Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 54/06
Burmistrza Choszczna
Z dnia 22 grudnia 2006r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie.


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 65, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§1. Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Choszcznie regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, w brzmieniu określonym w niniejszym zarządzeniu.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Choszcznie,
2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Choszcznie,
3) burmistrzu, zastępcy burmistrza, skarbniku, sekretarzu –należy przez to rozumieć odpowiednio Burmistrza Choszczna, zastępcę Burmistrza Choszczna, skarbnika miejskiego, sekretarza miejskiego,
4) gminie- należy przez to rozumieć Gminę Choszczno.

§3. Regulamin organizacyjny urzędu, zwany dalej „regulaminem”, określa:
1) strukturę organizacyjną urzędu –załącznik nr 1,
2) zadania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu,
3) ogólne zasady i tryb funkcjonowania urzędu,

§4.1. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków. Jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Urząd jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przy pomocy, której burmistrz wykonuje zadania.
3. Siedzibą urzędu jest miasto Choszczno.
4. Godziny pracy urzędu określa regulamin pracy urzędu.


Rozdział II
Zasady funkcjonowania urzędu


§5. Urząd zapewnia należyte, sprawne i fachowe realizowanie zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie oraz tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy.

§6. Określone zadania urząd realizuje poprzez:
1) planowanie procesów zachodzących w jednostce;
2) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń oraz wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy;
3) wykonywanie na podstawie upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;
4) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
5) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uchwalenia i wykonywania budżetu gminy oraz innych aktów organów gminy;
6) realizację innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady;
7) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady oraz posiedzeń jej komisji;
8) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu, w tym w wersji elektronicznej;
9) wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum, przy czym obieg dokumentów w urzędzie odbywa się również w wersji elektronicznej,
10) realizację obowiązków i uprawnień urzędu jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

§7. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) kontroli wewnętrznej;
6) planowania pracy;
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne komórki organizacyjne oraz wzajemnego współdziałania.


Rozdział III
Struktura organizacji urzędu


§8.1. Kierownikiem urzędu jest burmistrz.
2. Burmistrz kieruje pracą urzędu przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika.
3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu.

§9. W urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne, dla których ustala się odpowiednie symbole literowe:
1) Wydział Organizacyjny - OR,
2) Wydział Nieruchomości i Rolnictwa - NR,
3) Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego - IBPP,
4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - EKS,
5) Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska - KO,
6) Wydział Spraw Obywatelskich - SO,
7) Wydział Budżetu - FB,
8) Wydział Podatkowy - FP,
9) Biuro Promocji i Turystyki - PT,
10) Biuro Aktywizacji Gospodarczej - AG,
11) Biuro Prawne - BP,
12) Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej – N,
13) Główny Specjalista ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej - WKF,
14) Główny Specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - GSO,
15) Audytor - AW,
16) Urząd Stanu Cywilnego - USC,
17) Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych - ZP,
18) Główny Specjalista ds. Informatyki - I.

§10. Wewnątrz komórek tworzy się stanowiska pracy.

§11. Strukturę organizacyjną urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§12.1.Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów z zastrzeżeniem ust.2.
2.Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik

§13.Biurami kierują kierownicy biur.


Rozdział IV
Zakresy zadań burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza i skarbnika


§14. Do zakresu zadań burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw gminy;
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników;
6) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
10) upoważnianie zastępcy burmistrza lub innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz decyzji podatkowych;
11) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
12) analizowanie złożonych oświadczeń majątkowych i przedstawianie wyników radzie;
13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych;
14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi w ramach określonej struktury organizacyjnej urzędu:
a) Wydziałem Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego,
b) Wydziałem ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska,
c) Biurem Prawnym,
d) Głównym Specjalistą ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej,
e) Pełnomocnikiem ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej,
f) Głównym Specjalistą ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,
g) Audytorem,
h) Urzędem Stanu Cywilnego.
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa.


§15. Do zadań zastępcy burmistrza należy w szczególności:
1) podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez burmistrza;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu,
b) Wydziałem Nieruchomości i Rolnictwa,
c) Biurem Aktywizacji Gospodarczej,
d) Głównym Specjalistą ds. Informatyki,
e) Głównym Specjalistą ds. Zamówień Publicznych.
3) podejmowanie decyzji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych;
4) współdziałanie z radą oraz komisjami rady w zakresie swojego działania;
5) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanego wydziału pod nieobecność jego naczelnika;
6) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza.

§16. Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian regulaminu;
2) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie;
3) przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Organizacyjnym,
b) Wydziałem Spraw Obywatelskich,
c) Biurem Promocji i Turystyki;
5) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;
6) podejmowanie decyzji w zakresie działania podległych komórek organizacyjnych;
7) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanego wydziału pod nieobecność jego naczelnika;
8) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał i zarządzeń organów gminy;
9) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia burmistrza.

§17. Do zadań skarbnika należy zapewnienie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, a w szczególności:
1) kierowanie opracowaniem projektu budżetu;
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu;
3) inicjowanie zmian mogących prowadzić do racjonalniejszego wykorzystania środków publicznych;
4) nadzorowanie gospodarki finansowej gminy;
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
6) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza dotyczących gospodarowania środkami publicznymi;
7) kierowanie sprawozdawczością budżetową;
8) nadzorowanie obiegu dokumentów księgowych;
9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Budżetu,
b) Wydziałem Podatkowym,
10) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanego wydziału pod nieobecność jego naczelnika;
11) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień burmistrza.


Rozdział V
Zakresy zadań komórek organizacyjnych urzędu


§18. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych i podatkowych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
2) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom rady, jednostkom organizacyjnym gminy w wykonywaniu ich zadań;
3) współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
4) przygotowywanie projektów planów w zakresie rozwoju obszarów, które ich dotyczą;
5) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
6) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
7) przechowywanie akt;
8) stosowanie zasad dotyczących obiegu dokumentów, w tym również elektronicznego;
9) stosowanie obowiązujących przepisów prawa i procedur;
10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
11) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w celu prawidłowej realizacji procesów zachodzących w jednostce;
12) realizacja zadań w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych;
13) przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty radnych, wystąpienia komisji rady oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców;
14) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez burmistrza.

§19. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
2) wystawianie świadectw pracy lub stosownych zaświadczeń w przypadku braku akt osobowych w archiwum;
3) prowadzenie archiwum zakładowego;
4) prowadzenie spraw w zakresie szkoleń pracowników;
5) obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu;
6) prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem urzędu,
7) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem nieodpłatnej pracy dozorowanej przez osoby skazane wyrokiem sądu;
8) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism i publikacji oraz rejestru książek zakupionych dla urzędu;
9) kontrola i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków;
10) współpraca z operatorem sieci telekomunikacyjnej w zakresie telefonizacji urzędu;
11) zapewnienie niezbędnych urządzeń i właściwych warunków pracy pracownikom urzędu;
12) wykonywanie zadań związanych z wyborami prezydenckimi, do Sejmu i Senatu, organów samorządowych, organów Wspólnoty Europejskiej i referendum;
13) zlecanie i prowadzenie remontów w siedzibie urzędu;
14) obsługa urządzeń ksero oraz centrali telefonicznej;
15) prowadzenie spraw komisji świadczeń socjalnych oraz kasy zapomogowo – pożyczkowej;
16) obsługa kancelaryjno – biurowa rady i komisji rady;
17) prowadzenie rejestru uchwał rady, zarządzeń burmistrza, wniosków radnych;
18) realizacja interpelacji radnych zgłaszanych na sesjach rady;
19) dostarczanie przesyłek adresatom za pokwitowanie odbioru;
20) rozwieszanie na tablicach informacyjnych obwieszczeń oraz innych materiałów informacyjnych;
21) utrzymywanie budynku oraz obejścia w czystości i porządku, obsługa ogrzewania gazowego oraz dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń;
22) obsługa samochodu służbowego;
23) przyjmowanie skarg i wniosków wpływających do urzędu;
24) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowanie robót dla bezrobotnych, staży oraz przygotowania zawodowego;
25) prowadzenie rejestrów odznaczeń „Zasłużony dla Choszczna” oraz medali pamiątkowych;
26) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie Wydziału Organizacyjnego;
27) przygotowywanie sprawozdań burmistrza z prac między sesjami rady;
28) obsługa kancelarii ogólnej urzędu;
29) udział w komisjach inwentaryzacyjnych;
30) opracowywanie projektów budżetu i wykonania budżetu gminy w zakresie wydatków Wydziału Organizacyjnego;
31) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych.

§20. Do zadań Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa należą:
1) współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
2) sporządzanie wykazu użytkowników gruntów, sporządzanie list wymiennych i bilansu gruntów, organizacja przeprowadzania pełnych spisów rolnych,
3) przekazywanie rolnikom informacji o możliwościach zbytu płodów rolnych i zwierząt gospodarskich,
4) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, wsi, rolników,
5) przygotowywanie i przeprowadzanie zebrań sprawozdawczo – wyborczych: wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących i członków zarządów osiedli,
6) nadzór nad wykorzystaniem i prowadzeniem świetlic wiejskich,
7) merytoryczne opiniowanie wydatków sołectw i osiedli,
8) przekazywanie informacji dotyczących wszystkich spraw z zakresu rolnictwa,
9) przygotowywanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do formalno – prawnego obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
11) prowadzenie rejestru map tematycznych dotyczących terenu gminy,
12) prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości i przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów,
13) składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
14) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze negocjacji wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne,
15) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem scaleń i podziałów nieruchomości, przeznaczonych w planach miejscowego na cele inne niż rolne i leśne,
16) przygotowywanie nieruchomości gminnych do zbywania – sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjmowanie i dokonywanie darowizn, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, zamiana, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi – w merytorycznym zakresie wydziału, wnoszenie jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek oraz dokumentacji w tym zakresie,
17) sprzedaż lokali wraz z gruntami (współwłasność, współużytkowanie wieczyste) na wniosek najemcy lokalu i z urzędu,
18) prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
19) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn na rzecz Skarbu Państwa
i innych jednostek samorządowych,
20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne przy tworzeniu gminnych osób prawnych lub gminnych jednostek organizacyjnych,
21) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gmin i zorganizowanie działalności inwestycyjnej, poprzez nabywanie odpłatne lub nieodpłatne gruntów od Skarbu Państwa i od jednostek samorządu terytorialnego,
22) prowadzenie czynności zmierzających do rozwiązywania umów użytkowania wieczystego,
23) organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów oraz sporządzanie podawanych do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
24) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości,
25) przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
26) sprzedaż prawa własności dotychczasowym użytkownikom wieczystym,
27) przygotowywanie wniosków o ustalanie wysokości opłat adiacenkich dla właścicieli gruntów oraz użytkowników wieczystych, którzy korzystają z działki bez obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste lub obowiązku uiszczania opłat za cały okres,
28) prowadzenie zbiorów danych osobowych zawartych w:
a) ewidencji decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
b) rejestrze sprzedanych nieruchomości,
c) rejestrze dzierżawców nieruchomości;
29) przygotowanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
30) prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, użytkownikom wieczystym,
31) wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
32) przygotowywanie projektów budżetu oraz merytoryczne opiniowanie wydatków w zakresie spraw dot. wydziału,
33) dotyczące spraw nieuprawnionego korzystania z praw najmu lokali komunalnych,
34) skierowań na najem lokali mieszalnych o czynszu regulowanym, lokali socjalnych i zamiana oraz pomieszczeń przynależnych, najmu zwolnionych izb w lokalach wspólnych, najmu lokali na czas oznaczony,
35) wyrażania zgody na podnajem części i całości lokalu,
36) uregulowania uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,
37) dotyczące zamiany lokali,
38) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i realizacja wyroków sądowych dot. uprawnień do lokali socjalnych,
39) usuwania skutków samowoli lokalowej,
40) realizacji orzeczeń sądowych w zakresie przydziału pomieszczeń zastępczych,
41) wyrażanie zgody na podział samodzielnego lokalu mieszkalnego na lokale odrębne,
42) kwalifikowanie osób do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne,
43) prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. umorzeń zaległego czynszu za lokale stanowiące własność Gminy,
44) merytoryczne opiniowanie wydatków realizowanych przez Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w związku z zarządzaniem mieniem gminnym dot. lokali mieszkalnych i udziałami we Wspólnotach Mieszkaniowych,
45) współdziałanie i weryfikowanie opiniowania wydatków dot. udziału gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej nie zarządzanych przez Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
46) prowadzenie spraw dot. najmu udziałów w nieruchomościach z lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim,
47) współpraca z Choszczeńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i innymi jednostkami oraz właścicielami lokali mieszkalnych.


§21. Do zadań Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego należy:
1) planowanie i realizacja inwestycji gminnych:
a) analiza techniczno-ekonomiczna wniosków instytucji i zakładów podległych gminie,
b) przygotowanie wyjściowych materiałów do projektowania i kosztorysowania wybranych celowych przedsięwzięć gminnych,
c) koordynacja działań projektowych i realizacyjnych zadań gminnych,
d) bieżące nadzorowanie realizowanych przedsięwzięć,
e) uczestnictwo w odbiorach robót,
f) wstępne kosztorysowanie planowanych przedsięwzięć gminnych.
2) przygotowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji w zakresie:
a) budownictwa,
b) budowy i modernizacji dróg gminnych, ulic, mostów i placów,
c) budowy oświetlenia drogowego, placów i skwerów,
d) budowy i modernizacje urządzeń komunalnych: sieci wodociągowo-kanalizacjnej, wysypiska odpadów, ujęć wody, sieci kanalizacji deszczowej,
e) zaopatrzenia w energię,
f) realizacji remontów kapitalnych w wyżej wymienionym zakresie,
3) koordynacja prac związanych z uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,
4) koordynacja prac związanych z uchwalaniem miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania Gminy Choszczno,
5) przygotowywanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,
6) dokonywanie w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
7) uczestnictwo w przygotowaniu materiałów do opracowań gminnej i wojewódzkiej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
8) obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
9) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej (decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego),
10) wydawanie postanowień dotyczących podziałów nieruchomości,
11) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnych,
12) przygotowywanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania i innych dokumentów wydawanych na podstawie planu przestrzennego zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno,
13) prowadzenie rejestru otrzymanych pozwoleń na budowę i użytkowanie,
14) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę, przygotowanie opinii dot. kolorystyki elewacji,
15) wnioskowanie o rozwiązanie w drodze konkursu ważniejszych bądź bardziej złożonych zadań przestrzennych oraz przekazywanie materiałów do tych konkursów,
16) przygotowywanie umów związanych z wydatkowaniem środków na opracowania planistyczne,
17) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
18) sporządzanie informacji dla burmistrza dotyczących postępu nad zaawansowaniem prac planistycznych,
19) przekazywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego marszałkowi województwa,
20) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
21) przenoszenie decyzji administracyjnych na inna osobę,


§22. Do zadań Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska należy:
1) współdziałanie ze służbami komunalnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz Gminy Choszczno,
2) utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie gminy, w tym:
a) kontrola prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy Choszczno,
b) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi takie działania,
c) zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości na terenie gminy oraz współdziałania w tym zakresie z innymi jednostkami,
d) utrzymanie czystości ulic , chodników i placów,
3) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń komunalnych, a w szczególności:
a) szaletów publicznych,
b) słupów i tablic ogłoszeniowych, studni publicznych,
c) sieci kanalizacji deszczowej, w tym rowów odwadniających,
d) placów zabaw,
e) pomników,
f) sieci wodno-kanalizacyjnej,
4) utrzymanie zieleni miejskiej,
5) utrzymanie cmentarzy komunalnych i wojennych,
6) utrzymanie ciągów spacerowych, parków i innych miejsc wypoczynku,
7) dekoracja miasta w okresie świąt, uroczystości i innych okazji,
8) prawidłowej eksploatacji i zagospodarowania stałych urządzeń komunalnych,
9) opieki nad miejscami pamięci narodowej,
10) współdziałanie z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie dostaw ciepła i remontów urządzeń ciepłowniczych oraz urządzeń związanych z ochroną powietrza atmosferycznego,
11) realizacja uchwał w zakresie nazewnictwa i placów,
12) wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie,
13) utrzymanie targowisk miejskich oraz prowadzenie spraw z zakresu opłat targowych i przygotowywanie projektów uchwał z tym związanych.
14) inspirowanie rozwoju komunalnego,
15) nadzorowanie podmiotów realizujących zadania własne Gminy w zakresie:
a) funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych,
b) funkcjonowania oczyszczalni ścieków,
c) realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
16) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
17) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych gminnych,
18) sporządzanie:
a) projektów planów rozwoju sieci dróg gminnych,
b) przygotowywanie planów remontów dróg i urządzeń drogowych,
c) materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie dróg gminnych oraz innych tematów z zakresu drogownictwa,
d) projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych,
19) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i egzekucja należności, a w szczególności dotyczących:
a) prowadzenie robót w pasie drogowym,
b) umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem dróg,
c) umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym,
d) umieszczenie reklam w pasie drogowym,
e) lokalizacji zjazdów publicznych i indywidualnych,
20) uzgadnianie przejazdów przez drogi gminne dla celów wojskowych,
21) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
22) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych gminnych,
23) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia na drogach gminnych,
24) utrzymanie mostów, wiaduktów, kładek,
25) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Choszczno,
26) utrzymanie, ewidencja i konserwacja oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie Gminy Choszczno,
27) pełnienie nadzoru i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach zarządzanych przez Gminę Choszczno przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Policji,
28) nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymania zieleni miejskiej oraz na terenach wiejskich zieleni będącej w zasobach gminy,
29) współdziałanie z inspekcją sanitarną w sprawach dotyczących gospodarki odpadami,
30) realizacja zadań wynikających z ustaw:
a) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) o odpadach,
c) realizacja gminnego planu gospodarki odpadami,
d) o ochronie zwierząt,
e) o ochronie przyrody.
31) wydawanie decyzji:
a) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
b) w sprawie ustanawiania ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowisk uciążliwość w zakresie hałasu i wibracji,
c) na usuwanie drzew i krzewów,
d) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
e) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
32) opiniowanie wniosków w sprawie gromadzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
33) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki ściekowej,
34) ochrona powietrza atmosferycznego,
35) kontrola prawidłowości przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i zieleni na terenie Miasta,
36) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,
37) zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,
38) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
39) prowadzenie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej,
40) oznakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt,
41) ewidencja i kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
42) ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych,
43) ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków.

§23. Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy:
1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół oraz placówek oświatowych a także siecią szkół i przedszkoli,
2) sprawdzanie i opiniowanie przed zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
3) koordynowanie i nadzór nad działalnością gminnych przedszkoli i szkół oraz zadań edukacyjnych dofinansowywanych przez gminę,
4) prowadzenie akt osobowych oraz spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek w tym:
a) przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek, w zakresie
realizacji zadań podlegających nadzorowi organu prowadzącego,
b) występowanie z inicjatywą w zakresie nagród, odznaczeń, wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów,
c) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli,
d) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ma stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
e) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.
5) wykonywanie czynności wynikających z egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
7) prowadzenie zadań związanych z systemem informacji oświatowej,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom zapomóg zdrowotnych,
10) wykonywanie analiz i danych statystycznych dotyczących szkół, przedszkoli, opracowywanie sprawozdawczości zbiorczej,
11) współpraca z Kuratorium Oświaty,
12) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
13) nadzór nad dowozami szkolnymi,
14) nadzór merytoryczny nad Biurem Obsługi Szkół Samorządowych,
15) przygotowywanie propozycji dotyczących organizowania działalności kulturalnej oraz tworzenia, likwidacji gminnych instytucji kultury,
16) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań gminy z zakresu kultury, w szczególności nad gminnymi instytucjami kultury,
17) prowadzenie gminnego rejestru gminnych instytucji kultury,
18) podejmowanie nadzoru nad realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku, a w szczególności nad Centrum Rekreacyjno-Sportowym,
19) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
20) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
21) prowadzenie otwartych konkursów na realizację powierzonych lub wspieranych zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
22) przeprowadzanie okresowych kontroli oceny stanu realizacji wspieranego zadania publicznego,
23) koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sportu.

§24. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:
1) przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
2) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,
3) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
4) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków alarmowania i łączności, wyposażenia, sprzętu, paliwa, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej, umundurowania, środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń,
5) prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego straży pożarnych,
6) prowadzenie spraw związanych z działalnością Zarządu Miejsko -Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych,
7) prowadzenie ewidencji budynków (remiz) oraz umów związanych z działalnością Okręgowej Straży Pożarnej,
8) udzielanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, zebrań i zgromadzeń,
9) prowadzenie kontroli dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zbiórek publicznych,
10) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
11) prowadzenie ewidencji ludności,
12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
13) prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności,
14) wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi,
15) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
16) udzielanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
17) kontrola zgodności przetwarzanych danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
18) prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz umieszczanie informacji o zarejestrowanych zbiorach,
19) udostępnianie danych osobowych na pisemny, umotywowany wniosek zgodnie z przepisami prawa,
20) odmowa udostępniania danych osobowych stanowiących tajemnicę państwową oraz stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi, porządku publicznego, interesu gospodarczego i finansowego państwa oraz dóbr danych osobowych,
21) zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych osobowych oraz zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem ich lub uszkodzeniem i zniszczeniem,
22) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
23) zgłaszanie wniosków generalnemu inspektorowi celem ich rejestracji oraz wszelkich zmian w zbiorze danych,
24) określenie obszarów przetwarzania danych osobowych,
25) opracowanie instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
26) organizacja szkoleń pracowników urzędu.

§25. Do zadań Wydziału Budżetu należy:
1) opracowywanie projektu budżetu gminy,
2) przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie uchwalania budżetu i jego zmian,
3) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
4) zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
5) przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,
6) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
7) dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb rady,
8) ewidencja księgowa, umarzanie i sporządzanie sprawozdań ze stanu majątku gminy,
9) obsługa finansowo - księgowa budżetu gminy w zakresie ustalonym przez burmistrza oraz obsługa finansowo - księgowa rachunków pomocniczych,
10) prowadzenie rozliczeń finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
11) prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12) prowadzenie rachunkowości oraz ewidencji planowanych dochodów i wydatków budżetu,
13) obsługa finansowo - księgowa sołectw i osiedli.
14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

§26. Do zadań Wydziału Podatkowego należy:
1) wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych,
2) prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi,
3) przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości,
4) przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie w/w podatków,
5) dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających),
6) rozpatrzenia podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
a) umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
b) odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych,
c) zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
d) zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości.
7) wydawanie zaświadczeń:
a) o wysokości posiadanych zaległości /nie zaleganiu/ z tytułu podatków i opłat lokalnych,
b) dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych,
c) opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
8) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
a) wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych,
b) skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych,
c) udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty,
9) kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
10) przekazywanie dla Izby Rolniczej kwartalnych informacji o stanie i realizacji dochodów izby z tyt. odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
11) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
12) prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
13) ewidencja i wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
14) prowadzenie ewidencji podatników i ewidencji księgowej opłaty od posiadania psów;
15) przeprowadzanie z urzędu kontroli podatkowej w zakresie podatków stanowiących dochody gminy;
16) wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
17) przygotowywanie decyzji podatkowych o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe;
18) rozliczenie sołtysów z pobieranych należności podatkowych zgodnie z posiadanymi konto kwitariuszami i uzgadnianie sald końcowych;
19) bieżące księgowanie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów oraz uzgadnianie z wymiarem i księgowością budżetową poszczególnych podatków;
20) ewidencja i księgowanie wpływów z czynszu dzierżawnego od gruntów, czynszu najmu, wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (osoby fizyczne i prawne);
21) prowadzenie zabezpieczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej zaległości podatkowych i nie podatkowych;
22) pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń, prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatku VAT w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
b) comiesięczne wystawianie faktur na podatek VAT,
c) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
d) comiesięczne rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

§27. Do zadań Biura Aktywizacji Gospodarczej należy:
1) aktywizacja lokalnej społeczności i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
2) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
3) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości:
4) informowanie przedsiębiorców o wszystkich obowiązkach związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
5) informowanie o zakresie dostępnej pomocy oraz możliwych źródłach finansowania,
6) pomoc i doradztwo w aplikowaniu środków z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych,
7) współpraca z lokalnymi podmiotami gospodarczymi i pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
8) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (ZARR, PARP itd.),
9) analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w dziedzinach społecznego i gospodarczego rozwoju gminy w celu określania możliwych kierunków rozwoju gospodarczego gminy,
10) pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych dla realizacji przedsięwzięć rozwojowych gminy,
11) współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi programami integracyjnymi i środkami finansowymi i przydatnymi w planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczym,
12) prowadzenie bazy danych nt. dostępnych źródeł finansowania w Polsce oraz środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój lokalny i ponadlokalny,
13) poszukiwanie źródeł i środków finansowych krajowych i zagranicznych przydatnych w planowaniu rozwoju społeczno- gospodarczego,
14) upowszechnianie w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz spółkach z udziałem gminy, informacji o możliwości uczestnictwa w inicjatywach i programach europejskich,
15) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania planowanych programów i inwestycji gminnych,
16) przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych o udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji na terenie gminy z zagranicznych i krajowych środków finansowych,
17) rozliczanie przyznanych zewnętrznych środków finansowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych,
18) przygotowywanie i opracowywanie przygotowywanie i opracowywanie ofert inwestycyjnych.

§28. Do zadań Biura Promocji i Turystyki należy:
1) promocja walorów gospodarczych i turystycznych gminy,
2) gromadzenie i ewidencjonowanie informacji o zjawiskach społeczno-ekonomicznych dla celów promocji,
3) przygotowywanie i opracowywanie informacji oraz programów promocji gminy,
4) pozyskiwanie sponsorów i partnerów programów promocyjnych,
5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, projektowaniem i wydawaniem:
a) materiałów promocyjno-informacyjnych,
b) prezentacji multimedialnych,
c) wydawnictw promocyjnych,
d) prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych.
6) przygotowywanie propozycji dotyczących uczestnictwa gminy w targach, wystawach i innych imprezach o charakterze promocyjnym,
7) projektowanie i opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi urzędu:
a) ofert służących promocji przedsięwzięć rozwojowych gminy,
b) informacji o możliwościach i kierunkach inwestowania w gminie,
9) dystrybucja materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych,
10) koordynacja działań dotyczących opracowania i realizacji strategii rozwoju gminy,
11) obsługa medialna i fotograficzna sesji Rady Miejskiej oraz ważnych wydarzeń z życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego na terenie gminy Choszczno,
12) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medialnej,
13) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w publikatorze - Biuletynie Informacji Publicznej,
14) prowadzenie strony internetowej urzędu w tym:
a) realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie treści zawartych na stronie internetowej,
b) aktualizacja strony internetowej.
15) podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowanie i urzeczywistnianie funkcji turystycznych gminy,
16) przygotowywanie i opracowywanie kompletnych informacji turystycznych w zakresie: bazy noclegowej, gastronomicznej, usługowej, zasobów kulturalnych i przyrodniczych na terenie gminy Choszczno,
17) opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na dany rok,
18) współpraca z agencjami, instytucjami i organizacjami turystycznymi w kraju i zagranicą,
19) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania,
20) kontrola przestrzegania wymagań w stosunku do obiektów świadczących usługi hotelarskie w zakresie:
a) wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład kontrolowanych obiektów,
b) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych i innych określonych ustawą,
c) uzyskiwania pisemnych informacji w sprawach objętych kontrolą.
21) wydawanie decyzji o wstrzymaniu świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach hotelarskich spełniających minimalne wymagania oraz polach biwakowych, jeżeli nie spełniają one wymagań określonych ustawą,
22) wydawanie zaświadczeń o świadczeniu usług hotelarskich, wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji oraz wniosków o zaszeregowanie,
23) prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach gminnych,
24) prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi.

§29. Do zadań Biura Prawnego należy:
1) sporządzanie opinii prawnych, dotyczących w szczególności:
a) wydania aktu prawnego o charakterze ogólnym,
b) spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym,
c) zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,
d) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
f) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
g) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
h) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
i) umorzenia wierzytelności,
j) zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.
2) udzielanie jednostkom organizacyjnym gminy porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
3) występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
4) opiniowanie pod względem legalności projektów aktów prawnych wydawanych przez radę i burmistrza,
5) opiniowanie umów zawieranych przez gminę,
6) opiniowanie, na wniosek kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, umów zawieranych przez te jednostki,
7) opracowywanie projektów upoważnień,
8) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych składanych burmistrzowi.

§30. Do zadań Pełnomocnika ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej należy:
1) Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a w szczególności:
a) prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie,
b) współtworzenie i realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu nadużywania alkoholu,
d) zaproszenie na rozmowę osoby, co, do której wpłynęło zgłoszenie
e) kierowanie na badania przez biegłych (psycholog i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia,
f) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym (opinie biegłych, wywiady środowiskowe sporządzone przez pracownika socjalnego, informacje od policji),
g) zapewnienie możliwości korzystania z pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej rodzinom z problemami alkoholowymi,
h) bieżąca kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi,
i) współpraca z kuratorami sądowymi, terapeutami z poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, pełnomocnikami gmin ościennych (uczestników porozumienia),
j) współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami pomocnymi osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi
2) Prowadzenie spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi i pomocą społeczną w zakresie:
a) współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Piaseczniku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
b) współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych
c) koordynacja programów dotyczących osób niepełnosprawnych,
d) przygotowywanie wniosków do PFRON o utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

§31. Do zadań Głównego Specjalisty ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:
1) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej i spraw z nią związanych,
2) dokonywanie w ramach prowadzonej kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
3) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
4)sporządzanie protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,
5)opracowanie wystąpień pokontrolnych,
6)sporządzanie rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli.

§32. Do zadań Głównego Specjalisty ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:
1) realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych poprzez:
a) prowadzenie akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych;
b) prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz ich nakładaniem na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne,
2) realizacja zadań związanych z planowaniem specjalnym i operacyjnym,
3) prowadzenie spraw obronnych Urzędu Miejskiego:
a) prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy UM przewidzianych do pełnienia służby;
b) prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej,
4) prowadzenie dokumentacji ukryć dla ludności i ewidencji urządzeń specjalnych,
5) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza Choszczna,
6) prowadzenie ewidencji infrastruktury cywilnej gminy Choszczno dla potrzeb obronnych oraz realizacji zadań państwa – gospodarza (HNS-u) stosunku do wojsk sojuszniczych,
7) współdziałanie z WKU w zakresie wspólnych okresowych kontroli (lustracji) nieruchomości, sprzętu i rzeczy ruchomych przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony,
8) współdziałanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w zakresie wspólnych szkoleń obronnych w cyklu 6-letnim,
9) organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,
10) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
11) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
12) powoływanie formacji OC zgodnie z obowiązującymi strukturami w porozumieniu z Powiatowym i Wojewódzkim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego,
13) występowanie do WKU z wnioskami o przeznaczenie do służby w formacjach OC pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
14) przygotowanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz wykrywania skażeń,
15) nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom wytypowanym do formacji OC,
16) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
17) ustalanie potrzeb w zakresie łączności i alarmowania w celu usprawnienia kierowania siłami OC w sytuacjach awaryjnych,
18) prowadzenie ewidencji sprzętu gospodarki narodowej przydatnego dla potrzeb OC,
19) prowadzenie gospodarki magazynowej środków materiałowych i sprzętu obrony cywilnej,
20) monitorowanie, analiza i opracowywanie prognoz dotyczących występowania zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy,
21) alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności gminy o wszelkich zagrożeniach,
22) zakładanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach ratowniczych,
23) prowadzenie informatycznego wsparcia analiz i oceny sytuacji kryzysowej,
24) opracowanie planu reagowania kryzysowego gminy i jego bieżąca aktualizacja,
25) przygotowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
26) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego,
27) planowanie cywilne zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach działalności antykryzysowej,
28) organizowanie systemu alarmowania, łączności i współdziałania miedzy podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,
29) współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:
a) wymiany informacji o zagrożeniach,
b) koordynacji działań ratowniczych,
c) informowania ludności o zdarzeniach,
d) likwidacji i usuwania skutków zagrożeń,
e) kierowania i koordynacji ewakuacją ludności z terenów dotkniętych klęską lub zagrożonych;
30) zawiadamianie właściwych organów wojskowych o faktach znalezienia na terenie miasta i gminy niewypałów i niewybuchów,
31) organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
32) organizowanie ochrony informacji w systemie teleinformatycznym (z chwilą jego utworzenia),
33) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
34) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
35) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
36) organizowanie i prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
37) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niejawnych;
38) opracowywanie szczególnych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” i ich bieżąca aktualizacja,
39) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Burmistrza, wobec kandydatów na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”,
40) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
41) prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawniono nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy,
42) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
43) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Urzędu Ochrony Państwa.

§33. Do zadań Audytora należy:
1) rzetelne, obiektywne i niezależne:
a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania urzędu,
b) badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie,
c) określenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień,
d) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień wykonywanie czynności doradczych, jako część powyższych zadań lub na wniosek Burmistrza.
2) sporządzanie:
a) planu audytu,
b) programu zadania audytowego,
c) sprawozdania z wykonanego zadania audytowego.

§34.Do zadań Głównego Specjalisty ds. Informatyki należy:
1) wykonywanie obowiązków administratora sieci,
2) obsługa sieci komputerowej urzędu w zakresie:
a) modernizacji szkieletu sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w tym zaplanowanie i budowa pomieszczenia zwanego „serwerownią”,
b) instalacji i konfiguracji urządzeń aktywnych i serwerów do pracy w sieci komputerowej,
c) konfiguracji komputerów klienckich do prawidłowej pracy w sieci komputerowej,
d) wdrożenia i nadzoru oprogramowania „e-urząd”,
e) wdrożenia nowej strony internatowej,
f) instalacji nowego oprogramowania i usług na serwerach urzędu,
g) audytu stacji roboczych,
h) natychmiastowego usuwania usterek i niesprawności w zakresie posiadanych umiejętności,
i) natychmiastowego zgłaszania usterek i awarii firmom, które związane są umowami o prowadzeniu serwisu sprzętu i oprogramowania,
j) codziennego prowadzenie zapisu kopii zapasowych danych i informacji zapisanych na serwerach urzędu,
3) opiniowanie przydatności nowych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania do wykorzystania w urzędzie,
4) szkolenie pracowników urzędu w zakresie wdrażania nowych rodzajów sprzętu i oprogramowania,
5) udostępnianie wejścia do internetu osobom posiadającym zgodę przełożonych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

§35.Do zadań Gł. Specjalisty ds. Zamówień Publicznych należy:
1) uzgadnianie, przygotowywanie i przedstawianie planów realizacji zamówień publicznych,
2) uzgadnianie wyboru trybu postępowania oraz właściwej w danym przypadku procedury dla zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy,
3) opracowywanie projektów wzorów dokumentów mających na celu usprawnienia procedury przetargowej i przedstawienia ich do zatwierdzenia burmistrzowi,
4) przygotowanie wstępnej dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, formularza, oferty i istotnych warunków umowy, regulaminu pracy komisji przetargowej,
5) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
6) udzielanie pomocy w zakresie organizacji przetargów komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym gminy,
7) udział w pracach komisji przetargowych polegający na sprawdzeniu ofert pod względem formalno – prawnym oraz nadzór nad poprawnością przebiegu ostatecznej oceny ofert, nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożonego protestu oraz przygotowaniem dokumentów związanych z wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień Publicznych,
8) przygotowanie wzorów umów zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych,
9) składanie burmistrzowi sprawozdań o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych,
10) prowadzenie bieżących szkoleń i konsultacji w zakresie zamówień publicznych.

§36.Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) rejestracja stanu cywilnego obejmująca:
a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
b) prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
c) nanoszenie w księgach wzmianek dodatkowych i przypisków,
d) sporządzanie protokołów o oświadczeniach zmieniających stan cywilny lub
wpływających na treść stanu cywilnego,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:
a) wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
b) odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
c) odtworzenia aktu stanu cywilnego z ksiąg, które zaginęły lub uległy zniszczeniu,
d) sprostowania błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
e) skrócenia terminu do zawarcia małżeństwa,
f) uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
g) zezwolenia na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego,
h) zmiany imienia lub nazwiska,
i) ustalenia pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska,
3) przyjmowanie oświadczeń:
a) o wstąpieniu w związek małżeński,
b) o uznaniu dziecka,
c) o zmianie imienia dziecka,
d) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez przyszłych małżonków i ich dzieci,
e) małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
4) sporządzanie protokołów:
a) z nadania dziecku nazwiska męża matki,
b) z zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,
c) z przyjęcia zgłoszenia urodzenia dziecka,
d) z przyjęcia zgłoszenia zgonu,
e) z przesłuchania świadków przy ustalaniu lub odtwarzaniu treści aktu stanu cywilnego,
5) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
6) dawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa,
7) wydawanie zaświadczeń stwierdzających stan cywilny strony,
8) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego małżeństw zawartych według prawa wewnętrznego kościoła lub innego związku religijnego,
9) załatwianie korespondencji krajowej i zagranicznej.
10) przyjmowanie protokołu ostatniej woli – testamentu z udziałem Kierownika USC,
11) wykonywanie orzeczeń i postanowień sądów oraz ostatecznych decyzji organów administracyjnych a także oświadczeń składanych przed uprawnionymi organami w sprawach:
a) rozwiązania małżeństwa,
b) unieważnienia małżeństwa,
c) orzeczenia separacji małżeństwa,
d) ustalenia ojcostwa,
e) zaprzeczenia ojcostwa,
f) przysposobienia dziecka,
g) sprostowania aktu stanu cywilnego w trybie sądowym,
h) ustalenia pochodzenia dziecka,
i) zmiany imienia lub nazwiska,
j) uznania dziecka przed sądem, notariuszem lub innym Kierownikiem USC,
k) nadania nazwiska dziecku przed sądem,
l) nadania nazwiska męża matki przed innym Kierownikiem m USC,
12) prowadzenie archiwum, w tym przekazywanie ksiąg stuletnich do właściwego Archiwum Państwowego,
13) organizowanie świeckich uroczystości rodzinnych na życzenie:
a) jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego,
b) organizacja innych jubileuszy i uroczystości rodzinnych na życzenie rodziny lub jubilatów,
c) organizacja uroczystego nadania dziecku imienia,
14) konserwacja ksiąg stanu cywilnego i zasobu archiwalnego,


Rozdział VI
Obieg dokumentów


§37.1.Postępowanie kancelaryjne w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.
2.W urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

§38. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe.


Rozdział VII
Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw


§39.1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:
1) zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik,
2) naczelnicy wydziałów i kierownicy biur.

§40. Projekty upoważnień opracowuje Biuro Prawne.

§41. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjny.


Rozdział VIII
Działalność kontrolna w urzędzie


§42. Organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§43. Traci moc Zarządzenie Nr 1464 Burmistrza Choszczna z dnia 30 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

§44. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi oraz naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§45. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 23-01-2007 08:31:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: 23-01-2007 08:31:17