Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu , ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym.

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1429, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651)

Burmistrz  Choszczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Choszczno w 2008 r. z zakresu   upowszechniania kultury fizycznej i sportu , ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, przeciwdziałania patologiom społecznym.

I. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, udział zawodników w zawodach sportowych i rozgrywkach, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w gminie, organizacja obozów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 200 000 zł.  

Ochrona i promocja zdrowia

Wspieranie działań prowadzonych w zakresie promowania zdrowego trybu życia oraz  przeprowadzania akcji promujących zdrowie i zachowania prozdrowotnego a w szczególności dla osób z wadami słuchu i wzroku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego  zadania wynosi  11 000 zł.

Ratownictwo i ochrona ludności

Zapewnienie bezpieczeństwa  pływającym i  kąpiącym się nad akwenami wodnymi Gminy Choszczno.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 8 000 zł.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Organizacja festiwali, koncertów, przeglądów, warsztatów, wystaw artystycznych i  innych imprez mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki, rozwijanie inicjatyw   kulturalnych związanych  z amatorskim ruchem artystycznym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi 10 000 zł.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Przeciwdziałanie uzależnieniom- zapewnienie ciągłości programu profilaktycznego  pn. „Stopek” dla dzieci.

Wysokość  środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 6 000 zł.

W 2007r. na podstawie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przekazano   209 700 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Choszczno, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadają poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

2.Realizacja zadania  rozpoczyna się  z dniem podpisania umowy  i powinna się  zakończyć  do 31 grudnia  2008 r.

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent powinien dostosować zakres rzeczowy  zadania lub wycofać ofertę.

III. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać ( pocztą lub osobiście )w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, w terminie do dnia 5 lutego 2008 r. do godz. 15.00. Dla ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne, co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.W jednej kopercie winna znajdować się jedna oferta dotycząca konkretnego zadania.

3.Do oferty należy dołączyć:

1)       aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzony przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta, w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS ) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna,

2)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( w przypadku krótszej działalności – za okres dotychczasowej działalności),

3)       statut organizacji,

4)       umowa partnerska lub oświadczenie partnera -  w przypadku  wskazania partnera w pkt V. 1 oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Urzędzie Miejskim w Choszcznie w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Wolności 24, pokój nr 26, a także na stronie internetowej www.bip.choszczno.pl

Informacji na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych udziela Renata Boczek – referent ds. organizacji pozarządowych

tel. (95) 765 93 35

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:05:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Boczek 07-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 07-01-2008 14:05:43