Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdania Burmistrza Choszczna z prac w okresie:- 24.04.2003 - 23.06.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 24.04.2003 do 23.06.2003

w okresie od 24.04.2003 do 23.06.2003 wydałem następujące zarządzenia:

 • Nr 359 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 360 - w sprawie dofinansowania konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej

 • Nr 361 - w sprawie przekazania 250,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • Nr 362 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej - po byłej fermie Smoleń

 • Nr 363 - w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego

 • Nr 364 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położona w Boninie

 • Nr 365 - w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ulicy Kruczkowskiego

 • Nr 366 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Boninie

 • Nr 367 - w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ulicy Kruczkowskiego

 • Nr 368 - w sprawie określenia terminu umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ulicy Fabrycznej

 • Nr 369 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 370 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 371 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł

 • Nr 372 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę paliw dla samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Choszczno

 • Nr 373 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Choszczno

 • Nr 374 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Nr XIX/209/2000 z dnia 24 sierpnia 2000r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • Nr 375 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej uchylającej uchwałę Nr XXII/262/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 grudnia 2000r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Choszczno w części obszarów oznaczonych symbolami OSK 4 RPO oraz OSK 6, MR obręb Stary Klukom gm. Choszczno

 • Nr 376 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny

 • Nr 377 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 • Nr 378 - w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 379 - w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • Nr 380 - w sprawie powołania Komitetów: Honorowego i Organizacyjnego Obchodów Świąt Państwowych i Gminnych w Choszcznie

 • Nr 381 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 382 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście sieci gazowej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • Nr 383 - w sprawie nadania Złotej Odznaki „ Zasłużony dla Choszczna”

 • Nr 384 - w sprawie zatrudnienia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie

 • Nr 385 - w sprawie powołania komisji do weryfikacji kosztów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego położonego przy ul. Promenada 2 w Choszcznie

 • Nr 386 - w sprawie dofinansowania grupy AA „Arka” na coroczny zjazd grup trzeźwościowych

 • Nr 387 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Roosevelta 6/1

 • Nr 388 - w sprawie dofinansowania zakupu nagród w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Prewencyjnej pt. „Bądź bezpieczny”

 • Nr 389 - w sprawie przyznania nagrody dla dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2

w Choszcznie

 • Nr 390 - w sprawie zakupu słodyczy dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Choszcznie

 • Nr 391 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 392 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 393 - w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu mieszkalnego, położonego w Kołkach

 • Nr 394 - w sprawie określenia terminu umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 395 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • Nr 396 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 397 - w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w działce, położonej

w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • Nr 398 - w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w działce, położonej

w Choszcznie przy ul. Wyzwolenia

 • Nr 399 - w sprawie dofinansowania XVI Festiwalu twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego

 • Nr 400 - w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w działce, położonej

w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego

 • Nr 401 - w sprawie powołania komisji w celu dokonania szacunkowej wyceny składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie od AWRSP w Szczecinie

 • Nr 402 - zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • Nr 403 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn: „Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2003r. na terenie Gminy Choszczno”

 • Nr 404 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 405 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie oraz określenia regulaminu pracy komisji

 • Nr 406 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie oraz określenia regulaminu pracy komisji

 • Nr 407 - w sprawie dofinansowania gminnego Konkursu Pięknego czytania klas O-III w Szkole Podstawowej w Suliszewie

 • Nr 408 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Jagiełły 24/3

 • Nr 409 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 410 - w sprawie sfinansowania koncertu rockowego

 • Nr 411 - w sprawie przyznania stypendium sportowego

 • Nr 412 - w sprawie przyznania stypendium sportowego

 • Nr 413 - w sprawie dofinansowania X Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Częstochowy

 • Nr 414 - w sprawie dofinansowania udziału w Spartakiadzie Młodzieży Szkół Zawodowych

 • Nr 415 - w sprawie dofinansowania działalności Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Choszcznie

 • Nr 416 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • Nr 417 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położona w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • Nr 418 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • Nr 419 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 420 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 421 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 422 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Staszica

 • Nr 423 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 424 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego

 • Nr 425 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ulicy Fredry

 • Nr 426 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 427 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ulicy Fredry

 • Nr 428 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • Nr 429 - w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum na terenie Gminy Choszczno

 • Nr 430 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „ Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2003r. na terenie Gminy Choszczno”

 • Nr 431 - w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na „Usługi świadczenia pomocy prawnej”

 • Nr 432 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Inspektor nadzoru inwestorskiego - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu, położonego w Choszcznie przy ulicy Sportowej

 • Nr 433 - w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno

 • Nr 434 - w sprawie dofinansowania wydania 50 numeru czasopisma WAI

 • Nr 435 - w sprawie powołania komitetu Organizacyjnego obchodów „Dni Choszczna”

 • Nr 436 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 437 - w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2003

 • Nr 438 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ulicy Fredry

 • Nr 439 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ulicy Dąbrowszczaków

 • Nr 440 - w sprawie określenia terminu umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ulicy Matejki

 • Nr 441 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • Nr 442 - w sprawie najmu części terenu, położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 443 - w sprawie dofinansowania III edycji konkursu pod hasłem „Wakacyjna Kropla Krwi”

 • Nr 444 - w sprawie dofinansowania imprez z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Choszczno

 • Nr 445 - w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • Nr 446 - w sprawie dofinansowania konkursu ekologicznego organizowanego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Ligę Ochrony Przyrody Oddział Choszczno

 • Nr 447 - w sprawie rozłożenia na raty miesięczne zaległości powstałej w wyniku nie płacenia czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • Nr 448 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw referendum

 • Nr 449 - w sprawie dofinansowania organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

 • Nr 450 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 451 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 452 - w sprawie zatwierdzenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie nauczycielom przyznawane oraz określenia kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 • Nr 453 - w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego obiektów Publicznych Przedszkoli w Choszcznie

 • Nr 454 - w sprawie dofinansowania wydania tomiku poezji uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

 • Nr 455 - w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

 • Nr 456 - w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum

w Choszcznie

 • Nr 457 - w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych w Choszcznie

 • Nr 458 - w sprawie dofinansowania zakupu nagród książkowych dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

 • Nr 459 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 460 - w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • Nr 461 - w sprawie dofinansowania biletów do kina dla dzieci z miejscowości Sławęcin

 • Nr 462 - w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Suliszewie

 • Nr 463 - w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • Nr 464 - w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie linii kablowej 0,4 kV, wybudowania słupa linii napowietrznej i szafy KSR, na działkach stanowiących własność Gminy

 • Nr 465 - w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza telefonicznego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • Nr 466 - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Piastowskiej

 • Nr 467 - w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położona

w Choszcznie przy ulicy Fredry

 • Nr 468 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4

w Choszcznie

 • Nr 469 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Korytowie

 • Nr 470 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 r, oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 471 - w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • Nr 472 - w sprawie dofinansowania zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie

 • Nr 473 - w sprawie dofinansowania organizowanego Dnia Dziecka w Sulinie

 • Nr 474 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Smoleń, oznaczonej nr działki 2/21

 • Nr 475 - zmieniające zarządzenie Nr 33 Burmistrza Choszczna z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego strażnikom Straży Miejskiej oraz otrzymywania równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania i pranie ubioru specjalnego

 • Nr 476 - w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ulicy Jagiełły 4E/3

 • Nr 477 - w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • Nr 478 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 479 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 480 - w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • Nr 481 - zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • Nr 482 - w sprawie ufundowania pucharu na V Ogólnopolski Turniej Hokeja na Trawie

 • Nr 483 - w sprawie dofinansowania organizacji Międzynarodowego Turnieju Badmintona

 • Nr 484 - w sprawie dofinansowania zakupu nagrody książkowej dla najlepszego ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszcznie

 • Nr 485 - w sprawie dofinansowania organizacji II Gwiaździstego Zlotu Gimnazjalistów Ziemi Choszczeńskiej w Korytowie przez Klub Turystyki Rowerowej „Voyager”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-08-2003 14:56:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2003
Ostatnia aktualizacja: 29-08-2003 14:56:43