Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/43/2003


Uchwała Nr VI/43/2003

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Na podstawie § 9 ust. 1 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/291/2001 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.

§ 2.1. Kandydaci przystępujący do konkursu winni posiadać:

1) wykształcenie wyższe,

2) sześcioletni staż pracy,

3) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem

zespołem pracowników,

4) dobry stan zdrowia.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać :

1) podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,

2) koncepcję działania Miejskiej Biblioteki Publicznej,

3) kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane
wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (preferowane będą kwalifikacje biblioteczne),

4) aktualne świadectwo zdrowia, wydane w związku z ubieganiem się o stanowisko
dyrektora.

§ 3.1.Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 16 kwietnia 2003r.

2.Dokumenty, o których mowa w § 2. ust. 2, składać należy w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Choszcznie w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs - Biblioteka”.

§ 4.1.Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w następującym składzie:

1) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

a) Adam Piłaszewicz,

b) Stefan Szemlij,

2) trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego:

a) Bogdan Winiarski,

b) Dorota Lubiniecka,

c) Krystyna Wiśniewska-Bugaj.

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, którym jest: Bogdan Winiarski.

§ 5.1.Komisja powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.

2.Prace komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu komisji.

§ 6.1.Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywa się dwuetapowo:

1) w pierwszym etapie członkowie komisji zapoznają się ze złożonymi przez kandydatów dokumentami i podejmują decyzję o dopuszczeniu kandydatów do drugiego etapu konkursu,

2) w drugim etapie komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami.

2.Komisja dopuszcza kandydata do drugiego etapu konkursu, jeżeli spełnia warunki określone w § 2. ust. 1 oraz złożył wszystkie dokumenty wymagane w § 2. ust. 2.

3.W razie odmowy przez komisję dopuszczenia kandydata do konkursu, kandydat może w terminie 3 dni zwrócić się do Burmistrza o rozstrzygnięcie zasadności odmowy. Do czasu rozstrzygnięcia zasadności odmowy komisja zawiesza postępowanie konkursowe. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

§ 7.1.Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, komisja w tajnym głosowaniu wyłania kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.

2.Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów.

3.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby głosów, do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

4.W przypadku braku rozstrzygnięcia konkursu w drugiej turze głosowania postępowanie konkursowe zostaje zakończone.

5.Z czynności komisji sporządza się protokół.

6.Komisja przekazuje wyniki konkursu Burmistrzowi .

7.Decyzję o zatrudnieniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, podejmuje Burmistrz w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.

§ 8.W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich kandydatów, Burmistrz zwraca się do Rady Miejskiej z wnioskiem o ponowne ogłoszenie konkursu.

§ 9.Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-07-2003 15:22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2003
Ostatnia aktualizacja: 10-07-2003 15:22:24