Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ DS. KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA
pok. nr 06

tel. (95) 765 93 36
tel. (95) 765 93 37, tel. (95) 765 93 38


Naczelnik – mgr Przemysław Grzeszata
pok. nr 06 A, tel. (95) 765 93 39

 

 

  Do zakresu działania Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska należy:

1) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi;

2) nadzór nad przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

3) udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków;

4) sprawdzanie opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy i weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa pod względem celowości ich ponoszenia;

5) przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

6) nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza;

8) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa;

9) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich radzie;

10) gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i okresowe przedkładanie ich wojewodzie;

11) przygotowanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawianie go do zatwierdzenia radzie;

12) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu burmistrza;

13) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

14) udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska;

15) opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami;

16) opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych;

17) podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy;

18) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

19) realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - m.in. prowadzenie baz danych związanych z ewidencją właścicieli nieruchomości oraz kontrolę realizowania przez nich obowiązków wynikających z aktów praw miejscowego;

20) prowadzenie całokształtu spraw związanych funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy;

21) obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych;

22) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

23) współpraca z Wydziałem Podatkowym w zakresie egzekucji opłat;

24) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

25) współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja;

26) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym;

27) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

28) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców zakresie gospodarowania odpadami;

29) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;

30) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

31) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych;

32) nadzorowanie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy i na innych terenach określonych w ustawie poprzez:

a) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

b) uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

33) nadzór na realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie;

34) nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących utrzymania cmentarzy komunalnych i wojennych, prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych i szaletów publicznych;

35) przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wraz z naliczeniem opłaty, zwolnieniem od niej lub odroczeniem;

36) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

37) tworzenie nowych oraz utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień;

38) realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenach leśnych należących do gminy;

39) opiniowanie projektów prac geologicznych;

40) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną;

41) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska;

42) prowadzenie rejestru psów niebezpiecznych oraz psów trafiających do schroniska;

43) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach;

44) opracowanie merytorycznej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania będące we właściwości wydziału;

45) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do właściwości wydziału;

46) wydawanie warunków technicznych dla odprowadzania wód opadowych.

Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu "KO".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-02-2007 14:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 21-09-2021 11:23:19