Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1818/18 Burmistrza Choszczna z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 1818/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Urzędu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1612/17 Burmistrza Choszczna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 11 ust. 1 likwiduje się stanowisko: Głównego Specjalisty ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej, w ten sposób, że skreśla się pkt 3, a w jego miejsce wpisuje się Głównego specjalistę ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej.

2. W § 12 ust. 3 likwiduje się Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, w ten sposób, że skreśla się pkt 3, a w jego miejsce wpisuje się Biuro Funduszy Pomocowych.

3. §28 ust. 10 i 14 otrzymują brzmienie: 
"10) Biuro Funduszy Pomocowych (Znak: FU),

14) Główny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej (Znak: ZP)"

4. §29 ust. 12 otrzymuje brzmienie:        
"12) Kierownik Biura Funduszy Pomocowych"

5. §40 otrzymuje brzmienie:        
"§40. 1. Do zakresu działania Biura Funduszy Pomocowych należy:

1) w zakresie prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Gminy Choszczno:

a) bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji jednostkom organizacyjnym gminy oraz burmistrzowi,

b) prowadzenie banku danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

c) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań gminy,

d) przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

e) doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy,

f) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

g) uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.

2) w zakresie pomocy we wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej:

a) uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą,

b) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

c) w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,

d) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych z zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań burmistrzowi.

3) w zakresie współudziału w powstawaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych gminy w zakresie wykorzystania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej:

a) opiniowanie projektów zgłaszanych do programów pod kątem możliwości pozyskania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,

b) bieżąca analiza możliwości pozyskania współfinansowania z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej zadań ujętych w programach.

2. Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu "FU".

6. §44 otrzymuje brzmienie:        
"§40. 1. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej należy:

1) prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

2) opracowywanie wzorów dokumentów mających na celu usprawnienie procedury przetargowej,

3) uzgadnianie wyboru trybu postępowania oraz właściwej procedury dla zamówień publicznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu miejskiego i jednostki organizacyjne gminy,

4) przygotowywanie wstępnej dokumentacji przetargowej, tj. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zarządzeń w sprawie powołania komisji przetargowej,

5) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,

6) udział w pracach komisji przetargowych polegający na sprawdzeniu ofert pod względem formalno-prawnym oraz nadzór nad poprawnością przebiegu ostatecznej oceny ofert,

7) nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożonego odwołania oraz przygotowaniem dokumentów związanych z wniesionym odwołaniem do Urzędu Zamówień Publicznych,

8) przygotowywanie umów zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych,

9) prowadzenie konsultacji w zakresie zamówień publicznych,

10) sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,

11) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych,

12) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji oraz planowania i przygotowania postępowań,

13) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,

14) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych burmistrzowi w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej i spraw z nią związanych,

15) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

16) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowywań na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji,

17) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,

18) opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy,

19) sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli.

2. Przy znakowaniu spraw stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej używa symbolu "ZP".

§ 2. Nową strukturę organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno - Prawnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


 

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1818_18.pdf (PDF, 281.13Kb) 2018-06-07 12:42:41 147 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 07-06-2018 12:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 07-06-2018 12:42:41