Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOSZCZNIE – PION DZIEWCZĄT

BOSS/1/B/2008

 

Choszczno, 2008-01-03

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOSZCZNIE – PION DZIEWCZĄT

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (Publiczne Przedszkole Nr 4)

ul. Mur Południowy 4

73-200 Choszczno

pn.-pt. 07:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia  przetarg nieograniczony.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie zamawiającego pokój nr B 3 w godzinach urzędowania Biura i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 – pion dziewcząt, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 11.02.2008 do 14.03.2008 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)        posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)        posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

-        wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

-          wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

-          wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

-          wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

-      wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium                                                |   Waga    |                               

Cena                                                                                                                90                                

Termin płatności                                                                                             10                                                

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena będzie oceniana wg wzoru:

(C min. : C bad.) * 100 * (waga)90 = liczba punktów

Termin płatności:

(T bad. : T max.) * 100 * (waga)10 = liczba punktów

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych ( Publiczne Przedszkole Nr 4)

ul. Mur Południowy 4

73-200 Choszczno

Pokój nr B 3

do dnia 2008-01-23 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą

okres 30 dni  - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofer


________________________________

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:08:42