Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokoł kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2014-11-24 13:56:56
dokument Wystapienie pokontrolne - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków. 2014-03-28 14:21:37
dokument Protokół kontroli Nr WIOS - SZ 269/2013 2013-11-19 15:31:54
dokument Projekt wystąpienia pokontrolnego - kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2013-11-19 15:30:03
dokument Raport z czynności kontrolnych Nr 16/321/0208/13 - program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2013-11-19 15:27:07
dokument Informacja pokontrolna Nr 5651/4-14/KJ/12 z kontroli doraźnej realizacji projektu pn. Rozwijamy się z indywidualizacją. 2013-11-19 15:24:22
dokument Najwyższa Izba Kontroli - Wystąpienie pokontrolne - Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2013-11-19 15:10:45
dokument Kontrola - Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokoł jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno. 2013-02-20 12:29:32
dokument Kontrola - Wdrażanie LSR dla operacji, które odpowiadają warunkom przynania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 2013-02-20 12:23:29
dokument Wystąpienie pokontrolne - kontrolą objęto realizację zadań w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w części o dotyczącej ewidencji ludności w latach 2011-2012 2013-02-20 12:19:56
dokument Kontrola - Zabytkowe mury obronne na terenie miasta Choszczna 2013-02-12 09:35:03
dokument Wystapienie pokontrolne - Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego- wybór ławników do sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2011-2015 2012-04-18 13:13:32
dokument Wystąpienie pokontrolne: Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków. 2012-04-10 13:41:01
dokument Raport z czynności kontrolnych nr 16/313,322,323/0012/11 z dnia 23.02.2011 r. Rpogram rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2012-03-28 09:30:50
dokument Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0153/11 z dnia 30.11.2011 r. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2012-03-28 09:25:27
dokument Zalecenia pokontrolne w związku z kontrolą zabytkowych murów obronnych na terenie miasta Choszczno. 2012-03-28 09:18:59
dokument Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Choszcznie . 2012-03-28 09:17:07
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24, w dniu 25 sierpnia 2011 r. - Wykorzystanie środków finansowych przez Powiat Choszczeński z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i promocji dotyczącego organizacji cyklu Przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego zgodnie z umową z snia 8 maraca 2010 r. 2011-09-13 08:44:30
dokument Protokół kontroli koordynowanej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie. Tematyka kontroli: Finansowe wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2010 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu: Radosna Szkoła i Wyprawka Szkolna oraz prawidłowości przeprowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w 2010 roku. 2011-04-05 12:16:26
dokument Protokol kontroli Urzędu Miejskiego w Choszcznie przeprowadzonej przez starszych inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2010-11-24 12:11:03
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 15 marca 2010 r. pod nazwą: : Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum Publicznym w Choszcznie" 2010-11-23 14:34:33
dokument PROTOKÓŁ KONTROLI PRZEZ NIK Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2010-09-27 10:58:01
dokument Protokół z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 9 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, oraz wystąpienie pokontrolne 2010-04-26 09:51:17
dokument Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choszcznie - celowość wydatkowania przez Klub Sportowy "Piast" środków z dotacji budżetu Gminy. 2010-03-17 13:17:53
dokument Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choszcznie - przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych łącznie z procedurą zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz zamówieniami publicznymi. 2010-03-17 13:15:49
dokument Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie w zakresie prawidłowości wykorzystania otrzymanych w 2008 roku dotacji celowych na zadania własne i zlecone, realizacji dochodów budżetu państwa, terminowości składania sprawozdań kwartalnych i rocznych oraz terminowości zwrotu niewykorzystanych w 2008 roku dotacji celowych. 2009-09-23 10:10:22
dokument Wystąpienie pokontrolne FB.6.GN.0932-4/57/09 z dnia 09 września 2009 roku do kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie przeprowadzonej w dniach od 22 do 31 lipca 2009 roku. 2009-09-23 10:05:43
dokument Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, ul. Wolności 24, w dniu 8 września 2009 r. Wykorzystanie srodków finansowych przyznanych przez Powiat Choszczeński na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej" zgodnie z umową zawartą 21 kwietnia 2008 r. 2009-09-14 10:24:13
dokument Protokół kontroli problemowej. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Choszcznie. Przedmiot kontroli: Realizacja zadań w zakresie organizacji, zabezpieczenia i przygotowania do działania miejskich i gminnych elementów wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności o potencjalych zagrożeniach. 2009-09-02 10:44:43
dokument Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie 2009-08-13 14:56:22
dokument Protokół kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Choszcznie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie. 2009-08-11 11:01:37
dokument Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Radzie Miejskiej w Choszcznie i Urzędzie Miejskim w Choszcznie. Przedmiot kontroli: ustalenia zawarte w graficznej części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno. 2009-06-17 09:39:04
dokument Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Choszcznie - w zkresie stosowania ulg podatkowych oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2007 r do 31 października 2008 roku. 2009-04-16 15:30:38
dokument Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Choszcznie - realizacja zdań gospodarowania komunalnymi nieruchomościami o charakterze użytkowym 2009-04-16 14:51:47
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Choszczno - kontrola problemowa w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa, terminowości składania sprawozdań budżetowych w 2007 r . oraz wykorzystania środków budżetowych w rozdziale 75011 . 2009-04-16 14:41:46
dokument Protokół kontroli Archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2009-04-16 14:03:01
dokument Upoważnienie Nr 65/2008 do przeprowadzenia kontroli dot. wykorzystania środków finansowych Funduszu w ramach programu Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej. 2009-04-16 14:00:47
dokument Upoważnienie Nr 66/2008 do przeprowadzenia kontroli dot. wykorzystania środków finansowych Funduszu w ramach programu Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej. 2009-04-16 13:59:44
dokument Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Choszczno przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu otrzymanych przez Gmine Choszczno w ramach programu " Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej" 2009-04-16 13:55:25
dokument Podsumownie przebiegu treningu akcji kurierskiej 2009-04-16 13:52:57
dokument Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie . 2009-03-30 10:01:50
dokument Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie realizacji przez organ Gminy wniosków z kontroli przeprowadzonej w 2006 roku w zakresie stoswowania ulg podatkowych oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych 2009-03-10 09:33:14
dokument Wystąpienie pokontrolne w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gminy miejskiej oraz skuteczności egzekwowania zaległości w podatkach w latach 2004-2006 (I półrocze) 2007-04-13 15:11:21
dokument Dokumentacja z przebiegu przeprowadzonej kontroli problemowej 2006-04-14 16:16:33