Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wystapienie pokontrolne - Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

Choszczno, 2 sierpnia 2007 r.


Sz. P.
Elwira Gumulińska - Łuka
p.o. Kierownika
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Piaseczniku


Nasz znak: FKW.0914/10/2007


Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 15 czerwca do 3 lipca 2007 r. przeprowadzono kontrolę 5 procent wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku dotyczącą realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w II kwartale 2006 r.
Protokół z kontroli został przekazany Pani w dniu 4 lipca 2007 r.
Kontrola prowadzonej przez jednostkę dokumentacji wykazała następujące nieprawidłowości:
1. WTZ nie posiada polityki rachunkowości, co narusza art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w tym zakładowego planu kont czy wykazu ksiąg rachunkowych. Dokument okazany podczas kontroli dotyczący przyjętych zasad rachunkowości w Warsztacie Terapii Zajęciowej nie został zatwierdzony i podpisany przez kierownika jednostki, co czyni go nieważnym.
2. Jednostka nie posiada dokumentacji opisującej procedury kontroli finansowej jednostki dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, co narusza ustawę o finansach publicznych (art.47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o f.p. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Zaleca się uzupełnienie dokumentacji wyszczególnionej w punkcie 1 i 2 w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020).
Powyższe zalecenia należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r.
3. Na dokumentach brakuje zapisu potwierdzającego sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
4. Wniosek o zaliczkę z dnia 7 kwietnia 2006 r. na zakup materiałów do terapii nie został podpisany przez zaliczkobiorcę. Na dokumencie brakuje również potwierdzenia otrzymania zaliczki, zobowiązania do rozliczenia jej w terminie oraz upoważnienia do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia pobierającego gotówkę. Ponadto dokument nie zawiera podpisu kasjera, który dokonał wypłaty gotówki.
5. Nie prowadzi się księgi pomocniczej dla konta 400, która powinna być uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów konta księgi głównej (art. 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)
6. Księgowania na koncie 201 dokonuje się jednorazowo na koniec miesiąca poprzez wprowadzenie polecenia księgowania PK dotyczącego kwot zobowiązań jednostki wobec poszczególnych kontrahentów. Pozostałe płatności dotyczące bieżących rozliczeń miesięcznych jednostki z dostawcami, księgowane są tylko na kontach Wn-400/130-Ma, pomijając księgowanie na koncie 201.
Ewidencja konta 201 nie zapewnia informacji na temat rozrachunków z kontrahentami, których faktury były realizowane w miesiącu ich wystawienia. W celu uzyskania pełnego obrazu operacji dotyczących wszystkich dostawców, księgowanie rozrachunków powinno przebiegać w następujący sposób: :przyjęcie faktury od dostawcy (księgowanie na kontach Wn400/201-Ma), zapłata faktury (księgowanie na kontachWn-201/130-Ma).
Adekwatnie powinno przebiegać księgowanie wydatków z kasy (dotyczy konta 101).
7. Na koncie 234 księgowane są kwoty wypłaconych zaliczek bez wprowadzania zapisu zapewniającego możliwość ustalenia należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami wg tytułów rozrachunków.
8. Rozliczenia środków otrzymanych z rachunku budżetu na realizację wydatków jednostki księgowane są na koncie 810, a nie na koncie 223, do czego zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020).
9. Na rachunku kosztów podróży, delegacja Nr 1/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r., – naliczono dietę w nieprawidłowej wysokości , to jest niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.
10. Część faktur została błędnie zadekretowana i zaksięgowana.
11. Polecenia przelewu środków pomiędzy rachunkami bankowymi jednostki nie były dekretowane i zatwierdzane do realizacji przez Dyrektora i Gł. Księgową jednostki.
12. W Warsztacie operacji kasowych dokonuje Główna księgowa, gdzie funkcję tę powinien pełnić kasjer. Ponieważ obrót gotówkowy podlega szczególnemu nadzorowi, osobą odpowiedzialną za prowadzenie i rozliczanie kasy. nie powinien być pracownik, który złożył w banku wzór podpisu upoważniający do zatwierdzania dokumentów związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi z rachunku bankowego jednostki. Funkcji kasjera nie powinno się powierzać głównej księgowej. Zleca się powołanie osoby na stanowisko kasjera, bądź powierzenie tej funkcji innemu pracownikowi, właściwie w tym celu przeszkolonemu.
13. Jednostka nie posiada instrukcji kasowej określającej niezbędne zasady i reguły dotyczące obrotu gotówkowego, co uniemożliwia bieżące funkcjonowanie i kontrolę kasy. Zaleca się sporządzenie niezbędnej dokumentacji w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.
14. W raportach kasowych - RK stwierdzono brak zapisu potwierdzającego dzienny stan gotówki w kasie. Zaleca się uzupełnienie powyższego zapisu w raportach kasowych z 2007 r.
15. W sprawozdaniu wystąpiły nieprawidłowości wynikające z błędnie przyjętej klasyfikacji dokumentów źródłowych. Z wyjaśnień złożonych przez WTZ, Panią Teresę Papis ( w badanym okresie Główna Księgowa WTZ) wynika, że zastosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej wynikło z niezrozumienia i braku jednoznacznych i wyczerpujących objaśnień do tej klasyfikacji.
Zaleca się stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zalecenia:
Stosować i przestrzegać przepisów:
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., Dz.U. Nr 107, poz. 726 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Wszystkie uwagi i zalecenia pokontrolne wyszczególnione w protokole należy wprowadzić i zastosować w wyznaczonych terminach. O wynikach i sposobie ich realizacji należy poinformować Burmistrza Choszczna w formie pisemnej w terminie do dnia 30 września 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 10-08-2007 14:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Desecka 30-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 10-08-2007 14:35:55