzenia kontroli wewnętrznej , oraz opłacono koszty prowadzenia rachunku bankowego - razem wydatkowano 2.442 zł.

 1. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Wyremontowano pomieszczenia biblioteki , zamontowano wykładziny podłogowe, dofinansowano zakup sztandaru, zakupiono żaluzje, materiały biurowe itp.

Łączny wydatek to 38.900 zł.

10. Kryta Pływalnia „Wodny Raj”.

Poprawiono wystrój obiektu zakupując dodatkowe kwiaty oraz opłacono koszty obsługi rachunku bankowego - wydatkowano 611 zł.

11. Szkoła Podstawowa nr 1

Zakupiono i zamontowano wykładziny PCV, ponadto zakupiono oprogramowanie , materiały biurowe a także opłacono usługi telekomunikacyjne i fotograficzne - razem na kwotę 11.810 zł.

12. Szkoła Podstawowa nr 3

Naprawiono kserokopiarkę i opłacono koszty bankowe, razem na kwotę 1.103 zł

13. Szkoła Podstawowa w Korytowie

Zakupiono książki na kwotę 406 zł.

14. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakupiono materiały biurowe i opłacono koszty prowadzenia rachunku bankowego - razem na kwotę 607 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Przychody i wydatki Funduszu przedstawiamy w załączniku nr 13.

Po stronie przychodów zanotowano wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska oraz z kar za usuwanie drzew i krzewów przekazywane przez Urząd Marszałkowski. W ramach wydatków opłacono w części fakturę za wykonanie kanalizacji sanitarnej i koszty obsługi bankowej.

DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA ROK 2002.

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości wymaganej przez prawo przedstawiliśmy w załącznikach nr 14 i 15.

PODSUMOWANIE

Na sfinansowanie wykonanych wydatków za I półrocze 2002 roku wykorzystano 19.493.376 zł a więc 38,4% kwoty planowanej.

Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, że realizacja II półrocza jest większa co podyktowane jest większymi wpływami po stronie dochodów i zwiększoną realizacją zadań inwestycyjnych.

Nie nastąpiło w żadnym przypadku naruszenie dyscypliny budżetowej.

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-07-2003 14:14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2003 14:14:41