Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY CHOSZCZNO

 

L.P.

Data wpisu

Nr rejestrowy

Firma oznaczenie

siedziby i adres lub

imię, nazwisko o

adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej
(NIP)

Numer
REGON

Określenie rodzaju odbieranych odpadów


1.


15.02.2012 r.


KO.6235.1.2012.6


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.

ul. Wolności 26
73-200 Choszczno
Tel. 95-765-23-75


594-15-69-663


320430448

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach


2.


15.02.2012 r.


KO.6235.2.2012.2


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
Tel. 95-746-23-11


597-000-02-56


210014755

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 Opakowania ze szkła

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach3.22.01.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Przekształcenie spółki i  zmiana adresu
27.10.2014 r.

 

 

Przekształcenie spółki

24.03.2015 r.

 

 

 

Przekształcenie spółki

01.03.2017 r.KO.6235.1.2012.7Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b
78-320 Połczyn Zdrój
Tel. 94-366-42-02

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” Sp. j.

Chojnica 2

78-650 Mirosławiec

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” Sp.k.

Chojnica 2

78-650 Mirosławiec

 

ATF Sp. z o. o. Sp. K.

Chojnica 2

78-650 Mirosławiec

Tel. 662 110 310672-10-01-659

 

 

 

 

 330322739

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07  Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania  (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zużyte opony

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo- kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 80 01 Magnetyczne i optyczne

nośniki informacji

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

 17 02 03 Tworzywa sztuczne

 17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami  niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

 17 03 80 Odpadowa papa

 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

 17 05 07* Tłuczeń torowy

(kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest

 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

 17 08 01 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

 17 09 02* Odpady z budowy,

remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do

gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach4.15.02.2012 r.KO. 6235.1.2012.4REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.
ul. Górecka 104
61-483 Poznań
oddział w Barwicach
Tel. 61-664-07-33779-00-02-020632076318

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymienione w 17 03 01

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny innych metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02  Szkło
20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10  Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13 Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15  Alkalia
20 01 17  Odczynniki fotograficzne
20 01 19  Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23  Urządzenia zawierające freony
20 01 25  Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30  Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32  Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37  Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38  Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39  Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


5.


19.11.2012 r.

 

KO.6235.1.2012.9


Biuro Analiz Środowiskowych „PRO-ENVIRO” Ewa Bury
ul. Czaplinecka 12
66-400 Gorzów Wlkp.
 

 

851-165-75-09


080100452


20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji6.21.12.2012 r.

zmiana adresu
27.11.2014 r.

 

Wykreślono
z dniem
21.01 2020 r.KO.6235.2.2012.11Remondis Szczecin Sp. z o.o.
ul. Żołnierska56
71-210 Szczecin

l. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna”35
71-005 Szczecin
Tel. 91-431-08-01;
fax.91-4310255852-00-14-018810452985

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07  Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne    i   toksyczne).  
15 01 11 Opakowania z metali zawierające porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02  Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10  Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13  Rozpuszczalniki
20 01 14 Kwasy
20 01 15 Alkalia
20 01 17 Odczynniki fotograficzne
20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99  Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


7.


01.02.2013 r.

Wykreślono
z dniem
01.02 2013 r.


KO.6235.2.2013.17


WIR-MAR Mariola Suchańska
ul. Dębogórska34-36
71-717 Szczecin


851-255-18-94


811775176


20 01 02 Szkło

 

 

 

 

 8.28.12.2012 r.

 


Zmiana nazwy
08.05.2015 r.KO.6235.3.2012.12

 

VEOLA Usługi dla Środowiska S.A.
Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 19
66-400 Gorzów Wlkp
.

 

ENERIS SUROWCE S.A. oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska 19
66-400 Gorzów Wlkp
tel. 95-733-56-00


 

 

 

 

 

 

 

 

527-20-98-636


 

 

 

 

 

 

 

 

012914009

20 01 01 Opakowania z papieru i tektury
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
20 01 10 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 20 01 10 Odzież
 20 01 11 Tekstylia
 20 01 13 Rozpuszczalniki
 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy
 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i nne odpady zawierające rtęć
 20 01 23 Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 20 01 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje      niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 20 01 27
 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione 20 01 29
 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające materiały niebezpieczne
 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 38
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym i kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z Targowisk
 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w podgrupach


9.


8.12.2015


KO.6235.22.2015


P.P.H.U. CHEM MIX
Ewa Beata Dziub

Sowczyce, ul. Długa 6,
46-300 Olesno


579-102-96-45


170388498


20 01 08 – Odpady kuchenne               ulegające biodegradacji
20 01 25 – Olej i tłuszcze jadalne
20 01 26 – Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2510.

20.01.2014

 

Wykreślony z dniem 01.12.2016 r.KO.6235.1.2014.12„TOMPOL”
Tomasz Franecki
ul. Szeroka17,
71-211 Szczecin

   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady Opakowaniowe

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 


11.


01.01.2013 r.


KO. 6235.2.2012.13


MINI-KON Jacek Subocz

Ul. Zegadłowicza  21A

71-371 Szczecin (Pilchowo gm. Police)


852-181-06-45


812699773


20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
12.

 

 

 

 

 

Wykreślono z z dniem
30 09.2013 r.
KO. 6235.1.2012.16


 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 5

74-100 Gryfino
858-000-74-76
811195875

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

 17 02 03Tworzywa sztuczne

 17 04 02 Aluminium

 17 04 05 Żelazo i stal

 17 04 07 Mieszaniny metali

 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03*

 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach13.

 

 

 


31.01.2013 r.

Wykreślono z dniem
07.02.2019 r.KO. 6235.1.2012.15EKO-MYŚL”  Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz
tel.  0-95 747 56 53
 fax. 0-95 747 33 22597-15-16-364811902479

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04  Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09  Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03Tworzywa sztuczne

 17 04 02 Aluminium

 17 04 05 Żelazo i stal

 17 04 07 Mieszaniny metali

 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03*

 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach14.

 

04.01.2013 r.

 

Wykreślono z dniem
13.09.2013 r.KO. 6235.1.2012.10Ragn-Sells Sp. z o. o.

ul. Garbary 6

66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 0-9576159505272353258017356092

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony (pochodzące z gospodarstw domowych)
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych
17 09 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami  niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)
 17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
 17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 01 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
 17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
 17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady

zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające

substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach15.21.02.2013

 

Wykreślono z dniem 16 grudnia 2013 r.KO. 6235.1.2012.5SITA JANTRA SP. Z O. O.

ul. Księżnej Anny 11

70-671 Szczecin852-10-20-989810713931

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego  (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające

substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach


16.


24.12.2012 r.

Wykreślono z dniem
20 czerwca 2013 r.


KO. 6235.1.1.2012


STRUGA Spółka Akcyjna
z siedzibą w
m. Jezuicka Struga 3,
 88-111 Rojewo woj. kujawsko-pomorskie


556-22-77-563


871187001


20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 

 

 

 17.15.02.2012 r.
wykreślona z dniem 23.04.2013 rKO. 6235.1.2012.3ALTVATER PIŁA Sp. z o. o.

ul. Łączna 4a

64-920 Piła

   

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

18.16.01.2016

 

wykreślono z dniem
03.04.2017 r.KO. 6235.1.2013.14

 

ds. Tech Damian Skwarek

Żuków 43B/2

73-115 Dolice

tel. 6915535888531384339

 

321313549

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

19.17.01.2014r.
wykreślono w dniu 01.04.2014 r.KO. 6235.1.2014.11JAN CHYRA „SERAFIN”

UBYSZÓW 113

26-120 Bliżyn

   20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia

 

 

 

20.

25.10.2017 r.

KO.6235.2.1.2017

Eco – Art. Artur Banaszewski
ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

658 150 64 30

260283290

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

21.

25.04.2019 r.

wykreślono
z dniem 13.08.2019 r.

KO.6235.1.2019

Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd

Daniel Bąkowski

ul. Bolesława Chrobrego 14

68-100 Żagań  

9241800190

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82  Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03  Tworzywa sztuczne
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10  Odzież
20 01 11  Tekstylia
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 30 Detergenty niezawierające substancji niebezpiecznych
20 01 32  Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39  Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41  Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

24. 01.07.2020 KO.6235.1.2020

ESPADON SP. z o.o.

ul. Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

9552447258 368849233 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rejestr działalności regulawamej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno.pdf (PDF, 361.92Kb) 2016-07-20 13:11:40 118 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 20-07-2016 13:11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Borowska 20-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Oliwia Brzezińska 19-01-2021 12:47:21