Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wybory ławników na lata 2016-2019

INFORMACJA O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników, Rada Miejska w Choszcznie, dokona wyboru ławników na kadencję 2016 – 2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Choszcznie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:

 

Dział IV rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693).

 

W myśl art. 158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art. 159 ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

W myśl art. 162 ww. ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

           Dokumenty wymienione w pkt.1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

           Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50-ciu osób zgłaszających kandydata.

           Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi załącznikami składać należy w Biurze Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 (Barbakan) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Bliższych informacji udziela Biuro Rady Miejskiej tel. 95 765 2731.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w Biurze Rady Miejskiej, w informacji Urzędu Miejskiego ul. Wolności 24 oraz w formie elektronicznej na stronach:

http://bip.choszczno.pl/dokumenty/menu/54 oraz http://ms.gov.pl  

Rada Miejska dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2015 r.

 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                    / - /

                                                                                                                    Bogusław Szymański

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz_krk.rtf (RTF, 98.18Kb) 2015-05-19 10:23:08 287 razy
2 karta_zgłoszenia_na_ławnika.rtf (RTF, 73.92Kb) 2015-05-19 10:23:08 310 razy
3 lista_poparcia.doc (DOC, 89.00Kb) 2015-05-19 10:23:08 303 razy
4 oświadczenie.docx (DOCX, 11.11Kb) 2015-05-19 10:23:08 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Wachowicz 19-05-2015 10:19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Fic-Łasowska 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Marlena Wachowicz 19-05-2015 10:25:42