Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1572/17 Burmistrza Choszczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Zarządzenie Nr 1572/17
Burmistrza Choszczna

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446,1579,1948 oraz z 2017r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 202/15 Burmistrza Choszczna z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 11 ust. 1 likwiduje się stanowisko: Asystent Burmistrza ds. Promocji i Wizerunku Gminy w ten sposób, że:

a) skreśla się pkt 11,

b) pkt 5-10 otrzymują brzmienie:      
"5) Sekretarki,

6) Audytora Wewnętrznego,

7) Urzędu Stanu Cywilnego,

8) Środowiskowego Domu Samopomocy,

9) Warsztatu Terapii Zajęciowej,

10) Centrum Sportowo – Rekreacyjnego".

2. §28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. W urzędzie tworzy się:

1) Wydział Budżetu (Znak: FB),

2) Wydział Podatkowy (Znak: FP),

3) Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (Znak: IPP),

4) Wydział Nieruchomości i Rolnictwa (Znak: NR),

5) Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska (Znak: KO),

6) Wydział Spraw Obywatelskich (Znak: SO),

7) Wydział Organizacyjno-Prawny (Znak: OrP),

8) Biuro Rady Miejskiej (BRM),

9) Biuro Promocji (Znak : P),

10) Urząd Stanu Cywilnego (Znak USC);

11) Samodzielne stanowisko - Sekretarka (S),

12) Samodzielne Stanowisko Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej (Znak N),

13) Samodzielne Stanowisko ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej (Znak: WKF),

14) Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego (Znak: AW),

15) Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (Znak GSO).”.

3. §44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych poprzez:

a) prowadzenie akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych;

b) prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz ich nakładaniem na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne,

2) realizacja zadań związanych z planowaniem specjalnym,

3) prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej,

4) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Choszczna;

5) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza Choszczna,

6) prowadzenie ewidencji infrastruktury cywilnej gminy Choszczno dla potrzeb obronnych oraz realizacji zadań państwa - gospodarza (HNS-u) w stosunku do wojsk sojuszniczych,

7) współdziałanie z WKU w zakresie wspólnych okresowych kontroli (lustracji) nieruchomości, sprzętu i rzeczy ruchomych przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony,

8) współdziałanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w zakresie wspólnych szkoleń obronnych,

9) organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,

10) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

11) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

12) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności,

13) występowanie do WKU z wnioskami o przeznaczenie do służby w formacjach OC pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

14) przygotowanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu ostrzegania  i alarmowania oraz informowania ludności,

15) wnioskowanie o nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom wytypowanym do formacji OC,

16) wnioskowanie o nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

17) ustalanie potrzeb w zakresie łączności alarmowania w celu uprawnienia kierowania siłami OC w sytuacjach kryzysowych,

18) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem urządzeń specjalnych i zaopatrzenia w wodę,

19) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków,

20) zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

21) sprawowanie nadzoru nad gospodarką sprzętem OC w zakładach pracy i jednostkach organizacyjnych,

22) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki magazynowej środków materiałowych  i sprzętu obrony cywilnej,

23) dokonywanie oceny przygotowania OC i przedstawienie wniosków szefom OC: gminy i powiatu,

24) monitorowanie, analiza i opracowywanie prognoz dotyczących występowania zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy,

25) alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności gminy o wszelkich zagrożeniach,

26) zakładanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach ratowniczych,

27) prowadzenie informatycznego wsparcia analiz i oceny sytuacji kryzysowych,

28) opracowanie planu zarządzania kryzysowego gminy i jego bieżąca aktualizacja,

29) przygotowywanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

30) planowanie cywilne zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach działalności antykryzysowej,

31) organizowanie systemu alarmowania, łączności i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

32) współpraca z Państwową Strażą Pożarna, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:

a) wymiany informacji o zagrożeniach,

b) koordynacji działań ratowniczych,

c) informowania ludności o zdarzeniach,

d) likwidacji i usuwania skutków zagrożeń,

e) kierowania i koordynacji ewakuacyjną ludności z terenów dotkniętych klęską  lub nią zagrożonych,

33) udział w akcjach ratowniczych,

34) organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

35) organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas ich elektronicznego  przetwarzania w systemie teleinformatycznym,

36) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

37) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

38) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i jego aktualizacja,

39) organizowanie i prowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

40) sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych,

41) opracowywanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" i „poufne" i ich bieżąca aktualizacja,

42) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Burmistrza wobec kandydatów  na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne",

43) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,

44) prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy,

45) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa,

46) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

47) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Przy znakowaniu spraw Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego używa symbolu "GSO".”.

4. §45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich burmistrzowi do akceptacji,

2) przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym planem,

3) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i zawieranie w nich ustaleń dotyczących:

a) przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie,

b) przesłanek sprawnej realizacji powierzonych zadań i osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań urzędu;

4) opracowanie propozycji zaleceń pokontrolnych,

5) dokonywanie kontroli sprawdzającej,

6) rzetelne, obiektywne i niezależne:

a) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania urzędu,

b) badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie,

c) określenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień,

d) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień wykonywanie czynności,

e) doradczych, jako część powyższych zadań lub na wniosek Burmistrza.

2. Przy znakowaniu spraw Audytor Wewnętrzny używa symbolu "AW".”.

5. §46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.”.

6. §47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. 1 .Postępowanie kancelaryjne w urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych oraz odrębne zarządzenie Burmistrza.

2. W urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.”.

7. §48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczegółowe.”.

8. §49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:”.

1) Zastępca burmistrza, sekretarz i skarbnik,

2) Naczelnicy wydziałów i kierownicy biur.

9. §50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. Projekty upoważnień opracowują samodzielnie komórki organizacyjne urzędu.”.

10. §51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51. Rejestr upoważnień prowadzi Wydział Organizacyjno-Prawny.”.

11. §52 otrzymuje brzmienie:      
"§ 52. Organizację, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie stanowi odrębne zarządzenie Burmistrza.”

12. w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - „Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie" w kolumnie pierwszej wykreśla się Asystent Burmistrza ds. promocji i wizerunku Gminy.

§ 2. Nową strukturę organizacyjna Urzędu Miejskiego w Choszcznie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 


 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 1572_17.pdf (PDF, 376.75Kb) 2017-12-08 11:32:46 156 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 08-12-2017 11:32:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 27-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 08-12-2017 11:32:46